Zapojení elektronické ochrany trakčních a napájecích baterií

Číslo patentu: 217870

Dátum: 15.11.1984

Autori: Laňka Zdeněk, Malec Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká elektronické ochrany trakčních baterií, kde řeší signalizaci poklesu napětí trakční baterie za provozu pod nominální hodnotu a samočinné odpojení trakční baterie pří poklesu napětí pod minimální povolenou hodnotu. Problém je řešen vřazením kontaktu výkonového stykače mezi trakční baterii a svorku pro připojení motoru s napojenou oddělovací diodou, sériově připojenou ke kompenzační diodě, napojené přes startovací tlačítko na trakční baterii, přičemž spojené vývody diod jsou napojeny na spojené vstupy napěťových děličů signalizačního a odpojovacího řetězu, a na vstup zdroje referenčního napětí. Výstupy děliče napětí signalizačního řetězu a referenčního zdroje jsou napojeny na komparátor, k němuž je připojen multivibrátor s napojením zesilovačem, na který je připojen signalizační člen. Vstupy napěťového děliče odpojovacího řetězu a referenčního zdroje jsou napojeny na druhy komparátor s připojeným zesilovačem, napojeným na vinutí výkonového stykače.

Text

Pozerať všetko

gąątjtgąsçąz POPIS VYNÁLEZU 217370(75) Autor vynálezu LAŇKA znmlx ing., mm, IIALEC vícmv, mnm(54) zapojení elektronické ochrany trakčních a napájecích bateriívynález se týká elektronická ochrany trakčních baterií. kde řelí sígxanlizací poklesu napětí trakční baterie za provozu pod nominální hodnotu a sanočinne odpojení täkžní bałeríepoklesu napětí pod inín povo enou o netu.rob 6 m je řeěen vřazeníu kontaktu výkonového tykače mezi trakční baterií a svorłu pr äíäojeníémiotoäu š mgodanou oddě ovac o ou s r ov p ipo enon ke kompenzační diodš, napo ená přes stanovení tžaätkgynä täaldcční tešil, přičemž sgojen vo o sounaoenyne epo en vstupy napěšových děligů slgnalízačníhosígnnlizačního etlzu e referenčního zdroje jsou napojeny ne komparátor, k němuä je přípojon uultívíbrátor s napojený zesilovačem, na ktorý je přípojen si alizační člen.V stupy mapě oveho dělá. o cdpojovacího řez zu. a referenčního zdroje jsou napojeny na druhý komparátor s připojeným zesilovašem, napojením na vimtí výkonováho stya o.vynález se týká elektronicke ochrany trakčních s napajecích baterií, kde řeší signezaci poklesu napětí trakční baterie sa provozu pod minimální hodnotu a eemočinne odpojení trakdní baterie při poklesu napätí pod miniaální povolenou hodnotu.Dosud známa zapojení elektronicke octu-am trakčních a nspajecích baterií sajiätují ochranu především proti přebíjení, ktori podstatne skracuje životnost baterií. Tato apojení, ktere jsou přovúinł vřasena přímo do obvodu nabíjccích zařízení, neoejiltují ochranu trakEních a napejeoích baterií před provozní vybitím pod minimdlní povolenou hodnotu poklesu napětí, co má sa následok dossłení až nevratneho stavu, kdy sejmóna u oloväných baterií při dallím nabíjení ji nelse dosáhnout původní nejvyšší povolene nepłtove hodnoty. Zivotnost baterií se rychle skracuje a v neúmerne kratke době dochází k jejich anehodnocení.Uvedenć nedostatky odstraňuje zapojení elektronicke ochrany trakěních a napajecích baterií podle vyndlesu, jeho podstata spočíva v ton, le meni vstupní svorku pro připojení trakční bateria a svorku pro připojení motoru resp. jiné spotreby je vřasen kontakt výkonoveho stykače, přičem ka svoroe pro připojení motoru resp. jiné spotřeby je napojena oddělevací dioda, která je opačným pőlem pripojene jednak ke stejně polarisovanemu vývodu kompenssční diody. napojene přes seriově vřszená startovací tlačítko na vstupní svorku. a jednak na spojené vstupy dlliče napätí signalisačního řetězu, nspětoveho deličs odpcjovacího řetěau a zdroje refersnčního napětí, jeho výstup je napojen jednak na referenční vstup nepltovlho komparátoru signalisečního řetěsu, k jehož poměřovacímu vstupu je pŕipojen výstup dčliče napätí signalízečního řetězu, a jednak na referenční napltový vstup komparetoru odpojovaoího řetłzu, k jeho pomčřovacímu vstupu je připojen výstup napětového děliče odpojovsoího řetesu.K výstupu komparetoru odpojovacího ž-etěmu je napojen zeailovaě odpojovacího řetězu,k němu je pripojene vinutí výkonoveho stykače, a k výstupu napětového komper-náteru signalinsčního řetezu je připojen přerulovací multivibrátor, na jehož výstup je nepojan koncový nesiloveč signalisačního řstäsu, ke kterému je připojsn signalisační člen.Hlavní nevýhodou elektronická ochrany trakčních a napajecích baterií podle vynelemu je optická a podle potřeby akusticka signalizace poklesu napětítaterie pod noninúlní hodnotu a uplne odpojení baterie při poklesu napětí pod minimální povolenou hodnotu, čímž je vyloučens nołnost dallího neládoucího provosního vybíjení trskční baterie.Blokove