Zapojení elektronických obvodů pro vytváření paměti konstant mikropočítače

Číslo patentu: 217259

Dátum: 15.07.1984

Autori: Vidiečan Jiří, Čekal Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší možnost vytvořit takové zapojení elektronických obvodů pro vkládání konstant do paměťového pole mikropočítače, která umožní vytvořit paměť konstant a vkládacích obvodů bez potřeby interfejsových obvodů a s minimálním počtem prvků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že adresová sběrnice mikropočítače (2) je přivedena ke vstupu dekodéru adres 1, jehož st stránkový výstup (7) je přiveden k prvým vstupům hradel (10) skupiny osmi hradel (6) a jehož jednotlivě kanálové výstupy (91-n) jsou přivedeny k sběračům číslicového přepínače vyššího řádu (4) a nižšího řádu (5) navzájem paralelně spojených v odpovídajícím počtu skupin číslicových přepínačů (31-n), přičemž váhové výstupy DCBA číslicových přepínačů vyššího řádu (4) a číslicových přepínačů nižšího řádu (5) jsou přes diody 8 připojeny ke druhým vstupům hradel (10), k nimž jsou současně připojeny odpory (11), které jsou svým druhým vývodem připojeny ke kladnému napětí, zatímco výstupy hradel (10) jsou spojeny s datovou sběrnicí mikropočítače (12).

