Zapojenie obvodov svetelného pera

Číslo patentu: 218189

Dátum: 15.09.1984

Autor: Šadlák Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález rieši svetelné pero pre zobrazovacie jednotky grafických systémov, u ktorých sa vyžaduje okrem rýchlej odozvy svetelného pera na zobrazovaný element aj skoková zmena citlivosti svetelného pera. Podstata vynálezu je v zapojení obvodov svetelného pera vyznačujúce sa tým, že výstupný signál a napájanie obvodov sa privádza po rovnakom vodiči 16, ktorý je spojený s kolektorom tranzistora 15 (viď. obrazová priloha) a anódou diódy 13. Anóda diódy je spojená s kolektorom snímacieho fototranzistora 1, ktorý je zapojený ako fotodióda. Z hľadiska nízkofrekvenčného rušenia je vstupný obvod, tvorený fototranzistorom 1 a odporom 2, oddelený od zosilňovacieho stupňa kondenzátorom 3. Zmenu citlivosti svetelného pera zabezpečujú obvody tranzistora 5, ktorý pri ovplyvnení tlačidla 10 mení svoj vnútorný odpor bez vyslania rušivého impulzu do zosilňovacieho stupňa, ktorý reprezentujú obvody tranzistora 15. Neskreslený prenos signálu do zosilňovacích a tvarovacích obvodov 19 je zabezpečený prúdovou slučkou zo zdroja 18.

