Elektromotorický přestavník

Číslo patentu: 219468

Dátum: 15.08.1985

Autor: Šanc Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je snížení spotřeby barevných kovů, snížení pracnosti a především snížení nároků na údržbu elektromotorických přestavníků v železničním provozu. Realizuje se to přepínačem stavěcích a kontrolních obvodů, jenž je tvořen řadou lineárně uspořádaných přepínacích dvojic, sestávajících vždy z nosiče pevných kontaktů a axiálně posuvného nosiče pohyblivých kontaktů. Pevné kontakty jsou upevněny v izolačním můstku a jsou opatřeny elektrovodnými svorkami. Pohyblivé kontakty jsou uloženy na izolačním lůžku a jsou od sebe odtlačovány pružinou. Ovládací vidlice mechanismu přepínače posouvá nosičem pohyblivých kontaktů tak, že dojde k jejich styku s kontakty pevnými
v koncových polohách pak nastane stlačení pružiny, čímž se vytvoří potřebný kontaktní tlak. Navržené provedení přepínače lze použít u přestavníků s motory třífázovými i jednofázovými a po doplnění zhášecími prvky i s motory stejnosměrnými.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVYÚčelem vynálezu je snížení spotreby barevných kovů, snížení pracností a především snížení nároků na údržbu elektromo torických přestavníků v železničním provo~ zu. Realizuje se to přepínačem stavěcích a kontrolních obv-odů, jenž je tvořen řadou lineárně uspořádaných přepínacích dvojíc,sestávajících vždy z nosiče pevných kontaktů a .axiál-ně posuvného nosí-če plohyblívých kovntziktů. Pevné kontakty jsou upevněny V izolačním můtstku a jsou opatřeny elektr-ovordnými svorkami. Pohyblívé kontaukty jsou ulož-any na ízo« lačním lůžku .a jsou od sebe odítlačovány pruží-nou. Ovládací vidlice ,mechanismu prepínače p~osouvä ínosíčem vpohyblivých kontaktů tak, že dvojld-e k jejich styku s kontakty pevnými v koncových polohách pak nastane stlačení pružiny, čímž se vytvvoří p-otřebný kontaktní tlak. Navržené provedení přepínače lze použít u prestavniků s motory třífázovýmí i jednofázovými a po doplnění zhášecími prvky í s motory stejnuosměrnými.vynález se týká elektromotorického přestavníku s kontaktním přepínačem Stavěcich a kontrolních obvodů.Moderní systémy staničních zabezpečovacích zařízení používají pro dálkově ovládání a zabezpečovaní výměn, srdcovek s pohyblivými hroty a výkolejek elektromotorické prestavníky. Pro zajištění správné funkce musí prestavníky vykazovat určité mechanické parametry a vlastnosti, zejména přestavnou dráhu, prestavnou a pridržnou sílu a prestavný čas. Po elektrická strance musí prestavníky vyhovovat zavedeným systémům zapojení a musí splňovat platné elektrotechnickě normy a předpisy. Provedení prestavníků musí být jednoduché, bezpečné, spolehlivá a pro provoz nenáročné na obsluhu a údržbu. Dálkové ovládání prestavníkü se V prevažne míre provádí pomocí radičů Limístěných na ovládacím stole nebo na panelu. Stavěci obvod je pak dále tvoren stavěcím relé, napájecím vedením,přestavníkovým prepínačem a motorem. Kontrola správné polohy výměny se. provádí obvodem kontrolním tvoreným prestavníkovým prepínačem, vedením, kontrolním a dohledacím relé. Kontrola polohy jazyků je odvozována od kontrolních pravítek s jazyky výměny spojených a vyhodnocovana je většinou opticky. Pro uskutečňování reverzního chodu prestavníku a kontroly koncových poloh jazyků výměn je důležitá správna, bezpečná a spolehlivá funkce přestavníkoveho prepínače. Navíc je požadována jeho nenáročná obsluha a údržba v provoze. I když jsou konány pokusy s bezk-ontaktním provedením tohoto prepínače, je a delší dobu ještě bude používán přestavníkový prepínač stavěcích .a kontrolních obvodů v provedení kontaktním.Všechny dosud známé prestavníky se vyznačuií ,peuživáiłímprepínašů. s bohatě dimenzovanýmí kontakty. Vyplýva to ze skutečnosti, že se používá jednotného provedení přepínačů pro přestavníky s motory trífázovými, jednofázovýrni i stejnosměrnými. Navíc pri drive používaných malých výkonech elektromotorů mohlo v provozu dojít k takovému nastavení ochranné trecí spojky, že elektromotor byl při prekážce V prestavné dráze prestavníku namáhán zkratovým proudem a ten je zejména u stejnosměrných motorů velice vysoký. Z toho vyplýva, že takové kontakty se vyznačují poměrně složitou konstrukcí. Většinou se provádějí jako můstkové s otočně uloženými válečkovými můstky a čisticími a vlastními elektrovodnými kontakty. jiná konstrukce používá systému nožových kontaktů zasouvaných do dvojice pérových planžet. Z provedení kontaktů a z určení i pro stejnosměrne motory vyplýva pak bohaté predimenzování, a tím tedy značná materíálová náročnost. I výrobní náročnost takových kontaktů je velice značná, protože si vyžaduje kromě bohatého výrobního vybavení i značnou kapacitu manuální práce pro mon 4táž a justování. Hlavní nevýhody se pak projevují V provozu prestavníků. Nároky na