Zapojení pro lámání třísek

Číslo patentu: 217288

Dátum: 15.07.1984

Autori: Smíšek Josef, Sedláček Oldřich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojení je vhodné zejména pro stavebnicové programově řízené víceúčelové. Na řídící a ovládací část jednoúčelového stroje jsou prostřednictvím posuvného registru připojeny jednotlivé řádky diodová matice vstupních dat, jejíž jeden výstup je přiveden zpět na vstup řídící a ovládací části, zatímco další výstupy jsou připojeny jednak na bloky snímání a vyhodnocování klidu posuvových mechanismů pracovních jednotek, přičemž všechny bloky jsou zpětnovazebně spojeny s řídící a ovládací částí víceúčelového stroje, naniž jsou rovněž zpětnovazebně napojeny všechny pracovní jednotky. Zapojení umožňuje kdykoliv zařadit do libovolného řádku diodové matice cyklus lámání třísek pro kteroukoliv z operačních vícevřetenových hlav. Při změně materiálu lze cyklus pozměnit nebo vynechat.

Text

Pozerať všetko

Autor Vyuálełl suišsx JOSEF. SEDLŘČEK onnľucn, BRNO(54) zapojení pre nad třísekzapojení je vhodná zejména pro stavebnicevě progrsmovč řísenć víceúčelováNa řídící s ovládací část JedmoůčeLového strcje jsou prostřednictvím posuvného registru připojeąy jednotlivé řádky dĺodové matice vstupních dat, jejíž Jeden výstup je přivedcs zpět na vstup řídící a ovládací části, zatialco další výstupy jou připojosy Jednak n blok snímání s vyhodmocovímí klidu posuvných mechanismů pracovních jednotek, přičemž všechny bloky jsou spětnovazobmě spojem s řídící s. ovládací čistí. vícoúčelovőho stroje msniž jsou rovněž zpětnovazebnä napojemy všechny pracovní. Jednotky.zapojení umožiujo kdykoliv zařsdit do libcvolmćho řídku diodovó matice cyklus límímí třísek pro kteroukoliv z opersčmích vícevřotenowrých hlav. Při změně materiálu lze cyklus poaměnit nebo vynechat.Yynález se týká zapojení pro lámání třísek, zejména pro programově řízená víceúčelové obráběcí stroje.U etavebnicových, programovü řízených, víceúöelových strojů se součástka obrábí při jednom upnutí několika automaticky vyměñcvanými vícevřetenovymi operačními hlavami. Při obrábäní některých materiálů, stejně jako při obrábění některýni nástroji se tříeky špatně lámou. Protoie do automatického cyklu stroje nelze nasahovat, kupi se třísky na nástrojích a pěchují se do pouzder vrtacích vedení. Pouzdra se vydírají a postupně ničí. I( lámání třísek se dosud pouäívají specielně upravené nástroje nebo speciální pouzdra. Jejich nevýhodou jsou vysoké náklady, omezená možnost použití kcmunálního nářadí a není možné zařadit je do technologie stroje, např. při přechodná nmänä hcuževnatosti materiálu obrcbku. AUvedená nedostatky odstraňuje ve velké mířs zapojení pro lámání třísek podle vynálezu, jehož podstatou je, že na řídící a ovládací část víoeúöelováho stroje jsou prostřednictvím posuvného registru připojcny jednotlivé řádky diodově matice vstupníoh dat, jejíž jeden výstup je přiveden zpět na vstup řídící a ovládací části s jejíž další výstupy jsou připojeny jednak na bloky snímámí a vyhodnbcování posuvu pracovních.jednctek a jednak na bloky snímání a vyhodnocování klidu posuvcvých mechanizmu pracovních jednotek, přičemž všechny bloky a jsou zpětnovazehnř spojeny s řídící a ovládací částí víceúčelového stroje, na něž jsou rovněž zpětnovanebně napojeny všechny pracovní jednotky.Výhodou tohoto zapojení je, že umožňuje zařadit do libovolného řádku diodová matice cyklus pro lámání třísek pro kteroukoliv z operačníoh vícevřetsnovych hlav, a to kdykoliv. Přizměně materiálu lze cyklus pozměnit nebo vynechat.Příkladné provedení zapojení pro lámání třísek je sohematicky zakresleno na připojenám výkresu. W nNa řídící a cvládpcí část l víceúöelcváho cbráběcího stroje je připojen posuvný registr 3, na nějä navazují jednotlivé řádky diodová matice 2 vstupních dat. Jeden její výstup je přiveden zpět na vstup bloku 1 řídící c ovládací části a další výstupy táäe diodové matice 2 jsou připojeny na blok A snímání a vyhcdnooování posuvu pracovních jednotek e na bloky 2 snímání a vyhodnoccvání klidu posuvových mechanizmu pracovních jednotek. Všechny bloky A a 2 jsou zpětnovazebnä připojeny na řídící a ovládací část A víceúöelového obráběoího stroje, na niš jsou současně zpětnovazebnä připojeny pracovní jednotky §.Při uvedení stroje do chodu připcjí spínací prvek řídící a ovládací části 1,víceúöelovóho cbráběoího stroje prostřednictvím posuvného registru g napětí na prvnířádek diddcvá matice 3. Ze hloupce dicdcvá matice 2 je přivádäna inetrukce ve formě elektrického signálu do řídí~í a ovládací části 3 a do bloku 5 a 2. Po vyhodnocení instrukce dá další spínací prvek řídící a ovládací části impulsy pracovním jednotkám § k vykonání pracovního cyklu. Blok 4 snímání a vyhodnocování posuvu pracovní jednotky pcrovná délku praccvníhoposuvu e předvolenym časovým údajom nebo s nasta veným údajem o řezněm odporu. Po dosažení.předvolených veličín Je vdán signál do řídící a ovládací části 1, jejíž spínaoí prvek dá ímpuley k zastavení poeuvu pracovní Jednotky É. Do bloku 2 «Je přivedena informace o klidu posuvovéhc mechanizmu, je vyhodnooena a přivedena zpět, do řídící 2 ovládací části g, jejíž spínací prvek dá povelPři přerušovaném poeuvu a zvýšením řezného odporu dochází ke spolehlivémuzlomu třísky a tím ke zvýšení kvality opracovaných otvorůzapojení pro lámání třísek, zejména pro programové řízené víceúčelová obráběoí stroje, vyznačující se tím, že na řídící a ovládací část (1) víoeúčelového stroje Jsou prostřednictvím posuvného registru (2) připodeny Jednotlivé řádky diodcvě maticeľ(3) vstupních dat, jejíž Jeden výstup Je přiveden zpět na vstup řídící a ovládacíčásti (1) a další Její výstupy Jsou připojeny Jednak na bloky (4) snímání-a vyhodno~ covâní posuvu pracovních jednotek a Jednak na bloky (5) snímání a vyhodnocování klidu posuvových mechanizmů pracovních jednotek, přičemž všechny bloky (4, 5) jsou zpětncvazebně spojeny s řídící a ovládací částí (1) víceúčelového stroje, na níž jsou rovněž zpětnovazebně napojeny všechny pracovní jednotky (6).

MPK / Značky

Značky: zapojení, třísek, lámání

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-217288-zapojeni-pro-lamani-trisek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro lámání třísek</a>

Podobne patenty