Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká způsobu přípravy L-lysinu z vyfermentované půdy po ukončené kultivaci produkčního mikroorganismu adsorpcí z filtrátu vyfermentované půdy na silně kyselém katexu a následující elucí roztokem alkálie, například roztokem hydroxidu sodného a rozprašovacím a sušením elurátu, a to tak, že se eluát zbavený amoniaku odpařením ve vakuu upraví kyselinou chlorovodíkovou na pH 5,0 až 6,0 s výhodou 5,3 až 5,7, potom se zahustí ve vakuu na měrnou hmotnost 1,125 až 1,135 t/m3 a podrobí rozprašovacímu sušení při teplotě 75 až 80 (C na výstupu vzduchu. Získaný produkt je určen především pro přípravu krmných premixů.

Text

Pozerať všetko

(21) PV 9140/-79 C 12 P úkon PRÓ VYNÁLEZY rAutor vynálezu SÁLKA JÁN ing., BUČKO MICHAL ing. asc., mb ALEXANDER, msg. BYSTRICA,šum KAREL dr., ULBERT sTAuIsLAv ing., PRAHAVynález so týká způsobu připravy L-lyainu z vyforňontované púdy po ukončoné kultivaci produkčního mikroorganiamu,aásorpcí z filtrátu vyfermentované půdy na silně kyselém katexu a násleêujícíolucí roztokem olkálie, například roztokem hydroxidu sodnéno n rozprašovacím suěoním olurätu, a to tuk, že še eluát zbavený amoníaku odpařenin ve vakuu upraví kyselinou chlorovodikovou na pH 5,0 až 6,0 s výhodou 5.3 až 5,7, potom se za.huatí ve vakuu na měrnou hmotnost 1,125 už 1,135 t/m 3 n podrobí rozprašovacímu sušení při teplotř 75 až 80 C na výstupu vzduchu. Žíekaný.proéukt je určen především pro příprsvu krmných premixů.vynález se týka zpusobu přípravy L-lysinu z vyfermentovane půiy po ukončené kultivaci produkčního mikroorganismu, adsorpcí z filtrštu vyformentovanć půdy no oilnl kyoelćn katexu a následující elucí roztokem alkalie, například roztokomVýznam esenciálních aminokyselín při výkrmu hospodářských zvířat, zejména pak význam lysinu při fortífikací krnných směsí neustále stoupá. Je známa celú řada způsobů výroby aminokyselín včetně lysinu, pro svou hoapouárnost a poměrnou jeunouuchost převládajízpůsoby fernentační. Při této alternativě se lysin obvykle získava ve formě dihyirňtu hydro chloridu vícestupňovou, poměrně nákladnou izolací, která končí krystalizací zahuštěnéhoObecné využití ionexů při izolací lysinu je známo /australský pat. spis č. 404 209,belgický pat. spis č. 683 933, francouzské pat. spisy č. 2 041 658 a 2 033 845/. Dále jsou podrobně rozpracovány podmínky přípravy eluátů a jejich zpracování na krystalické preparaty /britský pat. spis č. 1 186 988, sovětské pat. spisy č. 174 940 a 279 621/. Nověji přibývá úiajů o přípravě technických preparátů lysinu přímo z fermentovane püdy zahuštěním a následujícím rozprašovacím suäením /francouzský pat. spis č. 2 244 817, australský pat. spis č.Dale je známa příprava pevného lyeinového preparátu z eluátu po odstranění balastů sorpcí na slabé bazickéuanexu /čs. a.o.