Skupinový přípoj potrubí ke krystalizátoru pro plynulé odlévání kovů

Číslo patentu: 220466

Dátum: 15.11.1985

Autori: Tučník Drahomír, Baroš Lubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká skupinového přípoje potrubí ke krystalizátoru pro plynulé odlévání kovů a jeho účelem je vyřešení spojení potrubí chladicí vody s pohybujícím se krystalizátorem. Uvedeného účelu se dosáhne propojením koncových trubkových nástavců s výkyvnou a suvně uloženou trubkovou vložkou. Spojení trubkové vložky s koncovými trubkovými nástavci je provedeno závěsy, které jsou ve směru osy trubkové vložky přestavitelné.

Text

Pozerať všetko

ššěfâřfľšťžřž mm vmmzu ggoąą m) 11 mAutor Vynálezu TUČNÍK DRAHDMÍR, BAROŠ LUBOÄMÍR ing., OSTRAVA(54) skupinový připoj potrubí ke krystalizátoru pro plynulé udlêváni kovůVynález se týká skmpínového přípojve potrubí ke krystalízátoru pro plynulé odlévání kovů a jeho účelem je vyřešení spojení potrubí chladící vody s pohybujícím se zkrystałizátozrenm. Uveüeněho účelu se »dotsáhne propojenívm koncových trubkovvých nástavců s výkyvznou a suvmě ulvoženou trwbkovou vložkou. Spojení trrunbkové vložky s ,koncovými truIUko-vými nástavci je -prtmvedeno závěsy, které jsou ve směru osy trubkovvé vložky přestavitelné.Vyenález se týká skupinového přípoje potrubí ke krýstalizátoritpro plynulé otdlévání kovů a řeší spojení potrubí ChĺBJdĺCÍ vody s pohybujícim se krysrtalizátorem.Katalyzátory pro plynulé odlévěuni kovů,zvláště oceli, jsou zpravidla během lití uváděny do nuceného kmitavého .pohybu vůči okolnímu zařízení. Z toho důvodu musí být potrubní jpřípoje ke krystalizátoru, například přívod a odvod cihlavdicí vody vlastního krystalitzátoru, přívod vody na trysky,přívod mazodel a hydraulických médií apod., ,provedeny tak, aby UJIHOŽñOVâĺY tento kmitavý pohyb, a to pokud možno s co nejmenšími mechanickými odrpory.Protože krystalizátor je běžně V provozu vyměňován, musí tyto -příjpoje umožňovat i vyrovnáxní úichyletk připojovacích mír jednotlivých krystalizátorů.Dosud používané potru-bní pohyblivé ,přípoje kekrystalizátoru jsou obvy.kle provedeny tak, že mezi vyústěnĺmi pevných příVOdIIIÍCh potrubí a vyústěními potrubnich příjpojek na straně krystalizátoru jsou vloženy hadice, spojené s nimi přírubovými nebo šrousbovanými koncovkami. Nevýhodou hadicových přípojů u pryžových a obdobných hadic je nebezpečí snadněho tepelného nebo mechanického poškození, natpř. při průvalech tekutého kovu pod krystalizátorem nebo při jinýcth běžných poruchách lití vzhledeank tomu, že .tyto potr-uhní přípoje se obvykle vždy nacházejí v poměrně krátké vzdálenosti od todlévaného proudu žhavého kovu.Nevýhodou hadicových přípojů u .kovových hadic, např. u v 1 novců, je to, že při.pohybu těchto hadic se projevují poměrně velké mechanické odpory a jejich častá protržetní v důsledku únavy. inou nevýhodou je, že výměna hadic je s ohledem na obvykle velmi stísnněný prostor v okolí krystalizátoru a v důsledku poměrně značných světlostí potrubí zipratvidla velmi pracná a zdlouhavá.Také je nevýhodou to, že havdicové přívody jsou opatřeny poměrně těžkými a rozměrnými konc-ovkami, které potřebují pro montáž a demontáž vehký manizpulační prostor, přičemž z důvodů své funkce a při snaze o co nejmenší přídavná ohybová namáhání jisou tyto přívody řešeny ve tvaru obloubolvitěrm, se svislým uspořádänĺm koncovek. Nevýhodou tohoto uspořádání je potřeba poměrně značné zastavěného prostoru v místě, kde se na kry-stalizátor naupojuje zařízení druhotnéh-o chlazení, a kde jsou běžně uspořádány sady tzv. tprotiprůsvalových trysek, jež se musí poměrně často vyměňovat nebo upravovat, což je úkon poměrně pracný a téměř vždy vykonávaný v omezených jprostorech, které jsou obl-owkovltým uispořádáním hadicovýoh přípojů ještě více OIIIBZOVÉJDY.Uvedené nevýhody odstraňuje skupinový pří-poj potrubí ke kryst-alizáltoru pro plynulé odléváni kovů, tvorený