Zapojení obvodů řízení polohy

Číslo patentu: 218149

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kaprálek Alexander, Tlamsa Zdeněk, Zápotocký Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení obvodů řízení polohy, vyznačené tím, že řadič (2) je svým prvním vstupem (a) připojen k výstupu bloku zadání žádané polohy (1), svým druhým vstupem (b) je připojen k prvnímu výstupu (a) bloku odměřování polohy (7), jeho první výstup (c) je připojen ke vstupu paměti hodnot žádané změny polohy (3), jeho druhý výstup (d) je připojen ke třetímu vstupu (h) bloku komparace polohové odchylky (4) a jeho třetí výstup (e) je připojen ke vstupu bloku odměřování polohy (7), přičemž výstup paměti hodnot žádané změny polohy (3) je připojen k prvnímu vstupu (f) bloku komparace polohové odchylky (4), přičemž blok komparace polohové od odchylky (4) je svým druhým vstupem (g) připojen k prvnímu výstupu (m) diferenčního členu (5), svým čtvrtým vstupem (i) je připojen k výstupu generátoru vyrovnávacích impulsů (6) a jeho výstup je připojen ke vstupu generátoru vyrovnávacích impulsů (6), přičemž diferenční člen (5) je svým prvním vstupem (j) připojen ke druhému výstupu (p) bloku odměřování polohy (7), svým druhým vstupem (k) je připojen k výstupu generátoru vyrovnávacích impulsů (6) a jeho druhý výstup (n) je připojen ke vstupu servopohonu řízení polohy (8).

