Cévka k tamponádě lůžka prostaty při prostatektomii bez použití urotrální cévky

Číslo patentu: 217285

Dátum: 15.07.1984

Autor: Vaněk Bohuslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmětem vynálezu jo cévka k tamponádě lůžka prostaty při prostatektomii bez použití uretrální cévky. Účelem vynálezu je zdokonalení hemostasy lůžka prostaty při současném odvádění moče z močového měchýře. Uvedeného účelu se dosáhne tím že oblouk cévky je před deformovatelným balonkem opatřen odváděcím otvorem spojeným odváděcím kanálkem s odváděcím vývodem a aplikační otvor v zakončení za defomovatelným balonkem spojený s aplikačním kanálkem je vyústěn do aplikačního vývodu cévky.

Text

Pozerať všetko

(75) Autorvynjlgzu mm nonusmv mr., mov(54) dívka k tanpoaídő lůžka prootaty při prontatoktonii- ho poušiii nrotrílní céŕkyľřodnšton vyaílozu Jo cóvka k tanponadč lůžka prostaty při proataiokionii bu použití urotrílaí cővky. lĺöolon mailom. Jo dokonalou heuotaoy lůžka prootaty při současně odvádőai načo z nočovőho aěohýřo. Uvodonőho úöolu oo dooáhno tím,io oblouk e 671 Jo přod dofomovaiolaýn bohatom opatřoa odvídicín otvorom spojeaim odvíděeín kaailkon. oçlvćdäoín vývoà don a aplikační otvor v zokonöoaí sa do-vfonovatolnýn baloakoa opojoný o aplikačVàín kaailkon Jo vyúotĺa d/o aplikační»Předmět vynáleou je cévka k tamponćdč lůžka prostaty při prootatektonii bez pou žití ure trélní cévky.Při .tronovoeíkélní, ouprapubické- proetatektonii »bez dronéže močového něchýře uretrúlní cévkou je moč z močového něchýre odváděna různými xypy epicyatoetomickýchcévek hehe pomocí podtlakové drenáže.Lüevýhodou popeaných způsobů dreniže močového něchýře je nedokonalú hemoeiąaaa lůžka prostaty. Uvedený nedoetatek odstraňuje çévko podle vynálezu, k tamponádě lůžka prostaty při proatatoktomií bez použití uretrální cěvky e vývody, kanálky, otvery a ebloukem, jehož podstata epočívć v ton, že oblouk cévky je před deformovatelným bolonkem opatřen odváděcím otvoren spojený odvćděcín konálkem e odvdděcín otvorein a aplikační otvor v zokončení za deformovatelným bolonkon spojený e apli kačním kanálkem je vyúatěn do aplikačpího vývodu cévky.Príklad provedení podle vynálezu je zobrazen na výkroeu, kde značí obr. l naryený pohled, obr. 2 příčný průřea cévky k tlamponadä lůžka ,prostaty při proetatektomíi bez uretrélní cévky. Cévka l v průŕezu e plicnín kanâlląem g a vývodem plnicího . kanálku 5, a odváděcím kanálkem 1 a odváděcím vývodem g odvéděcího kanálku 1 n. aplikačním kanálkem i e vývodem aplikačního kanálkul. vývody 2,1 jeeu opatřeny uzávěry g představovanými např. posouvatelnou kuličkou. Na druhém konci cévky l je vytvořen obleukšg procházeüící přes deformovatelný balonek lg ee zakončením Li. Oblouk 9 presahuje přes defomovatelný balonek-1 O. Vývod plnicího kanalku 5 je-propojen a .plnicím kanálken g cévky l a úetí plnicim otvorem u do dutiny bplonku 10. Vývod odváděcího kanélku § propojený e odvéćlěcín kanolkem 1 cévky l a úetí odváděcín otvorem u, na boční etraně ohybu Q. Vývod oplikačního kanilku 1 je propojen aplikačním kanálken i cévky L a úaltí aplikační otvorea 12 v zakončení. u.Cévkp l ee zavádí obloukem g balonkem u a zokončenín a po předchozí enukleaci odenomů prostaty přes ąténu močového méchýřeu do lůžka proetaty lg. Deformovaný balonek lg ae plní plnicím vývodem i, vplnicím konálkon g, plnicín etvorem L 1 tekutínou, napr. vodou, čímž ee zvětäí jeho objem o doeáhne ee tomponády lůžka protaty 1 g, plnicí vývodąi ao uzavře uzávěren S. Lplikačním vývoden 1, aplikační kanélkenł pre aplikační otvoril ee podúvi heneatyptikum do hrotu lůžka. prostaty u, aplikační vývod 1 ee uzavře uzivěrea g. Moč z močového .něćhýřąí je. odvaděna odvéděcím otvorom l v ovlouku g cévkypřee ouviděcí kanálekodvúděcín vývodemCévka k tamponádě lůžka prostaty při praayštektomíi bez peuýiti uretrální cévkya vývody, kanálky E oblcukem vyznnčující se tím, že oblouk /9/ cévky /1/ jepřed defotmovntelným bnlnnkem /10/ opntřen odváděcím otvorom /ll/ spojenym odváděcím kanálkem /3/ S cćváděcím vývodem /6/ a aplikační otvor /12 Ž v zakončení /14/ za deformovntelným balonknm /10/ spojený 8 apliknčním kanálaem /4/ je vyústěn do aplikačního vývedu /7/ cévky /1/.

MPK / Značky

Značky: lůžka, použití, urotrální, cévky, cévka, prostatektomii, tamponádě, prostaty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-217285-cevka-k-tamponade-luzka-prostaty-pri-prostatektomii-bez-pouziti-urotralni-cevky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Cévka k tamponádě lůžka prostaty při prostatektomii bez použití urotrální cévky</a>

Podobne patenty