Beton vysokých počátečních pevností

Číslo patentu: 217272

Dátum: 15.07.1984

Autori: Bruthans Zdeněk, Guštafik Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Beton vysokých počátečních pevností z portlandského cementu nebo směsného cementu na bázi portlandského slínku, vody a kameniva zvláště s tvrdnutím urychlovaným ohřevem, vyznačený tím, že obsahuje vyjádřeno v % hmotnosti portlandského respektíve směsného cementu 1 až 20 % účelně 2,5 až 7,5 % hlinitanového cementu a 0,1 až 2,5 % účelně 0,25 až 1,0 ve vodě rozpustného síranu, například sodného a/ anebo draselného.

Text

Pozerať všetko

(75) . Autorvynájezu BRUTHANS ZDENĚK mg., BRATISLAVA, GUŠTAFIK JURAJ, PEZINOK(50 Beton výsokýeh počátećních pevnosti1 Vynáluz se týká betonü z křomičitanových cementů, tj. portlandakých cementů a aměaných cementů na bázi portlonñakěho àínku, u kterých se dosahuje zvláětě při zvýšoné teplotě v krátkén čoao vysoká počňteční pevnost přidavkem hlinitanovéhoicementu o rozpustných aíranů, nejlépe olkě 1 ií.Doeohováni vysokých počátečnich pevnosti botonů z moltovin na bázi portlundakeho alinku je zásadní otázkou pro zefektívnění výroby profabriàátů a často í nonolitickýchbetonových konstrukcí, protože umožňuje větší výrobu na iannem atrojním zařízení, popřípaďě rychlejší postup stavebních praci.V doaavodní praxi se pro urychleni tvrdnutí betonu používnji fyzíkllní metody,chemické metody i jejich kombinace. Z fýzikálnich je nejrozšiřenłjší použití ohrevu směsi.Či už při její výrobě v michučce o nebo ve formě či bednění po zhutnění. současně se někdy uplatňuje zvýšení n nebo snížení tlaku - lisovúní, vnkuování - samatné nebo v kombinací e vibrovánin - vioroliaovňní a vibrovñlcovňní a víbrovákuovúni a podobné.Z chemických zpüoobü je nejrozšířenčjši použiťí příiavku chxoridu vapenotého, popžipaiě hlinitého nebo sodnćho a jejich kombinací n též přídavkü jiných aolí aixnýcn anorganic kých kyoolin zvluště ousitnnů, dusičnanů, airanů o jejich kombinaci.Úěinnoat všoch oosuvadnicn zpusobu je omezoná o uni jojicn kombinace neumožňujíĺlsihlvit tak rychlý nárüst puxnosti, jako vyžaâuji moderní výrobní technologie, Fyzikál 217272áł zpüäoby jsou znsčně náročné ne energií a slrojní zařízení. mevíc mají často vedlejäí negativní účinky jako je rychlá ztráta zprscovstelnoeti teplých betonových směsi, porušení botonu a obtížnő hygienické podmínky při ohřevu s jiné. Použití ďosavndních chemických unychlovsčů tvrdnutí má též omezenou účinnost e jejioh používání je onezsné korozivním vlivem chloridů na ocelovou výztuž. Jsou známé i látky,které silně urychlují tuhuutí jako například sods, potas, křmičitan sodný s draselný, hlinitanąsodný, mrnvenčan sodny s jiné, tyto však neposkytují Gestotečnou dobu zpracovstelnoati betenová směsi, beten tuhne před zhutněnís se všemi negativními důsleiky. Podobné problémy o rychlý tuhnutím vyvolávi přídavek hlinitenoveho cementu do betonu z portlaniskáho cementu. Proto se též ani tento způsob nevyužívá v praxi s výjimkou speciálních přípedů jako je těsnění průsaků vodys podobnč, kde so.právě využívá rychlo tuhnutí. Mezi