Měkká lehčená koženka a způsob její výroby

Číslo patentu: 221133

Dátum: 15.01.1986

Autori: Petřík Stanislav, Kotoučkova Marie, Mikula Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Měkká lehčená koženka sestávající z lícové polymerní vrstvy, spojovací lehčené mezivrstvy a podkladové textilní vrstvy, případně impregnované polymerním pojivem, vyznačená tím, že lehčená mezivrstva o tloušťce 0,1 až 1,0 mm je tvořena polyakryláty a/nebo jejich kopolymery buď samosíťujícími, nebo ve směsi s pomocným síťovacím činidlem na bázi melaminformaldehydové pryskyřice a má při objemové hmotnosti suché pěny 100 až 600 kg/m3 pravidelnou porézní strukturu se vzájemně propojenými póry, jejichž střední rozměr je menší než 0,2 mm.

Text

Pozerať všetko

ůäAn PRO vvMALEzY 453 řýůánü 15 01 845 A OBJÉVYan Zveřejněno is na az54 Mělzká Ietaěená kuženka a způsob její výrobyPřadníětem vynálezuměkká lehčená ko~ ženka, zejména pro oděvní, galanterní a obuvnické aplikace a způsob její vyroby.V slolučasníé době je známe značné množsltví různých typů koženek, ktere lze z hlediska jejich kionsxtrukce ruozdělit do několika skupin. KDHSÍYUKČIIĚ i výrsobně nejjednlodušším typem jsou koženky sestávající z Kompaktní krycí vrstvy, která je připojenla k textilní vrstvě rovněž kompaktní laminační vrstvou. Takuovébhr typy koženuek, i když jslou znaxčně rozšířeny, nedokáží svými oumíaklovými vlnstnłostmi dostatečně imitlovalt přírodní kůže a většinou také nemilosahují příznallve stplývavjoxsti. Určitého zlepšení se u tohoto typu knoženek dtnoáhne tím,že se textilní vrstva k pojicí vrstvě přliplojí počeslanlom stranou. Celý výrlobek tak získa podstatne měkěí a jplnější charakter. jeho vlastnosti a kvalita jslou však značné ovlivněny kvalitnou počesu textilní ploldluotžky, přičemž plOĎeS textilní podložky zvyšuje narvíc maíte-riálové náklady.Podstatné .lepších vízhledlovych i organoleptjických vlastností se dosahuje u těch typů kložienek, které mají krycí vrstvu k vrstvě textilní přípojeniou promocí pzorézní mezivrlsatvy. jedná se zejména o kroženky ma bázi joolyvinylchlorlidu, u nichž se lehčené struktury pporlézní mezivrlstvy dosahuje che 221133niekým lehčexiím plastislolu plnllyvinylçhtoridu. staru však známy i kožzenky, které mají lehčenou mezivrstvu vytvořenu tenl-rou promézní prolyuretarne-vou fólií, apvhkqvanàu mezi obě vrsltlvy přitavením neblos jàlřiłepenlľľl.Celá technologie však vyžaduje řadu výroobních zařízení a je příliš kumpíímewanà.V poslední době se Iołhjevují peknej přípravy porézní mezíivrstvy z vetąinýćh disperzí pnolymerů. jedná se například» o disperzi prolyurzetanu, která se mechanickým způsobem níapění a nonáší se na jednu z obnou dalších vrstev koženky. K ní se pak před nebo po jejím vysušení pňipüjujě dalš ší vrstva. Kromě typů laoženek se střední vrstvou na bázi lehčeného polyuretanu jsou rovněž známy koženky s lehčenýmt mezivlnstvaníi připraveny/mi z disperzí p-olyakrylátů. ledu-á se zejména o třivrstvuou koženku, jejíž střední lehčená vrstva je vytvořena z polyakrylzíuolvé pěny, situované 25 až 30 hmot. 0/0 nenasyceného kapalného polyesteru připravenéluon polyktozndenzaací puol-ykarblok xylovych kyselín. s polyhydrolx-yetylĺén-glyktoly. Dalším známym knolnstrukčním typem je vícevnsrtvá kotženka sesrtávající z aextilníłvo podkladmi, piovívchloxvě vrstvy a 2 až 7 