Křížový kus dvojproudový

Číslo patentu: 217264

Dátum: 15.07.1984

Autor: Götz Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmětem vynálezu je křížový kus dvojproudový uspořádaný tak, že osy na sebe kolmých potrubí leží v jedné rovině a ve směru obou os tekou dva na sobě nezávislé proudy média, aniž by se mohly vzájemně mísit. Potrubí, které má větší nebo stejnou dimensi se v místě proniku křížících se os opatří dvěma oválnými, symetricky k těmto osám uspořádanými otvory, jejichž šířka je rovna nejvýše třetině skutečného vnitřního průměru tohoto potrubí a jejichž délka je určena rozměrem zploštěné druhé trubky na nejméně třetinu světlosti první trubky, přičemž větší trubka je na menší oválně zploštěnou trubku nasunuta ve dvou symetrických dílech a spojena jak v místech styku těchto symetrických dílů, tak v místech proniku trubky se zploštěnou trubkou.

Text

Pozerať všetko

(75) . Autor vynálezu GOTZ JOSE ing., BRNOPředmčtem vynálezu je křížový Kus dvojproudový uspořádaný tak, že~osy ua sebe kolmých potrubí leží v jedné ravině 9 va aměru obou na takou dva na sobô nezávislé proudy média, aniž by se mohy vzájemně mísit. Potrubí, které má větší nebo stejnou dimenai se v místě proníku křížících ee os ppatří dvěma oválnými,symetricky k těmto osám ugpořádanýni otvoa ry, jejichž šířka je rovna nejvýše třetínč akutečného vnitřního průměru tohota potrubí a jejichž délka je určena rozměrem zploštěné druhé trubky na nejméně třetinu evětloati první trubky, přičemž větší trubka je nn menší oválně zpleštěnou trubku nasunuta ve dvou symetrickýeh dílech a spojena Jak v místech eoyku těchto aymetriczýćh dílů, tak v místech proniku trubky se zploätěnou trubkou.vynález se týká. křížověho kusu dvojproudováho uspořćdanćho tak, že ony na. nebo kolmých potrubí leží v jedné rovině a vo směru obou es tekou dva na sobě nezávisláproudy mědia, aniž by so mohly vzíjemně smíelt. .Y inatalačníoh oboreoh se často vyskytnou dvě potrubí, kterými protěkojí mpř. i různě látky, které leží v jedné rovině až na místo křížení, kde v klaeiokě instalaci se provádí jedno potrubí přímě o druhé potrubí se kolem prvního vyotížujo.V časopiseokě o firemní literetuře se někdy takové křížení řeší tím, že těsně kolem jednoho potrubí se uspořidi enuloid a na. tento se na přilehlýoh stroníoh nopojí přívod a výatup druhého potrubí tok, že se potrubí naobúzejí svýni osemi Yjedně rovině. Toto křížerií potrubí je komplikovaná a .vyžaduje näročnou souěáot tj. onuloid.Tyto nevýhody odstraňuje dvojproudovy křížový kus dvou potrubí, osami ležíoíob v jedné rovině, podle vynálezu, jehož konstrukce spoěívä v tom, že potrubí, ktoré Iĺ větěí nebo aspoň stejnou dlmensi, ae v místě proniku lcřížíoích so os opotří dvěn oválIými, symotrieky k dvěma hlavním eaím uepořádehými otvory. jejichž šířka je rovno. nejvýše třetině skutočného vnitřního průměru tohoto potrubí a jejichž délka je určeno rozměren zploětěně druhá trubky na nejměně třotinu světlosti první trubky, přičemž větší trubka je na menší .ovúlně zploětěnou trubka nasunut. vo dvou ajrmetriokýoh dílooh o apojono jak v místech styku těchto ovnetriekýoh dílů, tak v místech proniku trubky se sploětělou VPříkladně provedení předmětu vynilezu je znázorněno v půdoryau na obr. l v částečněrřozu jednou trubkou a v nirysu na obr. 2 v pohledu. Obr. 3 znázorňuje eoheutioky delší příklad kombinace křížovýoh kusů u stoupočoe ústřeâního topení.Meněí trubka. l, je v okolí křížení zploitěno tokpže vznikající znížení proudu je řeěono pozvolně v hydrodynnmiokýoh křivkich synetriokýoh kosa 2 táto trubky l. To větší truboe 3,1, která oo ekládâ ze dvou naprosto oymetrických dílů, jsou provedeny dve. ovšlná otvory i, shedné s vzijenným pronikom vnějäích povrchu oboutrubok l, 2, 1. ąsynetriokć Větší trubky še 3. 390 ml Vzâdennč P 0393 na př. Ivářením v místě G styku 1 v místech oválnýoh otvoru i s menší sploětělou trubkou l. Rovino. kříšoní potrubí je dofinovánąosami j, obou trubok l, g. 1. No obrázku g je vmístě křížení os 2, 1 znizorněn otoöený řez zploětělou trubkou l, plochou 8, která rovněž znízorňuje hydrodynoniolq relativně nejvýhodnější znížení proudu nědia v obou polovináoh větší trubky g, 1.Na obr. 3 jsou echematioky onćzorněnâ vzájemně pojeně kombinace dvou běžných křížovýoh kusů ç. 19 so dvěma dvojproudovými kusy ,3,j Takto svařený rošt můžebýt s výhodou použit jake prornbrikit ústředního vytípění, často so opekujíeí na stoupuěkích etážových budov. Tyto profubrikáty, svařené do dvojitého kříže, jsou obojstranně napojeny na otopuě těleso g.Křížový Kus dvojproudový, jehož osy leží v jedné rovině, vyznačený tím, že trubka(2,3, ) která má větší nebo aspoň stejnou dimensi, je V místě praniku s křížící se druhou trubk 0 u(l)0 patř 6 na dvěma oválnými a symetrlcxy K dvěma hlavním osám(5, 7) trubek (l,2,3),u 3 P°řád 3 nÝmí °tV°ľY (4) jejichž šířka je ravna nejvýše tŕetíně skutečného vuitŕñíno průměru trubky (2,3) a jejidhž délka je určena rozměrem zploštěnš druhé trubky (1)na najméně třetinu světlosti první větší trubky (2,3), přičemž tato větší trubka (2,3) je na menší oválně zploštěnoú trubku (1) nasunuta ve dvou symetrických dílech a neprepustně spojena jak v místech (6) styku těchto symetríckých dilů, tàk V místech prsníkatrubky (2,3) e menší zploätělou trubkou (1).

MPK / Značky

Značky: dvojproudový, křížový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-217264-krizovy-kus-dvojproudovy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Křížový kus dvojproudový</a>

Podobne patenty