Zařízení pro vzduchové chlazení velkých rychloběžných synchronních motorů mezních výkonů

Číslo patentu: 220541

Dátum: 15.11.1985

Autori: Maloušek Antonín, Ondruška Emil, Zdeněk Dalibor

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká uvedených motorů, opatřených vlastní oboustrannou tlačnou a radiální ventilací. Zařízení je tvořeno dvěma stejnými ventilačními systémy, z nichž každý je umístěn na jedné čelní straně stroje. Ventilační systém sestává ze sacího prostoru, ventilátoru, vnitřního a vnějšího čelního prostoru, výměníkového prostoru a tepelného výměníku voda - vzduch. Výměníkový prostor i tepelný výměník voda - vzduch jsou pro oba ventilační systémy společné. Vnější čelní prostor je vymezen vnitřním zákrytem čela statorového vinutí, vnější stranou čela statorového vinutí, stahovací deskou statoru, boční deskou kostry statoru a vzduchovody, které jsou vyústěny do výměníkového prostoru. Vzduchovody lze v případě potřeby ještě opatřit vhodnými regulovatelnými clonami.

Text

Pozerať všetko

okno mo vvNALszv ,A 05 m 45 VYdBJUJO 15 11 85Autor vynálezu MALOUŠEK ANJTONÍN ing. CSvc., ONiDRUŠKA EMIL Ing., ZDENĚK DALIBOR ing. CSO., PRAHA54 Zařízení pro vzduchové chlazení velkých rychloběžných synchronníchVynálwez se týká uvedených motorťí, opatřených vlastní oboustranrnou tlačnlou a radíální ventílací. Zařízení jue tvořeno dvěma sbejnými venťllačnínm systémy, z nichž každý jwe umístěn na jedné čelní straně stroje.Ventilač-ní systém sestává ze sacího poostoru, ventilátoru, vnitřníhJo a vnějšího čwelníhJo pmosmoru, výměníkbvéłío prlosíloru a tepelného výměníku voda - vzduch. Výměníkxový prostor i tepelný výměník Vlüda vzduch jsou prgo oba ventílační systémy společné. Vnější čelní prostor je vymezen vnítřním zákrytem čela statrorového vinutí,vnější stranlou čela statonouvého vánutí, stahovací desktou staüoru, bnoční desknu kostry staüouru a vzduchovody, které jsou vyústěny do výměníkového pnostoru. Vzduchovody lze v případě potřeby ještě opatřit vhrodnými rweguliovatelnými clronamí.Vynávlez se týká zařízení pro vzduchové chlazení velkých rychloběžných synchronních nnoüorů mezních výkonů s vlastní oboustrannou tlačnou a radiální ventilací, tvoř-enélmo dvěma stejnými ventilačními systémy, z nichž každý je umístěn na jedne čelní straně stroje, jakož i tepelným výměníkem typu Voda ~ vzduch a výměníkovým prostorem, ktere jsou pro oba ventilační systemy společné.Doposud se uvedené rychloběžně synchronní motory navrhují tak, aby teplota stroje při jeho plném výkonu nepřekročila předpisy stanovenou ttodnlo-tu teploty, která je dana použitým izolačním systémem, a to jak v drážkově část-i vinutí, tak i v jeho čelních částích. V zásade jde o to, aby žádná část vinutí neměla za provozu teplotu vyšší, než je teplota určená třídou izolace.Chladicí vzduch se po průchodu ventilátorem rozděluje podle aerodynamických vodporů na jednotlivé části stroje, jež mají být ochlazovány, a kterými jsou rotor, vzduchová mezera, kraje plechů stato-ru, vinutí čel statoru, jakož i drážky statoru. Čela vinutí,která jsou z důvodu náročnosti požadavků kladených na provoz těchto motorů mezních výkonů mohutné vyztužena, jsou V důsledku popsaně nentilace nedoeta-tečně chlazena, a tlo zejména vlívem malých rychlostí chladzlcího vzduchu prostupujícího čely statonového vinutí. Zároveň vznikají i velmi nerovnoměrné podmínky chlazení po obvodu čel statoro~vého vinutí, kdy jeho vnější část je hůře chlazena než jeho vnitřní část,což má za následek výrazně nižší odvod ztrátověłro tepla z čelnich partií a tedy i nižší možné využití stroje. Proto je nutno tyto motory navrhovat předimenzované, což se však projeví ve vyšší spotřebě materiálu, ve větší pracnosti a V mnoha případech i ve snížení dosažitelných mezních výkonů strojů.Uvedené nevýhody jsou odstr-aněny zařízením pro vzduchové chlazení velkých rychloběžných mortorů mezních výkonů s vlastní ohoustrannou tlačnou a radiální ventilací, které je tvořeno dvěma stejnými ventilačnim-i systémy, z nichž každý je umístěn na jedne čelní straně motto-ru a sestává ze sacího prostoru, ventilátoru, vnitřního a a vnějšího čelníłm prostoru, jakož i výměníkiového prostoru a tepelného výměníku Iroda - vzduch, které jsou pro oba ventilační systémy společně. