Zařízení k ovládání zkušebního stroje

Číslo patentu: 219040

Dátum: 15.06.1985

Autori: Rathuský Jiří, Mráz Stanislav, Radek Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení k ovládání zkušebního stroje, zejména stroje ke zkoušení ložisek. Cílem vynálezu je vyřešit zařízení k automatickému zastavení zkušebního stroje při překročení a/nebo poklesu měřené teploty při zkoušení ložisek vůči nastavené hodnotě. Podstata vynálezu je v tom, že teplotní čidlo umístěné ve styku s měřenou látkou je připojeno na přepínač měřicího místa, který je připojen na měřicí člen. Tento měřicí člen je připojen k nastavitelnému porovnávacímu členu a dále je připojen na výstupní vypínací člen k ovládání rozváděče náhonového elektromotoru. Vynález je možno využít v ložiskovém průmyslu a v dalších oblastech zkušebnictví a v regulační technice.

Text

Pozerať všetko

POPES VYNÄLEZU gxyroxsxtuu osvěnčsuíÚRAD PRO VYNÁLEY A OBJEWvynález se týká zařízení k ovládání zkušebního stroje, zejména stroje ke zkoušení l-ožtsek.Cílem vynâlezu je vyřeštt zařízení k automatickému zastavení zkušebního stroje při překročení a/nebo poklesu měřené teploty při zkoušení Ložísek vůči nastavené hodn-otě.Podstata vynálezu je V tom, že teplotní čtdlo umístěné vie styku s měřenou látkou je přívpojeno na přepínač měřicího místa,který je připojen nawměřtcí -člen, Tento měřicí .člen je připojen k nastavttelnému po~ rovnávacímu členu a dále je připojen na výstupní vypínacíkčlen k ovládání rozvá-děče nähonového elektŕomotoru.vynález je možno využít v Ložiskovém průmyslu a v dalších oblastech zkuíšebnictvívynález se týká zařízení k »ovládání zkušebního stroje, zejména stroje ke zkoušení ložisek, určeného především k automatickému zastavení zkušebního stroje jednak při překročeni nastavené teploty vlivem, výskytu mechanické poruchy na ložisku, vymezením jeho vůle, zvýšeným opotřebením,znehodnocením mazivá, při poruše přívodu maziv-a a podobné, jednak při poklesu teploty pod nastavenou hodnotu, například při zkouškách v temperovaném prostředí, s temperovaným mazivem .a pod-obně.U většiny zkušebních strojů k ověřování provozních parametrů ložisek, například k ověřování jejich trvanlivosti, je třeba, aby obsluha V provozu kontrolovala teplotu ložisek, maziva a prostředí jako jeden ze zákla-dních údajů zkoušky. Zvýšení teploty signalizuje změnu funkce ložiska následkem výskytu mechanické poruchy, vymezení vůle, zvýšeného opotřebení, znehoclnocení maziva, poruchy přívo-du mazivá. Snížení teploty signalizuje nedodržení vstupních parametrů zkoušky, například t-eploty tempe.rovaného prostředí při zkoušce se zvýšenou teplo-tou, dále poruchu náhonového systému, zátěžného systému »a podobně. Dovsaženi zvolené teploty na ložisku může lbýt též kritériem pro ukončení zkoušky, jejíž doba je zalznąmenáványva. AAEÉ 1 EKItÉÍCKÝIHÍ .součtovýłmi hodinami připojenými k náhon-ovému elektromoto-ru zkušebního stroje. Opožděným vypnutím je získán chybný údaj o době trvání zkoušky. Automatické vypnutí s -dálkovým měřením není u dosavadních zkušebních strojů řešeno. Standardně vyráběné přístroje k měření a hlídání teploty neobsáhnou větší počet měřicích míst. Pro současné zkoušení pončetnější zkušební dávky,například- při .zkouškách trvanlivosti 20 kusů ložisek prr-o kontrolu jejich teploty, tep.lot vstupů .a výstupů maziva, teploty prostředí a podobné, je třeb-a použít více těchto přístrojů, což je cenově, prostorově i provozně nevýhodné. Dalším standardně vyráběným přístrojem jsou měřicí ústředny, které však nejsou pro zkušební stroje plně funkčné využité a pro vysokou cenu, přesahující cenu zkušebního stroje, prakticky nepoužitelné. . VUvedené nevýhody odstraňuje v doposud největší známé míře zařízení k ovládání zkušebního stroje podle vynálezu, jehož podstata SłpOIčĺVá V tom, že teplotní čidlo umístěné ve styku s měřenou látku pevnéIho, kapiel-ného nebo plynného skupenství je připojeno na. přepínač měřicího místa, který je připojen na měřicí člen, p-řičemž tento měřicí člen je připojen na nastavitelný porovnávací člen k indikaci překroč-ení a//nebo poklesu .měřené teploty vůči nastavené .hodnotě a, dále je připojen na výstupní vypínlací člen k ovládání rozváděče .náhonového eliektr-omotoiću. Další podstata vynálezu spočíva V tom, jžeíněřicí člen-je opatřen snímačom dat. i V 5 k.