Zapojenie pre riadenie viacúčelovej synchrónnej montážnej linky

Číslo patentu: 218162

Dátum: 15.09.1984

Autori: Valášek Vladimír, Adam Josef, Mockovčiak Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka odboru montáže na automatických montážnych linkách. Vynález rieši automatické elektrické riadenie montážnych liniek. Podstatou vynálezu je, že riadiaci modul je s bitovým procesorom prepojený vedením riadiacich signálov, vedením kontrolných signálov, je pripojený vedením vstupných signálov na priame ovládacie členy a vedením výstupných signálov na akčné členy a signálne členy. Bitový procesor je zároveň výstupným vedením pripojený na monitorovacie členy a vstupným vedením na snímacie členy.

Text

Pozerať všetko

irsritrzirêz 2 POPIS VYNALEZU 181 § 3, K AUTORSKÉMU osvEDćENIu mi Ť(51) Int. 01.3(54) Zapojenie pre riadenie viacúčelovej synchrónnej montážnej linkyVynález sa týka odboru montáže na automatických montážnych linkách.Vynález rieši automatické elektrické riadenie montážnych. liniek.Podstatou vynálezu je, že riadiaci modul je s bútovým procesorom płrepojený vedením riadiacich sighálov, vedením kontrolných signálov, je pripojený vedením vstupných signálov na priame ovládacie členy a vedením výstupných signálov na akčné členy a signálne členy. Bitový procesor je zároveň výstupným vedením pripojený na monitorovacie členy a vstuphým vedením na snímacíe členy.Predmetom vynálezu je zapojenie pre riadenie viacúčelovej synchrónnej montážnej linky priamočiarej alebo kruhovej, v ktorej montované výrobky sú synchrónne prerušovane utnášané na montážnych plošinách k jednotlivým operačným jednotkám.V súčasnosti zapojenia pre riadenie montážnych liniek sú tvorené logickými obvodmi realizovanými polovodičovými, niekedy ešte elektromechanickými súčíastkamí. Základom riadiaceho systému je programové jednotka s pevnými časovými intervalmi pre jednotlivé činnosti operačných jednotiek a samotného dopravníka. Väzby medzi snímacími členmi,logickými obvddmi, programovou jednotkou a akčnými členmi sú pevné a prevádzajú sa pre každý druh montovaného výrobku individuálne. Nevýhodou doteraz známych riadiacich zapojení je pevný časový interval montážnej linky, ktorý na jednej strane znižuje využiteľnosť montáž-nej linky, na druhej strane spôsobuje značné ťažkosti pri. oživovani linky, ako aj pri jej -uvádzaní do chodu na začiatku pracovnej smeny. Nevýhodoupevných riadiacich systémov je i to, že preich projektovanie a realizovanie sú potrebné značné konštrukčné a reali-začné kapacity,pričom akákoľvek ,zmena v takomto riadiacom systéme, v jeho pevných väzbách je prácna.Vyššie uvedené nevýhody zmierňuje zapojenie pre riadenie viacúčelovej synchronnxej montážnej linky podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že riadiaci modul je s bitovým procesorom prepojený vedením riadiacich siginálov a vedením kontrolných signálov. Riadiaci modul je ďalej pnipojený vedením vstupných sigmálov na priame ovládacie čle ny a vedením výstupných signálov .na akčné a signálne členy. K bitovému procesoru sú ďalej pripojené výstupným vedením snímacie členy. Zapojením pre riadenie viacúčelovej synchrónnej montážnej linky sa docieli pružný časový interval montážnej linky, čím sa dosiahne jej optimálne využitie. Výhodou zapojenia podľa Vynálezu je zníženie potrebných konštrukčných a realizačných kapacít pri prdjektovąní, realizovaní a uvádzaní montážnej linky do prevádzky a taktiež zvýšenie flexibility montážnej linky. Ďalšou výhodou zapojenia je monitorovanie prevádzky montážnej linky využitím signálnych členov, čím je umožnené najmä rýchle zistenie poruchy V prevádzke linky, alebo predchádzanie poruchám montážnej linky.Na pripojenom výkrese je znázornené prikla-dné vyhotovenie zapojení-a pre riadenie viacúčelovej synchrónnej