vnitřních vrsltiev polyakrylátmé pěny, zľhutněné drcením při tiaku 0,034 až 17 MPa a teplo 221133tě 65 až 2004 °C. Zhutiío-vání ste zde pvrtovádí především z tono důvodu, že nezhutněnýnánvors pěny má příliš hrubou a nerovno měrnou strukturu.Hlavní nevýhoda známých typů vícevrstvých kloženek s lehčenou střední vrstvou spuoačívá v tom, že vytvořena puoarěziíí struktura této vrstvy je příliš hrubá a nerlovnomerná, p~řličemž má navíc tendenci bortit se při sušení. Z těchto důvodů lze takto získané výrobky s plodřadnějšími užitnými vlastnolstmií použít bud jen pro omezený okruh aplikací, nebo je třeba do výrobních postupů zařadit další operace - např. zhutňování pěny, které sice kvalitu výrobků do určité míry zlepší, ale zároveň způsobí nežádioucí nárůst výrlobníoh nákladů.Uvedené nevýhody známých typů koženek odstraňuje měkká lehčená kloženka piodle vynálezu, jejíž podstatou je, že lícová polymerní- vrstva je s plodkladlovlou textilní vrstvou sploijena prostřednictvím lehčené mezívrlstvy, která má tllouštku 0,1 až 1,0 mm a je vytvořena z ploŕlyakrylátů a/ne-blo jejich kopolymiłrů bud siamosíťujících, nebo ve směsi s pomocným sítiovacím činidlem na bázi melaminfuorlmaldehydové pryskyřice. Lehčená mezivrsłtva má pravídelnlou jemnou poréznístrukturu se vzájemně pnopovjenými póry, jejichž střední rozměr je m-enší než 0,2 mm, objemová hmotnost suché pěny střední lehčwene vrstvy leží v rozmezí 100 až 600 kg/m 3.Podstata způsiolbu výroby měkké lehčené kuoženky podle vynálezu spočívá V tlom, že při lamlnaci jejích jednotlivých vrstev klasickým nebo reverzním postupom se lehčená mezivrsitva nanáší ve tlormě pěny-která má Iobřjemlovou hmotnost 200 až 700 kg/míPěna je připravena mechanickým napěně ním plolyakrylátové disperze, obsahující termosenzibivní ktoagulant na bázi oirganoplolysilłoxanů nebo polyvinyléterů, zahuštovadlło,případně i plnivlo a síťovací čeinidllo Po naniesení pěny se před neblo po uložení possilední laminační vrstvy struktura lehčené mezivrstvy fixuje koagulací pěny při teplotě 40 až 90 °C. Po koagulaci pak ihned následuje odstranění »oddělené vłodni fáze sušením za sroučasného síťování lwehčené mezivrstvy při teplotě 90 až 170 °C.Klasickým postupem lamninace se rozumí postup, při němž se na podkladiovou textilní vrstvu nanáší lehčená mezivrstva ve formě pěny a po fixaci struktury této vrstvy termoktoagulací, vysaušení a zesítiování mezivrstvy se na její povrch nanáší ve ñorrmě dxísperze nebo roztoku lícová polymerní vrstva.Při reverzním postupu laminace se na pomocnou podložku nanáší ve formě disperze nebo roztoku lícová polymerní vrstva a po jejím vysiušení pak lehčená mezivrstva ve formě pěny. Na tuto mezivrstvu se pak ihned za mokra laminuje podkladové textilní vrstva. Potom teprve následuje termokoagulaoe, sušení a síťlování lehěené vrst 4vy a nakonec separace koženky s pomocné podložky. .Hlavní výhodou měkké lehčené koženky podle vynálezu je ve srovnání se známymi typy koženek především pravidelná jemná porézní struktura lehčené mezivrstvy, která dává tomuto materiálu velmi dlobré mechanické i vzhledlově vlastnosti a umožňuje tak jeho širokou aplikioviatwelniovst pro obuvnické, oděvní i galanterní účely. Další podstatnou výhodou je, že tohoto efektu lze dosáhnout velmi jednoduchým a levným způsobem. Zahřátím pěny na koagulační teplotu totiž