Vonkajší fixátor k fixovaniu zlomenín dlhých kostí

Číslo patentu: 218168

Dátum: 15.09.1984

Autori: Čekan Jozef, Vavrík Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka vonkajšieho fixátora k fixovaniu zlomenín dlhých kostí. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na teleskope opatrenom drážkami sú posuvne uložené bežce, v ktorých sú prostredníctvom matice a zvierky uchytené Steimanove klince, pričom bežce sú prepojené kompresorom, ktorý je opatrený protibežnými závitmi po oboch stranách osadenia.

Text

Pozerať všetko

× (40) Zverejnené 25 06 82 ÚŘAD mo VYNÁLEZY Aomavy (45) Vydané 15 09 34(54) Vonkajší fixátor k fixovaniu zlomenín dlhých kostíVynález sa týka vonkajšieho fixátora k fixovaniu zlomenín dlhých kostí. Podstata vynálezu spočíva v tom, že naA teleskope opątrenoln drážkami sú posuvneuložené bežce, v ktorých sú prostredníctvom matice a zvierky uchytené Steímanove klince, pričom bežce sú prepojené kompresorom,ktorý je opatrený protibežnými závitmi po oboch stranách osadenia.Autor vyňálezu ČEKAN JOZEF ing., VAVRÍK JOZEF MUDr., POVAŽSKÁ BYSTRICA.Vynález sa týka vonkajšieho fixátora k fixovaniu zlomenín dlhých kostí, pri ktorom je mož-né zavádzať Steimanove klince nielen V jednej rovine, ale podľa potreby jed. notlívé klince môžu byť zavedené samostatneaj mimo tejto zakladnej roviny.V súčasnosti sa fixovanie zlomenín dlhých kostí vykonáva u nás pomocou fixátorov Poldi, ktoré používajú len rovinné zavádzanie Steimanových klíncov. Vonkajšie fixáto ry sovietskych autorov majú na koncoch 0 hlúky alebo poloblúky, drôty priemeru 2 mm sa zavádzajú V rovinách pod uhlom 90 ° a musia byť upnuté V dvoch bodoch. Hoffmanov fixátor používa rovinné zavádzanie drôtov po dvoch až troch v jednom úlomku, úlomky voči sebe nemusia mať drôty zavedené V jednej rovine. Pri nakladaní fixátorov sa používajú kľúče. Fixátory Poldi nie je možné spolu kombinovať. Samostatný je fixátor rámový a svorkový. Rozmery fixátora nedovoe lujú jeho použitie pri zlomeninách kostí horných končatín. Kompresia úlomkov sa vykonáva u teleskopického flixátora len jedným kompresorom a drôty musia byť zavedené pravidelne podľa otvorov v teleskope.U niektorých typov zlomenín, hlavne u zlomenín otvorených a infikovaných, kde je výrazné poškodenie kožného krytu, je rovinné zavádzanie drôtov niekedy prekážkou,pretože drôt má byť zavedený len neporušenou pokožkou. U rovinného fixátora je väčšia náročnosť na technickú presnosť operátora pri zavádzaní drôtov v jednej rovine. Zavedenie drôtu cezporan enú alebo infikovanú pokožku dáva možnosť šíreniu infekcie do kostnej drene.Uvedené nevýhody odstraňuje vonkajší fixátor k fixovaniu dlhých kostí podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že na teleskope opatrenom drážkamí sú posuvne uložené bežce, V ktorých sú prostredníctvom matice a zvierky uchytené Steimannove klince, pričom bežce sú prepojené kompresorom, ktorý je opatrený protibežnými závitmi po oboch stranách osądenia.Vonkajší fixátor k fixovalntiu dlhých kostí podľa vynálezu, ktorývdovoľuje mimo rovinného zavádzania klíncov jednotlivo mimo túto rovinu. Sadou fixátorov je možné jeho použitie ako fixátora rovinného, svonkového alebo kombinovaného. Pri kompresii je možné použiť paralelne s končatinou jeden až tri kompresory ą možno tak komprimovať Zaž 6 zavedených klíncov. Klince môžu byť v kosti zavedené v rôznych vzdialenostiach podľa potreby operátora. Fixátor sa dá použiť i pri zlomeninách ramennej kosti a kostí predlatktia. Pri vhodnej dĺžke teleskopu možno ním fixovať aj zlomeniny panvy a vykonávať znehybnenie klbu. Montážou dvoch fixátorov možno komprimovať kostné úloumky voči sebe V uhloch