Zariadenie na zhotovovanie čelných zvarových plôch na rúrach z plastov

Číslo patentu: 218178

Dátum: 15.09.1984

Autor: Čenčák Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález je určený na zhotovovanie zvarových plôch, najmä pre zváranie rúr z plastov na tupo zváracími zrkadlami. Môže sa ďalej využiť pre vyhotovovanie zvarových plôch pre zváranie nekruhových profilov, napr. profilov pre okenné rámy, tiež rúr nekruhového priezeru, tyčí a dosiek. Zariadenie podľa vynálezu má na podstavci otočne uložený prvý hriadeľ, na ktorom sú uchytené valcové frézy. Druhý koniec prvého hriadeľa je rotačne uložený v objímke odnímateľnej z ramena. Pritom rotačný pohyb fréz je odvodený od elektromotora uchyteného v ďalšej objímke, v ktorej je umiestnený hriadeľ, na ktorého voľnom konci je osadená prvá remenica s klinovým remeňom, ktorý je uložený tiež na druhej remenici stabilne uchytenej na prvom hriadeli a toto ako celok je opatrené krytom. Ďalej na ramene je uchytená jedna rukoväť a na elektromotore je uchytená druhá rukoväť, v ktorej je ovládacie tlačítko.

Text

Pozerať všetko

po pgs VYNÁLEZ u 218178(75) Autor vynálezu ČENČÁK ĎUSAN ing. CSc., BRATISLAVA(54) Zariadenie na zhotovovanie čelných zvarových plôch na rúrach z plastovVynález je určený ná. zhotovovanie zvarových plôch, najmä pre zváranie rúr z plastov na tupo zváracími zrkadlami. Môže sa ďalej využiť pre vyho-tovovanie zvarových plôch pre zváranie nekruhových profilov, napr. profilov pre okenné rámy, tiež rúr nekruhového priezeru, tyčí na dosiek.Zariadenie podľa vynálezu má na podstavci otočne uložený prvý hriadeľ, na ktorom sú uchytené valcové frézy. Druhý koniec prvého hriadeľa je rotačzne uložený V objímke odnímateľnej z ramena. Pritom rotačný pohyb fréz je odvodený od elektromotora uchyte.ného V ďalšej objímke, V ktorej je umiestnený hriedeľ, na ktorého vol-nom konci je osadená prvá remenicą s klinovým remeňom,ktorý je uložený tiež na druhej remenici stabilne uchytenej na prvom hniadeli a toto ako celok je opatrené krytom. Ďalej na ramene je uchytená jedna rukoväť a na elektromotore je uchytená druhá rukoväť, v ktorej je ovládacie tlačítko.Vynález sa týka zariadenia na zhotovovanie čelných zvarových plôch na rúrach z plastov.Doteraz sa zvarové plochy na rúrach z plastov zhotovovali mimo zváracieho stroja na sústruhoch alebo frézach. To znamená,že musí byť k dispozícii sústruh alebo fréza,čím sa zvyšujú náklady na vyhotovovanie zvarových plôch. Okrem toho montáž rúr do objímok zváracieho stroja nezaručuje paralelnost zvarových plôch rúr. Ďalej sa na zhotovovąnie zvarových plôch na rúrach z plastov upnutých na zváracom stroji používa sústava nožov umiestnených na dvoch paralelných kotúčoch. Týmto zariadením sa zvarové plochy zhotovujú ručne a prerušovaný rotačný pohyb sa deje pomocou mechanizmu pozostávajúceho z rohatky a západky. Nevýhodou je pomalé zhotovovanie zvarových plôch a nemožnosť vyhotoviť zvarové plochy pre šikmé zvary rúr. Na vyhotovenie čelných zvarových plôch na rúrach z plastov vupnutých na zváracom stroji sa tiež používajú paralelné kruhové píly, ktoré ak sa zasúvali do čiel rúr, postupne vyhotovili obe zvarové plochy. Nevýhodou je, že treba použiť rotačné píly minimálne s dvojnásobným priemerom voči priemeru rúr a okrem toho v priebehu opracovávania, rúr sa rotačné píly rozbiehali, hlavne pri ich prehriatí. Zvarové plochy na rúrach z plastov a to na oboch rúrach súčasne, sa zhotovujú aj pomocou rotujúcich fréz umiestnených na suporte tak,že rotujúce frézy vytvárajú paralelné plochy. Nevýhodou však je že Zvarová plocha zhotovená súbežným frézovaním je hladká a Zvarová ,plocha zhotovené protibežným frézovaním je drsná a pre zváranie nevhodná. Zhotovovanie zvąrových plôch na rúrach z plastov nia zváracom stroji, alebo mimo neho pomocou laserového lúča dáva síce dobré výsledky, ale s ohľadom na drahé zariadenie a zvýšené bezpečnostné požiadavky z dôvodu použitia laserového lúča je to pre bežné použitie neekonomické.zariadením na zhotovovanie čelných zvarových plôch na rúrach z plastov podľa vynálezu sauvedené nevýhody do značnej miery odstránia. Zariadenie má na podstavci otočne uchytené rameno ukončené objímkou,v ktorej je uložený prvý hriadeľ, na ktorom sú uchytené valcové