č. 175 650/, umožňující po přídavku plnidla vysušení o získání pevného preparatu s vysokým obsahem lysinu. Na podobnćm principu je založen postup podle britského pat. spisu č. 1 117 699. při němž se zíkaný eluat zbavuje balastních lepivých látek adeorpcí na silně bazickém anexu eluát se po úpravě pH na 6,0 muže potom vysušit na pevnylysinový preparát, který slouží jako meziprouukt pro zpracování na krystalický produkt.Nyní bylo zjištěno, že při vhodne volených podmínkách je možne připravovat pevný ląi V nový preparút dohydratací eluatu, o to iz eluňtu získaneho po předchazející adsorpci lysinuna silně kyselćn katoxu bez purifikačního stupně na bázických anoxech. Podle tohoto způsobu. je možno i nepurifikovaný eluat přímo usuěit při specíficky upravených podmínkách zahuětování, okyselovaní a sušení a získat vyhovující preparát bezvodáho lysinu, který je dlouhoúobě skladovatelný a nelepivý i bez použití plnidla fPředmětem vynálezu je tedy způsob prípravy L~lysinu z vyfermsntovane půdy po ukončená kultivaci produkčního mikroorganismu, aisorpcí z filtrátu vyfermentované půůy na silně kyselém katexu a násleuující elucí roztokom alkálie, například roztokem hydroxdqu sodněho a rozprašovaw cíu sušením eluátu, jehož podstata spočíva v tom, že se eluat zbavený amoniaku oópařením ve vakuu upraví kyselinou chlorovodíkovau na hounotu pH 5,0 až 6,0 s výhodou 5,3 až 5,7, potomse zahustí ve vakuu na měrnou hmotnost 1,125 až 1,135 t/u a podrobí rozpraäovacímu sušení přiTyto vzájenmě skloubeně parametry je nutno pro áosažení požadovaného účinku dodrževat,poněvadž při sušení v případě změny pH směrem do kysolě oblasti nastává nežádoucí tmavnutí produktu, při změně směrem k alkalické oblasti se proąukt při sušení stává tsrmoplastickým,což způsobuje lepení a hrudkování a znemožňuje skladování a homogenizaci při přípravě krmnýchpremixů. Důležité je rovněž doâržení měrné hmotnosti zahuštěného eluátu, nebot při jejímonížení pod 1,125 t/m 3 je produkt po vysuloní velmi jemný, ztrácí se úletem o zhoräuje se,resp. unenožĺuje se jeho transport v suäicím zařízení. Při překročení něrné hmotnosti nad l,li t/m 3 jsou částice sušeného produktu větší, ze sušicí věže vycházojí nedosušené, v trunsportnín potrubí a v odlučovacích cyklonech se nalepují. Teplota výstupního vzduchu je úzce evázánaI předcházejícíní parametry, a to tok, že při překročení 80 C no výstupu se stává produktternoplostický s výše uvoienými nepříznivými důsleiky.Výhodou způaobu podle vynálezu je zvýšení výtěžností o 7 až B S teorie ve srovnání s přípravou kryetulíokého produktu a ve srovnání so způsobem příprovy technického produktu,jehož pŕíncipen je zahuätění u usušení vyfornentovonć půdyą je přeäností úspora tepelneenergie, poněvoiž so tepelne dehydrutuje pouze koncentrát z íontoněnnýeh pryskýříc, jehožobjem přeistavuje pouze 1/3 objemu vyferuentovaně půây.Bližší podrobnosti způsobu podle vyuálezu vyplývají z příkloiü provedení. PríkladPríklad 1 K n/ 30 litrů fíltrátu fermentuční půdy, upraveného konc. kyselinou aírovou na pH 2,0s obsahen lyeinu 50 g/litr, bylo vedeno na sloupec silně kyselěho katexu o objemu8 litrů. Při adsorpci cinil průnik lysinu nu další sloupec 390 g. Po odsorpci byl vyřnzený sloupec promyl vodou, přičemž množství lysinu v promývacích vodách bylo 104 g. Tento roztok byl vrácen zpět do dalšího obsorpčního cyklu. Po promytí sloupce vodou byl uąsorbovanýlysin