Upevnění vnitřní masky na připojovacím kuse ochranné dýchací masky

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Upevnění vnitřní masky na připojovacím kuse ochranné dýchací masky, vyznačené tím, že připojovací kus (2) je opatřen na svém obvodu přivráceném k vnitřní masce (1) zesílením (3) a přední okraj vnitřní masky (l) je opatřen protilehlou drážkou (5), a že zesílení (3) a drážka (5) jsou opatřeny alespoň jedním aretačním prostředkem.

Text

Pozerať všetko

gąąątgąšçązg PD PIS VY NÁLEZU 217 255 K AUTURSKÉMU osvinćeuí mÚRAD PRO VYNÁLEZY(54) Upevnění vnitřní masky na připejovaoím kuse ochranné dýchaní maskyVynálež ee týká upevnění vnitřní mąeky na připojovacím kuse ochranné dýchací naeky. Je obvyklé upevňovat vnitřní masku ochranné dýchací masky uvolnitelně na připojovecím kuse. U známého upevnění tohoto typu je vnitřní maske upevněne v drážoe prostřednictvím šroubového prstence připojovacího kusu. Tím však není poloha vnitřní masky vzhledem k ochranné dýehaeí maeoe ý a tím i k obličeji použivatele masky jednoznačně zajištěne. Je možné ji namontovat v pootočeném stavu, takže není epolehlivě zajištěno její přizeůeoa hení na úetní část použivatele masky. může však změnit svou polohu i pohybem použivetelemasky, což je. ,ještě podporováno potem v meece, který vlastně vytváří nazivo.Je rovněž známá maske, uľkteré se má dosáhnout zajištění polohy vnitřní masky tím,že se vnitřní maske připne na dve. dýchací ventílv a na membránu mlnvítka a vzduchové kanály Jsou na svých koncích přídavně upevněny Výhoda tohoto upevnění je, že nelze vnitřní masku v ochrenněvdýchecí maeee poetočit. Neňvýhodné však je, že toto upevněníJe velmi komplikovaná a montáž masky je časově náročná.vynález eitklade za úkol odstranit nevýhodý známých. upevnění vnitřní masky na připajovaeích kueech při snížení časové nárečnosti montáže. Chce tedy vytvořit uvolni telríě upevnění a zajištění vnitřní masky na připojovacím kuse ochranná dýonecí masky, 217266která při používání masky e po montáži zsjištuje přesně dosednutí ve středu noaní oblasti použivetele mssky.Tento úkol se řeší vynálezam, jehož podstata spočívá v tom, že připojovsoí kus je opstřen na svém obvodu přivrúoenem k vnitřní mssoe zesílením s přední okraj vnitřnímasky je opatřen protilehlou drážkou, s že zeeílení s drážke jsou opetřeny alespoňVýhodné řešení Vynálezu může spočívat V tom, že na zesílení je uspořádán alespoňjedenkolík nebo vytvsrovsně Večky s V drážce je Vytvořen alespoň jeden otvor.Zesílení je tvořeno přerušovanými dílěími částmi s vnitřní maska je opstřenena své přední stěně protilehlými úseky drážek.Je rovněž možné zaměnit uspořádání drážek nebo úseků drážek e zesílení nebo dílčíoh částí zesílení V jejich uspořádání z vnitřní masky na připojovací kus,přičemž je třeba sretační prostředky přizpůsobit tomuto pozměněnému uspořádání drážky s zesílení. N Popsené řešení odstraňuje V úvodu uvedené nedostatky známých upevnění vnitřní masky na připojovsoím kuse. Hlavní výhoda spočívá v tom, že se Vnitřní maska na připojoveoím kuse nepootáčí, a tak neomezuje použivstele masky V jeho práci. Demontáž a montáž vnitřní masky je relativně jednoduchá, protože pro její přizpůsobení líonici masky vnější masky není třeba žádného sretečního proetředku. Vynález je V dalším podrobněji Vysvětlen na příkledu provedení ve spojení s výkresovou částí, kde na obr. 1 je znázorněn řez připojovacím kusem s upevněnou vnitřní maskou, e naobr. 2 je znázorněn řez rovinou I - I připojovecím kusem podle obr. l.K Vnitřní mssoe A přivrácený obvod připojovaoího kusu 3 má zesílení 1 s kolíkem A.V předním okraji Vnitřní masky l je vytvořena drážka 2 e otvor 6V poloze, která odpovídá poloze kolíku 1. Vnitřní maska l je na připojovecí kus g přehrnute s určitým předpětíma aretováne zasunutím kolíku 1 do otvoru É.Připojovací kus g je tou strsnou, která je odvrácensod vnitřní masky l, pevnespojen s připojovaeím otvorem nezskreslené vnější masky, e to V takové poloze, Ve které kolík 1 směřuje kolmo vzhůru. Tento aretsční prostředek zajištuje, že poprválho znovupřehrnovsná vnitřní maska L se vždy uvede do předem stanovené polohy.Kolík 5 lze nahradit vsčkou, ktoré se Vytveruje na přiojoveoím kuse g. Stejného eretačního účinku lze dosáhnout tehdy, vytvoří-li se zesílení 2 z přerušovanýoh dílčíohV čistí, zabírajíoích do protilehle uspořádsnýoh úseku drežky.Drážku 5 nebo úseky drúžky 2 lze tskě uspořádst V připojovscím kuse g a zesílení 2 Jeho dílčí části zesílení 2 lze upravit na předním okraji Vnitřní masky i. Je samozřejmě,ieďsreteční prostředky se musí přizpůsobit posměnönámu uspořádání drážky Ž a zesílení 2.l. Upevnění vnitřní masky na připojovacím kuse ochranné dýchací masky, vyznačené tím, že přípojovací kus (2) je opatřen na svém obvodu přivráceném k vnitřní maece (1) zesílením (3) a přední okraj vnitřní masky (1) je opatřen protilehleuňďrážkou (5), 3 že zeeilení (3) a drážka (5) jeou opatřeny alespoň jedním arefàčním proetředkem.2. Upevnění podle bodu L, vyznačené tím, že na zeáílení (3) je uapořádán alespoňjeden kolik (4) neeo vytvaroýaně vàčky a v drážce (5) je vytvořen alespoň jeden otýor (6).3. Upevnění podle bódu,L, vyznačené tím, že zesíleni (3) je tvořeno přerušovanými dílčimi čáetmi a vnitřní maska (1) je opetřena na své přední etěně protilehlými úseky

MPK / Značky

Značky: vnitřní, dýchací, ochranné, připojovacím, upevnění, masky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-217266-upevneni-vnitrni-masky-na-pripojovacim-kuse-ochranne-dychaci-masky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upevnění vnitřní masky na připojovacím kuse ochranné dýchací masky</a>

Podobne patenty