Rotačný rozvod vzduchu

Číslo patentu: 220929

Dátum: 15.03.1986

Autor: Fritzký Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rotačný rozvod vzduchu pre neobmedzené uhly pootočenia a použiteľný pre väčšie množstvo relatívne nepohyblivých prívodných a vývodných trubiek. Vynález sa týka signalizácie a ovládania robotov a manipulátorov napojených na pneu alebo elektronicky riadiaci systém. Vynález sa týka oblasti operačnej, prípadne medzioperačnej techniky. Známe riešenia použitím hriadeľa rotačnej jednotky opatrenej otvormi obmedzuje možnosť použitia, ktoré je limitované priemerom hriadeľa. Nové riešenie spočíva v rotačnom obvode v dutom hriadeli točne vloženého taniera v telese, pričom valec je spojený s telesom a vonkajší pohyblivý valec rotačného rozvodu je spojený s dutým hriadeľom.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu FRITZKÝ MIROSLAV, PREŠOV(54) Rotačný rozvod vzduchu 1 2Rotačný rozvod vzduchu pre neobmedzené uhly pootočenia a použiteľný pre väčšie množstvo relatívne nepohybiivých prívodných a vývodných trubiek.Vynález sa týka signalizácie a oviádenřa robotov a manipulátorovv napojených na pneu alebo elektronicky riadiaci systém.vynález sa týka oblasti operačnej, prípadne medzioperačnej techniky.Známe riešenia použitím hriadeľa rotačnej jednotky opatrenej otvormi obmedzuje možnosť použitia, ktoré je limitované priemerom hriadeľa.Nové riešenie spočíva v rotačnom obvode v dutom hriadeli točne vloženého taniera v telese, pričom valec je spojený s telesom a vonkajší pohyblivý valec rotačného rozvodu je spojený s dutým hriadeľom.vynález rieši rotačný rozvod vzduchu rotačných jednotiek priemyselných robotov a manipulátorov, pre tranzit väčšieho množstva relativne nepohyblivých privodných a vývodných trubiek, ktoré sú napojené na pneumatický, alebo elektronický riadiaci systém.Doterajšie rotačné rozvody vzduchu sú najčastejšie riešené v rámci hriadeľa a telesa rotačnej jednotky tak, že potrebným počtom otvorov je navrtaný hriadeľ, pričom otvory sú umiestnené v jednom rade a na jednej roztečnej kružnici hriadeľa. Z týchto otvorov sú vyvedené postupne na obvod priečne otvory, ústiace V zmontovanom stave do radiálnych drážok telesa rotačnej jednotky. Radiálne drážky v telese sú spojené s prívodnými otvormi najčastejšie priamo na plášť telesa, alebo šikmo vrtanými otvormi v telese sú dutiny týchto radialnych drážok vyvedené do krytých častí rotačnej jednotky, kde prostredníctvom pneumatických vývodiek sú napojené na nepohyblivé privodné trubky. Výstupné otvory rotačného rozvodu sú najčastejšie prevedené priečnymi otvormi na plášť rotačného taniera a ukončené pneumatickými vývodkami, pričom z druhej strany sú pozdĺžne otvory zaslepené s presahom nalisovanými guličkami, vytvárajúcimi takto potrebné dutiny pneumatického rotačného rozvodu.Vyššie uvedeným riešením rotačného rozvodu vzduchu možno vytvorit iba malé množstvo dutín pre rozvody, ktorých množstvo je limitované často priemerom hriadeľa, častejšie však hrúbkou tesniacich krúžkov, ktoré sú pre väčšie tesniace priemery podstatne hrubšie a tým na jednú vytvorenú dutinu pripadá väčšia dlžka briadeľa. Väčšie hrúbky tesniacich krúžkov spôsobujú veľké pasívne odpory pôsobiace proti otáčaniu hriadeľa, ktoré nutno kryt zvýšeným výkonom pohonnej jednotky.Tieto nedostatky odstraňuje rotačný rozvod podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že rotačný rozvod sestava z dutého hriadeľa, pričom prívodný valec je spojený s telesom a vonkajší, pohyblivý valec rotačného rozvodu je spojený s dutým hriadeľom. Privodný valec má v priereze v niekoľkých radoch roztečných kružnic pozdĺžne otvory,ktoré sú vyvedené priečnymi otvormi na vonkajšie, odstupňované