Zařízení k přitahování trub

Číslo patentu: 221822

Dátum: 15.07.1985

Autor: Hillemacher Hellmut

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení k přitahování kanálových trub velkého průměru, sestávající z pojízdného tažného ústrojí s opěrným mechanismem ve tvaru dvojramenné páky s opěrnými botkami, které se vzepře v uložené troubě. Dolní pákové rameno je několikanásobně kratší než horní pákové rameno a svírá s ním tupý úhel, přičemž vrchol směřuje dozadu na opačnou stranu, než leží přitahovaná trouba.

Text

Pozerať všetko

(32) (3 |)(33) Právo přednoeti od 12 02 B 0Zařízení k přitahování kanálových 15 trub velkého průměru, aestávajicí z pojízdného tažného ústrojí s opěrmím mechaniamem ve tvaru dvojramenné páky s opěrmými botkami, které se vzepře v uložené troubě.Dolní pákové rameno je několikanásobně kratší než horní gákové rameno a svíré s ním tupý úhel, přičem vrchol směřuje dozadu na opačnou stranu, než leží přitahovená trouba.Vynalez se týka zařízení k přitahovaní kenalových trub s velwmbpmměree, ktera sestava z pojízdnaho tažneho ústrojí a z oparndho mechanismu, který je s ním spojen a opíra se o úsek kanálové trouby. .U známých zařízení tohoto druhu je nezbytna zajistit tažné ústrojí proti axialnímu pohybu tím, že se vytvorí operný mechanizmus, který se opře bud ve štőrbinach mezi ŠOÍÄĚa/ů ními troubami nebo se zakotví na začátku trouby. následkem toho se mueejí tokov( síly,ktera vznikají pri přitahovaní nasledujíoího úseky trouby, zachycovat na poměrně malých plochách konca trouby, kde jsou zschyceny haky nebo podobné současti oparnaho mechanizmu. To způsobuje opětovsně poškození konca roury, ktera jsou v důsledku nezbytného tlłsnőní a ztenčení materialu zrxadně citlivé.U odbočných trub často není možná zakotvit uvedeným způsobem tažné ústrojí, tskłe jsou zapotřebí jest eložitějäí mząñhěłäžłädgyaÚčelom vynalezu je vytvořit zařízení uvedeného druhu tak, aby se dalo postavit v libovolném -místě ukladané trouby a podepřít tak, aby toto podspření nevyvolávalo polkození trou»Podstata vynalezu spočíva v tom, že opěrný mechanizmus sestava ze dvojraeenna páky,ktera je uložena výkyvně přibližně ve výši tašnaho lana na tažnam ústrojí, dolní pdkovő rameno je mnohonasobně kratší ne horní palcové rameno a je vůči němu sklonano v tupam uhlu vzhledem k přitahovanému úseku trouby měrem dozadu, na konoíoh obou pakových remen je Výkyvné uložena podkovovita opěrná betka a s hornín pakovým ramenem je kloubově spojeno tažné ústrojí opřoně o tslný mechanismus.Tato konstrukce ma tu výhodu, že od okamžiku, jakmile operný mechanizmus zaujme svou ěikmou podepřenou polohu, přispíva každá tahova zatíisní tsžnćho ústrojí k tomu. aby se opěrné botky přitiskly jeste pavněji ke stane trouby a tedy zajistily zakotvenírcelaho zeMzení. Kloubova spojení mezi opěrným mechanismem a telným ústrojím zprdsobuje, z. tažné ústrojí se nezdviha vpředu od dna trouby, když je namahano tshem.Vynalsz bude vysvětlen v souvislosti s príkladom provedení znazorněným na výkresu, kde na obr. l je schematický bokorys zařízení podle vynalezu, na obr. 2 je schéma pohonu opar-neho mechanismu a na obr. 3 je pohled na operný meohanismus zozadu.Zařízení znázornená na obr. I sestava v podstatě z taänaho ústrojí l, jehož podvozek z je uložen na čtyřech koleoh J, i. Tažmřm istrojím | je vedeno neznazornana tałna lano, ktera je při pevněno na taka neznazornänam úseku trouby vpravo od zařízení a ma za úkol přitahnout tento úsek k trouba i. V tato trouba i je umístěno zařízení podle vynalezu. Tałnć lano ležíúčelně přibližně ve výši podvozku g.Na zsdním konci podvozku g je výkyvnč na etŕedním kloubovam čem Q ulohn oplrný meohani smus 1. Opěrný mechanizmus 1 sestava ze dvojramonna páky 8, ktera je v dolní som