dioijde velmi rychle a náhle k oddělení pevné a kapalné fáze, sitabílizaci celé struktury a k uwolnělní zafixovaných napětí, takže při dalším sušení a síťování se struktura lehčené vrstvy již nemění. Lepší oddělení a rychlejší vysušení kapalné vodní fáze přináší ekonomický efekt v podobě energetických úspor, srtabillita struktury lehčené vrstvy pak Limožñuje výrobu koženek i s velmi tenkou lehčenłou mezivrstvou. Odpadá zde totiž nebezpečí borcení struktury pěny a pronikání pěny do struktury textilu.K bližšímu Oibjasnění podstaty a účinků předmětu vynálezu slouží následující příklady.Na pornocnou separační podložku se nanese v mnložství 0,080 kg/m líclová po-lyInerní vrstva v podobě směsi o složení rzoztok alifatickéľmo polyuretánu ve směsném uozplooštědle toluen-islopropanol-ethylenglykol v poměru 33 1 s obsa-hmot. dílů them 25 hmot. sušuiny 100 pigmetłový batch 5Po vysušení se tato vrstva opartří mechanicky naipéněnou disperzí následujícíhio s 1 IoženíVodná disperze kxopolymerů de rivátů kyseliny akryliové s v 1- nylacetátem s 50 hmot. slu-hmot. dílůšiny 100proc. sušiny Collacral VL 2 termiosenzitivní koagulant na bázi organopíolysiloxanu 3Pěna o objemové hmotnosti 500 kg/m 5 se nanáší V množství 0,080 kg/m a do mokrého nánosu pěny se pak ihned laminuje podkladové vrstva na bázi tkané textílie. Psotom následuje fixace struktury lehčené vrstvy kiüčlglllacĺ při teplote 60 °C, sušenía síťování této vrstvy při teplo-tě 140 °C asena-race koženky s plornocné podložky. získaná velmi měkká a rohebná koženkaje vhodná zejména pno oděvní aplikace.Na polmocnou sepa-rační plodložku se naneste v množství 0,080 kg/m licova polymerní vrstva na bázi zahuštěné disperze polyuretanových polymerů o složenívodná disperze polyuretanu se hmot. dílů 45 hrnot. sušiny 100 ptigmentový loatch 5ziaíhuštlovadlet na bázi akrylo vých polymerů se 40 hmot. 0/0sušiny Minox AM 3Po vysušxení se pak na tuto vrstvy nanáší mechanicky napěněná disperze samosítujících polyakrylátů o složenívodná dispeTze kopuolymerů derivátů kyseliny akryllové se styrenem, obsahujících termcreaktivní skupiny amidrovéhlo charakteru, s 50 hmot. su- .hmot, dílů šiny 100 vodná disperzve půlýľľlłeľľłĺhłů zahuštlovadla na bázi akrylo vých polyrnerů se 40 hmot. sušin-y Mírox AM 2 taerinosenzttivní koagulant nabázi organoplolysilokanu Cica gulant WS 4 vodný roztok stearanu amon ného s 50 hmot. sušiny 1 vodný koncentrovaný roztok amoniaku 0,1Pěna má novbjernovou hmotnost 600 kg/m 3 a nanáší se v množství 0,100 kg/mz. Do mokrého nánosu pěny se pak laminvuje podkladová vrstva impregnuované netkané textílie, načež následuje kolagulace lehčené vrstvy pri teplote 60 °C, sušení a sítlování této vrstvy při teplortě 140 °C a separzice kloženky s pomocné predložky.získaná koženka má lehčenou vrstvu s velmi úzkou distribuci porů, jejichž střední rozměr nepřesahuje 0,15 mm. jedná se o materiál s velmi dobrými zpracovatelskými a vzhledovýmí vlastnostmi a velmi dobrou odolnosti proti poškození, určený především pro galanterní a obuvnické aplikace.Na tkanoo nebo netkanou textilii, případně upravenou impregnací plolymerním pojivem, se nanese v množství 0,300 kg/m mechanicky napěněná disperže polyakrylátů podle příkladu 1 nebo .povdlepříklíadu 2. Nasleduje koagulace teplem při 90 °C a sušení při 150 °C, slplojuené se siťováním lehčené