Vtoková soustava pro odlévání odlitků rotačních těles

Číslo patentu: 217260

Dátum: 15.07.1984

Autori: Cepek Oldřich, Nobis Jaroslav, Stráský Drahoslav, Lukáš Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká vtokové soustavy pro odlévání rotačních těles z kovových slitin, hlavně šedé litiny, barevných a lehkých kovů stacionerním odléváním při výrobě forem na formovacích strojích, kdy poloha odlitku ve formě je svislá a dělící rovina je v podélném směru odlitku. Uvedeného účelu se dosáhne vtokovou soustavou, kde tlaková hlava je tvaru hranolu procházejícího napříč jádrem odlitku. Tlaková hlava se dotýká odlitku v horní jeho válcové nebo čelní ploše a toto místo styku vytvoří buď přímo vtokové zářezy, nebo jsou vtokové zářezy vytvořeny samostatně jako dešťové vtoky po celém obvodě styku tlakové hlavy s odlitkem nebo jen v jeho části. Tvar vtokové soustavy podle vynálezu nejlépe charakterizuje obr. 1.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÁLEZYgšäš ommxä smaísxŕ nmaosmv ing.,vynález se týká vtokové oouetavy pre odlévíní rotačníoh tčles z kovových slitln, hlavně šedé lltiny, barevných a lehkých kovů. atacionerním odlěviníng při výrobě oz-em na rormovaoích strojíoh, kdy poloha odlítlcu ve formě je svislá a dělíoí rovina je v pedálnóm směru odlitkuUvedeného účelu se dooáhne vtokovou nouetsvou, kde tlakové hlava je tvaru hranolu prochízejícího napříč jádro odlitkn. letná hlava ee dotýkć edlitku v horní Jeho vílcnvě nebo čelni ploše e. toto místo styku vytvořit buč přímo vtoková aářezy, nebo jsou vtekové zářesy vytvořeuy samostatné jako deštově vtoky po celém obvedě styku tlakové hlavy a odlitken nebo jen v jeho části.Tvar vtokově souatuvy podle vynálezu nejlópe charakterieuje obral.taková soustava pro odlěvání odlitků rotačních tělevynález se týká vtokově soustavy pro odlévőní rotaöníeh těles z kovových olitin.Deposud se nojvíoo používá při odlávdní odlitků z kovových slitin so ovielou polohou dělíoí roviny, pre plnění form roaváděoího kroušku, ktorý má někdy funkci přímoho nilitku nebo tlakové hlavy. Z tohoto kroužku tavonina proudí do dutiny formy jedním nebo víeo vtokovými zířozy. Gharaktogietiokým rysem této vtokově souotavy Je,že mezi horní plochou odlitku, do níž ústí vtokový zířez a spodní částí tlakové hlavy Jo vo tormä odformovína vystupující slabá část formy tak zvaná podnílitková vložka. Jňdro tvoříoí dutina odlitku prochdoojí tlakovou h 1 avoubez změny tvaru.Nevýhodou toto vtskové soustsvy Je,.že podnílitknví vložka so u syrové formy nedá odformovat přímo a proto so musí vytvořit vnäjäím Jídrem, což je praenější. V případě,že jde o složitější a hmotnější odlitok, nastáva nebezpečí zadroboní formy, bud odtržoe ním nebo umiěknutím částí formy při zakládíní jádro. Rovněž při formovaní ekeřopinovýda forum dochází při zakládíní Jador k poškození rormy a k zsdrobení písku do dutiny formy. Tlouštku podnílitkové vložky a tím délku licího zířezu nelze zvätäovat, aby nedošlo ke slćvarenským vadám, jako jsou stažoniny a řediny u odlitků vlivem předčasného ztuhnutí vlastního vtoksvćho ziřozu. Zvýšení počtu vtokovýoh zařozů nebo Jejich zvětšení mi za následok obtížné odstranění vtokověhc systému přičistění odlitků, kdy je nutná následující operace broušení zoytků po vtokových zářezeoh. Další nevýhodou stávající vtokovo souotavy je značná hmotnost, ktoré způsobuje zvýšení spotřoby surovín, energie a praonosti.Uvedené nevýhody odotrašuao vtoková soustava podle vynálozu, jehož podstata spočíva v tom. že tlaková hlava mi tvar hranolu prochízejíoího napříč Jádrem odlitku a vtoky pak tvoří místa styku tlakové hlavy s odlitkem.V místech styku tlakové hlavy s odlitkom mohou být vytvořeny vtokové nířozy po celém obvodě styku tlakové hlavy s odlitkem, nebo Jon v jeho částeoh. Výhodou toto vtoková ooustavy proti dosavadnímu stavu Je, že snižuje pracnost při výrobě forem i při odstraiovíní vtokové soustavy, snižuje hmotnost tlakové hlavy, je jednoduääí výroba modelového zařízení, je snížona hmotnost Jddra, což je zvláätč potrnó u skořopinovýchforom s zamoauje vzniku vad zadroboním při formovíní a sláváronských vad,jako jsouPoužití vtokové soustavy podle vynálezu je možno u staoionerního odlóvání, kdy poloha odlitku vo formě je evisld s dělioí rovina je v podáln 6 msměru odlitku. Odlitky vhodné pre vtokovou soustava podle vynőleau Jsou všechny odlitky rotačníoh ,tvarů. např. pouzdra, vložky víloů, válce kompresorů a motorů. Formování touto metodou je možno provádět na běžných formovaoíeh strojích s dělioí rovinou svielou i vodorovnoupři rormování na syrovo nebo při skořopinovém formovúní.Na připojoném výkrese je znázorněn příklad provedení vtokové souotovy, kde IIobr. l je znizorněna vtokovú soustava s nesymotriokou tlakovou hlavou hranolovitáhoç ,Vtokšvi nountąn odluku 1 vilojoýiićh turuni .vytvořcnnu tlakovou hlavu § tvaru hnnolu uiístnhcuhrxĺnpříč 314 m çilitkn x. nąkoví kluc 6 nnpřuahuje stolní. průnőr tnmjiłn. gnloibnőho dufam 2. takový th 30 vytvořen v piati i styku. thkovő Ihr g ą odluku L autami prahu horní vilcorě čin-ti ao ćpní pluh. .Lúka L.Hohiłííąunnłnvą jaro odlőüní odiitků róiŕnönłei 131.0 z kĺqvovýąh nuti wam, čenő. tí. io tmavá Inn (6) u( u hnutí .mu-mnąn. upřiä tax-u (a) autu (n1 ntąönhojőiou s No tľvhřłjísh-(ąłf) styku tlnkuő Ann (6) l odluku (i).

MPK / Značky

Značky: těles, vtoková, rotačních, odlévání, odlitků, soustava

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-217260-vtokova-soustava-pro-odlevani-odlitku-rotacnich-teles.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vtoková soustava pro odlévání odlitků rotačních těles</a>

Podobne patenty