Dvojpolohová zdvihová jednotka

Číslo patentu: 218181

Dátum: 15.09.1984

Autori: Fritzký Miroslav, Pavlovič Rudolf, Marcin Igor

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka operačnej a medzioperačnej manipulácie a rieši odstránenie klasického usporiadania vertikálnej jednotky s náhradou funkčne zhodnou ale podstatne menšou hmotnosťou disponujúcou zdvihovou jednotkou, pričom plynulý rozbeh a dobeh je daný priamo kinematickou vlastnosťou zdvihovej jednotky. Dvojpolohová zdvihová jednotka sa skladá z konštrukčného usporiadania pneu valca, z telesa s prevodom na kľuku ako i z presuvného vozíka. Vidlica ako i piestnica pneu valca, v ktorej je vložené - točne, hnacie koleso, je z jednej strany v styku s ozubenou tyčou a z druhej strany s ozubením unášača, ktorého ozubené koleso cez kľuku je točne uložené v šmýkadle priečnej drážky presuvného vozíka.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO WNÁIEIY (45) Vydané 15 09 84 A-OBJEVYWS . Autor vynálezu FRIĚZKÝ MIROSLAV, MARCINl IGOR ing., PAVLOVIČ RUDOLF ing.,PRE ovVynález sa týka operačnej a medzioperačnej manipulácie a rieši odstránenie klasického -usporiadania vertikálnej jednotky s náhradou funkčne zhodnou ale podstatne menšou hmotnosťou disponujúcou zdvíhovou jednotkou, pričom plynulý rozbeh a dobeh je daný priamo kinematickou vlastnosťou zdvúhovej jednotky.Dvojpolohová zdvihová jednotka sa skladá z konštrukčného usporiadania pneu valca,z telesa s prevodom na kľuku ako .i z presuvného vozíka. Vidlica) ako i piestnica pneu valca, v ktorej je vložené - točne, hnacie koleso, je z jednej strany v styku s ozubenou tyčou a z druhej strany s ozubením unášača,ktorého ozubené koleso cez kľuku je točne uložené v šmýkadle príečnej drážky presuvného vozíka.Vynález rieši dvojpolohovú zdvihovú jednotku ,pre vertikálne premiestňovanie koncového člena priemyselných robotov a manipulátorov, s pneumatickým pohonom, s náražkovým odmeriavaním dráhy zdvihu a s napojením na, pneumatický, alebo elektronický riadiaci systém.Doterajšie vertikálne jednotky priemyselných robotov a manipulátorov tvoria medzičlen medzi rotačnou jednotkou a horizontálnymí ramenami robota, Vertikálna jednotka sa skladá z masívnej nosnej trubky, ktorá je zo spodnej strany ukončená prírubou pre upevnenie na rotačnú jednotku a nia jej vrchnej strane je upevnený pneumatický valec s piestnicou V osi trubky, narážky pre obmedzenia zdvihu vertikálnej jednotky, snímače polohy, tlmiace bloky s hyudraulickými tlmičmi pre marenie pohybovej energie premiestňujúcich sa hmôt, mazací, najčastejšie knôtový mazací systém pre mazanie pohybových dvojíc, ako aj všetky ovládacie pneumatické prvky pre vertikálnu jednotku robota. Piestnivca plneumaxtického valca jevedeným k osi vertikálnej jednotky. Vonkajšira pohyblivá trubka vertikálnej jednotky je kĺzne uložená na plášti trubky a je spojená s piestnicou pneumatického valca zdvižným čzapom, prechádzajúcim cez pozdĺžne drážky nosnej trubky. Pre zamedzenie vzájomného pootočenía pohyblivej trubky a nosnej trubky je pohyblivá, aj nosná trubka opatrená jemným drážkovaním, alebo je pohyblivé. trubka opatrená z vnútornej strany perami,pre ktoré sú na plášti nosnej trubky príslušné pozdĺžne drážky pre ich kĺzne uloženie. Na vonkajšom, valcovom plášti pohyblivej trubky sú pomocou zverných .spojov montované nlad sebou dve, alebo viac horizontálnych jednotiek robota, zabezpečujúcich translačné presunutie koncových členov robota v horizontálnej rovine. Horná časť vertikálnej jednotky, vyčnievajúca nad horizontálnymi jednotkami, je zakrytá krycím mechom, ktorý je spojený s pohyblivou trubkou.Nevýhodou doterajšieho riešenia dvojpolohovej vertikálnej jednotky je jej Vysoká hmotnost, Veľká spotreba vynakladtanej energie pre zdvíhalnie horizontálnych ramien s koncovými členmi, pričom vynaložená energia sa musi pri tlmení dobehu V zápätí marit V hydraulických tlmičoch energií, ktoré tvoria pritom málo spoľahlivý uzol, s pomerne nízkou životnosťou. Ďalšou nevýhodou je pomerne Vysoká zložitosť a nároky n-a presnosť výroby, nakoľko každá vôľa kĺznej dvojice vertikálnej jednotky sa prejavuje V cca až 20 násobnej nepresnosti polohovania koncového člena robota. Mimo vyššie uvedených nevýhod vertikálne jednotky vyžadujú tieto častú údržbu, majú pomerne vysokú spotrebu tekutých mazív a môžu pracovat Výlučne len vo vertikálnej polohe.