Proporcionálny redukčný tlakový ventil

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Proporcionálny redukčný tlakový ventil s valcovým odstupňovaným šupátkom axiálne pohyblivo uloženým vo valcovej odstupňovanej dutine telesa s dvoma pracovnými hranami, ktoré v statickej polohe oddeľujú priestory vetiev tlakovej, redukčnej a odpadovej, pričom silové pôsobenie na šupátko od veľkosti redukovaného tlaku hydraulickej kvapaliny v redukčnej vetve proti účinku riadiacej sily vyvodenej na šupátko prostredníctvom tyčky elektromagnetu, je zaistené tlakovým pôsobením kvapaliny z redukčnej vetvy na plochu spätnoväzobného tlakového pôsobenia pri súčasnom stabilizujúcom silovom pôsobení pružiny, vyznačujúci sa tým, že plocha (S) spätnoväzobného tlakového pôsobenia je vytvorená na axiálnom výčnelku šupátka (1) protiľahlému voči výčnelku šupátka (1), na ktorý dosadá tyčka elektromagnetu (10) a tento axiálny výčnelok zasahuje do protiľahlej axiálnej dutiny telesa redukčného ventilu, v ktorej je umiestnená pružina (3).

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A 951 BWMANCOVIČ MILAN ing., OCHODNICKÝ VLADIMÍR prom. fyz., BRIN DZIAR FRANTIŠEK ing., BARÁNI VLADIMÍR ing., MARTIN(54) Proporcionálny redukčný tlakový ventilVynález sa týka pzroporcionálneho redukčného tlakového venti.1 u s valcovou dutinou a valcovým šupátkom, ktorý v priamej mechanickej väzbe s proporcionálnym elektromagnetom umožňuje redukciu tlaku hydraulickej kvapaliny z napájacej vetvy na tlak hydraulickej kvapaliny v redukčnej vetve,pričom tento tlak je úmerný veľkosti budiaceho prúdu v cievke axiálneho proporcionálneho elektromagnetu.Súčasné známe konštrukčné riešenia redukčných tlakových ventilov používajú valcové šupátko posuvne uložené vo valcovej komore telesa s pozdĺžne vhodne odstupňovanýmí priemermi v tzv. dvojhranovom usporiadaní. Hrany valcových plôch šupátka a komôr telesa sú V klíudovom alebo v rovnovážnom stave prekryté a oddeľujú komory priestorov odpadovej vetvy, napájacej vetvy s tlakom redukovaným. Vychýlenie šupátka silou reprezentujúcou žiadanú veľkosť redukovaného tlaku spôsobí jeho nárast na všetkých priestoroch, ktoré sú s vetvou redukovaného tlaku vzájomne prepojené. Silové rovnováha V aktívnej polohe šupátka je zaisťovaná silovou spätnou väzbou. Proti vychyľujúcej sile žiadanej veľkosti redukovaného tlaku pôsobí sila opačného zmyslu vytvorená tlakovým účinkom hydraulickej kvapaliny o skutočnejtlakovej spätnej väzby je u známych riešení obvykle komplikovanejšie a vyžaduje zložitejšie úpravy telesa i náročnejšie technologické operácie pri výrobe.Dôležitým hľadiskom pri zabezpečovaní jednotnej, konštrukcie celého elektrohydraulického redukčného ventilu je spôsob vytvorenia väzby medzi šupátkom redukčného tlakového ventílu a jadrom axiálneho proporcionálneho elektromagnetu. Priestory tejto väzby majú byť trvale spojené s priestormi odpadovej, netlakovej vetvy hydraulického obvodu. Známe riešenia toto prepojenie riešia spojovacím kanálem v telese.Podstata riešenia podľa vynálezu spočíva v tom, že plocha spätnoväzbového pôsobenia je vytvorená na axiálnom výčnelku šupátka protiľahlému voči výčnelku šupátka, na ktorý dosadá tyčka elektromagnetu. Axiálny výčnelok s plochou spätnoväzbového tlakového pôsobenia zasahuje do protiľahlej axiálnej dutiny telesa redukčného ventilu, v ktorej je súčasne umiestnená pružina