údajů op-rovozních parametrechrložisek získaných na .zkušebním stroji. Umožňuje nepřetržitý chod zkušebního stroje bez přítomnvos-ti obsluhy, což představuje úspory strojhího «času zkušebníhoąěstroje, úspory pracovních sil a .zvyšuje produktivitu zkoušky. Dále zabraňuje znehodnocení zku-šební dávky ložisek a případně porušení zkušebního stroje .například vlivem zvýšené teploty, a a tím vlastně zabraňuje znehodnocení celé zkoušky a vynaložených nákladů .na její provedení. Zařízení podle vynálezu umožňuje současné zkoušuení početnější zkušební dávky ložisek. je c-enově dostupné a nenáročné,na pracovní prostor. Sjtavebnicové uspořádání zařízení umožňuje šĺjeho snadnou va rychlou opraviteln-ost a údržbu. Lze je využít i v jiných oblastech zkušebnictví a reguą l-ačnítechnice. . iZařízení je dále vy-světleno na příkladném provedení, schemavtlcky znázorněněm na přiloženém výkrese.Ve zkušebním stroji jsou v úložných tělesech 11 v loži 9 uložená zkoušená ložiska 10 svými vnějšími kroužky, vnitřní kro-užky zkoušených ložisek ll jsou upnuty n-a otočném hřídeli 12. Otočný hřídel 12 je spojen spojkou 13 s náhonovýmähřídelem 14, který je uložen v nosných ložiskách 15 ve vřete níku.16. Náhonový hřídelą 14 je převod-ovýmüstrojím 17 spojen s .náhonovým elektromotorem 7., ke kterému jsou při-pojeny elekrtrické souětové hodiny 8. Na úložné těleso 11 působí přes lůužko 18. zátěžná síla P z nezakresleného zatěžoviaçího systému. Na loži 9 jsou upevněna teplotní čidla 1, která jsou spojene s přepínačem 2 měřicích míst, směřicím členem 3 s digitálním měři-dlem, s nastavitelným porovnávacímčlenem 4 a dále s výstupním vypínacím členem 5. Výstupní vypínací .člen 5 je zapojen k rozváděči 6 náhonového elektromotoru 7, přičemž .rozvaděč B je připojen k ,nezak-rieslenému zdroji elektrického proudul Přepínač. 2 měřicích míst je vybaven časovou základnou s volitelným. intervalem automatického přepínaní, přičemž je možno,volit i přepínání manuální. Měřicí člen 3 je opatřen sou-stavou siągnalizačních světel k . signalizaci právě měřeného místa. Měři-dlo vměřicího členu 3 se volí s výhod-ou digitální a může být opatřeno sním-ačem dat 19, jehož výstupu lze využít k připojenípřídavného zařízení k automatickému zapisování měřených hodn-ot a/nebo zázna-mu- údajů žádovucích k dalšímu zpracování strojní výpočetní technikou. Odečítání měřeného údaje je snadné a. nezávislé na obsluze. Nastavírtelný porovnávací člen 4 je -opatřen soustevou silgnalizšaxčních světel k signalizaci měřené-ho místa, na němž došlo k překročení nastavené teploty nebo k poklesu teploty pod nastavenou hodnotu. je vhodné řešit zařízení jako stavebnicové, například se základní stavební jednotkou pro dvě měřená místa se spoločnou nastavitelnou hladinou hlí-dané teplotyDojde-li následkem zvětšeného odporu zkoušených ložisek 10, například jejich havárií, vymezením vůle, zvýšeným opotřebením, znehodnocením maziv-a a podobně k nárůstu teploty .na některem z měřených míst »a překročení úrovně předem nastavené teploty na nastavitelném porovnávacím členu 4, zajišťuje výstupní vypínací člen 5 odpojení náhonového elektromotvoru 7 a elektrických sou-čltových êhodin 8 od neza ksr~eslenéh~o zdroje elektrického proudu. Rovněuž při poklesu teploty, například txempervovaného ložiska, maziva nebo prostředí pod hodnotu pře-dem n-astavenou na nastaviteluém porovnávacím členu 4, zajišťuje výstupní vypínací člen 5 odpojení náhonového elektnoixrotoru a elektrických s-o-učtových hodin 8 od nezakresleneh-o zdroje elektrického proudu.1. Zařízení k ovládání zkušebního stroje,zejména stroje ke zknoušení ložisek, v němž jsou zabudována zkoušená ložiska, n-a která je přenášen otáčivý pohyb z náhonovéhvo elektromotoru, vyznačené tím, že teplotní čivdllo 1 xumístěné ve styku s měřenou látkou pevného, kapalnéh-o nebo plynnéhoskupenství je připojeno na přepínaač 2 měřicího místa, který je přip-ojen na měřicí člen 3, přičemž tento měřicí člen 3 jepřlpojen na nastavitelný poarovnävací člen K 4 k indikaci překrolčení ra/neb-o poklesu měřene teploty vůči nastavené hodnotě a dále je připojen na výstupní vypínací člen 5 k ovládání rozváděče B náhonovêho elektromotoru 7.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tim,že měřicí člen 3 je opatřen snímačem dait l 9.

MPK / Značky

Značky: zařízení, ovládání, stroje, zkušebního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-219040-zarizeni-k-ovladani-zkusebniho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k ovládání zkušebního stroje</a>

Podobne patenty