Ventilátorový mlýn s třídičem

Číslo patentu: 217283

Dátum: 15.07.1984

Autori: Šanda Josef, Picka Václav, Hloušek Josef, Šlapanice U Brna

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká ventilátorového mlýna s třidičem pro mletí hnědého uhlí nebo černého uhlí v teplárenských provozech a energetice. U ventilátorového mlýna s třidičem a návratovým kanálem podle vynálezu je návratový kanál třidiče propojen s návratovým otvorem skříně mlýna, uspořádaným v horní části spirálové skříně, přičemž přívod nedomletého uhlí je uspořádán na vnější hrany mlecích desek.

Text

Pozerať všetko

vynález so týká vontilátorovéhe mlýnna třidíčem pro mletí hnědého uhlí neboU ventilátorového mlýrm třidičesi a návra tovým kanálem podle vynílczu je návrato vý kanál třidiče propojen a návratovýmotvorom skříně lýna. uapořádaným v hor ní části spirílově skříně, přičemž pří ved nedonlotâho uhlí je uspořtídín na möj- čí hrany mlecíoh dansk. V -ľřodnčten vynálezu je vontiláterový mlýn s třídičem. Při nlotí hnčdáho nebo černěho uhlí v tsplárenskýoh provoseoh s v enorgetioe pre. ľ ,spalování vo -vznosu so používá ventllátorovýoh mlýnů s třídičem. jeho třídíoí prostor jenávrotovýn kanálem-nejen so osoí stranou. nleoího kolo ventiláterováhe nlýne.Při nlotí ve ventilátorevňnmlýnč vstupuje uhlí se suěíoími plyny do vnitřním prostoru nloeího kolo, ktoré se otáöí ve spirálovć skříni. Zde přichází uhlí do styku se vnitřmíni hrsnuml młoeíoh desok s jejich nárazom dochází k rezpojování uhlí. lelívo jo nleeím kolem vrháne do splrllovó skříně nlýns o odtud vstupuje do třídiče, umístäněho přímo ns mlýnč. T třídíeím prostoru třídlčo se oddčlují jemnú částico uhlí n spolu s nosnými plyny odeházejí jsko primársísměs do práükovodu, hrubć částloe so oddčlují a vrooejínpět do mlyna. łyto- částlce jsou přlvádčny do proudu suroveho uhlí těsně před mleoí kolos .spolu se surovín uhlím přlehánejí opět do styku s vnitřním hrsnsni nIJooíoh dosek. Hrubá část nessmlotáho uhlí z třídiče obíhá tímto způsobem mezi. mleoín kolem s třídičem tak dlouho,oi se semele na prášok, ktorý je vynoson z třídiče de prâäkovodu.Ievýhodeu tohoto ventiláterového mlýna třídičem je, že nesemletá vytříděná část ohlírje přivádčus do vnitřním prostoru nloeího kolo na. tu číst nleoíoh .desek, která má nízkou obvodovouryohlost o sníženou rcspojovací schopnost. To má zs následok snížený výkon nlýno Přímć propojení výtločná části. nlýns so sací stranou mleoího kola přes prostor třídlče má dále zs. následok sníženou dopravní s energetickou účinnost mlýna jako ventilátoru.Uvedená nevýhody odstrsšuje ventilátorový mlýn s třídlčem, snávrstovým kanálem podle vynálezu. Podstata. vynálezu záleží v tom, že návratový kanál třídlčs je propojen s návratovým otvorom skříně mlýns, uspořádànýnv v horní části. spirálově skříněp přičemž přívod nedonletého uhlí je uspeřádán as vnější hrany mlooíoh desok. Výhodou uspořádání podle vynálezu je, že nedomletě uhlí je s třídlče přlvádčno na obvod mleoího kola, kde je. obvodová rychlost maximální s intenzita nárazu nleoíoh deesk na uhlí nejvčtií. Intenzitč nárazu je úměrná rezpojovsoí schopnost o tedy l výkon nlýns.Příklsd provedení vynálszu je znázorněn na připojsnén výkresu., předstsvujíoím sohenn ventilátorového nlýna s ohybovým třídlčem podle vynáleau.llleoí m» 1 s nleoíml desksml g s .um ve smčru šípky z vo spírálové skříni i. Spirálový prostor i nlýno á nsvszujo na vstupní prostor Itřídiče g. řídící prostor g třídíče g je oddělen od vstupního prostoru 1 klspksmi lg s nsvozujo ns něj práäkovod ll s svods g s návrstovým kanálem u, Amístrěnýmprotl návrstovómu otvoru u skříně i. Návratový kanál l může být opstřsn regulační klspkou u o ve svodoe lg může být umístěn m(rszevý itít já.Při. rotaei mleoího kolo ,L vystupuje mellvo spirálovým prostorem 5 ve sněru šípky 1.1 do vstupního prostoru 1 třídičo g. V třídioím prostoru g se oddäluje prášok od nedomletěhe uhlí o vstupuje do práükovedu LJ ve směru šípky g. Nedcmletě uhlí padá ve směru šípky u návrutovým ksnálen l o návrstovým otvorom g na mleoí desky g mlsoího kols l. Po nárazu mloeíeh desek 2 us nedomletó uhlí je toto intnzivnč mletá e splrálovým prostorem 2 opětrvuášeuo ve směru šípky L 1 do třídiče g. ą ,vbntilítorový niýn Š třídičom a nívratovýg kanálem, význąčený tím, že àívratový knníl (13) třídiče (8) 3 oprnpoJen s nivrntovýn otvoria (14) skříně (4) nlýna (6),uspořádaný v horní části spirćlovó skříně (4), Přičcmš přívod nodonldtého uhlí Jo uspořídín na vnější hrany hladal dosah (2).

MPK / Značky

Značky: třídičem, ventilátorový, mlýn

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-217283-ventilatorovy-mlyn-s-tridicem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ventilátorový mlýn s třídičem</a>

Podobne patenty