Zařízení pro manipulaci s trnovými tyčemi protlačovací stolice

Číslo patentu: 219767

Dátum: 15.09.1985

Autor: Lukáš Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro manipulaci s trnovými tyčemi protlačovací stolice, při výrobě bezešvých trub, sestávající z ohřívací pece, do které je z její jedné strany zaústěn vstupní valník, na který navazuje zásobní rošt trnových tyčí, a ze které vychází výstupní valník, opatřený mazacím ústrojím, po jehož části boční strany je upraven vstupní valník pece pro tepelnou stabilizaci, opatřený druhým mazacím ústrojím a chladicím ústrojím, na který navazuje valník převáděcího roštu, kde na výstupní část pece pro tepelnou stabilizaci navazuje výstupní valník pece pro tepelnou stabilizaci, ke kterému je k jeho boční straně přitvářena vstupní část protlačovací stolice, na kterou navazuje vběžný valník odvalovací stolice a samotná odvalovací stolice s výběžným valníkem odvalovací stolice, po jehož boční straně je upraven vykulovací rošt, navazující na vstupní valník vytahovacího zařízení trnů, po jehož boční straně je upraven valník roštu pro trčáky, vyznačené tím, že na vstupní valník (2) ohřívací pece (3) navazuje přísunový valník (37) vstupního valníku (2) ohřívací pece (3), po jehož jedné boční straně je upraven prodlužovací valník (35) výstupního valníku (9) pece (8) pro tepelnou stabilizaci a na vstupní valník (7) pece (8) pro tepelnou stabilizaci navazuje valník (27) převáděcího roštu (26), na který je napojen manipulační valník (22), propojený roštem (31) vběžného valníku (14) odvalovací stolice (15) s tímto valníkem (14), kde na manipulační valník (22) je napojen výstupní valník (21) vytahovacího zařízení (20) trnů, na který navazuje vstupní valník [19) vytahovacího zařízení (20), ke kterému je paralelně přetvářen valník (24) roštu (32) pro trčáky.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu LUKÄŠ jOSEF, OSTRAVA54 Zařízení pro manipulaci s tmavými tyčemi protlačovací stoliceVynález se týká zařízení pro mechanizovanou manipulaci s tmavými tyčemi protlačovací stolice, při výrobě bezešvých trub.Před zahájením valcovacího procesu musí býti trnové tyče protlačovací stolice přeclehřáty V ohřívací peci na teplotu cca 500 stupňů Celsia. Předehřátí je technologicky zdůvoclněno tím, že trnová tyč je nástroj,na kterém se v protlačovací stolici vyválcuje z procllouženého duteho Výlisku se dnem tenk-ostěnná lupa, sloužící pro výrobu konečné trubky v redukovně. Nízka teplota trnové tyče by způsobila snížení teploty válcovaného materialu a tím znemožnění technologického procesu.Po vyválcování na protlačovací stolici se lupa na trnové tyčí uvolni V odválcovací stolici a stáhne z trnové tyče vytahovacím zařízením. Z lupy je odřezáno dno a otřenený konec, načež následuje meziohřev a válcování na konečný rozměr trubky V redukovně. Trnová tyč se vrací zpět do výrobniho procesu, je však před tím chlazena,mazána a udržována na potřebné teplote v peci pro tepeln-ou stabilizaci.je známe zařízení pro manipulaci s trnovými tyčemi protlačovací stolice, které pracuje tak, že trnové tyče jsou předehříväny na provozní teplotu, procházejí mazacím ústrojím a předávají se do pece pro tepel 219767nou stabilizaci. Odtud se dopravují postupně do protlačovaci stolice, kde jsou na nich válcovány lupy, které se uvolňují z trnových tyčí na odválcovací stolici. Za odválcoviací- stolici jsou trnové tyče s lupamí příčně předávány na valík před vytahovacím zařízením, kterými se trnové tyč-e vytahují z lup, Lupy jsou předávány na další valník a odtud podélně dopravovány k odřezání konců, pak do pece redukovny a po ohřevu na válcovací teplotu se redukují na trubky požadovaných