Zapojení zejména pro řízení automatického cyklu stavebnicových obráběcích center s automatickým otočným stolem a několika pracovními jednotkami

Číslo patentu: 217766

Dátum: 15.08.1984

Autori: Dráždil Josef, Smíšek Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Na ovládací prvky obráběcího centra jsou napojena krokovací zařízení, na něž navazují jednotlivé řádky maticové paměti, která je programovatelná a na jejíž jeden sloupec je připojen blok porovnávacích obvodů pro vyhodnocení polohy otočného stolu. Na něj navazuje blok porovnávacích obvodů pro start otáčení otočného stolu. Na něj navazuje blok logických obvodů pro řízení cyklu otočného stolu, který je spojen jednak zpětnou vazbou s automatickým otočným stolem, jednak s blokem porovnávacích obvodů pro vyhodnocení polohy otočného stolu, připojený na blok logických obvodů pro řízení cyklu příslušné pracovní jednotky, na který navazují všechny ostatní sloupce maticové paměti, blok logických obvodů pro řízení cyklu otočného stolu, krokovací zařízení a zpetnovazebně pracovní jednotka. Toto zapojení umožňuje pružně sestavit řídicí systém pro stavebnicová obráběcí centra podle počtu pracovních jednotek. Jednotky pracují nezávisle na sobě a řídicím prvkem cyklu stroje se stává automatický otočný stůl, jehož poloha je kontrolována.