rozvidlená a ktera ma na obou koncích podkovovita oporu betka 2, n.Jak ukazuje obr. 1 a 2, je operný mechsnismue 1 skloněn ve smeru jízdy zařízení. Dolní opšrna betka 1 g je ulozene vykyvně na .dolním kloubovam čepu u. Spojnice dolníbo kloubovahc ćepu L 1 s osou respektive se středním kloubovym čepem g, s tedy i dolní pakovi rameno L 2 dvojrsmenně páky Q. je sklonano v tupam úhlu směrem dozadu vzhledem ke epojnici středního kloubovaho čepu 6 s horního kloubovaho ěepru 13 horní opěrna botky 2 neboli vzhledem k hornímu pakovemu rameni m.K hornímu pakovému rameni 13, je v místě 1 § kloubově pripojene tahle J§, ktera mdie být ovladano vřetenem, hydrauliclqim motorom nebo elektromotorem.Jak ukazuje obr. 3, lze horní pákové rameno L 5 přizpůsobit světle výšce trouby 5 neeezením příiavzuýoh vložených kusů u. Podkovovité opěrné bozky 2, 10 mají doaadací plochu 8 z elastického materiálu, například z kaučuku nebo plastické hmoty.Jak ukazuje obr. 2, má být vzdálenost A mezi středním kloubovým čepem Q o dosedací plochou à dolní operné botky 1 Q větší než vzdálenost B mezi středním kloubovým čepem Q o pojíždäcí dráhou j) zedních kol 3.Při provozu ee zařízení podle vynélezu postaví v libovolném místě v troubě ž, která je už uložena va výkopu. Potom sa operný mechanismus 1 vymvne dozadu o úhel alfa, takže zaujme inou polohu, ve ktoré jeho operné botky 2, i rřtasodnoz na vnitřní stěnu trouby 2 a pevné se o ni. opřou.Přitom ee současně nadzdvíhne zadní kolo 3 tažnéłgo zistrvzjí l. Tažné síly, které působí na tažné ústrojí 1 při při tahování soueedního úseku trouby ž vyvolávají zvyšujíci ee přítlak opěrneho necham emu 1 na troubu z a tedy pevné držení celého zařízení. Jakmile je přltežení aousední trouby i skončeno, vykývne ee opěrný mechani smus 1 dopředu a tim se uvolní od trouby ž.1. Zařízení k přitahování trub a velkým prdměrem, zejména kanálových trub, aestávajíci z pojízdneho tažněho ústrojí pro umístění do uaazené trouby a s ním spojeného opěrnáho mechaníamu s výkyvnými opěrnými botkami zabírejícími s vnitřní stěnou usazené trouby, vyznačí.n( tím, že opěrný mechaníamue (7) eestává z dvojramenné páky (B), která je výkyvně uložena na težnćm ústrojí (I) vo výši tažneho lane, dolní pákové rameno (12) dvojramemé páky (8) je mnohonáeobně kratší než horní páková rameno (14) a je vůči němu akloněno v tupém úhlu dozadu vzhledem k přitehovaná troubě, a opěrné botky (9. 10) na koncích obou pákových rauan (12, 14) mají tvar podkovy otevřene ke středu usazené trouby (5) přičemž s hornín pán kovým ramenami (14) je kloubově epojeno tahově ústrojí (16) opŕená o tažné ústrojí (i).2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že celková délka opět-něho mechaniamu (7) je větší než světla výška trouby (S).3. Zařízení podle bodu I nebo 2, vyznačené tím, že alespoň dolní pákové rameno (12) je vytvořena jako dvojité rameno. 4. Zařízení podle jednoho z bodů 1 až 3, vyznačené tím, že doeedací ploche (18) opěrných botek (9, 10) je z eleetického materiálu, například z keučuku nebo plastická hmoty.5. Zařízení podle jednoho z bodů 1 až 4, vyznačené tím, že vzdálenost (A) mezi středním klmbovým čepem (6) opěrného mechanismn (7) a dosedaeí plochou (18) dolní opěrné botky (10) v opěrné poloze je větší než vzdálenost (B) mezi etředním kloubovým čepem (6) a pojížděcí dráhou (19) zadního kola (3) tažněhe ústrojí (1).6. Zařízení podle jednoho z bodů 1 až 4. vyznačené tím, že horní pákové rameno (14) opěrnáho mechaniemu (7) je prodlužítelné vloženýi kusy (17) upevněnými přírubou.

MPK / Značky

Značky: zařízení, přitahování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-221822-zarizeni-k-pritahovani-trub.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k přitahování trub</a>

Podobne patenty