průměrů. Pro trnově tyč-e s lupami, které nelze stáhnout je vedle dalšího valníku umistěn odkládací rošt. Trnové tyče vytažene z lup, jsou dopravovány valníkem za vytahovacím zařízení směrem k peci pro tepelnou stabilizaci. Během dopravy jsou chlazeny, mazány a jsou-li vadné,mohou být vyřazeny z válcovacího procesu na odkládací rošt. Z pece pro tepelnou stabilizaci jsou trnovê tyče předány na valník,který j-e postupně dopravuje k protlačovací stolici, kde jsou připraveny pro další vyvälcování lup.Další známé zařízení pracuje stejným způsobem, má však místo podélne dopravy lup za vytahovacím zařízení směrem k odřezávání konců dopravu příčnou. Mimo to nepoužíva za pecí pro ohřívání trnových tyčí mazâní a trnave tyče ihned po výjezdu ztéto pece příčně předávä do pece pro tepelnou stabílizaci.Společnou nevýhodou uvedených zařízení je nutnost použití jeřábu při převážení trnových tyčí s neztaženými lupamí z odkládacího roštu u vytahovacího zařízení na vstupní stranu odvalcovací stolice k opakovaní odválcovacího procesu a vytožení trnové tyče. Doprava trnových tyčí s lupami -o dělce asi 17 m a průměru asi 140 mm je obtížná, zdlouhavá a nebezpečná. Mimo to lupa na trnové tyči zchladne .a její ztažení z trnové tyče po opětovném odválcování je bezvýsledné, což znamená odstranění lupy z tyče aut-o-genním pálením.Další nevýhodou uvedených zařízení je opět nutnost použití jeřábu při dopravě trnových tyčí z prostoru za pecí pro tepelnou stabilizaci do ohřívací pece pro trnové tyče. T-oto je nutné při zchladnutí trnových tyčí V pecí pro tepelnou stabilízaci při poruše na válcovací trati, případně z jiných technologických důvodů, Uvedené nevýhody známých zařízení pro manípulací s trnovýrni tyčemí protlačovací stolice se odstraní zařízením podle vynálezu, sestávajícírn z ohřívací pece, do které je z její jedne strany zaústěn vstupní valník,na který navazuje zásobní rošt trnových tyčí, .a ze ktere vychází vstupní valník, opatřený mazacím ústrojím, po jehož části boční strany je upraven vstupní valník pece pro tepelnou stabilizacl, opatřený druhým mazacím ústrojím a chladicím ústrojím, na který navazuje valník převáděcího roštu, kde na výstupní část pece pro tepelnou stabilizaci navazuje výstupní valník pece pro tepelnou stabilizací, ke kterému je k jeho boční straně přitvářena vstupní .části protlačovací stolice, na kterou navazuje vběžný valník odvalovací stolice a samotná odvalovací stolice s výběžným valníkem odvalovací stolice, po jehož boční straně je upraven vykulovací rošt, navazující na vstupní valník vytahovacího zařízení trnů, po jehož boční straně je upraven valník roštu pro trčáky. Podstatou vynalezu je to, že na vstupní valník ohřívací pece navazuje přísunový valník vstupního valníku ohřívací pece, po jehož jedné boční straně je upraven prodlužovací valník výstupního valníku pece pro tepelnou stabílizaci, dále tím,že na vstupní valník pece pro tepelnou stabilizací navazuje valník převáděcího roštu,na který je napojen manlpulační valník, propojený roštem vhěžneho valníku odvälcovací stolice s tímto valníkem, kde na manipulační valník je napojen výstupní valník vytahovacího zařízení trnů, na který navazuje vstupní valník vytahovacího zařízení, ke kterému je paralelně přitvářen valník roštu pro trčáky.