Text

Pozerať všetko

äšêŕsàząąťrzz P o PIS VY NÁLEZ U 217 25 g(33) Výstavní pląĺůľĺĺänL CU G O 6 F 3/1023(75) Autor vynálezu ČEKAL STANISLAV ingxzsc., VIDIEČAN JIŘÍ mgxsc., 2 mm54) Zapojení elektronických obvodů pro vytváření paměti kanstant mikropočítačeVynález řeší možnost vytvořit takové zapojení elektronických obvadü pro vkládáni konstantdo pamětového pole mikropočitače, která umožní vytvořit paměł konstant a vkládacích obvodů bez potřeby íntarfejaových obvodů a s minimálnin päčtem prvků.Podstata vynálezu spočívá V tom, že adresová sběrnice mikrapočítače (2) je tři» vedena ke vstupu dekodéx-Lz. adres L, ,jehož st stránkový výstup (7) je přiveden k prvým vstupům hradel (10) skupiny osmi hradel(6) a jehož jednotlivé kanálové výstupy(9 ln) jamu přivedeny k sběračům čísliaového přepinače vyššíhs řádu (4) a nižšího řádu (5) navzájem paralelné spojených w odpovídajícím počtu skupin číslicových přepínačů (3 ln), přičemž váhové výstupy DGBA číslícových přepínačů vyššiho řádu(4) a číslicových přepínačů nížšího řádu(5) jsou přes diody Q připojeny ke druhým vstupům hradel (lb), k nimž ,jsou současně přípcjeny odpory (ll), které jsou svým druhým vývodem připajeny ke kladnému napěti, zatímco výstupy nradel (10) jsouspojeny s dątnvou sběrnićí mikropočítače (12).-1 vynález se týká zapojení elektronických obvodů pro vytváření paměti konstant mikropočítače.Vo speciálních měřících pŕístrojích a systémech s vestavěným mikropočítsčem stejně jako v leteckých pslubních systémoch navigačních, diagnostických apod. je často nutné do mikropečítače vkládat kromě vstupních dst, která vstupují do výpočtu jako proměnné veličiny,také řadu konstant, které so pro daný typ úlohy namění. Vstupní data se zpruvidla vkládsjí do mikropočítsče přímo běžnými způsoby spojení, například přímým spojením anslogo-číslicového převodníku a datovou sběrnící počítoče a řízením jeho činnosti přes některý ínterfejsový obvod počítače. Hodnoty, ktoré v daném výpočtu vystupují jako konstenty, které však nelze vložit jako stále údaje do pevné paměti počítače, je nutné před zahájením měření nebo výpočtu,do počítače zavést ručné. JHůu to například konstanty použitých snímsčů, parametry měřeného objektu nebo pevné navigační údaje jako směr a síla vetru, požadovaný kuro spod. Všechny tyto údaje se vkládají do počítače ručuě klávesnici, dálnopisem nebo přes děrnou pásku.Nevýhodou těchto metoú je potřebu specíálního interfejsového obvodu a potřeba speciální programovací procedury, která zajistí, že data například z klávesnice, jsou uložens do těch pamětových lokscí, z nichž jsou při výpočtu vybírána. Další nevýhodou tohoto zpüsobu zadavání konstsnt je obtížnější kontrola toho, ce bylo zadáno, která je důležité zejména u dále trvajících procesů, jako je například letecká navigace a ktere se musí provádět zpětným vyvoláním dat To vyžaduje provést řadu úkonů, na které se musí obsluha soustředit. Navícje pre vyvolávánídat nutný opět speciální úsek programu a vyvolání se musí provádět přes interfejsový obvod.Účelom vynálezu je odstranit uvedené neuostatky a vytvořit takové zapojeníelcktronických obvodu pre vkládání konstant do pamětovéhs pole míkrepočítače, které umožní vytvořit pamět konstant a vkládscích obvodů jednoduchým způsobem bez potřeby intorfejsovýohobvodü e s minimálním počtom prvků. Zapojeuí musí dále umožnít okamžitou vizuální kontrolu, jaké konstonty jsou do paměti vloženy. Podstata vynilezu spočívá v tom, že adresová sběrnice mikropočítače je přivedeno ke vstupu dekodéru adres, jehož stránkový výstup je přiveuen k prvým vstupům hredel skupiny osmi hrsdel s jehož jednotlivé kanálové výstupy jsou přivedeny k sběračům číslicováho prepínače vyěšího řádu a nižšího řádu navzájom poralelně spojených v odpovídajícím počtu skupin číslicových přepínačů, přičemž váhové výstupy DCBA číslicových přepinsčů vyššího řádu a číslicových přepínačů nižšího řádu jsou přes diody připojeny ke druhým vstupům hradel,k nimž jsu současně pripojeny odpory, které jsou svým druhým vývodem připojeny ke zdroji kladného napětí, zstímco výstupy htadel jsou spojeny s dotovou sběrnící mikro očítače.zapojení podle vynálezú umožňuje jednoduchým způsobem vytvořit pamet speciálních konstsnt mikropomítače. Konstanty se nastsvují na číslioových přepínsčích pracujících s BCD výstupy, takže do jednoho olova mikropočítače jsou uloženy dvě dekadické číslice. Vkládání nevyžaduje žádný obslužný program a vložené hodnoty lze pouhým pohledem ne číslíccvé přepínsče zkontrolovat. .Zopujení podle vynálezu je schematicky znárorněno na připojeném výkresu.Adresnvá sbčrnice g mikropočítače je připojeny ke Istupu dekodéru L adres jehož stránkový výstup 1 je přiveden k prvým vstupům všech hrade- lg ve skupině osmi hradel Q, tvořící jednu stránku. Jednotlivá kanálové výstupy 9 n dekodéru Q adres jsou pripojeny k sběračdm číslicového přepínsče vyäšího řádu 5 e nižěího řádu 2 navzájem paralelné spojených v odpovídajícímpečtu skupin číslicových přepínačů 31 n . Váhove výstupy DCBA číslicovéha přepínnče vyššího řádu A jsou přes diody § připujeny k druhým vstupüm prvé čtveřice hraćelQ ve skupině hrndel Q a váhové výstupy DOBA číslicsvéhe přepínače nižšiho řádu Ž jsou přes diody § spojeny s druhýni vstupy druhé čtveříce hradel gg ve skupině hradel §. Všechny druhé vstupy hradel łg jsou přímo epojeny s datovou sbórnicí lg mikropečítače.Počítačem generovaná adresa konstanty na adresové sbernici 5 počítače je dexĺdována v doksdéru Ä/adres na jehož stránaevém výstupu j se objeví kladné napětí a otevře prvé,vstup, esmí hradel Lg s otevřenym kelekterem ve skupině hradel Q. Současně se objeví nulový potenciál na jednem z kanálcvých výstupu 2, a tím otevře průchod příslušné skupiny číslícových přepínačů Q, kterou je výstup Q spojen. Čísla, nastavená na číelicových přepínačích vyššíha řádu A a nižšího řádu 2 uvedené skupiny přepínačů Q se v negevané BCI formě sbjsví na váhových vystupech přepínačů vyššiho řádu A a nižšíhe řáuu Q a přes diody § jsou přívedeny k druhým vstupům hradel AQ, kde jsou znegována a přivedeni k datové sbcrníci gg mikrepočítače tuk,že v horních čtyřech bitech se objeví číslo nastavené na přepínači vyššíhe řáau A a ve spcdních čtyřech bítech se ebjevi číslo nastavené na číslicevém přepínači nižšího řádu Ž. Ostatní skupiny číslicevých přepínačů Á neevliviní tento přenos informace, protože nejsou otevřeny přislušným kanálovým výstupem 2 a vzájemnym vazbám mezi váhsmi je zabpánšno díodami §. zapojení pŕedpokládá využití číslícavýcn přepínačů, pracujícich v negov něm BCB kću, které jsou běžně dostupné. Je VŠHL možné je upravit i pro přepínuče pracující v přímém kćdu.Zapojení podte×vynálczu lze využít pfo zadávaní konstant a číselné kĺdovaných 4 na 4 ú do mikrepečitačů v měřicích systémoch s vestavěným mikropočítačem, v jeunoúčelovych mćrícich systémech, v navigačních systémech a všude tam, kde je patřeba ukláuat do mikropočítače pro jistýtyp úlohy několik kenstant při požadavku trvalé optické ĺuuiKüC 6 těchto knnstant.Zapojení elektronických ebvadů pro vytváření paměti konstant mikropečítnče,-vyznačené tím, že adresevá sběrnice (2) mikropočítače je přivedena ke vstupu dekodéru adres (1), jehož stránknvý výstup (7) je příveden K prvým vstupů hredel (10) skupiny oumi hracel (6) a jehož jednotlivé kanálové výstupy (91 n) jsou přívedeny k sběračúm číelicavého přeíače vyššího řádu(4) n nížšího řádu (5) navzájem paralelné spojených v odpovídajícim počtu skupin číslicevych přepínąčů (31 n), přičemž váhové výstupy (DCBA) čislicových přepínačů vyššího řádu(4) a číslicevých přepínačů nižšího řádu (D) jsou přes diody (8) připojezv ke druhým vetupům hredel (10), k nimž jsou současně připejeny oupory (11), které jsou svým druhjm vyvodem připojeny ke zdroji kladného napětí, zatímco výstupy hradel (10) jsou spujeny I datovon.eberici

MPK / Značky

Značky: pamětí, konstant, obvodů, vytváření, elektronických, zapojení, mikropočítače

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-217259-zapojeni-elektronickych-obvodu-pro-vytvareni-pameti-konstant-mikropocitace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení elektronických obvodů pro vytváření paměti konstant mikropočítače</a>

Podobne patenty