Vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač nebo dopravník

Číslo patentu: 219764

Dátum: 15.09.1985

Autori: Caletka Miroslav, Kubín Sáva, Kopka Bedřich, Odstrčil Libor

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač nebo dopravník, které je opatřeno závěsnou clonou z tyčí, které jsou volně zavěšeny v řadě napříč směru toku sypkého materiálu po vibračním třídiči, podavači nebo dopravníku. Prodloužené osy tyčí (1) závěsné clony jsou vůči spodnímu konci spodní stěny (2) vyústění (5) skluzu, zásobníku a násypky předsazeny ve směru toku (P) sypkého materiálu (3) po vibračním třídiči (4) podavači a dopravníku o vzdálenost (a), rovnou maximálně jedné polovině délky (1) jedné tyče (1) závěsné clony. Názorně je vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky podle vynálezu znázorněno na výkresu. Vyústění skluzu, zásobníku a násypky podle vynálezu slouží k zajištění relativně nízké vrstvy sypkého materiálu na vibračním třídiči, podavači nebo dopravníku.

Text

Pozerať všetko

ÚlAD PIO VYNÁLELZY 45 Vydáno. 15 Og 3.5 Ä OUIWV751 Autor vynálezu ODSTRČIL LIBOR mg., KOPKA BEDŘIGH, CALETKA MIROSLAV ing.,OSTRAVA, KUBÍN SÄVA, RYCJHVALD54 Vyústění skluzu, zásobníku neba násypky pro přivod sypkého materiálu na vibrační třídič, pndavač nebo dopravníkVynález se týká vyústění skluzu, zásobníku nebo násyplsy pro přívod sypkého materiálu na vibračni třídič, podiavač nebo dopravnik, které je opatřen-o závěsnou clonou z tyčí, které jsou volně zavěšeny V řadě napříč směru toku sypkého materiálu po vibračním třídiči, podavači nebo dopravníku. Prodloužené oksy tyčí 1 závěsně clony jsou vůči spodnĺmu konci Spodní stěny 2 vyústění 5 skluzu, zásobníku a násypky předsazeny ve směru toku P sypkého materiálu 3 po vibračním třídiči 4 podava či a dopravniku o vzdálenost a, rovnou maximálně jedné polovině délky 1 jedné tyče 1 závěsnrâ clony.Názorně je vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky podle vynálezu znázorněno na výkresu. Vyústění skluzu, zásobníku a násypky podle vynálezu slouží k zajištění relativně nízké vrstvy sypkého materiálu na vibračním třídiiži, podavači nebo dopravníku.Vynález se týká vyüstění skluzu, zásobníku nebo nasypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač nebo dopravník, které je opatřeno závěsnou tono-a z tyčí, volně zavěšených v řadě napříč toku sypkého materiálu.Přívod sypkého materiálu na víbrační třídič, podavač nebo dopravník se provádí skluzem a dále vyústěním zásobníku nebo násypky, které jsou situovaný nad vstupní částí vibračního podavače, třídiče nebo dopravníku. Za účelem eliminace tlumícího vlivu na vibrační pochod se provádí omezení tlaku sypkého materiálu ve vstupní části vibračního třídiče, podavače nebo dopravníku tak, že vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky se provádí se sklonem vůči vertikále tak, aby tlak sypkého materiálu, přiváděného na vihrační třídič, podavač nebo dopravník byl zachycen spodní šikm-ou stěnou vyůstění skluzu, zásobníku nebo násypky, Není-li toto omezení tlaku sypkého materiálu ve vstupní části vibračního třídiče, podavače nebo dopravníku dostatečně, například u sypkých materiálů s nízkými hodnotami vnitřního mezizrnového tření, nebo vyššími specitickými nebo sypnýmí hmotnostmi, používají se dodatočné různé typy závěsných clon, instalovaných do vyüstění skluzu, zásobníku nebo násypek nad vibračním třídičem, pod-avačem nebo dopravníkem.jiným důvodem pro instalaci těchto závěsných clon je požadavek zajištění relativně nízké vrstvy sypkého materiálu na vibračním třídičí, podavači nebo dopravníku. Tento požadavek je zejména důležitý u vibtacmcn třídičů, kde relativně nízká