Zařízení pro ovládání korekčního bloku přímé regulace tahu

Číslo patentu: 221119

Dátum: 15.01.1986

Autori: Páník Jaroslav, Blaha Miroslav, Frydrych Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení pro ovládání korekčního bloku přímé regulace tahu, zejména u válcovenských pohonů navíjedel, odvíjedel, tahových válců, a pod. Vynález řeší automatické řízení korekčního bloku analogovými automatizačními prostředky. Podstatou vynálezu je zapojení regulátoru tahu v pásu, korekčního bloku, zadávacího bloku, čidla tahu v pásu, nastavovacího bloku, regulátoru tloušťky pásu, čidla průměru svitku, dvou komparačních bloků a omezovacího bloku. Toto zapojení umožňuje zlepšit stabilitu celého regulačního obvodu a tím i zvětšit zesílení regulátoru tahu v pásu.

Text

Pozerať všetko

UIIAD mo vvNíAurzv 451 Tydáno 15 01 sa A OBJEVYAutor vynálezu PÄNÍK JAROSLAV ing., FRYDRYCiH MILAN ing., BLAHA MIROSLAV, PLZEŇ54. Zařízení pro ovládání korekčníhov bloku přímé ràgulace tabuvynález sve týká zařízení pro ovládání korekčnĺhoe bloku přímé regulace tahu, zejména u válcaotvenských połnomů navíjedel,odvíjedel, tamvých válců, aplod.vynález řeší automatické řízení laorrekčního bloku amalłogvovýmí auüomatizačními prostředky. Pooeclstatou vynálwezu je zaspaoajení rwegulátomu tahu v pásu, lçorekčníhuo bla-ku,zadávacíľw blioku, čidla tahu v pásu, n~asta~ wovacíłmo bloku, regulámru tluoušťky pásu,čidla průměru svitku, clrwou ktomparačních bloků .a omezovacího bloku. Toto zapojení umožňuje zlepšit svtąblllzlltu celého regulačního» uobvnoldu a. tím í zvětšit zesílení regulátoru vahu V pásu.,vynález se týká zařízení pro» ovládání korekčníljo bloku přímé regulace tahu, naV současné době se vyskytují V moderních průmyslových PUOVIOZGCÍI stále častěji nárločnější požadavky na přesnloąu, rýchlou a kvalitní regulaci technologických veličín jako jerychlost, poloha a u tahlových poblonü především tah. Hlavním úkolem tahových pohíonů je pak udržet kíonstantní tah během välcování, a i 30 ve velice přísných tolerancích. Těmto požadavkům nejlépe vyhovuje přímá regulace tahu s klorekčním blo kem, kde přírný regulátor tahu odstraňuje .dlouhodobé chyby V zadaní tahového proudu, které jsou způsobeny, například proměnnými mechanickými ztrátami během navíjení, prorměnnlou defrormační prací při navíjení pávsu, atd. Kvalita této přímé regulacetahírje palk závislá na kvalitním a přes-němřízení jejího korekčníhlo bloku V závislostech na paramietrech tratě, například na tlouštce a šířce p-ásu, rozsahu průměru svitku, druhu materiálu, atd. Až dosud se řízení korekčního bloku provádí analogłově nebo digitálné. Příí realizaci řídicího obvodu korekčního bloku digitálními automatizačnimi prostředky, například počítačem, mikropočítačem, nenastávají žadne problémys řízením tohoto bloku. Obdobne při použití anatlogvových automatizačnich prostředků,kde se plolžaduje plouze jediný konkrétní válooven-ský program, též žádné problémy nevznikají. iná situace však nastáva v případě složitějších technologických požadavků,například při různých převodecli, velkých rozsazích tlouštěk pásu, prüměrů svítků a bubnů, druhu válcovaného materiálu, šířky pásťi, atd. V tomto případě se prováděllo řízení kłorekčnílro bloku, sestaveného z analogových automatizačníclí jnrostředků, ručně z vovládacího pultu, nebo přímo zásahem údržby v regulátoru zmenou pasívních prvků.Nevýhodou digitálních aulozmatízačních prostředků pro řízení korekčníłlo bloku, pjokud jsou určený pouze pro tento účel, jsou značne pořizovací náklady. V případě použití .analogových automatizačnĺch prlostředků, je u dosavadních zařízení ruční řízení klorekčníllo bloku značné pracne a nepřesné. Totío řešení pak nelze použit u těch pohonů, kde technologický , proces je značné složiztý, kdy valcováni probíhá v mnIoha priogramech, při kterých je nutno řídit korekční obvod automaticky.