Nosič dvojic polovodičových prvků pastilkového typu

Číslo patentu: 217282

Dátum: 15.07.1984

Autori: Ošlejšek Oldřich, Šťastný Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nosič dvojic polovodičových prvků pastilkového typu pro jejich propojení v elektrických přístrojích, zejména usměrňovačích, sevřením mezi svírací desky, sloužící jako přívodní kontakty, a za použití plochých přívodů, sevřených mezi prvky dvojic, vyznačující se tím, že ploché přívody jsou vytvořeny jako dvojice rovnoběžných přívodních pásů (4), mezi nimiž je sevřen vyrovnávací člen (9).

Text

Pozerať všetko

gąj§ 5 g PO PIS vv NÁLEZU 217 232 K AUTDRŠKÉMU osvěnćsní(75) . ., . . Autor vynálezu OŠLEJSEK OLDŘICH ing. asc., ŠŤASTNÝ ANTONIN, BRNO54) Nosič dvojíc polovodičových prvků pastilkového typuVynález se týká nosiče dvojíc polovodičových prvků pastilkového typu pro jejich propojení v elektrických přístrojích, zejména usměrňovačích, sevřením mezi svírací desky, sloužíci jako přívodní kontakty, a za použití plochých přívodů, sevřených mezi prvky dvojíc.Polovodičové prvky paetilkověho typu bývajł umiařovány ve dvojicich do nosiče tvořeného dvěma deskami, aloužícími současně jako chladítka a sběrače proudu. členy dvojice polovodičových prvků svírají přitom mezi sebou ploché přívody proudu, kterä rovněž maji zvětšený povrch za účelom lepšího chlazení.Výška paetilek nebývá naprosto shodná a také rovnoběžnoet základen pastilek nebývá vždy dodržena, takže kontakty bez zvláštního zařízení by nebyly všechny zaručeně stejně kvalitní.Tato nevýhode je odstraněna u nosiče dvojíc polovodičovýoh prvků patilkového typu,tím, že ploché přívody jsou vytvořeny jako dvojice rovnoběžných přivcdních pásů, mezi nimiž je aevřen vyrovnávecí člen. uVynálezem se dosahuje kontaktní vyváženoeti a spolehlivoeti. neboš umožňuje dilataei tlcušřky eevřeného přivodu mezi paetilkami. Vynález umožňuje dosednutí přívodníchpásůcelou plochou na základna pastilkového polovodičovêhe prvku.Příklšĺřďprovedsní nosiče dvojio polovodičových prvků psetilkováho typu podle vynúlezu jsou zobrazeny na výkrese, na nčmž na obr. 1 je schéma projtázového usmčršoveče, no obr. 2 rjo schemsticky znizorněno sestavení nosiče podle vynálezu, použitého u troďfázovčho usmčršovače podle obr. 1, na obr. 3 je řez nosičem podle vynúlezu lomenou rovinou jdouoí svorkomi fizí X, Y, na obr. 4 je čelní pohled na nosič podle vynilezu s čístočným pohleden zs svírací.desku a na obr. 5 až 8 je boční pohled na přívodní pásy nosiče podle vynálozu s vyrovnivseím členem v různém provedení.Nosič podle vynilezu sestává ze dvou svíracích desek 2, mozi nimiž jsou polovodičově prvky L, vytvořeně jako pastilky, v tomto případě diody, zapojená v usmčriovacím můstku podle obr. l. Svírscí desky 2 jsou k sobě přitaženy svorníky g. Mezi polovodičovými prvky L jsou sevřeny dvojice přívodních pásů 1, mezi nimiž je opäť sovřen vyrovnívací člen Q. Na přívodních päseoh A jsou přívodní svorky Q pro připojení tří fází X, Y, Z střídsvé sítě,přičemž přívodní svorky Q každé dvojice jsou vzájennč propojeny ohóbným vodičom 1. Přívodní pásy i