Text

Pozerať všetko

ottAo Pào VYNÁLEZY 45 Vydánü 15 .D 8 S 4 A OBJEVY(75) Autor vynálezu SMÍŠEK IOSEF, BRNO, DRÄŽDIL IOSEF ing., KUŘIM54 zapojení zejména pro řízení automatického cyklu stavebnicových obräběcích center s automatickým otočným stolem a několika pracovnímiNa ovládací prvky obrábécíhso centra jsou napojena krokovací zařízení, na -něž nevazují jednotlivé řádky matícorvě paměti, která je programovatelná a na jejíž jeden sloupec je připojen blok porovnávaoích o-hvowdů pro vyhodlnooení ponl-ohy otočného stolu, Na něj navazuje blok porovnávacích obvodů-pro .start otäčexní otočného stolu. Na něj navazuje ~blouk logických obvodů pro řízení cyklu otočného stolu, který je srpojen jednak zpětnou vvazboo s vautoímatickýn 1 otočným svtovlem, jednak s blokem porovnávacích obvodů pro vyhodnocení polohy ortočnéłuo stolu, ,připoje-ný na blok logických obvodů ,pro řízení cyklu příslušné pracovní jednotky, na který navazují všechny ~osta«tní sloupce maticové paměti, blok logických obvotdü pro řízení cyklu ołtočného» stolu, krokvovací .zařízení a zpětnovazebně pracovní jeídnortka.»Toto zapojení umožňuje pruižně sestavit říndiscí system pmo Stavebnicové obráběcí centra podle počtu pracovních jednotek. jednotky pracují nezávisle nai .sobě a řídí»cím prvkom cyklu stroje se stává -a-uítoama.tiioký otočný s-tül, jehož poloha je kontrolována.Vynalsez se týka zapojení pro řízení automatického cyklu stavebnicových ojbraběcích center s autoumtatickým otočným stolem a několik. pracrovními jednotkami, která jsou zpravidla vybavena .automatickou výměnou v-ícvevřetenových o-peračních hlav.Stavebnicova obraběcí centra se ustavují podle požadované technologie -obrobku z jednotlivých typizovaííých uzlů. Obr-obek se obrábí zpr.avidla vícevřetenovýnu- operačnírm hlav-ami na jedno upnutí. Zvláštní skupinu tvoří obraběcí centra .s otočným stolom. Ta představují soustavu několika říz-ených souřadni-c, které musejí pracovat níavzájem nezávisle, aby produktivita byl-a co největší. Počet řízených souřadnic .stalveíbnícových obráběcích center se mění pordl-e obrolbkií. Automatický cyklus stavebnicových obráběcích center tohoto typu nelze řídit žádným d-osud ,průmyslové VYTáiběHýHT řídicím systémem domácí nebo zahraniční výroby. Současné řídící systémy pro současné .nezávislé řízení .několika souřadníc jsou uzrtčeny speciálně pro frézovací stro-je a jejich použití u obraběcích center by bylo neekojnoIniícké. Pro řízení stavebnicových obráběcích center s automatickým otočným stolem a .několika pracovními jednotkami nelze s výhodou použít ani n-ové řady jednoduchých řídících systémů CNC. Systémy jsou .určený pro jednoduché vrtačky a frézky, mají malý počet funkcí a neumožňují navzajom nezávislé řízení souř-adnic. vzájemné závislost řízených souřadníc má za následok snížení produktivity st-roje.Uvedené nedostatky odstraňuje ve .velké míře zapojení, zejména .pro řízení automatického cyklu stavebnicových obráiběcích center s .automatickým otočným stolom a několika pracovlními jednotkami, podle vynalezu, jehož podstatou je, že na ovládací prvky obraběcíh-o centra jsou napojena krokova-cí zařízení, na něž navazují jednotlivé řádky ma-ticové paměti, která je programovotelnáv a na jejíž jeden sloupec je přlpojen blok pooovnávacích obvodů pro vyhodnoconí .polohy -otočneho stolu, na něž naväzuje blołk porovnavacích obvodů, pro .start otáčení otočného stolu, na .nějž je napojen blok logických obvodů pro řízení cyklu otočného stolu, který je .spojen jednak zpětnou vazbou s automatickým otočným -stolem, jednaik s blokem porovnávacích obvodů p-r-o vyhodnocení polohy otočného stolu, připojenýim na blok logických obvodů pro řízení cyklu příslušné pracovní jedn-otky, přičemž na teno blok navozují jednak všechny ostatní sl-oupce .m-atícové paměti, jednak blok logických obvodů pro řízení cyklu -ot-očnéh-o stolu, jednak krokovací zařízení a jednak zpětntorvtazetbně pracovní jednotka. Toto zaDOJ-ení umožňuje pružné sestavit řídící -systemv pro Stavebnicové obráběcí centra podle pojčtu .prialcovních jednotek. Do programovatelné maticové paměti, zvlaště sestavané pro každou pracovní jednotku, lze zapsat program celého cyklu jednotky. jedensloupec mxa-ticové paměti určuje polohu otočného stolu, ve které .má pracovní jednotka vykonat operací. jednotky pracují navzájem nezávisle a řídicím prvkom celého cyklu stroje se stává automatický otočný stůl. Poloha stolu je automaticky kontrolovana a vyínodnocovana, a. proto nemůže dojít k časovým. z-trátám ani k výrobě zmetků.Příkladné pro-vedení zapojení, zejména pro řízení aut-omatického cyklu staveibnícových obraběcích center s automatickým otočným stolom a několika praoovnimi jednotkami,podle vynálezu, je schematícky zakresleno na výkresu.Na ovládací prvky 1 obráiběcího centra jsou napojena kíolçovací zařízení 2, na něž jsou napojeny jednotlivé řádky xmravtícové paměti 3, která je pro každou pracovní jednotku jiná. Na. jeden sloupec miaticové paměti 3 je připojen blok 4 porovnávacích obvodů pro vyhodnocení polohy otočného stolu. Bl-o-k 4 porovnavacích