Způsob kontroly požadovaného posuvu tiskového média v tiskárně počítače

Číslo patentu: 218404

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kopecký Pavel, Motyčka Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká tiskárny počítače a řeší způsob kontroly požadovaného posuvu tiskového média v tiskárně počítače. Spouštěcí signál k posuvu tiskového média vychází z elektronických řídicích obvodů tiskárny. Skutečný posuv tiskového média se snímá a převádí na elektrický signál. Z náběžné hrany zastavovacího signálu pro zastavení posuvu se odvozuje testovací signál. Jestliže je současně přítomen testovací signál i indikační signál, odpovídající požadovanému posuvu, pracuje tiskárna dále. Jestliže dojde, např. vlivem poškození tiskového média, k nesprávnému posuvu, který je krátký nebo nulový, potom indikační signál úměrný skutečnému posuvu neodpovídá požadované délce. To má za následek vznik chybového signálu, který uvede tiskárnu do incidentního stavu. Využije se u tiskáren číslicových počítačů.

Text

Pozerať všetko

úñAo mo VYNÁLEZY A OBJEW 45 Vydano. 15 03 8575 Autor vynálezu KOPECKÝ PAVEL mg., VLAŠIM, MOTYCKA PETR, BENEŠOV54 Způsob kontroly požadovaného posuvu tiskového média v tiskárně počítačevynález se týká tiskárny počítače a řeší způsob kontroly požadovaného posuvu tis« kového média v tiskárně počítače. Spouštěcí signál k posuvu tiskového média vy~ chází z »elektronických řídicich obvodů tis~Skutočný posuv tiskového média se snímá a převádí na elektrický signál. Z náběžné hrany zastavovacího signálu pro zastavení posuvu se odvozuje testovací signál. jiestiiže je současně přítomen testovací signál i indikační signál, odpovídající po« žadovianému posuvu, pracuje tiskárna dále. jiestliže dojde, např. vlivem poškození tiskového média, k nesprávněmu posuvu,který je krátký nebo nulový, potom indikační signál úměrný skutečnému posuvu neodpovídá požadované déice. To má za nás 1 e~ dek vznik chybového signálu, který uvnede tiskárnu do incidentního stavu. využije se u tiskáren číslícových počítačů.Vynález se týka způsobu kontroly požadovaného posuvu tiskového, média V tiskárně počítače, u kterého se spouštěcím signálem tiskové médium posouvá a zastavovacím signálom se jeho posuv zastavuje.Záznam dat z počítače se provádí v tiskárně počítače na tiskovém médiu. Tiskovým médiem je nejčastěji papír s okrajovou perforací, za kterou se V tiskárně posouvá. Tiskové médium se pohybuje pod tiskovým mechanismem buď krokováním o jeden, nebo vice řá-dků, případě se pohybuje rychloposuvem. Rychlost posuvu tiskového média při HIÍHHUIHBTÍCKČHI tisku se pohybuje v rozmezí od 8 d.o 20 řádků za sekundu. Při samotném numerickém tisku bývá tato rychlost dvojnásobná. Při rychloposuvu se tiskové médium posouvá více než při alfanumerickěm tisku. Při kvalitním tiskovém médiu by niemělo docházet k jehopoškození ani při najvyšších rychlostech.Proto někteří výrobci počítačů nevybavují své výrobky kontrolou přitomnosti tiskového média V tiskárně a uspokojí se s jeho kontrolou V zásobníku. je známý též způsob kontroly řádků, který se odvozuje od spojky a brzdy, která je mezi podávacím zařízením a IIlOt 0 ľ-GIIl. Tento způsob vychází z toho, že jestliže se spojka nepootočí, potom nedojcle k posuvu tiskového médiaa vysílá se incidentní signál, k-terým se tiskárna uvádí do incidentního s.tavu, to znamená, že se její činnost zastaví. Nedostatkem tohoto způsobu kontroly je, že kontroluje především činnost spojky a brzdy, zatímco skutečný posuv tiskového média nezaznamená.Protože často dochází k poškození tiskového média mezi tiskárnou a zásobníkem,provádí se kontrola přítomnosti tiskového média na různých místech V tiskárně. Dosud nejdokonalejší způsob kontroly tiskového média V tiskárně je dotykový-statický. Tento .způsob vychází z předpokladu,že jestliže dojde k přetržení tiskového média mezi zásobníkem a tiskárnou, potom se tiskové médium do tiskárny nedostane. Způsob kontiroly se realizuje dotykovými čidly,která se umístují na vnitřníoh stranách podávacího zařízení. estliže se tiskové médium mezi zásobníkem a tiskárnou přetrhne, nedostane se pod dotykové snímače a ty vydávají incidentní signál k zastavení