frézy. Druhý koniec prvého hriadeľa je rotačne uložený v objímke odnímateľnej z ramena. Pritom rotąčný pohyb fréz je odvodený od elektromotora uchyteného V ďalšej objímke, v ktorej je umiestnený druhý hriadeľ, na ktorého Voľ.nom konci je osadená prvá remenice s klinovým remeňom, ktorý je uložený tiež na druhej remenici stabilne uchytenej na prvom hri-adeli a toto ako celok je opatrené krytom. Ďalej na ramene je uchytená jedna rukoväť a na elektromotore je uchytená druhá rukoväť, V ktorej je ovládacie tlačidlo.Vynálezo-m sa dosiahnu viaceré výhody,ušetrí sa separátny obrábací stroj buď sú struh alebo fréza, odstráni sa práone nastavoąvanie paraleltností zvarových plôch u oboch zváraných rúr. Dosahuje sa vysoká hladkosť zvarových plôch u oboch zváraných rúr, zaručuje sa symetrické uloženie V objímkach zváracieho stroja.Príklad prevedenia vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese, kde obrázok predstavuje zariadenie na zhotovovanie čelných zvarových plôch na rúrach z plastov podľa vynálezu.Zariadenie podľa vynálezu má na podstavci 2 otočne uchytené rameno 1 ukončené objímkou 3, v ktorej je uložený prvý hriadeľ 4, na ktorom sú uchytené valcové frézy 5. Druhý koniec prvého hriadeľa 4 je rotačne uložený v objímke 6 odnímateľnej z ramena l. Pritom rotačný pohyb fréz 5 je odvodený od elektromotora 7 uchyteného v objímke 8,V ktorej je umiestnený druhý hriadel 9, na ktorého voľnom konci je osadená prvá remenioa 10 s klixnovým remeňom 11 uloženým tiež na druhej remenici 12 stabilne uchytenej na prvom hriadeli 4 a toto ako celok je opatrené krytom 16. Ďalej na ramene 1 je uchytená jedna rukoväť 13 a na elektromotore 7 je uchytená druhá rukoväť 14, V ktorej je ovládacie tlačidlo 15.Do objímky 18 sa voľne uloží rúra 17, potom sa ľavou rukou uchopí rukoväť 14 uchytená na elektromotore 7 a pravou rukou sa uchopí rukoväť 413 uchytená na ramene 1. Potom sa rameno l s frézami 5 sklopí tak,že frézy 5 sú približne V strede rúry 17. Rúra 17 sa posunie na doraz s frézami 5 a urobí sa značka na rúre 17 V mieste dotyku s objímkou 18, pričom frézy 5 nerotujú. Potom rameno 1 s frézami 5 sa vráti do Východzej polohy a rúra 17 sa posunie o vzdialenosť potrebnú pre jej orezainie Vzhľadom na urobenú značku a rúra 17 sa V tejto polohe pevne uchytí V objímke 18. Potom sa opäť rukami uchopia rukoväte 13 a 14 a rameno 1 s frézami 5 sa priblíži k povrchu rúry 17 s ovládacím tlačidlom 15 sa privedie elektrický prúd do elektromotora 7 a prostredníctvom prvej remenice 10, klinového remeňa 11 a druhej remenice 12 sa uvedú frézy 5 do rotácie. Plynulým sklápanim ramena 1 a tým i rotujúcich fréz 5, tieto sa dostanú do záberu s rúrou 17 a vytvoria na nej súbežným frézovaním zvarovú plochu. Tak isto sa zhotoví zvarová plocha aj na druhej rúre.Vynález s-a využije na zhotovovanie zvarových plôch, najmä pre zváranie rúr z plastov na tupo zváracími zrkadlami. Môže sa ďalej využiť pre zhotovovanie zvarových plôch pre zváranie nekruhových profilov,napríklad profilov pre okenné rámy, tiež rúr nekruhového prierezu, tyčí, pásov a dosiek.Zariadenie ma zhotovovanie čelných zvaro v vých plôch na rúrach z plastov, vyznačujúcesa tým, že na podstavci (2) je otočne uchy tené rameno (1) ukončené objímkou (3), v.ktorej je uložený prvý hriadeľ (4), na ktoromsú uchytené valcové frézy (5), druhý koniec ~ prvého hur-Lądeľa (4) je mtačne uložený j v objímke (6) odnímateľnej z ramena (1), pričom rotačný pohyb fréz (5) je odvodený od elektromotora (7) uchyteného V objímke(8), V ktorej je umiestnený druhý hriadeľ (9),ną ktorého voľnom konci je osadená prvá remenzina (10) s klínovým remeňom (11) uloženým tiež na druhej remenici (12) stabilne uchytenej na prvom hriadeli (4) a toto ako celok je opatrené krytom (16), ďalej na ramene (1) je uchytená jednaerukoväť (13) a na elektromotore (7) je uchytená druhá rukoväť (14), V ktorej je ovládacie tlačidlo (15).

MPK / Značky

Značky: čelných, zariadenie, zvarových, rúrach, plastov, zhotovovanie, ploch

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-218178-zariadenie-na-zhotovovanie-celnych-zvarovych-ploch-na-rurach-z-plastov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zhotovovanie čelných zvarových plôch na rúrach z plastov</a>

Podobne patenty