chemická příssdy potři i ztekusovsče betonových snčsí najčsstěji organické oulfonovaná látky jako nspříkledlignineulfonsny,ktoré enižují viskozítu conentove kąio a tí usnsdňují zprscovstelnost. Když se lepší zpraoovotolnost využije ne snížení obsahu záměsové vody. vzrůstá někdy výsledná pevnost betonu. V poöátečníoh fázíoh ovlivňují tyto přísady pevnost negativně, co ztěžuje až znenožňujo Jojieh použití při peřoní betonu.Nedostatky doeovedního stavu se odstrsňují podle vynálozug ktorý umožňuje dosáhnout zvláště u ohřívsnýoh hotolñ v nečekenč krátkćm čese pevnosti dostačujíoí pro odformování e msnipulaoi s prvky, přičemž je současně zlepšení zprscovstelnost betonové směsi po dobu dostsčující k Jejínu uložení I zhutnění. Dosahuje so to tak, že se do betonové směsi na bázi křeničitanovőho cenentu přidá hlinitenový cement v množství 1 až 20 účelně 2,5 až 7.5 z hmotnosti křomičitsnovćho eementu a současně vo vodě rozpustný síran nejlépe sodný anebo drssolný v množství 0,1 až 2,5 účelně 0,25 ež~ 0,75 z hmotnosti křemlöitsnováho comentuo vyroben( směs se zhutní a vystaví ohřovu obvyklým způsobem. Uryohlujíoí působení dále vzrostö v případě součssného přidání organických ztekuoovsčü betonová směsi,i když sdmotně působí retsrdsčně, jako například dinsftylmetsnsulfonsn sodný, lignineulronan sodný nebo vápenotý, melamínrormsldshydová.sulronovsni pryskyřioe, kondenzát 5 naftalensulfokyseliny s formoldohydsm a podobně. Účinok dosshovsný podle vynilezu je zřejmý z přikladu Bylo vyrobená betonovi omše polotekutó konzistenoe s sledovalo se možnost dosáhnout v kombinaci s ohřevem v době oo nejkrstäí pevnost v tlaku 5,6 respektíve 10 HPI, ktorí umožňuje odtormování s msnipulsoi s betonovými prvky. Desáhnutí této minimúlní pevnosti,teda určuje dobu výrobního cyklu a tím 1 využití zařízení.Beton měl složení 380 kg portlandskáho cemontu 400,V 670 kg kameniva O/4 mm,440 kg kameniva 4/S mmís 700 kg kameniva 8/16 mn.o 3 k t r. Botonová enče molu eednutí 8 02 e. teplotu 13,5 (3. Po zmtnění byly formy vloženo.do komory e teplotou 60 O, v ktoré bylo potom bčhom 15 minut zvýšena teplota na BO Ó. Tato teplote. bylo. v komořo udržovení dvě hodiny. Ihneď. poteni byląĺąvzorky nater-mo vané a stanovení povnoet v tisku.Směs podle vynilozu bylo vyrobená o oietřovąni rovněž tímto způsobem. 19231 výrobě emčei ee však přidąli -Jyjádřonő v i z hmotnosti křeníčitenového cementu ~ 5 hlinitanového oomentu e 0,5 93 eíranu eodnőho 1192804. 0 etojnő množství jako činí přídevelć ee současně znížil oboch portlendokého eonontu v nini, takže kleel na. 359 kg/ma. zpracovatolnoat směsi eo zlepšila uvodonýh příiovkon tok, že pro zachování konzietence 8 em eednutí kužele bylo nutno eníilt ohloh lanové voiy, jak uvádí dále tabulka. Třetí ŇZŤ meča byla vyrobene stejně jeho płodebiloáíoí mi podle vynílozu, ale současně ee. u A přldel ztokucovąč betonové nhl dinottylnotuenltonąn eodný v možetví 0,2 z hmot noatl portląndského oemontu. Sníšonín obleku zínhové vcay byla zachovaná konzietenoe8 cm seçnutí kužele. Bylrajlštěny náelodující hodnoty po 2 hoąinách tepelného