Zariadenie otočného ovládania s voľnobehom, napr. pohybových skrutiek obrábacích strojov

Číslo patentu: 219656

Dátum: 01.12.1985

Autori: Prekop František, Ivanka Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Predmet vynálezu konštrukčne rieši spojenie ovládacieho kolečka s hriadeľom pohybovej skrutky so zabezpečeným pevným spojením pri ručnom pohone a voľnobežným spojením pri strojnom pohone pohybovej skrutky. Pevného spojenia sa dosiahne ručným otáčaním kolečka, kedy sú valčeky pritláčané zaisťovacím elementom k púzdru a prenášajú vplyvom trenia otáčavý pohyb na hriadeľ pohybovej skrutky. Strojným ovládaním sú valčeky voľné, spojenie kolečka a hriadeľa pohybovej skrutky je voľnobežné. Mechanizmus je využiteľný na ovládanie pohybu suportov obrábacích strojov a rôznych zariadení meracej techniky.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEIY AOBJEVY (45) Vydané 01 12 85(75) ~ Autor vynálezu PREKOP FRANTIŠEK, TRENČIANSKA TURNA, IVANKA JOZEF ing., TRENČÍN(54) Zariadenie otočného ovládania s volnobehom, napr. pohybových skrutiek obrábacích strojovPredmet vynálezu konštrukčne rieši spojenie ovládacieho kolečka s hriadeľom pohybovej skrutky so zabezpečeným pevným spojením pri ručnom pohone a voľnobežným spojením pri strojnom pohone pohybovej skrutky. Pevného spojenia sa dosiahne ručným otáčaním kolečka, kedy sú valčeky pritláčané zaisťovacím elementom .k púzdrua prenášajú vplyvom trenia otáčavý pohyb nahriadeľ pohybovej skrutky. Strojným ovládaním sú valčeky voľné, spojenie kolečka a hriadeľa pohybovej skrutky je voľnobežnć. Mechanizmus je využiteľný na ovládanie pohybu suportov obrábacích strojov a rôznych zariadení meracej techníky.Naořbrzwl je sçhématicky znázornený pozdĺžny .Predmetom vynálezu je vyriešenie spojenia sú- 3 čiastok mechanizmu otočného ovládania s voľno- behom pri zaručení volnobehu ovládacieho koleč- ka zapnutím strojného pohonu pohybových skru- j tiek a schopnosťou okamžite dosiahnuť pevného 3spojenia s hriadeľom pri ručnom ovládaní pohybových skrutiek. Vynález je určený pre otočnéDosiaľ známa konštrukcia je riešená tak, žej ovládacie kolečko je k hriadeľu pohybové j skrutky ~ upevnené cez zubovú spojku, ktorá sa po zatlačení l j kolečka v axiálnom smere zasuníe do pracovnej 5 polohy. Po skončení ručného ovládania pohybové j skrutky, pružina vytlačí zubovú spo j ku z pracovnej , i polohy a kolečko zostane voľnobežné. Nevýhodou Í f tohoto riešenia je, že pri zasúvaní sa musí pootáča- ĺ 5 ním hľadať poloha v ktorej zapadnú zuby spojky do s. záberu a tým sa stáva mechanizmus nepohotový, čo g je najmä u sústruhu nevýhodné. Iným riešením je mechanizmus, v ktorom je tkolečko neotočne spojené s hriadeľom pomocou,ě pera. Strojným pohonom sa skrutka otáča spolu , s ovládacím kolečkom, čo však nezodpovedá pred- i pisom bezpečnosti práce. Uvedené nedostatky odstraňuje vynález mecha- Ší nizmu s voľnobehom, pozostávajúci z aretačného š š zariadenia spojenia hriadeľa s deliacím krúžkom, dalej z kolečka s rukoväťou uchyteného otočne na i Ě hriadeli valivým ložiskom, unášacieho elementuď. zaisťovacieho elementu, ktorého podstatou je, žej i zaisťovací element pevne spojený s ovládacím ą Q kolečkom má vo vrcholoch ramien radiálnej časti ~i otvory pre guličky vložené v zahlbeniach radiálnejl časti unášacieho elementu, pričom unášací element je vo svojich vrcholoch opatrený dvojicami exiál- j j nych výčnelkov, V ktorých sú radiálne posuvné j vložené valčeky, uložené-medzi zaisťovacím CIC-ž mentom a púzdrom. Výhodou uvedeného riešenia mechanizmu otoč-ného ovládania s voľnobehom je voľnobežné spo jenie ovládacieho kolečka s hriadeľom pri zapojení strojného pohonu pohybové j skrutky a pri ručnom j š ovládání pohybovej skrutky je dosiahnuté okamži- ĺ té pevné spojenie, bez ďalších vedľajších úkonov. 