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje dvojpolohová zĺlvíhová jednotka podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že vidli ca piestnice pneumatického valca, V ktorej je točne uložené hnacie ozubené koleso, je V styku z jednej strany s ozubenou tyčou a z druhej s ozubenim unášača, ktorého ozubené koleso je spojené s kľukou opatrenou čapom, ktorý je točne uložený v šmýkadle, kĺzne uloženým v priečnej drážke presuvného nosníka. Výhody riešenia dvojpolohovej zdvihovej jednotky podľa vynálezu vyplývajú z úplného odstránenia vertikálnej jednotky robota s náhnadou funkčne zhodnou, ale málo hmotnou zdvihovou jednotkou, pracujúcou autonómne a bezprostredne pri koncovom člene robota, s malou spotrebou energie na presun hmôt koncového člena robota, pričom plynulý rozbeh je daný priamo kinematickou vlastnosťou zdvihovej jednotky. Dvojpolohová zdvihová jednotka môže pracovat V ľubovoľnej polohe, vyžaduje minimálnu údržbu, pričom nepresnost a vôľa V dvojpolohovej zdvíhovej jednotke má iba nepatrný vplyv na presnosť polohovania koncového člena robota. Na výkrese je znázornený príklad prevedenia dvojpolohovej zdvihovej jednotky podľa vynálezu, pričom na obr. 1 je schematicky znázornená dvojpolohová zdvihová jednotka V náryse a na obr. 2 je nakreslený pôdorys tejto jednotky V pohľade smerom A. Dvojpolohová zdvihová jednotka sa skladá z telesa 1 s plneumatickým vta-lcom 2, ktorého piestnica 3 je ukončená vidlicou 4, V ktorej je točne uložené hnacie ozubené koleso 5. Hnacie ozubené koleso 5 je V trvalom styku s ozubenou tyčou 6, ktorá je kĺzne uložená V telese 1 a odpružená V obidvoch smeroch pohybu pružinami 15 V súčinnosti s tiahlom 16. Hnacie ozubené koleso 15 je súčasne s ozubenou tyčou 6 v trvalom styku s ozubením 9 unášača 8. Unášač 8 je opatrený dvojicou ozubených kolies 10, ktoré sú V styku s ozubenou tyčou 6, pričom ozubené kolesá 10 sú pevne spojené s hriadeľom 21, na ktorom je upevnená kľuka 11 s čaporn 12, ktorý je točne uložený V šmýkadle 13, kĺzne uloženým V priečnej drážke 14 presuvného vozíka 17. Kĺzne uloženie presuvneho vozíka 17 voči telesu 1 je pomocou vsadených guličiek 18.Poloha presuvného vozíka 17 voči telesu 1 je .snímaná snímačmi polohy 19 pomocou magnetu snímača 20. .Pred zahájením pohybu presuvného vozíka 17 z hornej polohy odvdušní sa spodná časť pneumatického valca 23, čím sa destabili-zuje statická rovnováha sil a jedna z pružín 15,ktorá je V hornej polohe presuvného vozíka 17 prostredníctvom tiahla 16 stlačená, silove pôso-bí na ozubenú tyč 6 a celým zablokovaným systémom na piest 22 a posúva ho do spodnej časti pneumatického valca 23 aj s presuvným Vozíkom 17. Súčasne sa plní horná časť valca 24 stlačeným vzduchom, stlačuje sa druhá pružina 15, ktorá sílovo pôsobí proti smeru pohybu na ozubenú tyč 6, a tým aj na.natáčanie hnacieho ozubenéhokkolesa 5 a súčasne prostredníctvom unášača 8 na pootočenie ozubeného kolesa 10 s kľukou 11, ktorá posúva presuvný vozík 17 do jeho spodnejpolohy, pričom sa hnacie ozubené koleso 5 a ozubené koleso 1.0 k sebe priblížia a čiastočne do seba zasunú. Pri plnom zdvíhu presuvného vozíka 17 pootoči sa ozubené koleso 10 a pol otáčky.Dvojpolohovú zdvihovú jednotku podľa vynálezu je možné využiť pre jej malé rozmery,nízku hmotnosť, prácu v ľubovoľnej polohe,bezrázový rozbeh a dobeh presuvného vozika, ako laterálnej jednotky priemyselných robotov a manipulátorov.Dvojpolohová zdvihová jednotka, pozostávajúca zpneumatického valca, z telesa s prevodom na kľuku a z presuvného vozíka, vyznačená tým, že vidlica (4) piestnice (3) pneumatického valca (2), V ktorej je toť-ne uložené hnacie ozubené koleso (5), je V styku z jednejstrany s ozubenou tyčou (6) a z druhej strany s ozubením (9) unášača (8), ktorého ozubene koleso (10) je spojene s kľukou (11), opatrenou čapom (l 2), ktorý je točne uložený V šmýkadle (13), kĺzne uloženým V priečnej drážke

MPK / Značky

Značky: jednotka, dvojpolohová, zdvihová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-218181-dvojpolohova-zdvihova-jednotka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dvojpolohová zdvihová jednotka</a>

Podobne patenty