Text

Pozerať všetko

oIlAo ano vvNALezv A oanzvv54 zapojení uhvodů řízení polohyvynález se týká zapojení obvodu řízení- polohy, zejména číslícově řízených dopravních zařízení.Systémy číslícoveho řízení polohy dopravních zařízení musí umožňovat řízení polohy ve velkém rozsahu vzdálenosti s vysokými požadavky na přesnost dosažení požadoą vané polohy. stávající řešení používají »k řízení polohy analogové obvody a signál pro řízení polohy je funkcí času. Toto klade požadavek na stálost parametrů jak obvodů řízení, taik í samotného řízeného zařízení. Ne»dodržení tohoto požadavku zpüsobuje nerovnoměrnost pohybu a časové ztráty.Uvedené nevýhody se odstraní zapojením-obvodů řízení polohy podle vynálezu, jehož podstate spočíva v tom, že řadič je svým prvním vstupem připojen k výstupu zadání žádaçné polohy, svým druhým vstupem je připojen k prvnímu výstupu bloku odměřování polohy, jeho první výstup je přlpojen ke vstupu paměti hodnot žádaně změny polo hy, jeho druhý vstup je přípojen ke třetímu vstupu bloku komparace polohově odchýlky a jeho třetí výstup je připojen ke vstupu bloku odľměřování polohy, přičemž výstup paměti hodnot žá-dané změny polohy je připojen k prvnímu vstupu bloku komparoce polohové odchýlky, přičemž blok komparace polohove odchýlky je svým druhým vstu 218149pem příp-ojen k prvnímu výstupu. díferenčního «členu, svým čtvrtým vstupem je připojen k výstupu generátoru vyrovnávacích ímrpulsů a jeho výstup je připojen ke vstupu ge~ nerátoru vyrovnávacích ímtpulsů, přičemž diferenční -člen je svým prvním vstupem přípojen ke druhém-u výstupu bloku odměřování polohy, svým druhým vstupem je přípojen k výstupu generát-oru vyrovnávacích ímpulsů a jeho druhý výstup je přípojen ke vstupu servopohonu řízení polohy.Výhodou zapojení obvodů řízení polohy podle vynálezu je možnost uzavření polohové zpětnê vazlby a tím dosažení vysoke přes nosti polohování. Další výhodou je možnost dosažení čas-ově optimálního průběhu rozjezdu a dojezdu.Vynález bude v dalším textu podrobně vySvětl-en podle příloženého výkresu, na němž je uvedene zapojení podle vynálezu.Popis příklaclu konkrétního provedení bloků zapojení podle vynálezuBlok zadaní žádane polohy 1 je tvořen ovládalcím Ipanelem, ze kterého jsou zadávany žádane hodnoty polohy - cílové adresy.Řaľdíč 2 je tvořen dvěma reglstry, odčítačkou, dekodérem a generátorem impulsů. Do regí-strů se zapísují hodnoty žádane a skutečně polohy - cílové a skutečně adresy,které jsou kompaIr-ováný odčítačkou. Rozdílobou hodnot je derkódován dekodérem, jeľľOž výstupnĺvmi signály je řízena činnost generatoiru impulsů ia hradlr-i, kterým je V bloku odměřoväní polohy 7 říz-eno odměřování polohy. Výstupními impulsy generátoru impulsů je do »čŕt-žlče bloku kornparace~ polohové odchýlky 4. přepis-ována z diďerenčního členu 5 polohová odchýlka. Zápisové impulsy jsou generovaný V okamžiku zadaní nové cílove adresy, je-li žádána změna polohy a v okamvžlcioh čtení adres blokem odměřování polohy 7.Pamět hodnot žádané změny pol-ohy 3 je realizována pevnou paměti, která je adresována výstupními signály odčítavčky řadiče 2. Poměť obsahuje hodnoty žádané změny polohy vyjädřeně v počtu cdměřovvaoích inipulsů.Blok komparace polohové odchýlky 4 je tvořen kompanrátorewm a čítač-em. Komparátorem jsou komparovány hodnoty žádané změny polohy s obsahom čítače. Podle výsledku komrparace jsou. do čítauče přiačítány nebo odeičítány vyrovnávací impulsy generované generätorem vyrovnävaoích impulsů 6. Tyto impulsy jsou zároveň přizvedeny i na vstupy čítače diferenčního členu 5.Generátor vyrovnávacích impulsů B je tvořen oscilátorem a demultipl-exorem, kterým jsou vyrovnávarcí impulsy podle výsledku komlparace přiváděny na jeden ze vstupů obousměrných ~čítačů bloku komparace polohové odchýlky 4 a diferenčníhoł členu 5.Blok »odměřování polohy 7 je tvořen čtečkou adresných štítků, inkremnentálním impulsovým snímlačem polohy, obvody rozlišení směru a hradlem. Ctečkou ardresnýlch štítků, která může být realizována např. fotoelektríckýmí nebo indulrčními sníma-či, je cten kód adresných míst na dráze pohybu. Odměřovací impulsy generované inkrementalníum imłpuls-ovým snímačom polohy jsou po prüchodu obvody »rozlišení směru přivedeny přes hradlo do diferenčního členu 5. Signálem přivedeným z řadiče 2 na řídící vstup líradla., je řízen průchod otdměřovacích impulsů hradlem tak, že rozjezd a ustálený pohyb je řízen v rychl-ostní a dojezd V poloh-ové vazbě.Diferenční člen 5 je tvořen čítačeçm, multiplexorem a číslí-cově analogovým převodníkem. Odměřovací impulsy a vyr-ovnávalcí impulsy generátoru vyro-vnáv-acích impulsů E jsou přivedeny na vstupy čí-tače přes časový mlultiplexor. Výstupy čítače, jeho-ž o-bsah vyjadřuje POIUÍIOÍVOU odohylku, jsou propojeny se vstupy čí-slílcově analogového převodníku. Výstupní signál číslicově .analogového převodníku. Výstupní signál