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení plno .ovládání korekčního bloku přímê regulace tahu podle vynálezu, které sestava z regulátloru tahu v pasu, korekčnílro bloku,zadávacíbo bloku, člidla tahu v pásu, nastavrovacího bloku, regulátloru tloušťky pásu,čidla průměru svitku, dvou klomparačních blokü a onrezovacíhlo bloku.Podstatou zařízení podle vynálezu je tto,že výstup zadávacího bloku je spojen s pří 4mým vstupem a výstup čidla tahu v pásu se zpětnovazebním vistupem regulátlortl tahu v pásu, jehlož výstup je paralelné připojen na referenční vstup omezovacíhlo bloku a na zpětnlolvazební vstup korekčního bloku. Výstup klorekčníblo bloku je pak zapojen na první korrlekční vstup regulátoru tahu V pásu, jehlož druhý klorekční vstup je spojen jednak s pátým řídicím vstupem korekčnílro bloku a jednak s prvním zadávacím výstupem nastavlovacího bloku. Druhý a třetí zadavací výstup nalst-avovacího bloku je připíojen na klonrespondující první a druhý řídicí vstup klorekčního bloku, na jehož třetí řídící vstup je zapojen výstup prvního kromparačníhio bloku, jehož přímý vstup je spojen s výstupom regulátoru tlouštky pásu. Na čtvrtý řídící vstup korekčního bloku je pak připyojen výstup druheho loomparačního bloku, s. jehož přímým vstupem je spojen výstup čídla průměru svitku.Výhodou zařízení podle vynálezu je to,že jedmorduchými analogíovýml prvky lze autounaticky řídit kíorekční blok přímé regulace tahu i při nejsložlltějších technologických procesech válclováni. K-orekční blok modeluje pružné členy regulované soustavy, zlepšuje stabilitu celého regulačního obvodu a tím umožňuje zvětšit zesílení regulátloru tahu v pásu.Zařízení pre ovládání lqorekčnítlo bloku přímé regulace tahu podle vynalezu je příkladně schem-atťlcky znázžowrněn-o blokovým schématem na přípojeném výkresu.vá zařízení podle vynálezu z regulátloru 1 tahu v pásu, clož je např. operační zesilovač, korekčnílro bloku 2, tvořenêlro integračními zesilovačí, zadávacího blćoku 3,což je v danom případě potenciometrícká jednotka, čidla 4 tahu v pásu, realizovaném např. tenzuometrllckýín čidlem a nastavłovacího bloku 5, což jsou např. odporové radiče. Dále pak zařízení plodle vynálezu sestava z reguláüoru 6 tlloušvťky pásu, tvořeného digitálním čtyřdekádovým měříčem, čridla 7 průměru svitku, což je např. analogový, digitální nebo mechanický měřič, dvou komparačních bloku 8, 9, realizovaných operačními zesillovači a omezlovacílno bloku, tvořeného V daném případě pasivními prvky. jednotlivé bloky 1 až 10 jsou pak zapojeny tak, že výstup zadavacího bloku 3 je spo jen s přímým vstupem a a výstup ěidla 4tahu v pásu se zpětnvovazebním vstupem b regulátoru 1 tahu v pásu, jehož výstup je paralelné připojen na referenční vstup f zomezovlacíhlo bloku 10 a na zpětnovazební vstup e korekčníno bloku 2. Výstup kiorekčního bloku 2 je pak zapojen na první konekční vstup c regulátoru 1 tahu v pásu,jehož druhý korekční vstup p je spojen jednak s. patým řídicím vstupem r korekčního bloku 2 a jednak s prvním zadávacím vstupem d nastavovacíłro bloku 5. Druhý a třetí zadávací výstup g, s nastavuovacíhlo bloku 5 je připojen na korespondující první a dru 221119hý řídící vstup h, i kortekčního bloku 2, na jehož třetí řídící vstup j je zíaplojuen výstup prvního komparlačního bloku 