Pouzdro pro ochranu konců trubek výměníků tepla

Číslo patentu: 218687

Dátum: 15.04.1985

Autor: Šámal Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší vytvoření pouzdra pro ochranu konců trubek výměníků tepla, obzvlášť parních a horkovodních kotlů se žárovými trubkami, proti účinkům sálavého tepla hlavně v tom případě, když konec plamene hořáku zasahuje k trubkovému dnu. V podstatě se válcové pouzdro skládá z vnitřní části válcového tvaru, která je zasunuta do chráněné trubky. Vyčnívající část má tvar kuželový, rozvírající se v úhlu 5 až 10°. Po celé délce pouzdra je provedena štěrbina, která má v zasunutém stavu šířku 1 až 3 mm. Pouzdro je přichyceno k trubce bodovým svarem na straně protilehlé štěrbině. Prostor mezi vyčnívajícími částmi pouzder je vyplněn výduskou ze žáruvzdorného keramického materiálu. Vynález nalezne uplatnění hlavně u kotlů se žárovými trubkami, kde dochází k osovým trhlinám konců trubek v oblasti teplot nad 800 °C.

Text

Pozerať všetko

0 MB PRO WNMHV (45) Vydáno 15 04 as A omzvv75 Autor vynálezu ŠÁMAL VÁCLAV ing., KOLÍN54 Pnuzdm pro ochranu knnců trubek výměníků teplavynález řeší vytvoření pouzdra p-no ~och«ranu konců xtrubek výměníků tepla, obzvlášť parních a hoírkovodních kotlů se Ižárový-mi trubkami, proti účinkům sálavého tepla hlavně v .tom případě, když konec plamene hořáku zasahuje k itru-bkovému d-nu. V podąstaťcě se válcnové pouzdro skládá z vni-cřní části válcovéh-o Itvaru, která je zIasunuT-a do Chráněné trubky. Vy-ční-Vající část má tvar kužeľový, nrozvirajĺcí se ~v úhlu 5 a-.ž 10 °. Po celé déloe pouzdra je Ap-rovedena- Šaľěľbiĺna, která má V zasunutém stavu šířku 1 až 3 mm. Pouzdra je přichyceno k trubce bodovým svarem n-a straně prorti-lehlé štěrbině. Pnostor mezi Ivyčnívajícími částmi pouzder je vyplněn .výdusklou -ze žáruv-zdorného keramického materiálu.Vynález naleznłe uplatnění hlnav~ně u kotlů se žánrovými t-rubkamí, kde dochází k alsovým trhlienám knonců trubek V oblasti teplot nand 800 °C.vynález se týká p-ouzdra pro ochranu konců tru-beek tvýměníků tepla, vobzvaláště parních .a horko-vondních kotlů se žárovými ťtrubkami, proti účinkům sálavého ltepla. Reší jejich ochranu hlavně v tom případě, zasahují-li konce plemene hořáku až na jejich dna. Ochrana je účinná V kombinaci s ochranou dna výměníku, provedeno IIBHBISEIIÍID vrstvy žaruvzwdo-rného keramického materiálu.U trubek výměníků tepla, například u kotlů se žárwovými. trubkami, dochází k cyklickému namáhaní akonců trubek z důvodu tepelné dilatace. Toto namáhání se ještě zvyšuje tem, kde dochází k dohořívaní zbytků paliva a kde se projevuje vli-v sáiavé ISIUŽKY plemene hořáku. U těchto trubrek.dochází často z výše uvedených důvodů k pralskaní konců. Trhliny pokrečují ve směIll osy trubky přes svar, kterým je trubka přivařena ke dnu načež dochází k závažné poruše zařízení.Ochrana konců trubek se provádí různými způsoby, například přivlařením trnů ke dnům výměníku a pomazáním rohnivzldorným materiálem. Další, často používaný způisob spočíva v tom, že do ko-nců tru-bek »se 117111511116 kratší trubka -o průměru o něco menším n~ež vnitřní průměr Chráněné trubky, která má zhruba ve svém středu osazení, až ke kterému je vsunuta do ttrubky..Dno je opatřeno žáruvzdornou výduskoudo výše svyčnívajících částí pouzder.Nevýhodou takto provedených pouzder je eskutečnoet, že dilatací pouzdra při oajížděrní a Isjíždění .z teploty dochází k postupnému vyrdrolování výdusky, která není žádným jiným způsobem držena na dnu. Poiuzdro je v důsledku us-azwolvání zbytků po spalování drženo V trubice zadním koncem, takže di»latuje v celé vdélce směrem -ven z trubky a současně na průměru. Vyčnívející části pouzder nejsou potom chráněny va chlazeuny vývdunskou a dochází k jejich rychlému Iopalování a ztrátě vlastní ochranné funkce.Tyto nedostatky jsou z největší časti odstraněny provedením pouzdra pro ochranu konců trubek výměníků tepla podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že část pouzdra, zasunuta do trubky, je válcového tvaru a vyčnivající část tvaru lkuželového,r~o«zví-rajícího~ ee ve VIChOvIOVE/m úhlu 5 až 10 °, přičemž po celé délce pouzdra je provedena štěrbina, která má ve válcové části šířku 1 važ. 3 mm.Aby ee zabránilo vylsunwtí pouzdra, je toto spojene s trubkou výměníku bodovým evarem, provedeným