eluován 2 N hydroxíden sodným a bylo získáno B litrů eluětu s obeehen lyainu 101 g/lítr, tj. celkem 808 g a 4 lítry chudćho eluátu 5 obsnhem 38 3/litr, tj. celkem 152 g. Po eluci byl sloupec promyt vodou, přičemž ztráty lysinu v promývncích vodách činíly 44,4 g. Zahuštěním bohatého eluátu a úpravou pH kyselinou chlorovodíkovou na hodnotu 4,8 /něrná hmotnost 1,180 t/l 3/ byl zíokán I. proiukt krystnlického hydroćhloriàu lysinu /ve formě iihyirátu/ v množství 650 g /obsah čisté látky 80 hmotn./ n II. produkt V množství 179,5 g /obsah čietě látky 78 hmotu./, celkem 650 g čistá oubotsnce, což představuje výtěžnost krystulizaco.31,5 teorie, vztnženo nn získaný eluát.b/ 8 litrů eluátu z příkladu la/ bylo zahuätěno na koncentroci lyeínu 450 g/lĺtr /něrná hmotnost 1,145 t/n 3/ n 37 kys. chlorovodíkovou bylo upraveno pH na hodnotu 6,5. Takto upravený oluút byl výauěon v rozprošovocí suäárně při teplotách 180/80 C. Bylo zíakňnou 104 l,l g technickeho lysínu s obauhom 73 hmotn. hydrochloridu L-lysínu, tj. 760 g čistá subotance. získaný produkt již v průběhu sušení byl lepivý a hygroekopický, což se při skladování dále zhoršovulo. Pro tyto vlastnosti nelze získaný produkt homogenizovat,bulit a expedovat.e/ 8 litrů eluátu z příklaiu la/ bylo zahuštěno as koncentreci lyeinu 450 g/litr /merná hmotnost 1,145 t/n 3/ o 37 kys. chlorovodíkovou bylo upraveno ph na hodnotu 4,5. Takto upravený oluát byl vysušen v rozprašovací sušárně při teplotách 180/80 °C. Bylo získáno l 027,8 g technického lysinu s obsahom 7,9 hmotn. hydrochlorídu L-lysinu, tj. 722,5 g čisté suüstance. Produkt sice v průběhu sušení nebyl hygroskopický, ale byl zbnrven silně do hněíočerveno. Hygroekopičnost o lepívost L ohjevily sice až po delší době skladovánínež v příkleeu lb/, ole znesnodňovaly prípravu premixů.8 litrů eluátu z přikladu la/ bylo zahuštěno ve vakuu na objem 4 ~litrů, čímž byl z eluátu odatraeěn volný čpavek. Koncentrát byl uprnven 37 kya. chlorcvcdíkouow na 93 5,S n pJtom byl znovu vakuově zahuětěn na obsah hydrocnlorídulyainu 380 5/litr /měrná hmotnost1130 t/m 3/. Po vysušení koncentrátu při łeplotách 180/80 C bylo ziskáno 1082,1 g technického lysinubs obaahem 790 g čisté substúnce. Sušení Koncentrátu probíhalo hludce i bez použití pomocných látek, získaný produkt byl uehygroskopícký a rwlepivý, schopný balení n expedicei po delší době skladování.Způsob přípravy L-lysinu z vyfermentované půdy po ukončené kultivaci produkčniho mikroorganismu, udsorpcí z filtrátu vyfermentované půdy na silně kyselćm katexu a následující elucí roztokem nlkálie, například roztokem hydroxidu-sodného a rozprašmvacím sušením eluátu,vyznačujicí se tím, že se eluát zbavený amoníaku odpařením ve vukuu upraví kyselinou chlorovodikovnu na hodnotu pH 5,0 až 6,0 s výhodou 5,3 až 5,7, potom se zahustí ve vakuuna měrnou hmotnost 1,125 až 1,135 t/m a pOdľIbÍ rozprušovacimu sučeui při teplaté 75

MPK / Značky

Značky: způsob, l-lysinu, přípravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-217280-zpusob-pripravy-l-lysinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy L-lysinu</a>

Podobne patenty