montážnej linky.Zapojenie pre riadenie viacúčelovej synchrónnej montážnej linky je príkladne vyhotovené nasledovne Riadiaci modul 1 je s bitovým procesorom 2 prepojený vedením 3riadiacich signálov a vedením 4 kontrolných signálov. Dalej je riadiaci modul 1 pripojený vedením 5 vstupných signálov na priame ovládacie členy 6 a vedením 7 výstupných signálov na akčné členy 8. K bitovému procesoru 2 sú ďalej výstupným vedením 9 pripojené monitorovacie členy 10 a vstupným vedením 11 snímacie členy 12.Bitový procesor 2 pre vykonávanie logických ia vybraných aritmetických operácií na základe riadiacich signálov z riadiaceho modulu 1, vstupných signálov snímacích členov 12 montážnej linky 13 a vstupných signálov priamych ovládacích členov 6 podľa vlastného meniteľného programu vytvoreného pre konkrétnu montážnu linku 13 a algoritmy činností jednotlivých operačných jednotiek 14 i celej montážnej linky 13 určí výstupné elektrické stavy výstupných akčných členov 8, prostredníctvom ktorých je ovládaný chod montážnej linky 13 a určí tiež výstupné signály monitorovacích členov 10 montážnej linky 13. V zapojení pre riadenie viacúčelovej synchrónnej montážnej linky riadiaciV modul 1 spracováva logické funkcie pre čin nost na základe vstupných signálov privedených vedením 5 z priamych ovládacích členov 6 a riadiacich signálov prívedených vedením riadiacich signálov 3 z bitového pro cesora 2 sú so spracovaním V riadiacom mo dule 1 výstupné signály vedením výstupnýchsignálov 7 privedené na akčné členy 8 a sig nálne členy 15. Súčasne sú kontrolné signály z riadiaceho modulu 1 vedením kontroly signálov 4 privedené do bitového procesoru 2. V riadiacom module l sú spnacovávané 1 ogické funkcie zabezpečujúce najmä bezpečnosť prevádzky a havarijné stavy montážnej linky 13, funkcie voľby režimu chodu, výber a ovládanie činnosti operačných jednotiek pri ručnom riadení. Uvedené logické funkcie spracovávané V riadiacom module 1 nie je možné zabezpečiť bitovým procesorom 2.Monitorovacíe členy 10 spojené výstupným vedením 9 s bitovým procesorom 2 zabezpečujú identifikáciu miesta a druhu poruchy prevádzky montážnej linky 13 V závislosti na skutočnej činnosti operačných jednotiek 14 snímanej snírmacími členmi 12 a signálmí z nich spracovanými hitovým provcesorom.V závislosti na skutočnej činnostioperačných jednotiek.14 snímanej snímacími členmi 12 spojenými vstupným vedením 11 s bitovým procesorom 2 a vzájomnom spojení vedením riadiacich signálov 3 a vedením kontrolných signálov 4 s riadiacim modulom 1 sa dosiahne optimálneho pružného časového intervalu chodu montážnej linky 13, pričom je využitý princíp časovej následnosti jednotlivých funkčných častí operačných jednotiek 14.Zapojenie pre riadenie vixacúčelovej syn 4 chrónnej montážnej linky, obsahujúce riadia ci modul, bitový procesor pre vykonávanie logických a vybraných aritmetických operácií, priame ovládacie členy, akčné a signálne členy rozmiestnené na. montážnej linke, vyznačené tým, že riadiaci modul (1) je s bitovým procesorom (2) prepojený vedením (3) riadiacich signálov, vedením (4) kontrolnýchsignálov ą je pripojený vedením (5) vstup~ ných signálov na priame ovládacie členy (6) a vedením (7) výstupných sígnálov na akčné členy (8) a signálne členy (15), pričom bitový procesor (2) je zároveň Výstupným vedením (9) pripojený na monitorovacie členy(10) a vstupným vedením (11) na snímacíe členy (12).Vytlačili TSNP, n. p., Martin Cena Kčs 2,40

MPK / Značky

Značky: synchrónnej, zapojenie, linky, viacúčelovej, montážnej, riadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-218162-zapojenie-pre-riadenie-viacucelovej-synchronnej-montaznej-linky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie pre riadenie viacúčelovej synchrónnej montážnej linky</a>

Podobne patenty