Zariadenie na dávkovanie dreva

Číslo patentu: 218192

Dátum: 15.09.1984

Autori: Prášek Zbyněk, Kušpál Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na dávkovanie dreva schematicky znázornené na obrazoch má otočnú ľadvinu (2) opatrenú západkou (4) voľne otočnou rohatkou (6) spojenú s reťazovým kolom (7), pričom západka pri kývavom pohybe ľadviny určuje krokový pohyb dreva na transportnej reťazi cez rohatku (6) a reťazové kolo (7).

Text

Pozerať všetko

žszritrširzzć POPIS VYNÄLEZU 213192ÚŘAD PRO VYNÁLEZY z (45) Vydané 15 09 84Autor vynálezu KUŠPÁL JOZEF ing, CSC., ZVOLEN, PRÁŠEK ZBYNĚK, NOVÉ MESTO(54) Zariadenie na dávkovanie drevaZariadenie na dávkovanie dreva schemaaticky znázornená na obrazoch má otočnú ľadvínu (2) opatrenú západkou (4) voľne otočnou rohatkou (6) spojenú s reťazovým kolom (7),pričom západka pri kývavorn pohybe ľadvíny určuje krokový pohyb dreva na transportnej reťazi cez rohatku (6) a reťazové koloVynález sa týka zariadenia na dávkovanie dreva, u ktorého» sa rieši pohon unášacích reťazí odvodený .od kývavého pohybu dávkovacej Ľadviny. iNa základe technickej literatúry a informácii získaných o doteraz známych u nás i V zahraniči vyrábaných a používaných zariadeni na dávkovanie dreva možno konštatovať- v oblastí dávkovačow existujú rôzne varianty zariadení, kde dávkovanie sa vykonáva z transportnej reťaze, prípadne pásu rôzne tvarovaným pákovým mecha-nizmom prispôsobeným tvaru dopravovaného materiálu. Na týchto zariadeniach je pohon pákového mechanizmu vykonávaný priamočiarym motorom a pohon reťazi je odvodzovaný z rôznych rotačných pohonov s prevodovkami.Tieto pohony sú energeticky veľmi náročné a komplikovaná.Uvedené nedostatky sú odstránené navrhovaným zariadením na dávkovanie dreva s pohonom unášacích reťazí odvodeného od kývavého pohybu dávkovacej ľadviny podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že na dávkovacej ľadvine, ktorá je prispôso bená tvarom na transport valcovitého materiálu - konkrétne dreva je upevnená západka a na spoločnom hriadeli voľne otočná rohatka pevne spojená s reťazovým kolom. Podstata posúvanie do-pravovaného materiálu k dávkovaču spočíva v pohone unášacích reťazí vedených v lištách smerom k dávkovacej ľadvine. Pohyb zabezpečuje priamočiary pohon lĺadviny, ktorý je využitý pri dávkovaní tak, že západka unáša rohatku a teda i reťazové kolo s reťazou a dopravovaným drevom.Využitie popísaného pohonu umožnilo konštrukciu zariadenia na dávkovanie dreva s použitím len jedného priamočiareho pohonu, teda s úsporou energie a nákladov pri zachovaní maximálneho výkonu.Na pripojených výkresoch (obr. 1 a 2)je znázornený príklad vytvoreného pohonu.Pohyblivá ľadvina 2, otočná v smere šípky na hriadeli 3, má na čape 5 západku 4, ktorá zapadá do voľne otočnej rohatky 6 Spojenej s reťazovým ko-lom 7. Posúvanie doprave-vaného dreva 11 zabezpečuje priamočiary pohon 8 cez pákový mechanizmus 9, západku 4, rohatku 6, reťazovým kolem 7 a transportnou reťazou 10.Zariadenie na dávkovanie dreva vyznačujúce sa tým, že pozostáva z pohyblivej ľadviny (2) orpatrenej západk-ou (4), voľne otočnou rohatkou (6) spojeenou s reťazovým kolom(10) krokový pohyb na dávkovanie dreva.

MPK / Značky

Značky: zariadenie, dávkovanie, dřeva

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-218192-zariadenie-na-davkovanie-dreva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na dávkovanie dreva</a>

Podobne patenty