Způsob výroby ochranných povlaků na kovy

Číslo patentu: 221734

Dátum: 15.05.1985

Autori: Tupý Roman, Krajina Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob výroby ochranných povlaků na kovy, zejména železné, spočívá v nanesení rozemleté skelné frity ve směsi s dalšími vhodnými látkami na kovový podklad a ve vypálení při vhodné teplotě. Zlepšeni kvality povlaku se docílí přítomností oxidu železnato-železitého v nanášené směsi, přičemž tento oxid může být obsažen jako složka použité skelné frity nebo jako příměs ve formě částic o velikosti 1 až 300 ?m.

Text

Pozerať všetko

(21) (pv 798-82) M 0) Zveřejněno lb 09 82 ÚŘAD mo VYNÁLEZY s, vydáno ,5 05 85 AOBIEVY(75) Autor vynálczu ĽUPÝ ROMAN ing. CSc., HRADEC KRÁLOVÉ, KRAJINA ANTONÍN ing. csc., CHOTĚBOŘ(54) Způsob výroby ochranných povlaků na kovyZpůsob výroby ochranných povlaků na kovy, zejména železná, spočivá v naneseni rozemleté skelné frity ve směsi s dalšími vhodnými látkami na kovový podklad a ve vypálení při vhodné teplotě. Zlepšeni kvality povlaku se docílí přítomnosti oxidu železnatc-železitého v nanáäené směsi, příčemž tento oxid může být obsažen jako složka použité skalné frity nebo jako přiměs ve formě částic o velikosti 1 až 300 gmn.Vynález se týká způsobu výroby ochranných pcvlaků na kovy, zejména železná.Povlaky na kovy se běžně pŕipravují mletím skelných frit bud za sucha nebo za mokrana dostatečnou jemnost tak, aby po nanesení na kovový podklad a vypálení při teplotách750 až 950 °C vytvářely souvislý ochranný povlak. Podle způsobu nsnášení se k fritám běžně pŕidávají některé další přísady jako různé jíly, bentonity, kaoliny, voda a další látky(např. lvlaCl, N 05, baran, mletý křemen) za účelem získání vhodných suspenzí frit (smaltéřských břeček), které se nanéšají (stříkáním, náčením nebo posypáním) na kovový předmět. Vypálením se získá převážně skalný povlak, který chráníkov před účinky okolního prostředí.V závislosti na vlaatnoitech frity a kovové podložky, přidávaných látek a technologii výroby povleky takto vytvořené často mají řadu vad jako propaly, puchýře, bubliny, zapraskliny ,(tzv. rybí äupiny) na atyčném povrchu povlaku s kovem, což vede ke zhoršené schopnosti ochrany kovového předmětu. Príčiny těchto vad jsou často velmi komplikovaná a v provozních podmínkách je někdy velmi obtížné výskytu těchto vad zabránit.Uvedená nevýhody odstraňuje nebo značné omezuje způsob výroby ochranných povlaků na kovy spočívající v nanesení rozemletá skalné frity a jiných vhodných látek na kovový podklad a v jejím vypálení při vhodná teplotě sa účelem vytvoření hladkého povlaku, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nanášená směs obsahuje oxid železnato-žslezitý Fe 304 v množství I až 50 5 hmotnosti frity. Uvedený oxid může být obsažen v použité sklaněné fritě nebo je ve směsi jako příměs ve formě částic o velikosti 1 až 300 m. Jako zdroj oxidu železnato-železitého Fe 304 je použit magnetit, železná okuje spod.Přítomnost oxidu želaznato-železitého Fe 304 ve hmotě povlaku zabraňuje nebo značně omezuje výskyt uvedených ved.Zejmána výrazného zlepšení lze dosáhnout vs snížení výskytu nebo úplném odstranění ved známých pod odborným názvem rybí šupiny, jejichž výskyt se připisuja v odborné literatuře účinku produktů reakcí mezi kovem a povlakem. Dále lze dosáhnout podststného snížení bublinatosti ochranného povlaku, množství propelů a zlepšení adheze povlaku ke kovovému podkladu. Zlepšní je zejména výrazné v těch případech, kdy z důvodu výskytu shore uvedených vad nelze ochranný povlak vůbec použít.Účinok vynálezu ja zřejmý z následujících příkladů použití. P ř í k l a d 1Ochranný povlak na mäkká oceli byl vytvořen rozemletím frity o složení (hmot. )š 52,04 oxidu křemičitého Si 02, 12,6 oxidu boritého B 203, 14,5 oxidu sodného Na 20, 5,5 oxidu draselného KZO, 4,0 oxidu barnatého Bao, 6,4 oxidu titaničitého T 102, 2,0 oxidu hlinitého Al 203, 2,1 oxidu fosforečného P 205, 1,0 oxidu kobaltnatáho C 00 a vodou, jílem a ostatními přísadani, takže výsledná suspenze obeahovala 100 díld frity, 40 až 50 dílů vody, 6 dílů jílu, 0,3 dílu boraxu.Stříkáním byla směs nanesena na ocelovou desku 10 x | 5 x | cm a vypálena při 850 OC. Po vyjmutí z pece byl povlak hladký a lesklý. Tlouětka povlaku se pohybovala v rozmezí 0,15 až 0,22 mm. Po celé ploěe desky se během