zabezpečjijúca stály prítlak šupátka na tyčku elektromagnetu. Potrebné prepojovacie kanály priestoru redukčnej tlakovej vetvy a plochy spätnoväzbového tlakového pôsobenia sú vytvorené v telese šupátka. Pomocou otvorov V telese šupátka je vytvorený aj prepojovací kanál priestoru mechanickej väzby redukčného ven tilu a elektromagnetu s priestorom odpadovej vetvy hydraulického obvodu.Spomínané nedostatky známych riešení odstraňuje a súčasne zabezpečuje dosiahnutievlastností sformulovaných v cieli návrhu kon- štrukčné riešenie proporcionálneho redukčného tlakového ventilu s odstupňovaným šupátkom axiálne uloženým V odstupňovanej dutine telesa s vytvorenou tlakovou spätnou väzbou účinkom redukovaného tlaku hydraulickej kvapaliny.Cieľom návrhu proporcionálneho redukčného tlakového ventilu podľa vynálezu je návrh konštrukčného usporiadania ventilu s vhodne tvarovanou valcovou komorou a s vhodne tvarovaným valcovým šupátkom V takom usporiadaní, aby sa oproti známym riešeniam vyznačoval jednoduchou konštrukciou a aby bol výrobne jednoduchý bez špeciálnych technologických operácií. Ďalej musí spĺňať požiadavku prepojenia priestoru väzby medzi redukčným tlakovým ventilom a axiálnym proporcionálnym elektromagnetom s odpadovou netlakovou vetvou hydraulického obvodu. Konštrukciou ventilu musí byť súčasne zabezpečená stabilná statická poloha šupátka V komore telesa pri rozličných polohách ventilu, ďalej minimálne trenie medzi valcovými plochami telesa a šupátka, ktoré sa prekrývajú a to pri určitej stálej veľkosti tlaku hydraulickej kvapaliny V napájacej vetve až do jeho maximálnej hodnoty a v celom rozsahu zmien redukovaného tlaku.Proporcionálny redukčný tlakový ventil podľa vynálezu je zobrazený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je zobrazené konštrukčné usporiadanie redukčného tlakového ventilu podľa vynálezu s nedeleným telesom v pozdlžnom osovom reze, na obr. 2 je konštrukčné usporiadanie redukčného tlakového ventilu podľa vynálezu s deleným telesom v pozdĺžnom osovom reze, a na obr. 3 je konštrukčné usporiadanie axiálne pohyblivého šupátka pre redukčný tlakový ventil podľa vynálezu V pozdĺžnom osovom reze.V telese 2 redukčného tlakového ventilu je do odstupňovanej valcovej dutiny vložená pružina 3 a odstupňované Valcové diferenciálne šupátko 1. V statickej polohe prekrytie pracovných hrán 14 a 15 telesa a šupátka 1 zabezpečuje vzájomné oddelenie vetiev tlakovej redukčnej vetvy 40, redukčnej vetvy 50 a odpadovej vetvy 60.V základnej polohe zabezpečuje pružina 3 posunutím šupátka 1 oddelenie redakčnej vetvy 50 od tlakovej vetvy 40 a jej súčasné spojenie s odpadovou vetvou 60.Väzba proporcionálneho axiálneho elektromagnetu a redukčného tlakového ventilu je vytvorená po pevnom mechanickom spojení ich telies a po utesnení tesniacim krúžkom 6 prostredníctvom axiálne posuvnej tyčky elektromagnetu 10, ktorá po vybudení elektromagnetu elektrickým prúdom tlačí na opornú podložku 4 nalisovanú do otvoru diferenciálneho šupátka 1 V priestore. Sila vyvodená prostredníctvom tyčky elektromagnetu 10 na šupátko 1 spôsobí jeho posunutie proti menšej sile pružiny 3, čím dochádza k odpojeniu redukčnej vetvy 50 od odpadovej vetvy 60 a k jej spojeniu s tlakovou vetvou 40. Tlaková hydraulická kvapalina v tlakovej vetve 40 preniká do redukčnej vetvy 50 a cez otvor 11 a otvorom 31 v šupátku 1 do priestoru pruži