Zařízení pro měření předstihu na textilních strojích úpravárenských, zejména na napínacích, sušících a fixačních strojích

Číslo patentu: 221202

Dátum: 15.01.1986

Autor: Stejskal Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení pro měření předstihu na textilních úpravárenských strojích, které odstraňuje nevýhody dosavadních zařízení tohoto druhu, přičemž jeho podstata spočívá zejména v tom, že zobrazovací jednotka je plněna pulsy funkci nonenkvivalence (EXCLUSIV-OR).

Text

Pozerať všetko

UMD no vvNALnv 45 Vydání) 15 Úl 85 A cumAutor vvnálezu STEISKAL MILAN Ing., LIBEREC(54). Zařízení pm měření předstihu na taxtilních sírüjích úpwnvárenskýuh,zejména na napínacích, sušicích a fixačnính strojíchvynález se týká zařízení pro měření předstinu na textilních üpraváranakých atrajích,které odstraňuje nevýhody dosavadnícłl zařízení tohoto druhu, přičemž jeho padaťta spačívá zejména v tom, že zobrazovaní jednotka je plněna pulsy funkci nanankvivalanae EXCLUSIV-OR).vynález se týká zařízení pro měření velikosti předstihu na textilních úpravárenských strojích, zejména napínacích a sušicích strojích apod., kde je nutno procentuálně vyjádřit rozdíl mezi łdélkovým množstvím. textilního pásu do stroje dodaného a délkového množství textilního pásu ze stroje odebraného.Při provozu úpravárenských strojů je z technologického hlediska žádoucí, aby se ve stroji textilní pás vysrážel, případně protahoval. Za tím účelem je nutné, aby obvodová rychlost podávacího válce byla větší, případně menší než rychlost rozpínacího řetězu stroje. Označí-li se obvodová rychlost podávacího válce Vi a rychlost rozpínacího řetězu V 2, je předstih P tohoto stroje definován vztahemNastáva-li ve stroji protažení textilního pásu, má předstih P zäporné znaménko, neboť rychlost V 1 je menší než rychlost V 2. Nastáva-li ve stroji srážení textilního pásu, Pá.rychlost V 1 je větší než rychlost V 2.Dosud známá zařízení pro měření předstihu na úpravárenských strojích jsou založena .na tom principu, že od regulačního kolečka variätoru je proveden převod na mechanický ukazatel. Uvedené řešení má nevýhody zejména V tom, že nerespektuje opotřebení variátoru a změnu zatížení variátoru, čímž dochází k značným chybám. iž známé zařízení pracuje na tom principu, že variátor obsahuje zpravidla odporový vysílač, pomocí něhož se dálkově snímá poloha regulačníhokolečka, údaj o předstihu je indikován ručkovým analogovým ukazatelem, Uvedené řešení opět nerespektuje vliv opotřebení variátoru a změny zatížení. Ke vzniklým chybám se počíta i chyba způsobené elektrickým systémem. Další známé zařízení pracuje na tom principu, že rychlost V 1 aV 2 se převádí na sled impulsů. V aritmetické jednotce se pak Vypočte vztah 1, který je indikován běžným ručkovýmNevýhoda tohoto zařízení spočíva zejména v tom, že zařízení je vlivem použití aritmetické jednotky složité a tím V provozu nespolehlivé. .Zařízení podle tohoto vynalezu odstraňuje nedostatky dosavadních zařízení tím, že sice používá ke snímánírychlostí V 1 a V 2 fotoelektrických čidel, ale k vyhodnocení vztahu 1 nepoužíva aritmetické jednotky,ale zvláštního uspořádání desítkových čítačü, klopných obvodů a hradel, čímž se zařízení stáva jednoduchým a v provozu spolehlivým.Podstata zařízení tohoto vynalezu spočíva zejména V tom, že zobrazovací jednotka je plněna pulsy vysílanými čidlem snímajícímrychlost Vi a to přes hradlo, které je ovládáno hradly realizujícími funkci nonekvivalence a hradla jsou pak připojena svými vstupy na dvojici klopných obvodů, které jsou ovládány pomocí desítkových čítačů naplňovanými čidly snímacími rychlost V 1 a V 2.Zařízení podle tohoto vynalezu je popsáno V následujícím popisu a znázorněno ve formě příkladného provedení na výkrese.0 d neznázorněného rozpínacího řetězu üpravárenskěho stroje je proveden mechanický náhon čidla 2, které v zavislosti na rychlosti tohoto rozpínacího řetězu vysílá tomu odpovídající počet elektrických impulsů N 1. 0 d známeho neznázorněného podávacího válce úpravárenského stroje je pro veden mechanický náhon čidla 1, které vzávislosti na obvodové rychlosti tohoto podavacího válce vysílá tomu odpovídající počet elektrických impulsů N 2. Zařízení se skládá z desítkových čítačů 4, 5, 6, 7, 8, 9,přepínačů 10, 11, klopných obvodů 12, 13,22, 23, 24, hradel 3, 14, 15, 16, 17, 18, monostabilních. klopných obvodů 2 D, 21, 25. Schmidtova klopného obvodu 26, zobrazovací jednotky 19, obsahující desítkové čítače a vyrovnavací paměť odporu R, kondenzátor C, potenciometru P a diody D. Zařízení podle vynálezu pracuje takto Pulsy čidla z aktivují monistabilni klopný obvod 25, jehož čas činnosti se dá v širokých mezích nastavit potenciometrem P. Ie-lí na výstupu tohoto klopného obvodu 25 úroveň logické jedničky, je nabíjen kondenzátor C, v době nečinnosti monostabilního obvodu 25 je kondenzátor C vybíjen přes odpor R. ~ . x Úroveň napětí kondenzátoru C je sledována Schmidtovýmklopným obvodem 25.