trubkovým ná 4stavcem .pevných potrubních přívodů a k-oncovýzm trubikovým nástavcem potrubí napojeného na ktrystalizátor, které jsou vzájemwně suvně a výłkyvně propojeny turubkovou vložkou podle vy.nälezu. Podstatou vynálezu je, že zvnějšľku jsou ke koncovým trubkovým nástatvcůsm připevněny čepy, na niohž jsou otočně uohyceny závesy, které jsou ve směru podélné osy trubkové vlož-ky přestavitelné a jsou spojené s úohytkaml upevtněnými .na trubkových vložkáoh..krystalizátoru podle vynálezu je jeho poměrně vysoká životnost a snadné vyměnitelunost. Také je výhodou velmi dobrá odolnost proti mechanickému a tepehnému poškození a poměrně nízká cena. Výhodou jsou také nižší nároky na využití prostoru.Na výkresu je znázonněno příkladné provedení sjkwpitnovéthc přípoje podle vynálezu, kde na otbr. 1 je jeho náurys a na obr. 2 půdorýs.skupinový přípoj potrubí ke krystalizátoru pro plynulé odlévá-ní kovů podle vynálezu sestává z koncového trubk-ověho nástavce 1 pevných potrubních přívodů 2 a koncového trubkového nástavec 3 potrubí 4 napojeneho skupinový-mi přírubami 5 na krystalizätor 6. Koncové trubkové nátstavce 1. 3 jsou vzájemné suvně a výkyvně propojeny trubkovou vložakou 7, opatřenou na svýoh koncivch těsnicími ukroužky. Z vnějšku jsou v ose těsnicích kroužků ke koncovým trubkovýzm nástavcům 1, 3 přilpevněny čepy 9,na nichž jsou orto-čně uchyceny závěsy 1 D,které jsou »ve smeru podélné osy trubkové vložky 7 prestavitelné. Závěsy 10, které jsou v příkladném provedení, obr. 1 a 2, tvořeny šrouby s oky, jsou spojený s úchytkami 11 upevnějnýimi na trubłkových vložká-ch 7. V příkladněm provedení, obr. 2, jsou závesy 10 umístěny jen na koncovýoh trubkových nástavcích 1, 3, přičemž další trubka 13 menšího průměru pro přívo-d vody k tryskam, která je .připevněna vlož-kami 14 k pctrubí 4 a fk Ipeąvněmu potrubnímu přívodu 2 hlavních trubek 12, je bez závěsů.Kmitavý pohyb krystalizátoru B, který v praxi čirní jen několik milimetrů, naptř. 10,12, 15 mm, vyvoláva naklápění trubkových vložek 7 vůči koncovým tru-bkovým nástavcům 1 a 3. Aby opotřebení těsnění bylo sniženo na nejmenší mez, je délka trubkovýoh vložek 7 volena tak, aby mezi těsněním a kluzinou protilehlou plochou nedocházelo poku-d možno při lkmitáiní krystaliszátoru E k posouváni, nýbrž jen k odvalování. S výhodou je možno pro tento üčel použít jako těsnění unapř. O-k-roužku. Závěsy 10 umožňují jednak seřizovâní vzdálenosti mezi koncovými rtrubkovými nástavci 1, 3 a jed.naik k zachycení eso-vých sil v potrubí. Úchytky 11 mohou mít v příkladném provedení tvar vindlic, do nichž jsou šrou-by s okem, tj. závěey 10, vkládány z boľku, taJkže při rozrpojování těcihto spojení postačí ma 220466Podle -příklatdného provedení, oba 2, jsou osové síly vznikající v trubce 13 pro přívod vody k trvskám zachycovány hla-vnímitrubkamí 12, se kterými je trubka 13 spojena, napřj. navařenýmí vložkami 14. Tím je docíleno snížení počtu částígkrteré je nutno při demontáží truvbkových vložek 7 roz~ pojit.skupinový .přípoj potrubí ke krystalizátoru pro plynulé odlévání nkovů, tvořený KOHcovýnm twrubkovým nástavcem pevných .potrwbních přívodů a koncovým trubłkovým nástavcem potrubí .napojeného na krystalizátor, ktoré jsou vzájemné suvně a výkyvně propojeny trwbkovou vložkou, vyznačený tím, že z Vnějšku jsou ke koncovým trubkovým náatavcům l, 3 přirpevněny čepy 9, na nichž jsou otočně uchyceny závěsy 10, jež jsou ve směru epodélné osy trubkové vložky 7 přestavítelné a jsou spojené s üchytkami 11 upevněnými na trubkových vložkách 7.

MPK / Značky

Značky: kovů, krystalizátoru, plynule, skupinový, potrubí, přípoj, odlévání

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-220466-skupinovy-pripoj-potrubi-ke-krystalizatoru-pro-plynule-odlevani-kovu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skupinový přípoj potrubí ke krystalizátoru pro plynulé odlévání kovů</a>

Podobne patenty