vrstva sypkéh-o materiálu je jedním ze základních předpokladů pro dosažení dostatečně vysokých kvalitativních parametrů třídění. Tento požadavek musí však být zajištěn, aniž by docházelo k nerovnoměrnosti množství přiváděného sypkého materiálu nebo dokonce ke sporadickému přerušení přívodu sypkěho materiálu na vibrační třídlč, podavač nebo dopravník, například při variabilitě granulometrického složení sypkého materiálu.závěsné clony bývají realizovaný v různých provedeních, například ve formě řetězů, příčně zavěšených tramců a různých elementů, zavěšených například na lanech,vedle sebe zavěšených tyčí a podobně. Nejlepší z těchto závěsných clon jsou clony ve formě tyčí, například obdélníkového průřezu, volně vedle sebe zavěšených v řadě,uspořádané příčně ke směru toku sypkého materiálu po celé šířce vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky.Avšak ani tyto závěsné clony z tyčí nezajištují vždy všechny výše uvedené požadavky, kladené na vyústění skluzu, zásobníků a nésypek. e-li tato závěsné clona z tyčí ínstalována tak, že svislé rovina jí pro 4kožená, respektive proložená jejím horním zâvěsem, se protíná se spodní stěnou vyústění skluzu, zásobníků nebo násypky v poměrně velké vzdálenosti před jejím ukončením nad vtbračním třídičem, podavačem nebo dopravníkem, například ve vzdálenosti jedné poloviny délky jedné tyče závěsné clony, pak nadzvedávání závěsné clony z tyčí,a tím zajišťování určité výšky sypkého materiálu na vibračním třídiči, podavači nebo dopravníku je dáno složkou gravitační síly sypkého materiálu ve vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky, zmenšenou o tření na jeho Spodní stěně. Tato síla pro nadzvedávání závěsné clony je relativně malá, a proto závěsná clona musí být přiměřeně lehká, čímž je však závislá na stupni zaplnění vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky sypkým materiálem a na fyzikálních vlastnostech sypkého materiálu, zejména sypné hmotnosti a výskytu velkých zrn. Při tomto umístění závěsné clony z tyčí není proto zajistítelná požadovaná nízká nebo konstantní výška vrstvy sypkého materiálu na vibračním třídičl, podavači nebo dopravníku. Druhou příčinou této nezajistitelnosti je již předem daně vysoké postavení spodních konců tyčí závěsné clony a tím jejich velká vzdálenost od funkční třídicí, podávací neho dopravní plochy byť ve stavu bez přítomnosti sypkého materiálu.Mimo to nese sebou toto umístění závěsné clony z tyčí zvýšené nároky na zastavěnou výšku, která je V úpravnických technologiích, vzhledem k vysokému stupni využívání gravitačních sil, vždy kritickým parametrem. je-li závěsná clona z tyčí instalovana tak, že svlslá rovina jí proložená,respektive proložená jejím horním závěsným uchycením, se neprotíná se Spodní stěnou vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky, ale je od jejího spodního konce vzdálena ve směru toku sypkého materiálu o více než jednu polovinu délky jedné tyče závěsné clony, pak nadzvedávání této závěsné clony z tyčí, a tím vytváření výšky sypkého materiálu na vibračním třídiči, podavači nebo dopravníku, je dáno silou, jíž je vibračním pochodem posunovân příslušný sloupec sypkého materiálu na vibrační třídicí, dopravní nebo podávací ploše, nacházející se mezi ukončením Spodní stěny vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky a vlastní závěsnou clonou z tyčí. Objem tohoto sloupce,zvětšený o objem při provozním nadzvednutí závěsné clony z tyčí je relativně velký. Značná je proto rovněž síla a energie, jíž tento objem sypkého materiálu, uváděný do pohybu vibračním pochodem, působí na nadzvedávaní závěsné clony z tyčí. Závěsná clona z tyčí proto v tomto