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vnější čelní prostor je vymezen vnitřním zákrytem čela statłorového vinutí, vnější stranou čela statoroveno» vinutí, boční deskou kostry statiolru a vzducho 4vody vyús-těnými do výměnikbvého prostoru. Vzduchovody mohou být aopatřeny regulovatelnými clonami. .Výhodou vynálezem navrhovaného zařízení je, že čela vinutí, která jsou z důvodu mezních výkonů motoru mohutně vyztužena, mohou být podstatné intenzívněji ohlazena a navíc chladrlcí vzduch, jenž přichází k drážkiové části statoru, je z čelních partíí stroje méně předehřát, což umožňuje další zvýšení instaluovaného výkonu jedmotky. Také se zlepší i některé technicke parametry stroje, například záběrové proudy, zmenší se jeho rozměry a tím i zastavěný prostor, jakiož i stavební náklady.Na připojeném výkresu je schematicky nakreslen příklad zařízení pro vzduchové chlazení velkého rychloběžného synchronního mezníhol výkonu podle vynálezu, znázorňují jeho provedení na jedné čelní straně motoru.Zařízení je tvořeno dvěma stejnýmvi ventilačními systemy, z nichž každý je umístěn na jedné čelní straně moüoiru, a proto bude dále popisován pouze jeden tento ventilační systém, sestavajíci ze sacího prostoru 7, vnitřniho a vnějšího čevlníno prostoru 10, 11, vzduchovodů 4, výměníkového prostoru 5 a. tepelného výměníku E voda vzduch. Iak výměniko-vý prostor 5, tak i, tepelný výměník 6 jsšoěu společné pro oba ventilačni systemy. Vnitřní čelní prostor 10 je tvořen ventilátorem 1, upevněným na hřídelll motoru, konoovrou částí roüoru 2,vnitřní stranou čela 3 statorovéhlo vinutí a vnějším zákrytem 9 čela 3 statdrzového vinutí. Vnějši čelní prostor 11 je vymezen vnější stranou čela 3 statorovéh-o- vinutí, stahovací deskou 13 statoru, boční desklou 8 kostry staüoru, vzduchovody 4 a vnitřním zákrytem 12 čela 3 stíatorloveho vinutí.Činnost zařízení je následujícíchladící vzduch je nasáván ze sacího prostoru 7 ventilátorem 1 dJo vnitřního čelního prostoru 10, ve kterém se dělí na čtyři větve. Z toho priestoru 10 přichází Chladicí vzduch do motoru 2, vzduchové mezery, čela 3 statorového vinutí a do střední části stroje. Vzduch procházející smyčkami čela 3 proudí vzduchovody 4 do výměníkového prostoru 5 a odtud jde tepelným výměníkem G rioda - vzduch opět do sacího prostoru 7.Vzduchłowody 4 lze ještě opatřit vhodnými regulovatelnými clo-nami, čímž je možno docílit soptimálního tepelného režimu stroje, tj. stejného otepleni v drážkové i čelní části statouového vinutí.1. Zařízení pm vzduchové chlazení vwelkých rychloběžných synchronních maotorů mezních výkonů s vlastní obnoustrannrou tlačmou a rardviální ventílací, tvoňené dvěma stejnými vventllačními systémy, z nichž každý je umístěn nia jedné čelní straně motoru a slestává ze sacího pnostołru, ventilátbe ru, vnâtřnílío a vnějšího čelníľno prostoru,jakíož i z výměníkověho prostoru a tepelného výměníku vłoda - vzduch, které jsoupm oba ventílační systémy společné, vyznáčermé tím, že vnější čelní prosbor 11 je vymezen vnitřním zákrytem 12 čela 3 statorovêho vinutí, vnější stranou čela 3 statomvého vínutí, stahovací deskou (13) statoru, boční desk-ou 8 k 0 stry statoru a vzduchovody 4, vyústěnýrni do výměníkového prostoru 5.2. Zařízení pvr~ 0 vzduchové chlazení podle bodul, vyznačené tím, že vzduchrwvlody 4 jsou opatřeny regulovatuelnýmí clvcrínamí.

MPK / Značky

Značky: veľkých, zařízení, synchronních, mezních, vzduchové, chlazení, výkonu, motorů, rychloběžných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-220541-zarizeni-pro-vzduchove-chlazeni-velkych-rychlobeznych-synchronnich-motoru-meznich-vykonu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro vzduchové chlazení velkých rychloběžných synchronních motorů mezních výkonů</a>

Podobne patenty