1 l Novým riešením sa dosahuje zvýšenie bezpečnosti práce a zvýšenie pohotovosti mechanizmu plniťVrzez mechanizmu otočného ovládania s voľnobe hom v nárysovej rovine. Obr. č. 2 Zobrazuj e rez mechanizmu naznačenýmsmerom A-A v obr. 1. Mechanizmus otočného ovládania s voľnobehomelementom 10, uchyteného otočne na hriadeli 2 pomocou valivého ložiska 21. Zaisťovací element 10,vuložený na bubienku 5, klzným ložiskom 8, je vo vrcholoch ramien 27 radiálnej časti opatrenývrcholoch 24 radiálnej časti dvojice axiálnychf výčnelkov 25, medzi ktorými sú radiálne posuvne vložené valčeky 13, dotýkajúce sa skosenia 15 1 zaisťovacieho elementu 10 a nedotýkajú sa puzdra6 nalisovaného na bubienku 5. Deliaci krúžok 4 nasunutý na bubienku 5, pevne spojenom s hriadeľom 2 pomocou pera 23 je poistený proti samouvoľnenému pootáčaniu aretačným zariadením, uloženým vo vrtaní 20 v smere axiálnej osi hriadeľa 2, ktoré je ovládané tlačidlom 17.V prevádzke, pri ručnom ovládání pohybovej skrutky otáčaním a zároveň axiálnym zatlačením kolečka 3, pritlačí sa unášací element 9 o plochu bubienka 18 a plochu zaisťovacieho elementu 19,čím sa zaisťovací element 10 zabrzdí, aretačná~ gulička 11 vyjde z korýtka 16 a oba elementy 9, 10 j sa vzájomnepootočia. Tým sa vymedzí vôľa medziválečkov 13 a púzdra 6 v bubienku 5 na hriadeľ 2. j Mechanizmus pracuje ako voľnobežná spojka.Po uvoľnení rukoväte 7 ovládacie kolečko 3 je. v kľude, otáča sa hriadeľ 2, bubienok 5 s deliacím krúžkom 4 a púzdrom 6. Valčeky 13 sú v strednej ą polohe, medzi axiálnymi výčnelkami 25 unášaciei ho elementu 9, dotýkajúce sa skosenia 15 zaisťova~ cieho elementu 10. V tejto polohe je taká vôľa i medzi valčekmi 13 a puzdrom 6, ktorá umožňuje z bubienku 5 voľne sa otáčať. Kľudovú polohu oboch elementov 9, 10 zaisťujú aretačné guličky 11Mechanizmus môže byt použitý na strojochi a zariadeniach na ktorých sa dĺžky, alebo polohynastavujú pomocou otáčavého pohybu.5 V ll. Zariadenie otočného ovládania s vöľnobe-j hom napr. pohybových skrutiek obrábacích stro- Q jov, pozostávajúci z aretačného zariadenia spoje- nia hriadeľa s deliacím krúžkom, ďalej z kolečkaj s rukoväfou, uchyteného otočne na hriadeli vali ~ vým ložiskom, unášacieho elementu, zaisťovacieho elementu, vyznačujúce sa tým, že zaisťovací ele i ment (10), pevne spojený s ovládacím kolcčkom(3) má vo vrcholoch ramien (27) radiálnej časti(26), radiálnej časti unášacieho elementu (9),pričom unášací element (9) je vo svojích vrcholoch(24) opatrený dvojicami ažiálnych výčnelkov (26),medzi ktorými sú radiálne posuvne vložené valčeky(13), uložené medzi zaisťovacím elementom (10) a puzdrom (6).2. Zariadenie otočného ovládania podľa bodu, 1, vyznačujúce sa tým, že vrcholy ramien (27). zaisťovacieho elementu a vrcholy unášacieho ele mentur(v 24) sú vzájomne pootočené o 60 °-9 O °.

MPK / Značky

Značky: napr, ovládania, strojov, voľnobehom, skrutiek, zariadenie, obrábacích, pohybových, otočného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-219656-zariadenie-otocneho-ovladania-s-volnobehom-napr-pohybovych-skrutiek-obrabacich-strojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie otočného ovládania s voľnobehom, napr. pohybových skrutiek obrábacích strojov</a>

Podobne patenty