oäotřoníxU betonů podle vynálezu vzŕoetla pevnost 2,6 až 4 krát a doeáhla- po dvou hodinách odformoveoí nebo manipulaöní pevnost bei zhoršexiç( zprecovatlnostl čeretvá směsi a bez předčaenáhotuhnutí. Konečná. pevnoet byla u všech. tří směsi obdoení e vyhov ovąnybgcgnu značky ą 250, Pro využívání vynilozu je zásadní přakvąpujíoí zjištění, že vyšší pevnoet, ee dosahuje tehdykdyž ee eiren přldá v tuhé formě. Přidání íranu vo foŕmo roztok « se povnoet aníží oproti / o o i l ĺ/přídevku v tuhé rez-not ostane ovšem vyšší Jako tu .směsi povovne.Přĺklad Bylo vyrobená einěs bez a s přídavkom 5 96 hlinítanováho oemeritu a 0,5 síranu eodného.Použil sa opět portlendeký cement 400 a vodný eoučlnltel byl konetentně 0,4. Po dvou. hodinách tepelného oěetření popeaného v předešlém .příkladů byly zjlštěny hodnoty uvedenéPřídavok oíranu Konzistence .Povnoet rozlití en Teh za chybu -Tlnk llPo. x nm 5 Bez síranu . 15,7 0,5 100 2,8 100 Síran jako woztok vl 6,7 l,8 360 8,6 307 Síran v tuhé formě 17,2 . × 2,3 460 10,9 389skutečnost, že betoný podle vynálezu možno vyrábčt z různých druhů křemičitanovýoh eemontüvpotvrzuje další příklad se směsi vyrobenou s V/c - 0,4 bez a s přídevkem 5 5 hlinitanového celwłwus 0,5 eíronu.eodn 6 ho a s tepelným ošetřenim stejným Jakov předešiýcn případech, avšak nyní 5 použitím struekopartlenñlkóho oementu třídy 325.Zimčl pevnoet po 2 hodináchtnh za chybu tlak ĽVyovčtlení příčin nočekanš vysokého účinku poměrně nízkého přídavku hlinitsnovéhoeenentu 5 rezpuetným eíranem přidaný optimální Y tuné formě ei pro složitoet eyetěmn bude vyžadovat další výzkum, protože Jde zřejmě o složité interakce složek křemičitanového oemnntu e hlinitenovým oementem a eírenem i přípednou ztekuoujíoí příeadou. K Skuteěnnet, ie ànaönä vyeokých pevnosti se dosahuje podle vynálezu už při přídavoíoh značne nižších Jako.býio uvedena v příkiądeoh dává možnost hospodárného využití vynálezuV různých případech, přičemž teohniokoekonomiokou optimalizaci nutno njietit předhčínýmizkeuůkami betonů as konkretníoh pelníneks1. Beton vysokých peěáteöntoh pevnoltí I portiendekóho oementu nebo enäeněho eementu na bázi portlenoekůho-Iiínku. vody e kameniva ełititä I tvrdnntin uryohlovnnýn ohřevem, vyznačený tím, ie obeahuse - vyjůdřeno vl hmotnosti portiendekěho nepektíveIuěen 6 ho oementu -.L si 20 5 účelnä 2,5 si 7,5 hiinitnnového oementu e 0,1 až 2,5 i účelně 0,25 už i,0 5 vo vodě rozpuetněho eiranu, například eodnáho 3/ anebo drasolněho. r V2. Beton vysokých pečátečníeh pevnosti podle bodu 1, vyznačený tím, že obsahuje současně nejmáně Jednu látku Inižujíoí viekozitu cementové kaše Jako jsou uulfonovaně organické látky na příklad ligninaulfonnny, neleminformeldehydově eulfonovanä pryskyřice, kulto noveně naftalenová sloučeniny a podobně v množství 0,05 až 2,5 z hmotnosti oementu.

MPK / Značky

Značky: vysokých, počátečních, pevnosti, betón

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-217272-beton-vysokych-pocatecnich-pevnosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Beton vysokých počátečních pevností</a>

Podobne patenty