číslicově analogového převotdnírku je přived-en na řídící vstup seirvvop-ohonu řízení polohy B.Na vstup servopohounu řízení polohy 8 jsou přivedeny ze druhého výstupu n diterenčního členu 5 signály nesoucí informaci o žádané rychlosti pohybu. Z výstupu bloku zardání žádlaně polohy 1 jsou přivedeny na první vstup a řadiče 2 signály nesoucíinformaci o žádané poloze. Na druhý vstup b řadtče 2 j-sou přivedeny z prvního výstupu u bloku odměřování polohy 7 signály nesoucí informaci o skutečně poloze. Činnost bloku ołdměřování polohy 7 je řízena z řadiče 2 prostřednictvím řídicírch signálů přivedených na vstup bloku od-měřování polohy 7 ze třetího výstupu e řadiče 2. Těmito signály může být například rozpojená polohová zpětná vazba, to jest přerušen t-ok informací o odmvěřolvární polohy vstupují-cí do diterenčního -členu 5 prostřednictvím odměřovocích impulsů přivedených na první vstup i dilferenčního členu 5 z druhého výstupu p bloku odměřování polohy 7. zapojení obvodů řízení polohy tím umožňuje řízení polohy v rychlostní zpětné vazbě. Dalším příkladem uplatnění signálů řídilcích činnost bloku odměřování polohy 7 je změna inkrementu odměřování, kter-ou je možno dosáhnout změny zesílení poloha-ve zpětnovazební lsmyčky. V místě dráhy pohybu, ve kt-erém je signály přivedeným-i z výstupu bloku zadaní žádané polohy 1 na první v-stup a řadiče 2 zadána nová žá-da-ná poloha, .a v dalších určených místech, provádí řadilč 2 na základě informací o žádané pol-oze a skutečně polohe změnu adresován-í paměti hodnot žásdané změny polohy 3 uskutočňovaného prostřednictvím sígnálů přivedených na vstup paměti hodnot žádoné změny polohy 3 z prvního výstupu c řadiíče 2. Výstupní signály paměti hodnot žádané změny polohy 3 přtvedené na první vstup f bloku komparace polohové odchýlky 4 z výstupu paměti hodnot žádané změny polohy 3 obsahují informaci o žáldané změně polohy vzhledem k výše uvedeným mí-stům dráhy. Zároveň řďdič 2 ~prove~de řídicím signáletn přivedeným na třetí vstup h bloku kompar-ace polohové odrohylky 4 z druhého výstupu d řadiče 2 přepis hodnoty polohové odchýlky z diferenčního členu 5 do bloku komparalce polohové odchýlky 4 prostřednictvím signálů přivedených na »druhý vstup g bloku kompavr-aloe polohove odchýlky 4 z prvního výstupu m diter-enčního členn 5. B 1-ok komparace polohové odchýlky 4 provede kompereci hodnoty žadané změny polohy .a přepsané líodnoty polohové odchýlky. Podle výsledku kromxparace je řízena činnost generátoru vyrovnávtacích impulsů 6 prostřednictvím signálů přivledeiíých na vstup generátoru vyrovnávalcích impulsů 6 z výstupu bloku komparace -pol-ohove odchýlky 4. V přípałdě nerovnosti komparrovaných hodnot generuje generátor vyr-ovnávacíoh impulsů 6 vyrovnávací impulsy, které jsou přivedeny z výstupu generát-oru vyrovnávaoích impulsů 6 na »druhy vstup k diferenčního ělenu 5 a na čtvrtý vstup i bloku komparace pol-ohové odvchylky 4. V bloku komparace polohové odchýlky 4 jsou vyrovnávací impulsy podle vý-sledku komparaice přilčítány nebo odčítány od přepsaně hodnoty polohové od vchylky a dále je s hodnotou žádané změnypolohy komparována takto (mpravená předepsaná hodnota polohové odchýlky. zapojení lze použít zejména pro ~čí~slicové řízení dopravních zařízení a pohonných me-chanísmů s řízeným najetím do cíle V polo 6hové vazbě. zapojení je určeno zejména pro řízení polohy rregálových zaklaiclačů, dopravnítků nástrojových jednotek a podobných dopravních zařízení používaných ve výrobníchzapojení olbvodů řízení polohy, v-yznaíčene tím, že řadhč 2 je svým prvním vstupem a přlpojen k výstupu bloku zadaní žádané polohy 11, svým druhým vstupem b je ptíilpojen k prvnímu výstupu o bloku odměřování polohy 7, jeho první výstup c je připojen ke vstupu paměti hodnot žádané změny polohy 3, jeh-o druhý výstup d je připojen ke tř-etímu vstupu h bloku komřparac-e polohové odchýlky 4 a jeho třetí výstup e je připojen ke vstupu bloku odměřolvání polohy 7, příčemž výstup paměti hodnot žádaně změny polohy 3 je přlpojen k první-mu vstupu f bloku kompere-ce polohové odchýlky4, přičemž blok koníparace polohové odchylky 4 je svým druhým vstupem g přípojen k prvnímu výstupu m diferenčního členu 5, svým. štvrtým vstupom i je připojen k výstupu generátoru vyrovnávacíłch í-mpulsů 6 a jeho výstup je připoj-en k-e vstupu generátoru vyrovnávacích impulsů 6, přičemž diferenční člen 5 je svým prvním vstupemn j přípojen ke druhému vý~ stupu p bloku odměřování polo-hy 7,svým druhým vstupem k je připojen k výstupu generátoru vyro-vnávacíích impulsů 6 a jeho druhý výstup n je připoje-n ke vstupu servopoh-onu řízení polohy 8, 1 list výkresů

MPK / Značky

Značky: polohy, zapojení, obvodů, řízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-218149-zapojeni-obvodu-rizeni-polohy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení obvodů řízení polohy</a>

Podobne patenty