od 0 ° až do 90 °. Okrem základného usporiadania možno použiť fixátor v rôznych variantoch, ako fíxátor v prevedení rámovom s možnosťou použitia na hornú alebo dolnú končatinu, svorkový fixá tor na hornej končatine s použitím jedného kompresora, svorkový fixátor na hornej končatine s použitím dvoch kompresorov, svorkový fixátor s použitím jedného kompresora na dolnej končatine, rámový fixátor v kombinácii so svorkovým, svorkový fixátor s dvomi mimorovinne zavedenými klincami, svorkový fixátor naložený .na panvu, kde všetky klince sú zavedené nnimo rovinu s použitím troch kompresorov a svorkový fixátor s kompresiou v dvoch na seba kolmých rovinách.Riešenie vonkajšieho fixátora podľa vynálezu je znázornená na priloženom výkrese,ktorý predstavuje axometrický pohľad na celkovú zostavu.Základnou časťou fixátora je teleskop l,ktorý plní funkciu stabilizátora fixátora pre Steimanove klince 4 pevne uchytené V bežcoch 2 pomocou zvierky 5 a matice 6, vedené vo vodiącej drážke 7, pri regulovamí polohy kompresormi 3, použitím kľúča a osadenia kompresora 8. Usporiadanie jednotlivých častí fixátora umožňuje rovnobežné zavedenie Steimanových klíncov a pri potrebnej kompresii (distnakcii) zaručuje podľa uvedených kombinácií i ich požadovanú rovnobežnosť. Týmto usporitadaním sa odstráni nežiadúce priečenie Steimanových klíncov 4 v mieste zavedenia do kosti a tým i miestna deštrukcia kostí pri regulovaní polohy úlomkov. Pri použití predmetného vonkajšieho fixátora je potrebné dodržať nasledovný postup najskôr sa zavedú všetky Steimanove klince 4, rna kompresor 3 sa naložia bežce 2 a ich vzájomné polohy sa upravia vo vzdialenosti zavedených Steimanových klíncov 4. Po určení vzdialenosti bežcov 2 zavedie sa do otvorov bežcov teleskop l, cela zostava sa n~aloží na vyčnievajúce konce Steimanových klíncov 4 cez otvory V bežcoch 2, zvierku 5a vodiacu drážku 7. Po konečnej úprave fi xátora upevnia sa Steimanove klince 4 v bežcoch 2 pomocou zvierky 5 dotiahnutím matice zvierky 6. Steimanove klince 4, ktoré sa zavádzajú mimo rovinu, sú nesené v bežcoch 2, naložených iba na kompresor 3 mimo telesa teleskopu 1. Kompresia a distrakcia úlomkov sa uskutočňuje pomocou kompresorov 3 ich otáčaním tak, že bežce 2 pri otáčani kompresora 3 v jednom smere sa pohybujú po telese teleskopu 1 súčasne proti sebe alebo od seba. Toto je zabezpečené usporiadanim kompresora 3 tak, že v jednej polovici je pravý a V druhej polovici ľavý závit, čo platí tiež pre dvojicu bežcov 2, ktoré nesú Steimanove klince 4. Fixátor používame len ako rámový s rovinným zavedením Steimanových klíncov 4, teleskop 1 nepoužívame..Pri kompresii V dvoch na seba kolmých rovinácłh tvoria Steimanove klince 4 vedené V bežcoch 2, nasunutých na teleskop 1, ktorý je uložený rovnobežne so základnou rovinou. Úlomok kolmý na základnú rovinu fixujú dva koncové Steimanove klince 4 nesené V bežcoch 2 naložených .na kompresoroch 3. Urhol ich ddjklonu voči osi úlomku si nastavíme pootočením bežoa 2 na kompresore 3.Vonkajší fixátor k fixovaníu zlomenín dl- nove klínce (4), pričom bežce (2) sú prepohých kostí vyznačený tým, že na teleskope jené kompresorom (3), ktorý je opatrený(1) opatrenom drážkami (7) sú posuvne ulo- protibežnýmí závitmí po oboch stranách osažené bežce (2) V ktorých sú prostredníctvom denia (8).Vytlačili TSN P, n. p., Martin Cena Kčs 2,40

MPK / Značky

Značky: vonkajší, kosti, fixovaniu, fixátor, zlomenín, dlhých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-218168-vonkajsi-fixator-k-fixovaniu-zlomenin-dlhych-kosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vonkajší fixátor k fixovaniu zlomenín dlhých kostí</a>

Podobne patenty