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že se zvýší výtěžek materiálu, sníží se spotřeba trnových tyčí, sníží se prostoje a podstatné se zlepší bezpečnost práce.Zařízení podle výnálezu je příkladně v püdorysném pohledu znázorněno na přiloženěm výkresu.Zařízení podle příkladného provedení sestává z ohřívací pece 3, do které je z jedne strany zaústěn vstupní valník 2 ohřívací pece 3 a vyústěn výstupní valník 4 ohřívací pece 3, -opatřený mazacím ústrojím 5. Výstupní valník 4 ohřívací pece 3 je opatřen nárazníkem 6. Ke vstupnímu valníku 2 ohřívací pece 3 je z jedne boční strany přitvařen zásobní rošt 1 trnových tyčí. Na vstupní valník 2 ohřívací pece 3 navazuje jeho přísunový valník 37, po jehož jedné boční straně je upraven prodlužovací valník 35 výstupního valníku l pece 8 pro tepelnou stabilizaci, opatřený nárazníkem 36. Výstupní valník 9 pece 8 pro tepelnou stabilizaci je opatřen nárazníkem 1 D. Před vstupní částí pece 8 pro tepelnou stabilizaci je upraven její vstupní valník 7 s nárazníkem 3 D, po jehož druhé boční straně je část výstupního valníku 4 ohřívací pece 3. Ke vstupnímu valníku 7 pece 8 pro tepelnou stabilizací je přiřazeno druhé mazací ústrojí 29 a chladící-ústrojí 28, na ktere navazuje valník 27 převaděcího roštu 26, po jehož jedná boční straně jsou upravený ve směru od ohřívací pece 3 rošt 34 pro vyřazení trnové tyče a převáděcí rošt 2 G, který jepřilehlý k m-anipulačnímu valníku 22, na který navazuje výstupní valník 21 vytahovacího zařízení 20 trnových tyčí. K-onec valníku 27 převäděcího roštu 26, navazujícího na chladicí ústrojí 28 je opatřen nárazníkem 33 a konec manípulačního valníku 22 nárazníkem 23. Na výstupní valník 21 vytahovacího zařízení 20 trnových tyčí navazuje jeho vstupní valník 19, po jehož jedné boční straně je paralelné upraven valník 24 roštu 32 pro trčáky, na který navazuje vstupní valník 25 pil.Po druhé straně manípulačního valníku 22 je upraven rošt 31 vběžného valníku 14 odvalovací stolice 15, na kterou navazuje výběžný valník 16 odvalovací stolice 15. Po boční straně výhěžneho valníku 1 G odvalovací stolice 15 je upraven vykulovací rošt 18, který přiléhá ke vstupnímu valníku 19 vytahovacího zařízení 2 D trnových tyčí. Výběžný valník 16 odvalovací stolice 15 je ukončen nárazníkem 17. Na vběžný valník 14 odvalovací stolice 15 navazuje, ve směru k ohřívací peci 3, protlačovací stolice 12, ke které je z boční strany přiřazen nakulovací rošt 13 protlačovací stolice 12 a ve směru vstupní část 11 protlačovací stolice 12.Trnové tyče se kladou jeřábem na zásobní rošt 1 a postupně se dávkují na vstupní valník 2 ohřívací pece 3 a dopravují se do ohřívací pece 3, kde se ohřívají na teplotu cca 500 °C. Po ohřátí se dopravují výstupním valníkem 4 ohřívací pece 3 rnazacím ústrojím 5 až k narazníku B. Z výstupního valníku 4 ohřívací pece 3 jsou trnonové tyče předávány na vstupní valník 7 pece Bpro tepelnou stabilizaci, ze kterého do pece 8 tepelné stabilizace, kde se udržují na požadované teplote. Z pece 8 tepelné stabilizace jsou trnové tyče dávkovány na výstupní valník 9 pece 8 tepelné stabílízace,jenž jsou dopraveny k nárazníku 10 a předány na vstupní část 11 protlačovací stolice 12.Prodloužený dutý výlisek se dnem, předaný do protlačovanrí stolice 12 z nakulovacího roštu 13 protlačovací stolice 12, je na trnove tyčí vyválcován V lupu, která je výchozím polotovarem pro výrobu trouby v redukovně. Trnová tyč s naválcovanou lupou vybíhá z protlačovací stolice 12 na vběžný valník 14 odválcovací stolice 15, kde probíhá uvolnění lupy z trnové tyče a dojezd po výbžném valníku 16 odváloovací stolice 15 k nárazníku 17. Trnová tyč s. uvolněnou lupou je pak předána na vykulovací rošt 18 a odtucl na vstupní valník 19 vytahovacího zařízení 2 U před vytahovací zařízení 2 D trnové tyče, kterým se trnová tyč vytáhne z lupy a dopraví se po výstupním valníku 21 vytahovacího zařízení 2 U a po manipulačním valníku 22 až k nárazníku 23. Lupa, která zůstala ležet na vstupním valníku 19 vytahovacího zařízení 29 je předána na valník 24 roštu 32 pro trčáky a