Způsob přípravy 1-fenyl-2,3-diametyl-4-isopropylamine-5-pyrazolonu

Číslo patentu: 217258

Dátum: 15.07.1984

Autori: Sádlo Luboš, Šrámek Karel, Čermák Jiří, Kunčický Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká způsobu přípravy 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-isopropylamino-5-pyrazolonu z 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-nitroso-5-pyrazolonu, 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-amino-5-pyrazolonu nebo jeho na aminoskupině substituovaných derivátů, jako je 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-formylamino-5-pyrazolon nebo 1-fenyl-2,3-dimetyl-4- sulfamino-5-pyrazolon, reakcí s acetonem a redukcí. Redukce se provádí kovovým zinkem za postupného přidávání kyseliny chlorovodíkové, přičemž koncentrace kyseliny chlorovodíkové v reakční směsi se udržuje v rozmezí 15 až 25 % hmot.

Text

Pozerať všetko

ggąątggągzg Po PIS vvNÁLEzu 217 253Autorvynáhzu KuućIcKŕ JIŘÍ ing. csc., CHÓCEŇVyaález ąe týká způaobu připravy 1-fonyl-23-dinetyl-4-íaopropy 1 amino-5 rpyrazolonu z 1-feny 1 ~ 2,3-dimetyl-4 ~.-nitruso-5 ~pyrazclnnu, 1-feny 1-2,3-dimetyl-4-amíno-5-pyrnaolonu nebo jeho na aninoskupině substituovnných derivátů,jaky je 1-fenyl-2,3-âimatyl~ 4-formy 1 amino 45-pyrazolon nebo 1-fenyl-2.3 ~dimtyl-4-su 1 famino~ 5-pyrazolon, renkci a ncetonem a redukcí. Redukce se provádílkovpvým.zinkem za postupného přidáváąíĺkýaeliny chlorovodikové, přičemž koncentrace kyseliny chůorovodíkovć v reakčni směsi sa udržuje v rozmezí 15 až 25 hmot.Vynález se týká způsobu přípravy l-fenyl-2,3-Qimetyl-4-isopron.mino-5-pyraždlonu redukční elkylací 1-fenyl-2,3-dínetyl-4-omino-5-pyrouolonu, jeho N- aubetituovoných derivátů, nebo l~feny 1 ě 2,3-dimetyl-4-nitroao-5-pyrazolouu ocetonem a zinkeu v kyselém prostředí.Podle součaaného stavu techniky jsou známy v principu dva způsoby přípravy l-feny 1-2,3-dimetyl-4-ieopropylàmíno-S-pyrnzolonu. Podle prvního zpüeobu se vychází z l-fenyl-2,3-dímetyl-4-nitroso-5-pyrazolonu, který se redukuje v kysolém proetředí amnlgamovaným zinkem, nebo se vychází přímo z některého funkčního derivátu 1-fenyl-2,3-dinetyl-4-amino-5-pyrazolonu, jako je 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-formylamino-5-pyrnzolon nebo 1-fenyl-2,3-dimety 1-5-pyrazolon-4-aulfaminová kyselina. Tyto látky ee v kyeelén proetředí nechají zkondenzovot o ocetonem a syntézu ee dokončí závěrečnou redukcí, opět omalgamovaným zinkem v kyeelěn prostřeuí výhodné v prostředí kyseliny chlorovodíkové.Podle druhého způosbu ae vychází nejlépe z přísluěného 4 enitroenebo 4-nitroaoaerivátu,kierý ee katolyticky redukuje vodíken a ihned in situ kondenzuje s acetonem za vzniku žádn ného produktu. Produkt se v obou přípodech izoluje oxtrakcí, nejlépe do octanu etylnatého o krystnlizncí. Nakonec ee obvykle pŕevídí orážením plynnýn halogenvodíkem na stabilnějšíOba doposud známé zpüsoby mají některé vážné nedostatky. V prvním případě je to především obtížné price 5 vysoce toxickou rtutí která se v procesu stává i neustálou ekologickou hrozbou. V druhém případě,jinok velmi elegantním, je nedostatkem potřebu používání velkých množství drahých katalyzátorů, pollodio nebo plntiny. Podle údajů v literatuře se ke kotalýze hydrogenoce bere na 3 díly pyrozoxonovéhc derivátu jeden díl polluaiového katalyzátoru, což je neúnosně mnoho. Tok velké množství katnlyzátoru je zapoťřehí zřejmě proto, že během reakce dochází z nerozeznnnych příčin k jeho dezoktivaci.Nyní bylo zjištěno, že redukcí při přípravě 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-ieopropylumino~ 5-py rozolonu lze provádět přímo zinkem v prostředí kyseliny chlorovodíková, aniž by bylo zapoíře bí připravovot jeho nmolgom. Způsob přípravy 1-fenyl-2,3-dimety 1-4-ieopropyíamino-5-pyrazolanu vzorcePodlo tohoto vynálezu vychází z 1-fenyl-2,Bädímetyl-4-nitroso-5-pyrazolonu abo 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-nnino-5 Pyrnzolonu nebo jeho na oninoskupině eubatituovanych derivátů, jako