případě musí mít značnou hmotnost. Vlivem této značné hmotnosti se dále zvětšují síly, působící na funkční třídicí, podávací nebo dopravní plochu a způsobují její vysoké zatížení a tím útlum vibračního procesu, vysokou erozi a zvýše 219764Uvedené nevýhody stávajících vyůstění skluzu, zásobníku a násypky, opatřených závěsnou clonou z tyčí, se odstráni vyústěním skluzu, zásobníku a násypky pro přívod sypkého materiálu na vibr.ační třídič,podavač a dopravník, o-patřeného závěsnou clonou z tyčí, volně zavěšených V řadě napříč toku sypkého materiálu podle vynálezu, jehož podstat spočívá v tom, že prodloužené podélné osy tyčí závěsné clony jsou od spodního konce spodní stěny vyústění skluzu, zásobníku a násypky vzdáleny ve směru toku sypkého materiálu po vibračním třídičí, podavači a dopravníku o vzdálenost,rovnou maximálně jedné polovině délky jedné tyče závěsné clony.Při tomto uspořádání závěsné clony z tyčí působí primerně na nadzvedávání tyčí závěsné clony síly, rezultující ze složky gravitační síly sypkého materiálu, zmenšené o příslušné tření ve vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky. Nepůsobí zde však již jejich plná hodnota, nebot část vlastní gravítační síly v jejich provozním postavení,to je při nadzvednutí závěsné clony z tyčí,působí již na funkční třídicí, dopravní nebo podávací plochu Mnohem příznivěji zde však působí dvě další síly, jež obě způsobují konstantní, avšak přitom relativně malé nadzvedávání závěsné clony z tyčí. jed nou z těchto složek je přenos vibrací z vrstvy sypkého materiálu na funkční třídicí, dopravní nebo podávaci ploše do sypkého materiálu ve vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky. Druhou složkou je síla vyvozená objemem sypkého materiálu mezi koncem spodní stěny vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky a závěsnou clonou z tyčí, uváděným do pohybu vibračním pochodem. Vzhledem k uvedenému současnému působení tří vlivů, zajišťuje závěsná clona z tyčí, vlivem vlastní hmotnosti, požadovanou a zároveň konstantní výšku vrstvy sypkého materiálu na vstupní části vibračního třídiče, podavače neb-o dopravníku.Vyústění skluzu, zásobníku a násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač a dopravník je jako příklad schematicky znázorněné na výkresu.Podle příkladu provedení je nad vibračním třídičem 4 upraveno vyústění 5 skluzu sypkého materiálu 3. Vyústění 5 skluzu je opatřen-o závěsnou clonou z tyčí 1, které jsou volně zavěšeny v řadě napříč směru toku sypkého materiálu 3 po vibračním třídiči 4. Prodloužené osy tyčí 1 závěsné clony jsou od spodního konce spodní stěny 2 vyústění 5 skluzu vzdáleny ve směru toku P sypkého materiálu 3 po vibračním třídičí 4 o vzdálenost a, která se rovná jedné třetíně délky 1 jedné tyče 1 závěsné clony.Vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač nebo dopravník, které je opatřetno závěsnou clonou s tyčí, volně zavěšených v řadě napříč směru toku sypkého materiálu po vibračním třídiči, podavači nebo dopravníku, vyznačené tím, že pro dloužené podélné osy tyčí 1 závěsné clony jsou od spodního konce spodní stěny 2 vyústění 5 skluzu, zásobníku nebo násypky vzdáleny ve směru P toku sypkého materiálu 3 o vzdálenost a rovnou maximálně jedné polovině délky l jedné tyče 1 závěsné clony.

MPK / Značky

Značky: dopravník, materiálů, přívod, zásobníku, vibrační, třídič, vyústění, sypkého, násypky, podávač, skluzu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-219764-vyusteni-skluzu-zasobniku-nebo-nasypky-pro-privod-sypkeho-materialu-na-vibracni-tridic-podavac-nebo-dopravnik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač nebo dopravník</a>

Podobne patenty