přechází na vstupní valník 25 pll, po kterém pak k pilám, kde dojde k odřezání konce lupy. Trhová tyč je pak z Inanipulačrlího valníku 22 předána na převáděcí rošt 25 b a z něj na valník 27 převáděcího roštu 26, kterým se dopraví přes chladící ústrojí E 8 a druhé mazací ústrojí 29 na vstupní valník 7 pece B pro tepelnoustabilízaci až k nárazníku 3 U. Odtud je předäna do pece 8 tepelne stabilizace a cyklus se opakuje.Lupa, ze které nejde vytáhnout tyč vytahovacím zařízením 20, přechází i s trnovou tyčí na výstupní valník 21 vytahovacího zařízení 20 a na manipulační valník 22 až k nártazníku 23 a odtud se předá na nošt 31 vběžného valníku a na vběžný valník 14 odválcovací stolice 15 a z něho odválcovací stolici 15 po výběžném valníku 16 odválcovrací stolice 15 až k nárazníku 17, ze kterého je předána na vykul-ovací rošt 18 a vstupní valník 19 vytahovacího zařízení 20 a cyklus se opakuje. V případě, že opět nedojde k vytažení trnové tyče z lupy, je trnová tyč s lupou předána ze vstupního valníku 19 vytahovacího zařízení 20 na valník 24 roštu 32 pro trčáky. Trn~ově tyče, které jsou poškozené, nebo se vyřazují z obehu, se předávají z valníku 27 převáděcího roštu 26 před nárazníkem 33 na rošt 34 pro vyřazení trnovê tyče.Trnové tyče, jejichž teplota v peci B pro tepelnou stabílizaci poklesla a jsou proto pro technologický proces nezpůsobilé, se předávají na vstupní valník 9 vytaho-vacího zařízení 2 U a dopravují na prodlužovací valník 35 výstupního valníku 9 pece 8 pro tepelnou stabilizací až k nárazníku 36. Pak se předávají na přísunový valník 37 vstupního valníku 2 ohřívací pece 3 a ze vstupního valníku 2 do ohřívací pece 3, kde se ohřívají na požadovanou teplotu a cyklus se opakuje.Zařízení pro manipulaci s trnovými tyčemi protlačovací stolice, při výrobě bezešvých trub, sestávající z ohřívací pece, do ktere je z její jedné strany zaústěn vstupní valník, na který navazuje zásobnĺ rošt trnových tyčí, a ze které vychází výstupní valník, opatřený mazacím ústrojím, po jehož části boční strany je upraven vstupní valník pece pro tepelnou stabílízaci, opatřený druhým mazacím ústrojím a chladicím ústroijírn, na který navazuje valník převáděcího roštu,kde na výstupní část pece pro tepelnou stabilízaci navazuje výstupní valník pece pro tepelnou stabílizaci, ke kterému je k jeho boční straně přitvářena vstupní část protlačovací stolice, na kterou navazuje vběžný valník odvalovací stolice a samotná odvalovací stolice s výběžným valníkem odvalovací stolice, po jehož boční straně je upraven vykulovací rošt, navazující na Vstupnívalník vytahovacího zařízení trnů, po jehož boční straně je upraven valník roštu pro trčáky, vyznačené tím, že na vstupní valník 2 ohřívací pece 3 navazuje přísunový valník 37 vstupního valníku 2 ohřívací pece 3, po jehož jedné boční straně je upraven prodlužovací valník 35 výstupního valníku 9 pece 8 pro tepelnou stabilizací a na vstupní valník 7 pece 8 pro tepelnou stabillzaci navazuje valník 27 převáděcího roštu 26, na který je napojen manipulační valník 22, propojený roštem 31 vběžného valníku 14 odvalovací stolice 15 s tímto valníkem 14, kde na manipulační valník 22 je napojen výstupní valník 21 vytahovacího zařízení 20 trnů, na který navazuje vstupní valník 19 vytahovacího zařízení 20, ke kterému je paralelne přitvářen valník 24 roštu 32 pro trčáky.

MPK / Značky

Značky: manipulaci, stolice, protlačovací, trnovými, zařízení, tyčemi

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-219767-zarizeni-pro-manipulaci-s-trnovymi-tycemi-protlacovaci-stolice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro manipulaci s trnovými tyčemi protlačovací stolice</a>

Podobne patenty