Regenerátor zařízení na nízkoteplotní dělení plynů

Číslo patentu: 217281

Dátum: 15.07.1984

Autori: Bína Ladislav, Hrnčíř Bohuslav, Celar Lubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je řešení regenerátoru s teplosměnným trubkovým svazkem, který je vyveden pomocí trubkovnice, která je spojena se dnem regenerátoru přes kompenzační člen, umožňující vzájemný posuv dna a trubkovnice. Poloha trubkovnice je pevně fixována vůči plášti regenerátoru. Fixováním polohy trubkovnice vůči plášti regenerátoru s použitím kompenzačního členu, který umožňuje vzájemný posuv dna regenerátoru a trubkovnice je docíleno toho, že upevnění trubek teplosměrného svazku regenerátoru v trubkovnici není vůbec namáháno vlivem posuvu dna regenerátoru při reverzacích. Vynález je zobrazen na přiloženém obrázku. Vynálezu může být použito u regenerátorů zařízení na dělení vzduchu, které jsou cyklicky tlakově namáhány.

Text

Pozerať všetko

m°VY°l HRNČÍŘBOHUSLAV, BOLETICE CELAR LUBOMÍR ing. DÉČÍN, sním LADISLAV ing. CVSc üsmŕ NAD mnmÚčolem vynálezu je řešení regenerátoru 5 teplosměnným trabkovým avazkem, který je vyveden pomocí trubkovnice, která je spojena ae dnem ragonerátoru přes kompenzační člen, umožšující vzájemný posuv.dna a trubkovnice. Poloha trubkovnice je pevně fixována vůči plášti reganerátoru. Fixnvánim polohy trubkovnice vůči plášti regenerátoru s použitím kompenzačního šlenu,který umožňuje vzájemný posuv dna regenerátoru a trubkovnice je docíleno toho, že upevněni trubek teplosměrnáho svazku regenerátoru V trubkovnici neni vůbec namáháno vlivem posuvu dna regenerátoru při reverzacien.Vynález je zobrazen na příloženém obrázku. Vynálezu může být použite u regenerátorů zařízení na dělení vzduchu, které jsou cyklicky tląkbvěvnamáhäny.Vynález ee týká regenerátoru zařízení na nízkoteplotní děiení plynů.Regenerátory zařízení na nízkoteplotní dělení vzduchu slouží zejména k výměně teplemezi vetupujícím vzducnem a vyetupujíeími produkty dělení vzduchu, které mohou prouditbuč po kamenné náplní regenerátorü nebo trubkovými svazky regenerátoru. Vlivem této skutečnosti je nutné uspořádání. regenrátorů ve dvojících, přičemž vždy jedním regenerá torem proudí vstupujícĺ vzduch 0 tlaku cca 0,5 Mľa, ktorý ee etykem e kamennou náplní oehknzuje, zatímco druhým regenerátoem proudí produkt nízkoteplotního dělení vzduchu (kyslík, dueík), ktorý naproti tomu ochlazuje kamennou náplň regenerátoru. Přepínání regenerátorů znamená, že se mění proudění media regenerátory ve dvojici. Při tomto přepínání nastává zejmé na u velkorozměrných regenerâtoru prühyb dna regenerátorů vlivem natlakování e odtlakování regenerátorů. Tento cyklický průhyb dna regenurátoru má nepšíznivý vlív na upevnění trubekv trubkovnici teploeměnného svazku. Doeud známé regeaerátory zařízení na nízkoteplotní dčloni plynů, které zajišłují výměnu tepla.mezi vetupujíeím vzduchem e vyetupujícími produkty nízketeplotního dělení vzďuchu jednak regenerativním způeobem prostřednictvím kamenné náplně a jednak rekuperativním prostřednictvím vestuvěného teploeměnného trubkového svazku mají obvykle teploeměnnýtrubkový svazek vyveden ze dne regenerátoru pomocí trubkovnice, Která je pevnč spojene potrubíu se dnem regenerátoru. Vzhledem K tomu, že teploeměnný truhkový svazek