-jestliže je kmitočet pulsů čidla 2 větší nežpředem nastavená mez potenciometrem P,vzroste napětí na kondenzätoru C na takovou velikost, že překlopí Schmidtův klopný obvod 26 do stavu logické jednotky, čímž tento obvod provede přepnutí rozsahu pomocí přepínačů 1 U, 11. současně se rozsvítí desetinná tečka na zobrazovací jednotce 19. Vstup impulsů od čidla 1 do desítkového čítače 4 je blokován hradlem 3, jehož druhý vstup je zapojen na klopný obvod 24. Tento klopný obvod je spuštěn pulsem vysílaným od čidla 2. PomocI klopného obvodu 24 je zaručene správna synchronní činnost celého zařízení. je-ll Schmldtův klopný obvod 26 ve stavu logické jedničky a tudíž přepínače 1 U, 11 propojují výstupy desítkových čítačů E, 9, na vstupy klopných obvodů 12, 13, pak po Spuštění se pulsy od čidel 1, 2 čítají v desítkových čítačích 4,5, 6, 7, 8, 9. Iestliže je předstih kladný, to znamená, že kmitočet pulsů čidla 1 je větší než kmitočet pulsů čidla 2, přejde klopný obvod 12 do stavu logické jedničky dřív, než klopný obvod 13.Bude-li tedy klopný obvod 12 ve stavu lo 221202gické jedničky a klopný obvod 13 ve stavu logické nuly, je výstup hradla 16 ve stavu logické jedničky, nebot hradla 14, 15, 16, 17 realizují logickou funkcí nonekvivalence. Tím, že je klopný obvod 16 ve stavu logické jedničky, je umožněno, aby další pulsy,vysílané z čidla 1 přes hradlo 3 procházely hradlem 18 a tím se čítaly V zobrazovací jednotce 19 a to tak dlouho, než klopný obvod 13 po načítání desítkových čítačů 7, 8,9 přejde do stavu logické jedničky. Tím se na výstupu hradla 16 objeví logická nula,čímž je znemožněno další načítání pulsů od čidla 1. Na výstupu hradla 15 vznikne puls,který aktivuje monostabilní klopný obvod 20, který provede přepis vyrovnávací paměti zobrazovací jednotky 19, čímž se na display zobrazí obsah čítačů této jednotky. Po určité době daně časovou konstantou monostabilního klopného obvodu 20 se ak~ tivuje monostabilní klopný obvod 21, který přejde do stavu logické jedničky a nuluje současně čítače zobrazovací jednotky 19, desítkové čítače 4, 5, 6, 7, B, 9 a klopné obvody 24, 12, 13. Tím je zařízení připraveno k dalšímu měřícímu cyklu. To, zda je předstih kladný či záporný, je určoväno časovou posloupností výstupních impulsů na klopných obvodech 12, 13. estliže se stav logické jed~ ničky objeví na výstupu klopného obvodu 12, dříve, než na výstupu klopného obvodu13, je klopný obvod 22 připraven do stavu logické jedničky a tudíž í klopný obvod 23 po příchodu hodinového pulsu z výstupu monostabilního klopného obvodu 2 I přejde do stavu logické jedníčky, čímž spíná znaménko plus zobrazovací jednotky 19. e-li předstih záporný, tzn., že na klopném obvodě 13 se objeví stav logické jedničky dříve, než na klopném obvodě 12, bude na výstupech klopných obvodů 22, 23 stav logické nuly a na zobrazovací jednotce 19 se rozsvítí znaménko mínus.Zařízení podle tohoto vynálezu tedy při záporném předstihu měří počet impulsů vyslaných z čidla 1, které chybí do sta pulsů vyslaných z čídla 2. Při kladném předstihu zařízení měří počet pulsů vyslaných z čidla 1, které jsou přes sto pulsů vyslaných z čidla 2. Indikace je pak prováděna pomocí zobrazovací jednotky 19 a na celá procenta. Při přepnutí přepínačů 19, 11 je indikace prováděna s přesností na desetiny procent.Rozšířením počtu desítkových čítačů je možno zajistit, aby zařízení indikovalo předstih i s větší přesností, než na desetiny proCenta.Výhoda zařízení podle vynálezu spočíva zejména V tom, že zařízení je jednoduché,levné, V provozu spolehlivé s automatickým přepínáním rozsahů při vyšších rychlostech stroje s in-dikací číslicovým displejem.1. Zařízení pro měření předstihu na textilních strojích úpravárenských, zejména na napínacích, sušicích a fíxačních strojích,které obsahuje zobrazovací jednotku, vyznačující se tím, že zobrazovaní jednotka 19 je plněna pulsy čidla 1 přes hradlo 8,které je spojene s hradly 14, 15, 16, 17 realizujI-cílmií funkci nonnekvivralence.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že hradla 14, 15, 16, 17 realizující funkci nonekvivalence jsou ovládána klopnými obvody 12, 13.3. Zařízení podle bodů 1 a 2, vyznačující se tím, že klopně obvody 12, 13 jsou ovládány pomocí desítkových čítačů 4, 5,6, 7, 8, 9.

MPK / Značky

Značky: napínacích, strojích, úpravárenských, zařízení, textilních, sušících, měření, zejména, předstihu, fixačních

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-221202-zarizeni-pro-mereni-predstihu-na-textilnich-strojich-upravarenskych-zejmena-na-napinacich-susicich-a-fixacnich-strojich.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro měření předstihu na textilních strojích úpravárenských, zejména na napínacích, sušících a fixačních strojích</a>

Podobne patenty