jsou na svých konoíoh opstřeny chlsdioími desksmi 6na ně kolmými s zssehujícími do středového ventilsčního otvoru lg ve svírecíoh doskách 1, provedených jako mezikruší.Svírací desky 1 jsou opatřeny na svém povrchu chladicími žebry 2, které zssohujírovněž do ventilačního otvoru lg. VPřívodní svorky Q pro všechny ráze Š, Y, Z střídsvá sítě i pro výstup stejnosmčrného proudu, označený znnměnky-ŕa -, jsou umístěny na obvodu nosiče.Vyrovnávaoí člen 2 je podle provedení podle obr. 3 e 5 až 1 vytvořen jako pružné těleso. Ja výhodné vytvořit pružné tělsso jako tlačnou pružina, ukotvenou svými konci v prohlubních ll v přilehlých stranách přívodních písů 1, obr. 5, nebo jako pryžovou kostku, aevřenou mezi výstupkylg na přilehlých stranách přívodníoh píeů 5, obr. 6.Podle obr. 8 je vyrovnávocí člen 3 proveden jako šroub s kuželovým ukončením, zsšroubovaný v jednom z přívodníoh pásů i, přičemž kučelově ukončení leží mezi skosenými ploohsmi lg přívodních pásů 1. Skosoné plochy mohou být vytvořeny i jako stěny rozpůleněho kuželovitáho otvoru.Na obr. 3 je.znäzorněn vyrcvnávocí člen 2, provedoný jako zvlnäná pružná vložka.1. Nosič dvojíc polovodičových prvků pastilkového typu pro jejich propojení v elektrioě kých přístrojích, zejména usměrňovačích, sevřením mezi svírsoí desky, sloužící jako přívodní kontakty, s za použití plochých přívodů, sovřenýoh mezi prvky dvojíc, vyznsčujíoí se tím, že ploché přívody jsou vyovořeny jako dvojice rovnobčžných přívodních pásů(4), mezi niniš je sevřen vyrovnávscí člen (9).2. Nosič podle bodu l, vyznačujíoí se oím, že přívodní pásy (4) probíhsjírediálnč muzi ivírscími desksmi (3), vytvořenými jako mezikruží se středovým ventilsčním otvorom (10), přičemž přívodní svorky (8) jsou umístěny na obvodu pouzdra.3. Nosič podle bodu 2, vyznsčujíoí se tím, že svírsoí desky (3) jsou na svém vnějším povrchu opatřeny cnladioími žebry (5), zasahujícími do ventilsčního otvoru (10).4. Nosič ,uąle bodu 2, vyznačující ae tím, že přívodní pášy (4) Jsou na evýdz konoích opatřanw chladioími deskami(6), na ně kolmými a zeeahujícími do ventilačního otvoru (10). 5. Nosič podle bodu 1, vyznačující se tím, že vyrovnávací člen (9) Je tvořen pružným těleeem. 6. Nosič podle bodu 5, vyznaěující se tím, že vyrovnávaoí člen (9) je tvořen tlačneu pružinou, ukotvenou svými konci v prohlubních (ll) v přllehlých stranách přívodních pásů ( 7. Nosič podle bodu 5, vyznačujíñí se tím, že vyrovnávací člen (9) je tvořen pryžovou koetkou sevřenou mezi výetupky (12) na přilehlých stranách přívodních pásů (4). ą. Noeič podle bodu 1, vyznečuýíuí ee tím, že vyrovnávací člen (9) je tvořen šroubem a kuželovým ukončením, zašroubovaným v jednom z přívodních páeů (4), přičemž kuželověukončení leží mezi ekosenými plochami (13) přívodních pásů (4).

MPK / Značky

Značky: prvků, dvojic, pastilkového, nosič, polovodičových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-217282-nosic-dvojic-polovodicovych-prvku-pastilkoveho-typu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosič dvojic polovodičových prvků pastilkového typu</a>

Podobne patenty