vrstvy. Celková doba ldoagulace, sušení a sítování je 12 minut. Po zesíťování střední l-ehčené vrstvy se na její povrch nanáší líoovzá polymerní vrstva ve formě roztoku podle příkladu 1 nebo disperze podle příkladu 2. Pak následuje vysušení lícové vírlstvy a mechanické. dvesénování koženky.získaná Koženka je vhodna pro galanterní a obulvnické aplikace. Střední lehčená vrstva dává materiálu velmi dobré lOłIHEl-kü-VĚ a zprlacorviateílske vlastnosti, desiénlon/áním se zlepší mechanické vlastnosti a pochopitelně i celkový vzhled materiálu.Možnost využití desénu je dana charakterem lehčené vrstvy, která má úzkou distribuci pórů, přičemž jejich střední rozměr nepřesahuje 0,20 mm. Penová vrstva, vytvořena za stejných podmínek bez přídavku termosenzitivníno koa-gulantu, má tendenci k blorcení a pronikání do struktury podkladové textilní vrsmvy. Při desénování pak dochází V defektních místech k proltsování lehčené vrstvy až na podložku. V důsledku toho je získaný materiál tuhý a nevzihledný.1. Měkká lehčená Koženka sestávající z licové polymerní vrstvy, spojovací lehčené mezlivrsltvy o podkladové textilní vrstvy, případně impregnovranąé polymerním plojivem,vyznačená tím, že lehčená mezivrst-va o tlloušíťcle 0,1 až 1,0 mm je tvořena paolyakryláty la/nebo jejich kopolymery bud samsosítujícimi, nebo ve směsi s pomocným sítovacim činidlem na bázi melaminformaldehydové pryskjrñice a má při objemové hmotnosti suché pěny 100 až 600 kg/m 5 pravidelnou pourêszní svrukturu se vzájemné propojenými porty, jejichž střední rozměr je menší než 0,2 mm.Z. Způsob výroby měkké lehčené KIOŽBHKY podle bodu 1, vyznačený tím, že při lami naci jejích jednotlivých vrstev klasickým nebo reverzním postupom se lehčenä mezivrstva nanaší ve formě pěny, která má 09 bjemovou hmotnost 200 až 700 kg/m 3 a je připravena mechanickým napěněním polyakrylátové disperze, obsahující teľrmosenzitivní kuoagulant na bázľi torganoptolysziloxanů nebo plolyvinylétwerů, zahuštonvadluo, případně plnivo a síťovací činidlno, .a dále se před nebo po uložení poslední laminační vrstvy struktura této rnezivrstvy fixuje koagulací pěny při teplote 40 až 90 °C, přičemž ihned po kloagulaci následuje vodstranění oddělené vodní fáze sušením za současnéhvt) síťiowání lehčwené mezivrstvy při teplote 90 až 170 °C.3. Způsob výroby podle bodu 2, vyznače 221133ný tím, že na podkladonvou textilní vrstvu se nanáší lehčená mezivrstva vxe fommě pěny, struktura pěny sze fixuje termoksoxagulyací,lehčená meziwrsatva se suší za snoučasnéhlo síüovánĺ, načež sie na jrejĺ plovrch nanáší ve ůormě disxperze nebo rlorztłuku lícová polymuerní vrstva.4. Způsob výroby podle bodu 2, vyznačený tím, že na pomocnaou słeparační pxodlxołžkuse nanráší we fnrmě disperze nebio rzdzmuku lícová polymerní vrstva, pia jejím vysušení lehčená mezivlrstva ve formě pěny, na ni ste ihned za mokra lamínuje podkladové text-ilní vrstva, pak následuje fixace struktury pěny tremmxokuosaguľací, sušení za slonučasnéhro síňování lxehčené IIDGZÍVĽSÍVY .a nakonec sepąrace korženky s pomocné ptovdlložky.

MPK / Značky

Značky: koženka, měkká, její, výroby, lehčená, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-221133-mekka-lehcena-kozenka-a-zpusob-jeji-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Měkká lehčená koženka a způsob její výroby</a>

Podobne patenty