činnosti tiskárny.Nejobvyklejší poškození tiskového média,ke kterému dochází, je poškození ovkrajové perforace na jedné straně. Následkem tohoto poškození se tiskové médium pomačkáVá, neposouvá se správným směrem a způsobem. Nakonec se přes-tane posouvat vůbec, nebo se z podávacího zařízení vysmekne na jedné straně. Když se přestane tiskoVé médium posouvat, nebo posouvá-li se k jedné straně, potom se dotykovým způsobem přítomnost tiskového média V tiskárně zaznamená a tiskárna tiskne dále. Teprve když se tiskové médium vysune z pros 4toru pod dotykovým snímačom, vyšle tento snímač incidentní signál k zastavení tiskárny. Do té doby, než přijde od některého z kontaktnich snímačů incidentní signál do řídicich obvodů tiskárny, stači se ještě vytisknout jeden nebo více řádků přes sebe a tak dojde ke znehodnocení požadované informace. spoločným nedosa-tkiem všech dosud známých a používaných způsobů kontrol přítomnosti tiskového média V tiskárně počítače je neschopnost reagovat okamžitě na jeho nedostatočný pohyb a zabránit tak vytištění více řádků přes sebe. Proto sehleduají zpüsoby kontroly, které by zajisti ly nejen přítomnost tiskového média V tiskárně, ale které by též odstranily uvedené znehodnocení informací. Výsledky zkoušek dokázaly, že řešení tohoto problému je možné, jestliže se najde způsob, který bude nejen kontrolovat, zda je tiskové médium v tiskárně přítomno, ale zda se také pohybuje pod tiskovým mechanismem V požadovaném směru a V požadované délce. Vyřešení tohoto problému si klade za cíl předložený způsob kontroly požadovaného posuvu tiskového média v tiskárně počítače podle vynálezu, u kterého se spouštěcím signálem tiskové médium posouvá a zastaVovacím signálem se jeho posuv zastavuje. Podstata vynálezu spočíva V tom, že se V každém kroku snímá přímočarý pohyb tiskového média při jeho posuvu a převádí se na elektrický indikační signál, üměrný délce a rychlosti posuvu. Od náběžné hrany zastavovacího signálu se odvozuje například dezrivaci testovací signál. Potom se elektronicky porovnáva současné existence indikačního signálu a odpovídajícího testovacího signálu. V případě, že indikawční signál neodpovídá požadované délce a rychlosti posuvu, vytváří se chybový signál, který uvádí tiskárnu do incidentního stavu. Výhodou tohoto způsobu je, že kontroluje každý krok posuvu nebo rychloposuvu dynamicky. Působí okamžitě při nesprávne délce skutečného» posuvu ještě před tím, než stačí zasáhnout obsluha, nebo jiné druhy ochran jako jsou dotyková čidla apod. Může se využít též jako kontrola přítomnosti tiskového média V tiskárně vůbec,protože když není tiskové médium v tiskárně založeno, neindikuje se jeho posuv. Podobné se může využít jako kontrola konce tiskového média. Když projde konec tiskového média, přestane se indikovat jeho posuv a tiskárna se uvede do incidentního stavu. Využití tohoto způsobu přinese úsporu strojového času počítače i úsporu tiskového média, protože odpadá při poruše tiskového média jeho nové zakladaní a opakovaní programu, nebo jeho části. Zvýši se též spolehlivost provozu a zjednoduší se obsluha. Způsob kontroly požadovaného posuvu tiskového média podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu v časové po 218404sloupnosti jednotlivých signálů, kde první krok začíná spouštěcím signálem.Konkrétní příklad způsobu kontroly požadovaného posuvu tiskového média vychází z předpokladů, že V prvním kroku 1 i ve druhém kroku 2 odpovídal skutečný posuv tiskového média jeho požadovanému posuvu a V N-tém kroku N skutečný posuv požadovanému posuvu neodpovídal. Z elektronických obvodů, které řídí činnost tiskárny pravidelně přicházejí spouštěcí signály Al, A 2 až AN, kterými se uvádí v činnost podávací zařízení tiskového média. Když končí spouštěcí signál A 1, A 2 v příslušném prvním kroku 1, nebo ve druhém kroku 2, vzniká zast-avovací signál B 1 v prvním kroku 1 a zastavovací signál B 2 ve druhém kroku 2. Oba tyto signály se V každém kroku pravidelně střídají. Tak v prvním kroku 1 trvá nejprve spouíštěcí signál A 1, během kterého se tiskové médium posouvá a po jeho skončení nastupuje zastavovací signál B 1, ve kterém obvykle probíhá tisk. Ukončením