uplynutí určité doby vytvořily praaklinky a zá~ prasky ve styčné vrstvě povlaku s kovem známých pod odborným názvem rybí šupinky. Jiný vzorek povlaku byl připraven zcela obdobné pouze ke směsi látek byl před jejím mletím přidán práškovitý oxid železnato-železiný e 304 ve formě okují s velikostí částic Ř až 300 gum v množství 5 5 hmoty frity. Obdobným způsobem jako u předchozí zkoušky byl připraven povlak výpalem. U tohoto povlaku nebyly zjišténý žádná závady z hlediska výskytu záprasků (rybích Iunł n .Do složení frity uvedeném v příkladu 1 byl přidán oxid železnato-železitý Fe 304 v množství 5 hmotnosti frity. Frita byla utavena při teplotě 1 400 °C v elektrické peci v Pt kelímku a utavená sklovina zfritována litím do vody. Směs k přípravě povlaku a vytvoření povlakové vrstvy byly připraveny shodným způsobem (viz príklad I). Získaný povlak neobsahoval vady (rybí šupiny), které měl povlak připraveny podle příkladu I.Frita o složení ( hmot.) 52 oxidu křemičitého SiO 2, | 4,5 oxidu sodného Na 20, 5,5 oxidu draselného K 20, 5,1 oxidu boritého B 203, 4,6 oxidu barnatého Bao, 4,2 oxidu fosforečného P 205, 14 oxidu titeničitěho Ti 02, 1 oxidu kobaltnatého C 00 byla utavena při teplotě 1 400 °C V elektrické peci. Suspenze pro nanášení na kov byla přípravena mokrým mletím frity e přísad podle příkladu 1 v kulovém porcelánovém mlýnku a nanesena na destičky z měkké oceli a vypálena při teplotě 870 °C po 20 min. Vytvořený povlak byl silně puchýřovitý (s propaly) a silně bublinatý. Jeho kvalita byla zcela nevyhovující. Přidáním 5 S hmotnosti frity oxidu železnato-železitého Fe 304 do suspenze před mletím stejného složení se získal povlak hladký a lesklý, jehož kvalita byla vyhovující. Ohdobného účinku bylo dosaženo s ťritou, která byla utavena se stejnym přídavkem (5 hmot.) oxidu železnato-že 1 ezitého Fe 3 O 4.K základní suspenzi látek uvedené v pŕíkladu 1 bylo přidáno 30 S objemových jemné mletého oxidu železnato-železitćho Fe 304 se zrny s rozměrem menším než 404 mm, směs byla dobře promíchána a nanesena na ocelové desky o tloušřce plechu 2 cm a povlak byl vypálen při 850 °C. Po zchladnutí byly desky zkouěeny na pevnost,nárazem. Poruěení povlaku nastalo při hodnotě 2 až 3 x vyšší v porovnání s povlakem neobsahujícím oxid železnato-železity Fe 3 O 4.Vzorky s ochranným povlakem vytvořeným podle příkladu 5 byly zkouěeny na tepelnou odolnost podle metody CIBA. Porušení povlaku obsahujícího oxid železnato-železitý Fe 304 nastalo při rozdílu teplot o 20 až 30 °C vyšším než u vzorků s povlakem do něhož oxid železnato-železity e 304 nebyl přidán. Navíc charakter porušení povlaku s oxidem Fe 304 železnato-železitým byl zcela rozdílný a projevil se pouze tvorbou drobných trhlinek zatímco u vzorku s povlakem bez přídavku oxidu železnato-železitého Fe 304 došlo k odprýsknutí a k obnažení podkladového kovu.Povlakové vrstvy na kovy vyrobené podle vynálezu lze s výhodou využít ke zlepšení vlastností povlaků 1 z takových frit, které nedávají uspokojivé výsledky zejména při provozní přípravě a vytvořené povleky mají různé vady jako napr. propaly, rybí ěupiny a zvýšenou bublinatost. Použití vynálezu umožňuje přípravu povlaků z frit s poměrně nízkym obsahem oxidu boritého BŽQB. Jinou výhodou vyplývající z použití vynélezu je možnost poulití rüzněho složení írit a tím 1 snadné jeho provozní zavedení.1. Způsob výroby ochranných povlaků pro kovy, spočívající v nanesení rozemleté skelná frity a jiných vhodných látek na kovový podklad a v jejím vypálení při vhodné teplotě za účelem vytvoření hladkého povlaku vyznačený tím, že nanáäená směs obsahuje oxid železnnto-železitý v množství 1 až 50 hmotnosti frity. V2. Způsob výroby podle bodu I vyznačený tím, že oxid železnetc-železitý je v uvedenóm množství. obsałem ve složení použité skleněné frity.3. Způsob výroby podle bodu l vyznačený tím, že oxid želeinato-äglezitý je v uvedeněm množství. obsažen v nsnášené vrstvě jako příměs.4. Způsob výroby podle bodu 3 vyznačený tím, že oxid železnato-łelezitý ,je přítomen ve formě částic o velikosti l až 300/1101.

MPK / Značky

Značky: ochranných, výroby, povlaků, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-221734-zpusob-vyroby-ochrannych-povlaku-na-kovy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby ochranných povlaků na kovy</a>

Podobne patenty