obvodů je připojen na blok 5 porovnávacích obvodů pro start otáčení otočného stolu. Na bl-ok 5 porovnávacích obvodů navazu-je blok 6 logických obvvodů pro řízení cyklu- oIt-očného stolu. Blok 6 je jednak zpětn-ou. vazbou spojen s automatickým otočným stolemŕ a jednak připojen na blok 4 porovnavacích obvodů pro vyholdnocení polohy- otočného stolu. Na ostatní .sloupec -ntaticové paměti 3 je připo jen vstup bloku 8 logických obvodů pro ří zení cyklu príslušné pracovní jednotky, který je zpětndvazebně społjen s pracovní jednotkou B. Na další vstupy bloku B logických obvodů ,pro řízení cyklu .příslužšné pracovní jednotky je připojen výstup bloku 4 porovnávacích obvodů polohy otočného stolu a na výstup bloku B je přípojen jednak bl-ok 6 logických obvodů řízení cyklu otočného stolu a krokovací zařízení 2.Počet sloupců a řádků maticové paměti 3 je závislý na dru-hu obrobku a určuje se indívídualně při konstrukcí stroje.Sep-nutím ovládacích prvků 1 obráběcího centra .se přivvwede napětí do krokovacího z.ařízení 2. To pripojí na síť p.rvní řäídek každé z lmavticłových paměti 3, z jejichž sloupců jsou programové instrukce ve formě elektrických signálů příváděn-y do bloku B pro řízení cyklu pracovní jednotky a do bloku 4 porovnávacích obvodů polohy Ut-Očného .stolu. Do bloku 4 jsou současně přiväděny signály o skutečně poloze outočnéh-o stolu z bloku 6 logických obvodů pro řízení cyklu otočnéh-o stolu Obojí signály, tj. signály o programové a skutečně poloze otočnéh-o stoi u jsou v bloku 4 vyhodnoceny. V případě souhlasu je z bloku 4 -d-o bloku a vydan sijgnál, aby pracovní jednotka vykonala pracovní operací. Po dokončení operace, naprogramované V prvním řádku matioové pauněti 3 a během návratu pracovní jednotky do výcliozí polohy je dan z bio-ku 8 inmlpuls kto kovací-mu zařízení 2, které pripojí druhý řáde-k »matícové paměti 3. Na pracovní jednortce .se podle programu příslušného řäldkuvyvmění »operační hlava, nastaví otáčky vřetena, velikost posuvu a .provedou se všechny naprogramované instruwkce. Po prjovedren.í kontroly polohy otolčnéhor stolu vykoná jednotka další trperaci.V případě, že poloha otoč~ného~ stolu není v .souladu s polohou naprcmgřamovanou, čeká p.ra-covní jednotka na ot-očení orbočn-ého stolu. Elektrický signál o nesoulaldu je přiveden do bl-oku 5 porovnávacích obvodů pro start otáčení otočneho stolu ze wmševch bloků 4 porovnávaoích obvodů polohy Iotočného stolu a je ve formě signálu p.ro .start otáčení ortočného stolu příveden do bloku 6 1 ogiokých obvodů pro řízení cyklu -otočnêhlo stolu, do nějž jsou současně přiválděny blok-ovaci signály v bloku 8 o poloze pracovníjednotky. jakmile poloha pracovní j-ednostky umožní otáčení stolu, je při-ved-en elektrický signál z bloku 6 na pohonovous část otočného stolu 7 a stůl 7 se -otočí do prograumuované polohy. je-li skutočná poloha storlu v souladu s prozgrarmovzmou, je blokom 5 po vyhodnocení signálů V bloku 4, vy-dán ianpuls k zastavení a zpevnění otočného stolu. S-oučasně po vyhodnocení je dan z bloku 4 imputls bloku 8, aby pracovní jednotka vykonaula operací. Každá jednotka- talk pokračuje V oxbrábění podle programu, soulhlasĺ-li polohąa stolu s polohou naprogramovanou v přilsluš-né maticov-e paměti. Po skončení p 0 slední pracovní »operace se kirokovalcí zařízení 2 po-dle instrukce v posledním programovćrn řádku maticové paměti 3 vynuluje.zapojení zejména pro řízení automatického cyklu stavewbnicových obráběcích center s vzrutonxnatickým otočným stolom a několika pracovními jednotkami, vyznařujíoí se tím,že na ovládací prvky 1 obráběucího centra jsou napojena krokova-cí zařízení 2, na něž navazují jednotlivé řádky .matioové paměti 3, která je programom-tehla a» na- jejíž jeden sloupec je připojen blok 4 porovnávuaxcích -obvodů pro vyhodnolce-ní polohy otočného stolu, na něž navazulje blok 5 por-ovnávacích obvodů pro start ortáčenfí otočného stolu, na nějž je napojen blok 6 lo gických obvodů pro řízení cyklu otočnéh-o st-olu, který je spojen jednak zpěltnou vazbou s auttonmiatickým otočným .stolem 7,jednak s bl-okem 4 porovnátvacích obvodů pro vyhodnooení polohy otoč.n~ého stolu, připojený.m na blok 8 logických obvodů pro řízení cyklu příslušné puraoovní jednotky,přičemž na tento blok 8 navazuwjí jednak všechny ostatní s-lvoupc-e martioové parměti 3, jednak blok 6 logických obvovdů pro řízení cyklu otočného stolul, jeídnack krokoWHICÍ zařízení ,2 a jednak zpě-tnlovąalzelbně p-nacovní jednotka 9 .

MPK / Značky

Značky: zapojení, automatického, zejména, cyklu, obráběcích, automatickým, center, několika, stolem, řízení, stavebnicových, jednotkami, otočným, pracovními

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-217766-zapojeni-zejmena-pro-rizeni-automatickeho-cyklu-stavebnicovych-obrabecich-center-s-automatickym-otocnym-stolem-a-nekolika-pracovnimi-jednotkami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení zejména pro řízení automatického cyklu stavebnicových obráběcích center s automatickým otočným stolem a několika pracovními jednotkami</a>

Podobne patenty