Hlavice křížového přepínače

Číslo patentu: 218969

Dátum: 15.06.1985

Autor: Prause Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Hlavice křížového přepínače spadá do oboru elektrických spínačů, zejména pro slaboproudou signální techniku. Vynález řeší jednoduché a spolehlivé utěsnění uložení ovládací páky, které současně tlumí její případné vibrace. Podstata vynálezu spočívá v použití dvou kroužků pro uložení kulových částí ovládací páky, přičemž hrana alespoň jednoho z těchto kroužků, vyrobených z pružné gumy, je vytvarována do kulové úseče odpovídající kulovým částem ovládací páky. Vynález je vhodný pro více polohové spínače určené pro vlhká a prašná prostředí.

Text

Pozerať všetko

ovládací páky. Vynález je vhodný pro více ČESKOSLOVENSKÄ SOCIALlSTICKÁ R E P u a L l r( AÚŘAD PRO vvNALEzv ĺ 45 VYdánol 15 05 35Autom výnálezu PRAUSE PETR ing., PŘÍBRAMHlavice křížového přepínače spadá do oboru elektrických spínačů, zejména pro slaboprovudou signální techniku. Vynález řeší jednoduché a spolehlivá utěsnění uložení ovládací páky, které současně tlumí její případné vibrace. Podstata vynálezu spočíva v použití dvou kroužků pro uložení kulových částí ovládací páky, přičemž hrana alespoñ jedno-ho z těchto kroužků, vyrobených z pružné gumy, je vytvarována do kulové úseče odpovídající kulovým částempolohové spínače určené pro Vlhká a prašná p-rostředí.Vynález se týká hlavice křížového přepínače, která pozůstává ze základníh-o tělesa a v něm prostřednictvím svých kulových ploch pohyblivě uloženého ovládacího tělesa. Toto ovládací těleso je vybaveno odpruženě uloženým vodicím čepem, jež je určen pro křižící se dražky vodicí křížové kulisy.Nevýhodou takových hlavic je jejich poměrně malá těsnost vůči pronikání vlhkosti nebo korozivních plynů či prachu do jejich vnitřních mechanismů, především však na kulové plochy a jejich uložení. Dochází v důsledku toho ke značnému opotřebení takových ploch, čímž se nejen dále snižuje těsnost hlavice, ale také ztěžuje pohyb mechanismů V nich uložených.sou známy hlavice, u kterých se tento nedostatek odstraňuje přídavnou gumovou manžetou, která se převlékne přes ovládací rukojet a svým dolním okrajem připevní na základní tělese je to obdobná manžeta, které se - ovšem ve větším měřítku - používá například nad uložením rychl-ostní páky v mechanísmu automobilové- rychlostní skříně. Nevýhodou takových manžet je nutnost těsného připevňování obou jejich ok-rajů a jejich velikost, která by byla na překážku jejich použití na malé hlavice vyskytující se často v signalizační a podobné technice. Kromě toho taková manžeta nezabraňuje případným vibracím ovládací páky, pro jejichž tlumení musi být v mnohých případech použito zvláštních tlumicích opatření.Uvedené nevýhody odstraňuje hlavice podle vynálezu. jeho podstata spočívá v tom,že mezi jednu plochu ovlädacího tělesa a drážku vytvořenou v základním tělese hlavice je vložen pružný těsnicí kroužek. U tohoto těsnicího kroužku je V oblasti jedné jeho vnitřní kruhové hrany vytvořena plocha tvaru kulové úseče, jejíž poloměr vzhledem k jejímu pomyslnému středu odpovídá poloměru té kulové plochy ovládacího tělesa, která při smontovane hlavici na ní doswedá.Tento speciálně tvarvovaný těsnicí kroužek zajišťuje nejen spolehlivá těsnění proti vnějším vlivům, ale současně vytváří polovinu celko-vého kluzného uložení ovládacího tělesa s brzdicím i tlumicím účinkem.Druhá polovina tohoto uložení je u hlavice podle vynálezu vytvořena tak, že V jejím základním tělese je umístěn ložiskový kroužek, u kterého je V oblasti jedné jeho vnitřní kruhové hrany vytvořena plocha tvaru kulové úseče, jejíž poloměr - vzhledem k jejímu pomyslnému středu - odpovídá poloměru te. kulové plochy ovládacího tělesa, která při smontované hlavici na ní do-sedne.Tímto ložiskovým