Zařízení pro zavěšování břemen

Číslo patentu: 217275

Dátum: 15.07.1984

Autor: Čapek František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro zavěšování břemen, zejména pro přenášení stolic jeřábem. Podstatou vynálezu je stabilní zařízení, upevněn jednoduše na závěsných čepech stolice a podepírané stavitelným stojinami. Za použití lana, které je upevněno na podpěrné konstrukci, která zároveň lano stabilizuje v určité poloze, je možno hákem jeřábu bez pomoci vazače zachytit stolici a provést její přemístění a opět bez pomoci a obsluhy vyvěsit hák ze závěsu.

Text

Pozerať všetko

r°r. Po PIS vYNÁLEzu 217275(75) Autor vynálezu ČAPEK FRANTISEK ing, ZĎÄR NAD SÁZAVOU üâ) Zařízení pro zavěšování břemen /Zařízení. pro zavěšovrání břemen, Jájmána pro přenášeni sàolic jeř-ćzbem. nástatou vyaálezu je ątaąoilní zaařízéni, upov-w něné jednoduše na závěszzých čepacn stolica a podepirazuě acavitelnýmí sttajinązni. Za použití. lana, která B upévąlěno na podpěxw zá xçczatrzak.z.ě, která zároveĺflano stabiLizujo v určité poloze, je možno hákem J 3 ľá~ bu bez pomoci vazače zachytii stolici a provést její přemístění a opět bez pomoc. - . obsluhy vyvěsit hák ze závěsu.vynález se týká zavěšení břemen na př. válcovscíoh stolic pro transport Jeiibem.Dosud známá systémy přenášení břemen, nepř. válcovecíoh stolie, jsou řešeny etabilním nálitkem s okem přímo na stojanu stolice na zavěäoní Jeřábověhe háku. Delsím řešením je použití nalitých čepů na stojanu stolice na ktorí se zevěšují oka lan, umíetěných na jeřábovém háku. Rovněž jsou používňny i těžké přípravky, prostřednictvím kterých jsou břemena,např. váleovscí stolice zevěšovány na hák Jeřúbu.Nevýhodou prvního uvedeného systému je masivnost nálítku spolu s kompliksoemi při výrobě a manipulaci s převraoením dna do vertikální polohy. U dalších dvou systémů je třeba ručně zavěěovat oka lan na čepy stolic, což vyžaduje obsluhu vazsčem se zvýšenou možností úrazu.Vyše uvedené nedostatky jsou odstrsněny zařízením pro zavěšovánítbřemen podle vynilezu,jehož podstatou je takové provedení, že na závěsná čepy břemene jsou kyvně upevněny vzpěry,které jsou otočně spojené s trubkami 5 vedeními, kterými prochází lano.Tímto provedením se dooílí malá hmotnost systému, možnost zavěšení a vyvěšení břemene,např. váloovsoí stolice, pouze jeřábníkem bez účasti další obsluhy vazsčem, čímž se zvýší i bezpečnost práce.Na připojených výkresoch je na obr. l znézorněn bokäřys uspořádání zařízení pro zsvěšování břemen na stolici e obr. 2 znázorňuje nárys.Na obr. 1 je příkled zařízení dla vynálezu. Břemeno § (nepř.válcovací stolice) má závěsné čepy 2, na nichž jsou upevněny vzpěry 2 držící trubky ł. Na těchto trubkách l Jsou otošně upevněns vedení 3 podepřená teleskopickými rsmeny 1 pomocí pružin à. Ľano 1 má na koncích oka umístěná na zívěsných čepech 1 břemene § s je vedené v úchytech na truboe L dále vedeními 3. Mezi vedeními g je vytvořena nepnutá část lane, do ktoré se umísti hákjeřábu ll. Na obr. 2 je vidět nárye zařízení. Na vzpěrách 2 jsou otočně umístěny podpěry 6pomocí nichž se určuje správný úhel naklonění obou polovin zařízení tak, aby lane 7 v horníčásti se navzájom dotýkals.Nosné lano 1 je rozpíráno trubkou L, která vymezuje prostor nad břemenem Q e dovoľuje umístit v horní části břemene nästavbu bez nebezpečí poškození lenem 1. Tolersnce v délce lane jsou oliminovány teleskopickými rameny 1, ktoré rozpírají vedení g s tak udržují lano v horní části napjaté pro možnost zevčšení jeřibováho háku přímo jeřábníkem.Podpěry Q slouží k tomu, aby při upevnování zařízení pro zavěäování hřemen na břemenech o různých vzdálenosteoh závčsných čepů, bylo možno nastavit sklon vzpěr Ž tak, aby se laneobou částí zařízení dotýksls. sklon se přibližně nastaví při původní montáži a pak se dosta vuje podpärou §. Tím, že len obou částí se dotýkají e nebo jsou v těeně blízkosti je umožněnozavěšení obou len 1 na jeden jeřábový hák ll. Obě části zařízení jsou netrvalo upevněny na břemenech Q, nspř. váloovsoí stolici.Uvedená zařízení plní funkci tak, že při požadsvku přemístění břemene Q příjede jeřáb a bez pomoci obsluhy vazečem najode hákem ll a zavěsí lane 1 obou částí zařízení pro zavěěování břemen najednou, Pak prevode požądovanou manipulaci a opět, bez pomoci obsluhy vazsčem vyvěsí jeřábový hák ll.Zařízení pro zavěšování břemen vyznačené tim, že na závěsnš čepy (9) břemene (8), jsou kyvně upevněny vzpěry (5), spojené otočně s trubkami (1) a vedeními (2)Zařízení dle badu 1 vyznačené tím, žà na závěsných čepech (9) břemene (8), jsoú svými aky (10) upevněna ląna (7), opírající se o čela trubek (1) a procházejícípřes vedení (2), kde v části mezi oběma vedeními (2) je prostor.pro hák (ll).Zařízení dle bodu 1 a 2 vyznačené tím, že obě vedení (2) jedné části zařízení jsou spojene trubkou (1) pomocí otočně upevněných teleskopických ramen (4), ve kterých jsou umístěny pružiny (3).Zařízení dle bodu 1, 2 a 3 vyznačené tím, že lana (7) V prostoru mezi vedeními (2)se dotýkají nebo Jsou ve vzdálenosti, umožňující zachycení háku (ll).

MPK / Značky

Značky: břemen, zařízení, zavěšování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-217275-zarizeni-pro-zavesovani-bremen.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro zavěšování břemen</a>

Podobne patenty