zastavovacího signálu B 1 končí první krok 1.Druhý krok 2 začíná spouštěcím signálem A 2 a po jeho skončení nastupuje zastavovací signál B 2 druhého k-roku 2. Když přijde z řídicích elektronických obvodů tiskárny spouštěcí signál A 1 v prvním kroku 1, tiskové médium se posouvá. jeho posuv se indikuje a mění se na elektrický impuls odpovídající délce a rychlosti skutečného posuvu a vzniká indikační signál G 1, který je vlivem setrvačnosti mechanických dílů tiskárny časově zpožděn oproti spouštěcímu signálu A 1 v prvním kroku 1, takže indikační signál C 1 trvá V době, kdy spouš~těcí signál A 1 v prvním kroku 1 končí, a kdy již probíhá zastav-ovací signál B 1. Z náběžné hrany zastavovacího signálu B 1 se odvozuje například derivácĺ testovací signál D 1. Podobné při správném posuvu ve druhém kroku 2 se spouštěcím signálem A 2 uvede v činnost podávaní zařízení tiskového média, toto se posouvá a vzniká indikanční signál C 2, který trvá ještě V době, když spouštěcí signál A 2 ve druhém kroku 2 skončil a kdy byl vystřídán zastavovacim signálem B 2. 6Od náběžné hrany zastavovacího signáliu B 2 ve druhém kroku 2 se odvozuje testovací signál D 2. Ve druhém kroku 2 tedy existoval současně testovací signál D 2 i indikační signál C 2, což je informace, že i ve druhém kroku 2 odpovídala délka skutečného posuvu jeho požadované délce. Stejně tak tomu bylo i v prvním kroku 1, kdy současně s testovacím signálem D 1 existoval indikační signál C 1, protože skutečná délka posuvu tiskového média v tiskárně počítače odpovídala požadované délce posuvu. estliže v N-térn kroku N nedošlo k posunutí tisk-ového média, například v důsledku jeho přetržení, nebo jest 1 ižese tiskové médium neposunulo v dostatečně délce, například při poškození okrajové perforace tiskového média, potom jestliže se tiskové médium neposunulo, tak v N-tém kroku N indikační signál ON nevznikl.Byl-li v N-tém kroku N posuv malý, takže neodpovídal požadované délce, nebo probíhal v nesprávném směru, potom indikační signál sice vznikl, ale neměl požadov-anou velikost a požadovanou délku, takže se prakticky neprojevil v době, když vznikl odvozením od náběžné hrany zastavovacího signálu BN v N-tém kroku N testovací signál DN.V tomto případě vyhodnotí elektronické obvody nepřítomnost indikačního signálu CNvN-tém kroku N posuvu jako chybu a vydají chybový signál E, který uvede tiskárnu počítače do incidentního stavu. To má za následok, že trvá zastavovací signál BN a k dalšímu Spuštění podávacího zařízení již nedojde. Tiskárna se zastaví do té doby, než se chyby odstraní. indikační signály C 1 a C 2 by za určitých předpokladů mohly sloužit přímo k indikaci. Pro zpracování v číslicových obvodech je výhodnejší jejich úprava-vytvarování ve tvarovacích obvodech. Úprava signálů není na výkrese znázorněna.Vynálezu se využije u tiská-ren číslicových počítačů a to jak při jejich vývoji,tak k doplnění tiskáren stávajících počítačů ve výpočetních strediskách.Způsob kontroly požadovaného posuvu tiskového média v tiskárně počítače, u kterého se spouštěcím signálem tiskové médium posouvá a zastavovacím signálem se jeho posuv zastavuje, vyznačující se tím,že v každém kroku 1, 2, až N posuvu se Snímá přímočarý pohyb tiskového média při jeho posuvu a převádí se na elektrický indikační signál C 1, C 2, až CN úměrný délce a rychlosti posuvu a od zastavovacího signálu (B 1, B 2, až BN se v každém kroku1, 2, až N odvozuje například derivací testovací signál D 1, D 2, až DN), načež se v každém kroku 1, 2, až N elektronicky porovnáva současné existence indikačního signálu C a odpovídajícího testovacího signálu D a v případě, že indikační signál C 1, C 2, až CN neodpovídá v některém kroku 1, 2, až N požadované délce a směru posuvu, vytváří se chybový signál E, který uvádí tiskárnu do incidentního stavu.

MPK / Značky

Značky: posuvu, požadovaného, kontroly, media, způsob, tiskového, počítače, tiskárně

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-218404-zpusob-kontroly-pozadovaneho-posuvu-tiskoveho-media-v-tiskarne-pocitace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob kontroly požadovaného posuvu tiskového média v tiskárně počítače</a>

Podobne patenty