kroužkem, provedeným zpravidla z tuhého materiálu, je vytvořena pevná opora, která zvyšuje jak těsnicí tak i brzdicí účinek zmíněného již pružného těsnicího kroužku. .Za účelem vytvoření kinematickě vazby mezi ovládacím tělesem a vlastními přepínacími mechanismy přepínače, je podle vynálezu mezi oběma kulovými plochami o-vládacího tělesa vytvořena celokruhová akční hrana její průměr je větší než průměr menší kulové plochy. V důsledku toho nečiní obtíží umístění tzv. akčních kolíků ovládajících přepínací mechanismy přepínače V prostoru kolem menší kulové plochy.Na výkresu je poloschematicky nákres-len jeden příklad provedení vynálezu. Obr. 1 je celkový nárysný pohled na hlavici bez spínacích mechanismů a obr. 2 je odpovídající zvětšený řez střední její částí.Ovládací tělese 1 U má na svém jednom konci dvě soustředné p-olokoule, a to větší polokouli 11 a menší polokouli 12 přechod mezi nimi tvoří tzv. akční hrana 13, která je oelokruhová. Na větší polokouli 11 navazuje ovládací stopka 14 zakončená rukojetí 15. V obou polokoulích 11 a 12 je provedeno osové vrtání 16, ve kterém je suvně uložen odpružený trn 20 a také osová pružina 22.Tento odpružený trn 2 U má na svém d-olním konci vodicí čep 21 určený pro drážky známé křížové kulisy nenakreslenél V tělese 60 hlavice jsou dále suvně uložený čtyři akční kolíky 30 (v roztečích po 90 °,které jsou svými horními konci přitlačovány odspodu na akční hranu 13 mezi oběma polokoulemi 11 a 12, zatímco akční plošky 31 navazují na vlastni spínací mechanismy nenakresIenéJ.Ovládací těleso 10 je svoji menší polokouli 12 nepružně uloženo na duté kulové ploše ložisk-ového kroužku 40, který je vyjímatelně odspodu vsazen do základního tělesa 60. Protilehlé uložení ovládacího tělesa 1 D, resp. jeho větší polokoul-e 11 je v tomtéž základním tělese GI uskutečněno prostřednictvím pružného těsnlcího kroužku 5 D, na kterém je vytvořena kulovitě vydutá těsnicí plocha ta svým vydutím odpovídá poloměru větší polokoule 11 základního tělesa 10.K připevnění celé hlavice na nosnou desku apod. je možno použít jak vnějšího kroužku 7 U, tak i dalších pomocných kroužků a prstenců na obr. 1 pouze naznačených.Funkce této hlavice, právě tak jako její ovládání, se nijak neliší od známých provedení, od kterých se však odlišuje svoji těsn-cstí je tudíž zvláště výhodná pro vlhká a prašná prostředí.1. Hlavice křížového přepínače, která pozůstává ze základního tělesra a V něm prostřednictvím svých kulových ploch pohybllvě uloženého ovládacího tělesa vybaveného odpruženě uloženým vodícím čepem,který je určen k záběru s drážkami křížové kulísy, vyznačující se tím, že mezi jednu kulovou plochu 11 ovládacího tělesa 10 a drážku vytvořenou v základním tělese 60 je vložren pružný těsnicí kroužek 50, u kterého je V oblasti jedné jeho vnitřní kruhovué hrany vytvořena plocha tvaru kulové úseče, jejíž poloměr odpovídá poloměru tě kulové plochy 11 ovládacího tělesa 10,která na ní při smontované hlavíci dosedá.2. Hlavice podle bodu 1, vyznačující se tím, že V jejím základním tělese 60 je umístěn ložískovy kroužek 40, u kterého je v oblasti jedné jeho vnitřní kruhové hrany vytvořena plocha tvaru kulové úseče,jejíž poloměr odpovídá poloměru te kulové plochy 12 ovládacího tělesa 10, která na ní při smontované hlavicí dosedá.3. Hlavice podle bodů 1 a 2, vyznačující se tím, že na přechodu mezi oběma kulovými plochamí 11 a 12 ovládacího tělesa 10 je vytvořena celokruhová akční hrana 13, jejíž průměr je větší než průměr menší kulové plochy 12 ovládacího tělesa 10, 1 list výkresů

MPK / Značky

Značky: křížového, hlavice, přepínače

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-218969-hlavice-krizoveho-prepinace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hlavice křížového přepínače</a>

Podobne patenty