udrženl prestavníkových přepínačů v bezporuchovém stavu značně prevyšují nároky na údržbu ostatních částí přestavníků. Ve stanicích s hustším provozem je běžně nutný čtrnáctidenní cyklus údržby kontaktních ploch přepínačů, což pri nedostatečném počtu udržujících zaměstnanců může způsobit ohrožení plynulosti dopravy a přepravy.Uvedené nedostatky jsou odstraněny u elektromotorickěm prestavníku s kontaktním prepínačem stavěcích a kontrolních obvodů podle vynálezu.Prepínací systém kontaktního prepínače sestává z lineárně usporádaných přepínacích dvojíc, tvorených vždy úplným nosičem pevných kontaktů, připevněným k dotekové desce a úplným nosičem pohyblivých kontaktů, uloženým v axiálních ložiskách desky. Nosič pevných kontaktů je tvoren izolačním můstkem a dvěma symetricky uloženými elektrovodnými nosiči, z nichž každý je opatren jedním kontaktem a jednou elektrovodnou svorkou. Nosič pohyblivých kontaktů je tvoren unášečem s izolačním lůžkem, na němž jsou uložený dva elektrovodné nosiče opatrenévždy dvěma kontakty a mezi nimiž je vložená tlačná pružina. Unášeč je nopatren centrálne uloženou kladkou, trvale zasunutou do ovládací vidlice dotekové páky mechanismu prepínače.Predmětem vynálezu je dosahován nový účinek, který spočíva v získání správneho nastavení pracovního režimu kontaktů již pouhým smontováním potrebných» dílů, tedy bez nutnosti další náročné, dosud prováděné justáže.Predmětem vynálezu je dosahován i vyšší účinek, který -spočívá ve snížené spotreběvbarevných kovů a především V podstatně snížených nárocĺch na údržbu v provozu. Na výkresu je znázorněno provedení kontaktního prepínače stavěcích a kontrolních obvodů elektromotorického prestavníku podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněn kontaktní prepínač včetně ovládací vidlice v čelním pohledu s demontovanýmí nosiči pevných kontaktů V pravé polovině dotekové desky. Na obr. 2 je znázorněn půdorys kontaktního prepínače v provedení podle obr. 1. Na obr. 3 je znázorněn kontaktní prepínač v rezu vedeném rovinou A - A z obr. 2.Prepínací systém kontaktního prepínače sestává z lineárně uspořádaných prepínacích dvojíc tvorených nosičem pevných kontaktů 1 připevněným k dotekové desce 4 a nosičem pohyblivých kontaktů 2 uloženým v axiálních ložiskách 5 dotekové desky 4. Nosič pevných kontaktů 1 je pak tvoren izolačním můstkem 6 a dvěma symetricky uloženými elektrovodnýrni nosiči 7,z nichž každý je opatren jedním pevnýmkontaktern 8 a jednou elektrovodnou svorkou 9. Nosič pohyblivých kontaktů 2 je tvořen unášečem 3 s izolačním lůžkem lll, na němž jsou uložený dva elektrovodné nosiče 12 opatřené vždy dvěma kontakty 13 a mezi nimiž je vložena tlačná pružina 11. Axiálne posuvný unášeč 3 je opatřen centrálně uloženou kladkou 14, trvale zasunutou do ovládací vidlice 15 dotekové páky 16 mechanismu prepínače.Kývavý pohyb dotekové páky 16 je pomocí ovládací vidlice 15 a kladky 14 převáděn na axiální pohyb unášeče 3 vedeného v ložiskách 5 daotekové desky 4 a s ním spo jeného úplného nosiče pohyblivých kontak tů 2. Před dosažením koncových polzoh dotekové páky 16 dochází ke styku kontaktů 13 úplného nosiče pnhyblivých kontaktů 2 s kontakty 8 úplného nosiče pevných kontaktů 1. V koncových polohách pak dojde ke stlačení tlačných pružin 11, a tím k vytvoření potrebného kontaktního tlaku.Uvedeného kontaktního prepínače Stavěcích a kontrolních obvodů lze po doplnění vhodné volených RC členů a omezovacĺch diod použít i u xelektromotorických prestavniků se stejnvosměrnými motory.1. Elektromotorický přestavník s kontaktním přepínačem stavěcích a kontrolních obvodů, vyznačující se tím, že přepínaci systém kontaktního prepínače sestává z lineárně uspořádaných přepinacich dvojíc, tvrořených nosičem pevných kontaktů 1 připřevněným k dotekové desce 4 a nosičem pohyblivých kontaktů 2 uloženým V axiálních ložiskách 5 dotekové desky (4).2. Elektromotori-cký přestavník podle bodu 1, vyznačující se tím, že nosič pevných kontaktů l je tv-ořren izolačním můstkem 6 a dvěma symetricky uloženými elektrovodnými nosiči 7, z nichž každý je opat řen jedním kontaktem 8 a jednou elektrovodnzou svorkou 91. 3. Elektromotorický přestavník podle bo.du 1, vyznačujicí se tím, že nosič pohybli vých kontaktů 2 sestává z unášeče 3 s izolačním lůžkern 10, na němž jsou uloženy dva elektrovodné nosiče 12 opatřené vždy dvěma kontakty 13 a mezi nimiž je vložena tlačná pružina 11.4. Elektromotorický přestavnik podle bodu 3, vyznačující se tím, že unášeč 3 je opatřen centrálne uložennou kladkou 14,zasunutou do ovládací vidlice 15 dotekové páky 16 mechanismu přepínače.

MPK / Značky

Značky: elektromotorický, přestavník

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-219468-elektromotoricky-prestavnik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektromotorický přestavník</a>

Podobne patenty