priemery prívodnáho valca. Pohyblivý valec je odstupňovaný z vnútornej a vonkajšej strany podľa odstupñovaných priemerov prívodného valca,pričom na čelách odstupňovaných priemerov sú vývodky pre napojenie trubiek rovnobežné s pozdĺžnou osou rotačného rozvodu, kým na najmenšom priemere pohyblivé 4ho valca sú vývodky vedené kolmo k pozdĺžnej osi rotačného rozvodu.Výhoda riešenia rotačného rozvodu podľa vynálezu spočíva V tom, že pre pozdĺžne otvory rotačného rozvodu je využitý celý prierez hriadela a tým jeho potrebný priemer je menší, použité tesniace krúžky sú tenšie, dĺžka hriadeľa, pripadajúca na jednú dutinu rotačného rozvodu je podstatne menšia. Taktiež pasívne odpory sú vzhľadom k terajšiemu stavu niekoľkonásobne menšie. Ďalšou výhodou rotačného rozvodu podľa vynálezu je možnost vyhotovenia celého rotačného rozvodu ako samostatnej jednotky,ktorá sa vkladá ako celok do dutého hriadeľa rotačnej jednotky.Na pripojenom výkrese je schematicky znázornený princíp rotačného rozvodu podľa vynálezu s 24 dutinami pneumatického rozvodu, pričom na obr. 1 je znázornený nárys rotačného rozvodu v reze A - A a na obr. 2 je pôdorys rotačného rozvodu v reze B - B.V dutom briadeli 3 taniera 2 je uložený rotačný rozvod, ktorého pohyblivý valec 5 je upevnený k tanieru 2 a pevný, privodný valec 4 je upevnený na teleso 1. Prívodný valec 4 je tvaru stromčeka s vnútornými pozdĺžnymi otvormi 7 v niekoľkých radoch roztečných kružnlc 6. PozdIne otvory 7 sú vyvedené priečnymi otvormi 8 na vonkajší odstupñovaný priemer prívodného valca 4. Pozdĺžne otvory 7 na hornej, výstupnej strane prívodného valca 4 ústia do radiálnych drážok 9 pohyblivého valca 5, ktoré radiálne drážky 9 sú medzi sebou tesnené tesniaciml krúžkami 10 a sú vyvedené priečnymi otvormi B na vonkajší priemer pohyblivého valca 5 a uzavreté guličkami 17. Vývodky 12 pre napojenie trubiek 13 sú na čelách 11- odstupňovaných priemerov pohybl-ivěho valca 5, rovnobežne s pozdĺžnou osou rotačného rozvodu, mimo vývodiek 12 z najmenšieho priemeru, kde sú vývodky » 12 umiestnené kolmo k pozdĺžnej ose 14- rotačného rozvodu. Delený prívodný valec 4 je zoskrutkovaný v pozdlžnej ose 14 rotačného rozvodu sťahovacou skrutkou 15 prívodného valca 4 a delený, pohyblivý valec 5 je zoskrutkovaný niekoľkými sťahovacími skrutkami 16 pohyblivého valca 5.Tanier 2, ktorý sa otáča, unáša so sebou pohyblivý valec 5, pričom priečne otvory 8 prívodného valca 4, ktorý je v kľude, privádzajú do radiálnych drážok 9 stlačený vzduch, ktorý je prostredníctvom vývodiek 12 a trubiek 13 vedený na obvod taniera 2. Všetky trubky 13 rotačného rozvodu sú pri pohybe vzhľadom k otáčajúcemu sa dutému hriadeľu 3 s tanierom 2 v relativnom kľude.1. Rotačný rozvod vzduchu, vyznačený tým, že sestava z dutého hriadeľa 3, pričom prívodný valec 4 je spojený s telesom 1 a vonkajší, pohyblivý valec 5 je spojený s dutým hriadeľom 32. Rotačný rozvod vzduchu podľa bodu 1 vyznačený tým, že prívodný valec 4 má pozdĺžne otvory 7, spajajúce radiálne dražky 9, umiestnené V niekoľkých radoch roztečných kružníc (6).3. Rotačný rozvod vzduchu podľa bodu 1vyznačený tým, že pohyblívý valec 5 je odstupňovaný z vnútornej a z vonkajšej strany podľa odstupňovaných priemerov, prívodného valca 4, pričom na čelách 11 odstupňovaných priemerov sú vývodky 12 pre napojenie trubiek 13 rovnobežne s pozdIžnou osou 14 rotačného rozvodu, kým na najmenšom priemere pohyblivého valca 5 sú vývodky 12 vedené kolmo k pozdĺžnej osi 14 rotačného rozvodu.

MPK / Značky

Značky: rotačný, rozvod, vzduchu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-220929-rotacny-rozvod-vzduchu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rotačný rozvod vzduchu</a>

Podobne patenty