Text

Pozerať všetko

ísäritršrärz POPIS VYNÁLEZU 538189úñAnP ow ÁLEZY R N (45) Vydané 15 09 84(75) z - Autor vynálezu SADLÁK PAVOL ing., KYSUCKÝ LIESKOVEC(54) Zapojenie obvodov svetelnêho peraVynález rieši svetelné pero pre zobrazovacie jednotky grafických systémov, u ktorých sa vyžaduje okrem rýchlej odozvy svetelného pera ną zobrazovaný element aj skoková zmena citlivosti svetelného pera.Podstata vynálezu je v zapojení obvodov svetelného pera vyznačujúce sa tým, že výstupný signál a napájanie obvodov sa privádza po rovnakom vodiči 16, ktorý je spojený s kolektorom tranzistora 15 (viď. obrazová príloha) a ąnódou diódy 13. Anódja diódy je spojená s kolektorom snímaoieho fototrarnzistora 1, ktorý je zapojený alko fotodióda. Z hľadis-ka nízkofrekvenčného rušenia je vstupný obvod, tvorený fototranzistoroml aodporom 2, oddelený od zosilňovacieho stupňa kondesnzátorom 3. Zmenu citlivosti svetelného pera zabezpečujú obvody tranzistora 5, ktorý pri ovplyvnení tlačidla 10 meni svoj vnútorný odpor bez vyslania rušivého impulzu do zosilňovącieho stupňa, ktorý reprezentujú obvody tranzistora 15. Neskreslený prenos signálu do zosilňovacich a tvarovacích obvodov 19 je zabezpečený prúdovou slučkou zo zdroja 18.Vynález sa týka zapojenia obvodov svetelného pera, pre zariadenie počítačovej grafiky,u ktorých je komunikácia s počítačom realizovaná prostredníctvom svetelného pera a obrazovky.Doteraz používané zapojenia svetellného pera majú malú citlivosť a rýchlosť, nedostačujúcu pre snímanie čiar resp. bodov s rôznymi úrovňami jasu pri použití obrazovky,ktorej vyžarované svetlo má odlišnú vlnovú dĺžku, ako je oblasť maximálnej citlivosti rýchlych snímacích fotoprvkov. Použité zapojenia svetelného pera používajú prevažne väčší počet napájacích a signálnych vodičov pre zosilňovacie a tvarovacie obvody svetelného pera, ktoré sú umiestnené V zostave svetelného pera. Rozmery svetelného pera sa z uvedeného dôvodu zväičšia, čo je nevýhodné z hľadiska obsluhy. .Uvedené nedostatky odstraňuje zapojenie obvodov svetelného perapodľa vynálezu, ktorého podstatou je, že kolektor snímacieho fotoprvku je zapojený spoločne s tretím odporom, štvrtým odporom a tretím kondenzátorom na katódu diody, pričom báza fotoprvku je spoločne s prvým odporom pripojená na prvý kondenzátor a druhý odpor,ktorý je opačným vývodom zapojený na kolektor prvého tranzistora, ktorého bázą je zapojená spoločne s druhým kondenzátorom,piatym odporom a tretím odporom na pripojovací kontakt tlačidla, pričom šiesty odpor je zapojený medzi prepojovací kontakt tlačidla a svorku rnulového potenciálu, zatiaľ čo báza druhého tranzistora je zapojená medzi vývody štvrtého odporu, siedmeho odporu a prvého kondenzátora, pričom emitor druhého tranzistora je pripojený spoločne s vývodom piateho odporu, siedmeho odporu, prvého odporu .a záporného polu druhého a tretieho kondenzátora na tieniaci vodič kábla, ktorého tienený vodič je na vysíelacej strane zapojený medzi kolektor druhého tranzistora a anódu diody, zatiaľ čo na prijímacej strane je tienený vodič kábla pripojený na vývod ôsmeho odporu a vstup oddeľovacích a zosilňovacích obvodov.Zapojenie podľa vynálezu umožňuje snímat zobrazované prvky na obrazovke s niekoľkými jasovými úrovňami, pričom vstavané tlačidlo umožňuje rozlišiť snímateľnosť niektorých jasových úrovní. Prenos signálu a napájania jedným vodičom zmenšuje nároky na prepojovací kábel a spojovacie súčiastky me dzi svetelným perom a monitorom pri zachovaní dostatočného odstupu medzi užitočným a rušivými signálmi.Zapojenie obvodov svetelného pera podľa vynálezu je ďalej popísané podľa pripojeného výkresu.Kolektor snímacieho fotoprvku 1 je zapojezný spoločne s tretím odporom 6, štvrtým odporom 11 a tretím kondenzátorom 12 na katódu diódy 13, pričom báza fotoprvku 1 je spoločne s prvým odporom 2 pripojená na prvý kondenzátor 3 a druhý odpor 4, ktorý je opačným vývodom zapojený na kolektor prvého tranzistora 5, ktorého báza je zapojená spoločne s druhým kondenzátorom 7,piatym odporom 8 a tretím odporom 6 na pripojovací kontakt t-ľiačĺldĺa, 10, pričom šiesty odpor 9 je zapojený medzi prepojovací kontakttlxačidla 10 a svorku nulového potenciálu zatiaľ čo báza druhého tranzistora 15 je zapojená medzi vývody štvrtého odporu 11,siedmeho odporu 14 a prvého kondenzátora 3, pričom emitor druhého tranzistora 15 je pripojený spoločne s vývodom piateho odporu 8, siedmeho odporu 14, prvého odporu 2 .a záporného pólu druhého 7 a tretieho kondenzátora 12 na tieniaci vodič kábla 16, ktorého tienený vodič je na vysíelacej strane zapojený medzi kolektor druhého tranzistora 15 a alnódu diódy 13, zatiaľ čo na prijímacej strane je tienený vodič kábla 16 pripojený na vývod ôsmeho odporu 17 a vstup oddeľovacích a zosilňovacích obvodov 19.Osvetlením svetelného pera zobrazovaným prvkom na obrazovke sa v obvodoch svetelného pera generuje signál, ktorý sa prenesiepo kábli 16 cez zosilňovacie a tvarovacie ob vody 19 do komparátora 20, z výstupu ktorého sa odoberá logický signál 21. Fotoelektrický snímač reprezentovaný fotoprvkom l,je prepojený s bázou druhého tranzistora 15 prvým kondenzátorom 3. Kondenzátor 3 spoločne so siedmym odporom, pripojeným na bázu tranzistora 15 tvorí derivaěný obvod pre signál z fotoprvku 1. Druhý odpor 4 je zapojený medzi prvý odpor 2 a kolektor prvého tranzistora 5, ktorý zabezpečuje zmenu citlivosti svetelného pera pri prepnutí tlačidla 10. Doba zmeny citlivosti je závislá od časovej konštanty, ktorú definuje druhý kondenzátor 7 spoločne s tretím odporom 3 a piatym odporom 5. Napájanie obvodov svetelného pera je zabezpečené z napätového zdroja 18 cez odpor 17, kábel 16 a cez diódu 13.Zapojenie obvodov svetelného pera význačujúce staw tým, že kzolektor snímacieho fotoprvku (1) je zapojený spoločne s tretím odporom (6), štvrtým odporom (11) ą tretím kondenzátorom (12) na katódu diódy (13), pričom báza fotoprvku (1) je spoločne s prvým odporom (2) pripojená na prvý kondenzátor(3) a druhý odpor (4), ktorý je opačným vývodom zapojený na kolektor prvého tranzistora (5), ktorého báza je zapojená spoločne s druhým kondenzátorom (7), piatym odporom (8) a tretím odporom (6) na pripojovaci kontakt tlačidla (10), pričom šiesty odpor (9) je zapojený medzi prepojovaci kontakt tlačídLa (10) a svorku cnulového potenciálu, za tiaľ čo báza druhého tranzistora (15) je zapojená medzi vývody štvrtého odporu (11), eiedmeho odporu (14) a prvého kondenzáto ra (3), pričom emJĺtor druhého tranzistora (15) je pripojený spoločne s vývodom, piateho odporu (8), siedmeho odporu (i 4), prvého od poru (2) a záporného polu druhého (7) a tre- , tieho kondenzátora (12) na tieniaci vodič kábla (16), ktorého tienený Vodič je na vysieiacej strane zapojený medzi kolektor druhého tranzistora (15) a anódu diody (13), zatiaľ čo na prijímacej strane je tienený vodič lcábla (16) pripojený na vývod ôsmeho odporu (17) a vstup oddeľovacich a zosilňovacich obvodov (19).

MPK / Značky

Značky: zapojenie, obvodov, světelného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-218189-zapojenie-obvodov-svetelneho-pera.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie obvodov svetelného pera</a>

Podobne patenty