Zařízení na dělení porostu

Číslo patentu: 218945

Dátum: 15.06.1985

Autori: Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení na dělení porostu. Na boku rotačního přiháněče sklízecího stroje je upraven vodicí úchyt odpruženého dělicího nože, přitlačovaného pružinami směrem ke stabilnímu protiostří, upravenému na bočnici sklízecího stolu. Zařízeni je určeno pro oddělení posekaných, ale propletených rostlin od neposekaného porostu.

Text

Pozerať všetko

A OBJEVY 75 w Autor vynúlezu DLABAIA ZDENEK mg. CSc., BRATISLAVA, LONSKY IRI ing., PAVLICA IVO ing., PRAHA54 Zařízení na dälaní pomstuZařízení na dělwenĺ pomstu. Na boku rotačního příháněőe sklízecího stroje je upraven vodicí úchyt odpruž~eného~ dělicího nože, přitlaxčrovaného Apružlnami směrem ke stabílnímu protlo-stří, upravenêmu na bočnici sklĺzecĺho stolu. Zařízení je určveno pro oddělení posekaných, ale propletených rostlin od neposekaného pomstu.Vynalez se týká zařízení na dělení porostu.Při sekáni dlouhých a propletených porostů, jako je tomu například u luštěnin,vznikají problémy s oddělením neposekaného prorostu o-d posekaněho. Propletený, neposekaný porost je většinou dosavadních děličů porostů zvedán a trhán, čímž dochází k nasllnému otevíraní plodový-ch pouzder lu~sků a k vydrolování semen. je tedy tato fáze pracovního sklizňového procesu spojen-a jednak se ztrátami na sklízeněm materiálu, jednak pak i do určité míry zatížena vyšší enengetickou spotřebou, vzniklou při násilném oddělování propleteného porostu. Znamé aktivní děliče porostu, například r-otující nože nebo dělicí žací lišty, jsou sice schopny nepo-seklaný poros-t od posekaného dokonale oddělit, vyž-adují však poměrně značný dodatečný příkon a jejich konstrukce spolu s náhonem je složitá a drahá.Zařízení na dělení porostu podle vynálezu zaručuje spolehlivá oddělení posekuaného porostu od neposekaného i v případě značného vzájemného propletení, přičemž množství dodatečně energie, kterou vyžaduje, je minimální, protože využívá etávajícich rotujících součástí k přímému pohonu zařízení pro řez pro-pleteněh-o» porostu. jeho. konstrukce je maximálně jednoduchá a levná, v provozu je zařízení podle vynálezu naprosto spolehlivá.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je sclremia-ticky znázorněn .na připojených výkresech, V nichž obr, 1 představuje jedno provedení zařízení v -narysu, obr. 2 v bokoryisu a obr. 3 je pak bokorysem jiného provedení zařízení vynálezu.Příháněč B vsklízecího stolu 1 neznázorněného stklízecího stroje, například kombinov-aného žacího stroje, je po straně opa 4třen vodicím úchytem 4, například ve tvaru desky, upevnené ke straně přiháněče 6. Vodicí úchyt 4 je opatřen -otvory 7 v nichž jsou uloženy kiluzné čepy 5, opatřené pojistkou 8 proti vysunutí, například matkou, podložkou se závlačkou apod. Ke kluzným čepům 5 je uchycen dělicí nůž 9, odpružený pružinami 1 U, navlwečenými na kluzných čepech 5 mezi .ním a vodicím úchytem 4. Dělicí nůž 3 může být proveden ve tvaru k-otouče, víceúhelníku, hvězdice apod. Vedie děli-cího nože 9 je na bočnici 12 sklízecího stolu 1 upraveno stabilní protiostří 11, mezi nímž a bočnici 12 může být případně vytvořena mezera 13-pro propad zrna. Přiháněič 6 může být jakéhokoliv známého provedení, tj. může být tvořen pevnými .rameny, uchycenými ke hřídelí 14, nebo může být i jiného provedení, napříkl-ad excenturický neznäzorněn apod. Svklízecí stůl 1 je oipatřen. žací lištou 3. Za ní pak je na sklizecím stole 1 upraven shrnovací šnek 2 a další obvyklé, neznázorněné orgány sklĺzecího stroje.Zařízení podle vynálezu pracuje takto Při práci sklízecího stroje jsou rostliny, přesahující bočnici 12 směrem dovnitř prostoru sklízecího stolu 1 odřezávány dělicím nožem 9, a to mezi ním a stabilním protiostřím 11. Odřezané častí rostlin a zrna padají na sklízecí stůl 1 a jsou dopr-avovány dále do stroje. Odpružení dělicího nože 9 pružín-ami 10 přitom zaručuje jeho správnou polohu při řezu a zabraňuje možným provuozním poruchám.Zařízení na dělení porostu podle vynálezu tyto nevýhody odstraňuje. jeho podstata spočíva v tom, že vedle stabilního protiostří, uspořádaného na bočnici sklízecího stolu, je na přiháněči uložen dělicí nůž.1. Zařízení na dělení porostu, opatřené přiháněčem -a rotujícím dělicím nožem upraveným po .straně sklíze-cího stolu, vyznačené tím, že vedle stabílního protio-stří 11 usipořádaněho na bočnici 12 sklízecího stolu 1, je na přiháněči 6 uložen dělicí nůž 9,2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím,že dělicí nůž 9 je uložen prostřednictvím kluzných čepů 5 na vodícím úchytu 4 přlháněče 6, přičemž mezi dělícím .nožem9 a vodicím úchytem 4 jsou uspořádá ny pružiny 10 j.

MPK / Značky

Značky: dělení, zařízení, porostu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-218945-zarizeni-na-deleni-porostu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení na dělení porostu</a>

Podobne patenty