Tlakový účinok kvapaliny na ploche S šupátka 1 vytvorí silový účinok, ktorý zastaví prenikanie tlakovej kvapaliny z tlakovej Vetvy 40 do redukčnej vetvy 50 pri dosiahnutí rovnováhy axiálnych sil pôsobiacich na šupátko 1. Veľkost plochy S určuje veľkost spätného tlakového pôsobenia proti riadiacej sile vyvodenej tyčkou elektromagnetu 10. Trvalé spojenie priestoru mechanickej väzby redukčného tlakového ventilu a elektromagnetu 16 s odpadovou vetvou 60 zaisťujú otvory 12 a 13 v telese šupátka 1 opatreného dutinou 21.Variantne konštrukčné usporiadanie redukčného tlakového ventilu s deleným telesom je znázornené na obr. 2 a obr. 3.Oproti základnému usporiadaniu zobrazenému na obr. 1 je uplatnená zmena vo vytvorení spätnoväzobného silového účinku od pružiny 3 a od tlaku hydraulickej kvapaliny.Teleso 2 má valcový otvor s jediným valcovým odstupňovaným výčnelkom. Valcové šupátko 1 je možné vkladať do otvoru V telese 2 z obidvoch strán podľa potreby. Po vložení pružiny 3 a puzdra 9 sa otvor telesa uzavrie vekom 7, pričom sa medzi veko 7 a teleso 2 vloží tesniaci krúžok 8.Redukčný tlakový ventil s konštrukčným usporiadaním podľa vynálezu môže pracovattromagnetom rôznych výrobcov pri dodržaní podmienok mechanickej väzby jadra magnetu a šupátka 1 ventilu. Okrem toho môže pracovať V rôznych iných systémoch s mechanickým, tlakovým, alebo iným silovým pôsobením, ručné ovládanie nevynímajúc, kde je potrebné previesť riadiaci silový účinok alebo signál na úmerný tlak hydraulickej kvapaliny napríklad pre výkonové servomechanízmy rotačné alebo posuvné.1. Proporcionálny .redukčný tlakový ventil s valcovým odstupňovaným šupátkom axiálne pohyblivo uloženým vo valcovej odstupňovanej dutine telesa s dvoma pracovnými hranami, ktoré v statickej polohe oddeľujú priestory vetiev tlakovej, redukčnej a odpadovej, pričom silové pôsobenie na šupát ko od veľkosti redukovaného tlaku hydraulickej kvapaliny v redukčnej vetve proti účinku riadiacej sily vyvodenej na šupátko prostredníctvom tyčky elektromagnetu, je zaistené tlakovým pôsobením kvapaliny z redukčnej vetvy na plochu spätnoväzobného tlakového pôsobenia pri súčasnom sta bilizujúcom silovmrn pôsobení pružiny, vyznačujúci sa tým, že plocha (S) spätnoväzobného t 1 akového pôsobenia je vytvorená na axiálnom výčnelku šupátka (1) protíľahlému voči výčnelku šupátka (1), na ktorý dosadá tyčka elektromagnetu (10) a tento axiálny výčnelok zasahuje do protiľahlej axiálnej dutiny telesa redukčného ventilu,v ktorej je umiestnená pružina (3)..Redukčný tlakový ventil podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že potrebné prepojovacie kanály priestoru redukčnej vetvy (50) aplochy (S) spätnoväzobného tlakového pôsobenia sú. vytvorené v telese šupátka (1)Redukčný tlakový ventil podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že prostredníctvom dutiny (21) a otvorov (12) a (13) v šupátku (1) je vytvorený prepojovací kanál priestoru mechanickej väzby redukčného tlakového ventilu a elektromagnetu (16) s priestorom odpadovej vetvy (60) hydraulického obvodu.Vytlačilí TSNP, n. p., Martin Cena Kčs 2,40

MPK / Značky

Značky: tlakový, ventil, redukčný, proporcionálny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-218095-proporcionalny-redukcny-tlakovy-ventil.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Proporcionálny redukčný tlakový ventil</a>

Podobne patenty