je zasypán kemennou náplní reganerátoru a lze tudíž předpokládat, že je v regenerátoru pevně fixeván, je upevnění trubek v trubkovníei nąmáháno vlivem pruhybu dna regenerátoru při ŕeverzącích ne může dojít K vytržení trubek z trubkavnice. Dalším známým řešením je uepořádání t.zv.phovoueí trubkovnice. Při tomto uspořádání je trubkovnice spojene ee dnem regeneřátoru pomoci na př. diletačního vlnovce. Nevýhodou tohoto řešení je skutečnost, že upevnění trubek V ťrubkovnicije přídavně eykľicky numáháno od síly, kterou vyvozuje tlak vzduchu na trubkovnici.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny řešením regenerátoru zařízení na nízkoteplotní dělení plynü, ve kterém je umíetěn teploeměnný trubkový svazek, jehož nejméně jedna trubkovnice je epojena ee dnem regenerátoru přes kompenzační člen umožňující vzájemný posuv dnu a trubkovnice. jehož podstata epočívá v tom, že poloha trubkovnice je pevně fixována vůči pláštiFixovínim polohy trubkovnice vůči plášti regenerátoru a použitím kompenzečního členu,který umožňuje.vzájemný pqsuv dna regenerátoru a trubkovniçe je docíleno toho, že upevnění trubek teploeměnného svazku regenerátoru v trubkovnici není vůbec namáháno vlivem posuvu dne regenerátoru při reverzeeích. Volný pohyb dne regeneráťoru vůči trubkovnici je umožněn použi tím kompenzačního člena.Ne připojeném výkreeu je znázorněn regenerátor zařízení na nízkoteplotní dělení plynu,ve kterém je umíetěn teploeměnný trubkový svazek e příkladným provedeuím kompenzačního členu podle vynálezu. U tohoto přikladněho-provedení jsou trubky teplcsměnného svazku Ž zaeypány knnennou náplní regeneríteru É. Trubknvnice gje pevně fixeváua vůči plášti g regenerátoru pomocí prodloužení trubkovnice łł, přičemž toto pýodloužení trubkovnice łł je pevně epojenoe trunxovnicí 1. Uvedené prodloužení trubkovnice łł je dále pevně spojene 5 konstrukcí 1, jež je opět pevné spojene s pláštěm L regenerátoru. Volný pohyb dna regenerátoru gvůči trubkovnici 1 je umožněn kompenzačním členem, jež se V příklainém provedenískládá z vývodu 1 dna regenerátoru g, ke kterému je na příklad šrouby připevněnaobjímka Q těsnícího elementu Q. S trubkovnicí Q je pevně spojen posuvný díl lg, který je posuvně zasunut do vývodu 1, Při prhybu regenerátoru g se tedy pohybujevývod 1 vůči posuvnému dĺlu lg, přičemž mezi nímí je uložen tlakově těsnící elemeht Q. Kompenzaćní člen je možno řešit různými zpúsoby pomocí těsnicích elementů, vlnovcůatd. Použití vynálezu se předpokládí u regenerátorů zařízení na nízkoteplotní dčleníplyná pŕípadně i u jiných druhů výměníků, kde neni vhodné přĺdavné namáhání uloženírłâangašr vzNÁLEzU Regenerátor zařízení na nízkoteplotní dělení plynů, ve kterém je umístěn teplosněnný trubkový svazek, jehož nejméně jedna trubkovnice je spojena se dnem regenerátoru přeskompenzační člen umožňující vzájemný posuv dna a truukovnice vyznačující se tím žepoloha trubkovnice (4) je pevně fixována vůči p 1 áŠti(l) regenerátoru.

MPK / Značky

Značky: regenerátor, zařízení, dělení, plynů, nízkoteplotní

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-217281-regenerator-zarizeni-na-nizkoteplotni-deleni-plynu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Regenerátor zařízení na nízkoteplotní dělení plynů</a>

Podobne patenty