na straně jinotilehlé štěvrbině.Pokud jsou trubky výměníků V podstatě vodororovne, je ště-rbina ochranného pouz-dra Limístěna dole.Ochranné pouzdro je s výhodou vyrobeno ze žáruvzdorné -oceli o tloušťce 0,6 až 1,5 milimeatru s předpětím tak, že teprve po zacsunutí do trubky je doslaženo šířky štěrbiny 1 až 3 mm.Pouzdro podle vynálezu umožňuje v prvé ř.adě jeho dilataci -v obvodovém nsměru, takže i při velkých změnáoh teploty, řádově 1000 až 1300 °C, zachováva pouzdro svůj průměr vzhledem k výdusce a trubce výměníku tím,se mění šíře štěrbiny. Po»kud ee »týká délkové dilaztaoe, je rozložena,poněvadž pouzdro je drženo bodový-m svarem na konci t-ru-bky, na dvě části.Kuželovým itvarem vyčnívající části pouzdrla je rdržena výduska ze žáruvzdvornéh-o keramického materiálu. Tím, že u vodorovných ttrubek výměníku a kotlů je šl-těrbina v ochranné trubce umístěna dole, se zabrání detormaci vyčnívající částí při jejím nadměrném ohřätí. Vzhledem k zteploutám, ve kterých se pouzdra za provozu v žá-rotrlubných kotlích nalézají, je třeba, aby byla provedena ze žáruvzdorně oceli, avšak vzhledem k možnosti dilatace v obvodovem směru se jeví jak-o nejvýhodnější v-olít utlouštku materiálu v rozmezí 0,6 až 1,5 mm. Předpětí tv pouzdru v obvodovém směru d-ovoluje přizpůsobit vnější průměr pouzdra v mezích tolerancí vnitřnímu průměru trubky výměníku, čímž je podporováno chlazení pouzdra od stěny trubky.Příkliad provedení pouzdra npro ochranu konců trubek výměníků tepla bude dá-le popsán a zobrazen na obr. 1 a 2. Obr. 1 znázorňuje podélný svislý řez vodorovnou žárov-ou trwbkou plamenoožárotrubněho kotle s přivařeným pouzdro-m a dnem opratřeným výaduskou ze žáruvzdor-ného keramického materiálu, -ob~r. 2 znázorňuje pohled vesměru P na pouzdro, .znázorněném na obr. 1.Žárová trubka 1 je zaváloována do »dna 2 plamenoo-žärotrubného kotle a z vnější strany je opatřena těsnicim s-varem 3. Do žarové trubky 1 je -naeunuto pouzd-ro 4. Vnitřní část 5 pouzdra 4, která je zasuunuta do žárove trubky 1, má válcový rtvuar. Vy-čnívající čá~st 6 má tvar kužele, který se rozvírá v úhlu přibližně 5 -až 10 °. Po celé »délce pouzdra 4 je provedena dorle štěrbina 7, »která má ve vnitřní ~čássrti 5 šířku 1,5 milimetru a ve vyčnivající části se z technologických důvodů .r~ozšiřuje. Nahoře, na straně rprojtilehlê štěrhině 7, je pouzdro 4-spojeno se žá-rov-ou trubkou 1 bodovým svarem 8. Pouzdro 4 je vyrobeno ze žárwvzdorné oceli 17 153, a to z plechu o tlouštce 1 milimet-ru. Do výše vyčnítvající části 6 je prostor mezi pouzdry 4 vydusán žáruvzdorným keramickým materiálem 9.Při výrobě je šířka štěrbiny 7 ve vnitřní části 5 pouzdra 4 provedena 2 laž 4 mm a při montáži se .zmáčkne .na průměr odpovídající vnitřnímu průměru žá-r-ové trubky 1, takže zůstane mezera arsi 1 až 3 mm.Pouzdrno podle vynálezu se může použít v trubkových výměnících, pzracujících as .teplotou spalin nad 800 °C a v žárotrubných a» plaamenco-žárotrubných kotlech.1. Pouzdro pro ochranu koncü trubek výměníků t~ep 1 a, obzvláště par-nich a h-ołrkovodních koutlů se žárovvými trubkami, proti účinkům sálavéhov tepla, v podstatě válcevého tvaru, v kombinaci se žáruvzdmmrným kenamlckým materiálem, kryjícím dno do výše vvyčnřvající částí pouzdra, vyznačující se tím, že vnitřní čá-st 5 pouzdra 4 zasunuztá do trubky 1 je válcového tvaru a vyčnívvrajícĺ část 6 łtvaru kuželového, rozvírajícího -se -ve vrcholovvém úhlu 5 až 10 °,přičemž po celé délce pouzdra 4 je prvovedena š-těrbína 7, která ve vnitřní části2. Pouzdro podle bodu 1, vyznačujĺcí se tím, že je spojene s t-rubkou l bodovým smarem 8, provedeným na straně protŕlehlé štěwrbině 7.3. Pouzdro podle bodu 1 nebo 2, umístěné v podstaítě ve ~v«odo~rovne trubce, vyznačující se tím, že štěebina 7 pouzdra 4 e umřs-těna dole.4. Pouzdra podle něknterého z bodů 1 až 3, vyznečující vse tím, že je vyrobeno ze žáruvzdozrné oceli ~o tlnoušťce 0,6 až 1,5 mm-s předpětĺm tak, že ~t~ep-r~ve po z-asunwtĺ do trubky 1 je dosaženo šířky štěnbíny 7 1 až 3 mm.

MPK / Značky

Značky: pouzdro, trubek, ochranu, konců, tepla, výměníku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-218687-pouzdro-pro-ochranu-koncu-trubek-vymeniku-tepla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pouzdro pro ochranu konců trubek výměníků tepla</a>

Podobne patenty