schéma zapojení elektronicke ochrany trakčních a napejeoích baterií je znázornůno na pŕipojenem výkresu. V zapojení elektronické ochrany trakčních a nepajecích baterií podle vynalezu je nasi vstupní svorku 1 pro připojení trakční baterie a svorku g pro připojení motoru vřasen kontakt 2 výkonoveho otyksěe, přičemi ko svorce 3 pro připojení motoru je napojens oddelovací dioda i, která je opačným pőlem připojena jednak ke stejne polarizovanemu vývodu koapensační diody á, napojená přes sériové vřasene startovací tlačítko 1 na vstupní svorlm 1, a jednak na spojene vstupy deliče g napätí signalizačního řetěsu, napěłoveho děliče 15 odpojovacího řetěsu a zdroje 1 referenčního napätí, jehoł výstup je napojen na reterenční vstup 2 napełovćho komper-otom u, signalizaćního řetesu, k jehož poměřovacímu vstupu Q je pŕipojen výstup däliče g napětí signalizečního řetězu, a na refsrsnční napätový vstup g konparátoru 15 odpojovecího řetesu, k jeho poměfovacímu napěĺovemu vstupu 1,1 je připojen výstup napěłovdho deličs jj odpojovecího řetěnu. K výstupu kompsretoru g odpojovaoího řetäsu ja napojen seeilovač l odpojovaoího řatčzu, k němu je připojeno vinutí 39 výkonoveho stykače. l( výstupu napětoveho komparatoru u signalisačního řetěsu je připojen přerulovací nultivibrator lg, na jeho výstup je napojen koncový zssilovač 13 aignalizačního řetäsu, ke kteremu je připojen signalisační člen u.zapojení elektronicke ochrany trekčních a napajscích baterií pracuje takto napätí trakční baterie se přes vstupní svorka 1, kontakt 2 výkonověho etykače a oddělovaoí díodu i dostdve ke zdroji 1 refsrenčního napětí, napetovímu döliči 15, odpojovacího řetäsu, a dlliči § napětí signalisačního řetěsu. ktorý má při snížené napětí trakční baterie na výstupu.stejněho napětí jako napětí referanční. Výstupy zdroje 1 a děličo 8 napätí jsou připojany ke vstupům napěłového komparátoru 11 signalisačního řatězu, jenž při poklesu napětí trakční baterie pod eníženou hodnotu dá signál přeruěovacímu multivibratoru lg, ktorý uvada do cho du koncový zesilovač 13 signalizaěního řatězu, k němu připojew aignalizační člen u začne aignalízovat pokles napětí trskční bateria.V odpojovacím řetčzu ja na výstupu napěíového děličs 15 napětí stejné jako referenční napětí zdroje 1 až při poklesu napätí trakční bateria na minimální povolenou hodnotu. Vým stupy napčřověho dělíče 15 odpojovacího řatězu a zdroje 1 referenčního napětí jsou napojeny na vstupy komparétoru 18 odpojovacího řetězu a při. poklesu napětí trakční baterie pod minimální povolenou hodnotu uvade komparatoz- lg do chodu zesilovač 12 odpojovacího řetě zu. s připojeným vinutím a výkonového stykače, janci/kontakt 2 nevratně odpojí trakční baterii.Stlsknutím startovacího tlačítka 3 se napětí trakční bateria dostane přes kompenzační diodu á na spojené vstupy děllče § napětí signalizačního řetězu, zdroja 1 refarenčního napětí a napěčového děliče 12 odpojovacího řotězu, a kontakt g výkonovéno stykače znovu připo jí trakční baterii a uvede obvod elektronické ochrany do provozního stavu.zapojení elektronické ochrany a napájocích baterií, vyznačující se tím, že mezi vstupní svorka (1) pro připojení bateria a svorku (4) pro připojení motoru je vřazen kontakt (2) výkonověho stykače, přičemž ka svoroe (4) pro připojení motoru ja napojana oddělovací dioda(5). ktoré je opačný pőlom přlpojona jednak ke stejně polarizovanému vývodu kompenzační diody (6), napojené přes sériové vřaaané startovací tlačítko (3) na vstupní svorka (1),a jednak na spojená vstupy dělíče (B) napětí signalizačníno řetězu. napěĺového děliča (15) odpojovacího řetězu a zdroja (7) raferenčního napětí, jeho výstup je napojen jednak na referanční vatup-(Q) napětováho komparatoru (11) signalizačního řatězu, k jehož poměřovacímu vstupu (10) je připojen výstup děliče (B) napětí aignalizačního řatězu, a jednak na referenční napäťový vstup (16) kompsrátoru (18) odpojovacího řstězu, k jeho poněřovacíu napěřovému vstupu (17) je připojon výstup nspěłovćno děliče (15) odpojovacího řetězu, přičemž k výstupu komparátoru (18) odpojovacího řetězu je napojan zoeilovač (19) odpojovacího řetězu, k němu je připojono vinutí (20) výkonověho atyksče, a k výstupu napčłĺováho komparátom (11) signalizačního řotězu je připojen přaruěovací multivibrátor (12), na jehož výstupje napojen koncový zasilovač (13) aignalizačního řetězu, ke kterému je přlpojsn signalizační člen (14).

MPK / Značky

Značky: batérií, zapojení, trakčních, elektronické, ochrany, napájecích

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-217870-zapojeni-elektronicke-ochrany-trakcnich-a-napajecich-baterii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení elektronické ochrany trakčních a napájecích baterií</a>

Podobne patenty