8, jehož přímý vstup 1 je spojen s výstupem regulátoru 6 tliouštký pásu. Na čtvrtý řídící vstupk klorekčníhło bllůkłl 2 je přípojwen výstup druheho kuompíaračníhlo bhoku 9, s jehož přímým vstupem n je spojen výstup čídla 7 průměru svitku. Nastavovací vstupy m, o lílomparačních bloků 8, 9 jsou pak zapojeny na nezakreslený vnitřní zdroj regulační saousltavy.Funkce zařízení podle vynálezu je následujícíNa přímý vstup a regulátloru 1 tehu V pásu se p-řívádí ze zadávlacíhon blloku 3 napětí, úměrné žádané hodnotě tehu a srovnáVá se se skutečnlou hodmotoíu tahu, příváděnloru z čídla 4 tehu v pásu ne zpětnIovazwe-bní vstup b regulátoru 1 tahu V pásu. Výstu-pním sígnálem regulátoru 1 tehu vpásu je tehlová odchýlka, která se přívádí na zpětnovazební vstup e korekčního bloku 2, jehlož výstupní signál se přivádí na první korekční vstup c regulátoru 1 tahu v p~ásu.Tímtc zapojením se tahroąvá odchýlka k| 0 iľłí~ guje a jako reterenční napětí se přívádí na Ijeferenční vstup f omezovecího bloku 1 U,jehož výstupní signál, tvlořící žádost o požavdíovanlou hodniotu proudu úměrnlou tahu,je příváděn do nezakríesleného regulätłoru stupním sígnálem regulátoru 1 tabu v pásu proudu. Konnekční bllok 2 je pak řízen pětí řídícímí signály příváděnýmí na jeho řídící vstupy h, i, i, k, r. Na první řídící vstup 11 korekčního bluoku 2 se přívádí signál, úměrný šířoe pásu a na druhý řídící vstup i signál, úměrný druhu materiálu. Třetí signál, úměrný tlloušťce pásu,se nejprve zprlacuje v prvním komparačním blloku 8 a teprve pak se přivede na třetí řídící vstup i korekčníhlo bloku 2, na jehož čtvrtý řídící vstup k se přívede signál,úměrný průměru svitku, ktorý se nejprve zpnacuje V druhém kíomptaračním bloku 9. Pátým sígníálem, který se přívádí z prvního zagdávacíhn výstupu d níastavovacího bloku 5 na pátý řídící vstup r kąorekčního blloku 2 a na druhý korekční vstup p rsegulátxoru 1 tehu v pásu., se plrrovládí kioíríekce obvlodu celého zařízení podle zařazeneho převodu.Zařízení pro ovládání leorekčního bloku přímé regulace tehu, ses-távající z regulátjomu ta-hu v pásu, kolrekčníhow blloku, zadávacího bllolku, čídla tehu v pásu, nastavovacíhp bloku, regulátoru tlouštky pásu, čídla průměru svitku, dvou kiompanačních brlroků a omezovacíhvo bloku, vyzínačující se tím,že výstup zadávacíhloí bloku 3 je spojen s přímým vrstupem a a výstup čídla 4 tahu v pásu se zpětnxovazíebním vstupem b regulátoru 1 tahu v pásu, jehož výstup je paralelne přípojleíí na referenční vstup f oínezwovacílílo blíoku 10 a na zpětnlovaízební vstup e klorekčního bloku 2,jehož výstup je zapíyjen na první korekční vstup c regulátoru 1 tahu v pásu, je hož druhý ktorekční vstup p je sípxojen jednak s pátým říďícím vstupem r ldorekčního bloku 2 a jednak s prvním zadávacím výstupem d nastavovacíhro bloku 5, jehožadruhý a třetí zadávecí výstup g, s je přlípowjen na kbrespwondující první a druhý řídící vstup h, í korekčníhe~o bloku 2,na jehož třetí řídící vstup j je zaptoxjíen výstup prvního klomparačníhto bloku 8,jehož přímý vstup 1 je spojen s výstupem regulátíoru 6 tliouštky pásu, přičemž na čtvrtý řídící vstup k ko~rekčního bloku 2 je přípojen výstup druhého lsompa-račního bloku 9, s jehož přímým vstupem n je spo-jen výstup őídla 7 průměru svitku.

MPK / Značky

Značky: zařízení, ovládání, přímé, bloků, korekčního, regulace

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-221119-zarizeni-pro-ovladani-korekcniho-bloku-prime-regulace-tahu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro ovládání korekčního bloku přímé regulace tahu</a>

Podobne patenty