Číslo patentu: 218166

Dátum: 15.09.1984

Autor: Samek Ernest

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález patri do odboru elektrotepelná technika, metalurgia a rieši univerzálnu jednofázovú dvojelektródovú pec. Oblúková pec sa skladá z dvoch tyčových elektród, ktoré sú pripojené každá na jeden fázový prívod prúdu a z panvy, ktorej dno je vodivo spojené cez dva usmerňovacie okruhy s obomi fázovými prívodmi prúdu. Možnosť využitia je v odbore tavenia kovov.

Text

Pozerať všetko

Vynález patrí do odboru elektrotepelná technika, metalurgia a rieši univerzálnu jednofázovú dvojelektródovú pec.Oblúková pec sa sklradá z dvoch tyčových elektród, ktoré szú pripojené každá na jeden fázový prívod prúdu a z panvy, ktorej dno je vodivo spojene cez dva usmerňovacíe(mkruhy s oboma fázovými prívodmi prúdu.Možnosť využitia je v odbore cavenia ko~ vov.Vynález sa týka oblúkovej pece s dvomi tyčovými elektródami, ktorá je napájaná jednofázovým prúdom a ktorá má taviacu palnvu pripojenú cez dva usmerňovacie okruhy k obom prívodom prúdu.Doteraz známe oblúkové pece sú napájané jednofázovo a trojfázovo. J ednofázové oblúkové pece sú vybavené obyčajne jednou tyčovou elektródou a vodivou panvou, príčom oblúk horí medzi tyčovou elektródou a taveninou. U týchto oblúkových pecí je obtiažne zapaľovnanie oblúka. U trojfázových oblúkových peci sa používajú tri tyčové elektródy a oblúk horí pri ohreve tavného kúpeľa medzi elektródami a až po roztavení taveniny sa nechá oblúk horiet medzi tyčovými. elektródami a taveninou. Ovšem regulácia troch tyčových elektród je zložitá.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené oblúkovou pecou podľa vynálezu, ktorej podstatou jeřto, že pozostáva z dvoch tyčových elektród, ktoré sú pripojené každá na jeden fázový prívod prúdu a z panvy, ktorej dno je vodivo spojené cez dva usmerňovacie okruhy s obomi fázovými prívodmí prúdu.Pripojením oboch tyčovýoh elektród na oba fázové prívody prúdu sa umožní horiet oblúk medzi obomi tyčovými elektródami, čo má Význam na začiatku taveniia, kedy je napríklad potrebné roztavit šrot na dne panvy. Po vytvorení tejkutej taveniny v panve je možné.nechat horiet oblúk medzi tyčovými elektró- .dami a taveninou, pričom tečie elektrický prúd jednak medzi obomi tyčovými elektródami a to striedavý, jednak jednocestne usmernený prúd cez príslušný usmerňovací okruh. Tým sa zvýši efektívna hodnota prúdu o 100 pre každú tyčovú elektródu ao 200 0/0 pre celú oblúkovú pec. Ďalšou výhodou zapojenia podľa vynálezu je, že je možné použiť bez úprav jednofázové pecové transformátory. Cez oba usmerňovacie okruhy tečie prúd tak, že sa odoberá z transformátora striedavý prúd bez jednosmernej zložky. Usmerňovacie články sú pritom zatažované len časťou pecového prúdu.Na pripojených výkresoch je zobrazený príklad zhotovenia oblúkovej pece podľa vynálezu a to na obr. 1 je schéma zapojenia,na obr. 2 je priebeh prúdu odoberaného z pecového transformátora a. na obr. 3 a 4 sú priebehy prúdov tečúcich cez jednotlivé usmerýovacie okruhy, na obr. 5 je výsledný prúd tečúci jednou tyčovou elektródou a na obr. 6. je výsledný prúd tečúci druhou tyčovou elektródou.Privod od jednofázového oblúkového transformátora 1 je privedený na dve tyčové elektródy 2 a na dva okruhy s usmerňova cími článkami 5, ktoré sú pripojené na vodivé .dno panvy 4 s taveninou 3. Elektrický oblúk horí buď medzi obomi tyčovými elektródami 2 pri roztápaní taveniny 3. Potom tečie prúd cez taveninu 3, pričom sa mu superponuje prúd privádzaný cez oba okruhy s usmerňovacími článkami 5 a to tak, že cez každú tyčovú elektródu 2 tečie jedna polvlna prúdu, pričom obe polvlny dávajú prídavný striedavý prúd, ktorý je približne rovnýdvojnásobku prúdu tečúcemu priamo medzi oobomi tyčovými elektródami 2.Použitím tyristorov namiesto díód je možné zaviesť hospodárne reguláciu výkonu,pričom tyristormi preteká iba regulovaná časť pecového prúdu, čím sa znižuje počet tyristorov.Oblúková pec, ktorá pozostáva z dvoch tyčových elektród, ktoré sú pripojené každa na jeden fázový prívod a z panvy vyznačenátým, že dno panvy (4) je vodivo spojené cez dva usmerňovíacie články (5) s obomi fázovými prívodmí (1) prúdu.

MPK / Značky

Značky: oblúková

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-218166-oblukova-pec.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oblúková pec</a>

Podobne patenty