je ląfenyl-2,3-dimetyl-4-formylamino-5-pyrazolon nebo 1-fenyl-2,3-dimetyl-5-pyrazolon-4-sulfo~ minovć kyselina a ącetonu. Redukce se provádí kovovým zinkem zu postupného přidávání kyse liny chlorovodíkové. Poetupným přidáváním kyseliny se zunezí bouŕlivámu vývoji vodíku.Požadovaná optimální koncentrace kyseliny chlorovodíkově v reakční směsi závisí na kvalitě~o velikosti povrchu použitého zinku a je třeba ji stanovit experimentálně. Pohybuje sePředmětný postup odstraňuje nutnost používat toxickou rtut, což vede k technologickému zjednodušení a zlevnění výroby, zlepšení hygienických podmínek práce a odstranění hlavního negativníno ekologického vlivu.1-fenyl-2,3-dimetyl-4-isopropylamiuo-5-pyrszolon se používá jako základní složka moderních analgetik se silnými antirevmatickými účinky.Postup podle vynálezu je blíže objasněn v náaledijících příkladech.Příklad 1 Ľ Do míchané banky, vybavené tepleměrem, zpětným chladičem s odvodem odplynu do odtahudigeetoře a áávkovacím otvorom, bylo předloženo 70 ml 17 kyseliny chlorovodíkové o vnesena první malá dávka (cca 9 8) z celkového nuužství 90 g l-fenyl-2,3-dimetyl-4-nitroso-5-pyrnzolonu a 50 g zinku. Smês byla intenzivně míchána, přičemž teplota uylo chlaznním udržována no50 C. Jakmile ae reskční směo odbarvíla, byla přidáno další dávka l-fenyl-2,3-dimetyl-4-nitroso-5-pyrozolonu. Rychlost redukce bylaudržovana v přijstelnýcn mezíeh přídavky koncentrovaný kyseliny chlorovodíkové. Po vnesení polovičního množství 1-fenyl-2,3-demtyl-4-nitroso-5-pyrazolonu bylo společně s dalším přídavkem vneseno nalších 50 g zinku s redukce obdobnýnv způsobem, t.j. střídavým vnášením l-fenyl-2,3-dimetyl-4-nitroso-5-pyrazolonu o koncentrované kyseliny chlorovodíkové, dovodena do konce. Celkem ee.k redukcí spotřebuje 370 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové. Bezbarvá reakční sněs, v níž se zinek prakticky kvantitativně rozpustil, obsahující 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-amino-5-pytamolon v romtoku chloridu zinečnotého, byla smíěeno s 200 ml acetonu a zshříváno k varu po 2 hod Potó bylo jednorázově vneseno 80 g zinku a provedena druhá redukce pozvolným připuštěním celkem 140 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové. Dávkování kyseliny chlorovodíkové se dělo při taplotě varu reakční směsi, trvale 2 hod. a po vnesení veěkerého množství byla směs zredukována, jak bylo.prokázano chromatografií na tenké vrstvě. Bozborvý roztsk byl zo norks zfiltrovano poté za intenzivného chlazení pomalu nspuštěn do l 000 ml koncentrovonsho roztoku vodného V čpavku. Vzniklý roztok byl extrahován štyrikrát 100 ml octanu etylnateho o spojené organickěv vrstvy po vysušení malým množetvín síranu sodného byly zahuštěny na 200 ml. Po vychlszení- no -10 C bylo ze vzniklé auspenze krystalů izolováno 65 3 l-fenyl-2,3-dimetyl-4-isopropy 1 omi no-5-pyrazolonu, tj. 62 teoretickćho množství. Produkt je bezborvá krystalicka latka, chromatograficky jednotnú, e teplotou tání 81 C. Z matečných louhů po zshuštění bylo získáno dalších 10 g produktu, takže celkový výtěžek syntezy činíl Bl .Príklad 2 500 nl benzenického roztoku obeahujícího 101 g l-fenyl-2,3-dimetyl-4-omino-5-pyrozolonubylo smíšeno eo 200 ml 17 kyseliny chlsrovodíkové s vodná vrstva, do níž kvantitatimnč 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-amino-5-pyrozolon přoěel ve formě svého hydrochloridu, bylo separováno. K roztoku nylo potom přidáno 150 ml acetonu a roztok byl zahríván k varu po 2 hod. Poté bylo přidáno 90 5 zinku a pomalym přidáváním koncentrované kyseliny chlorovodíkové (170 ml) byl vzniklý kondenzoční produkt při teplotě varu směsi zredukoväm. Izolací podle postupu uvedenéhovxpříklndu 1 hmle získáno celkově 105 g látky, která byla chronotograficky h svou teplotou tání identífikováno jako l-fenyl-2,3-dimetyl-4-isopropylanino-Ďvryrnzolon. Bylo tedy doeoženo výtěžku 86 produktu, vztaženo na výchozi roztok 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-nmino-5 Pyrazolon.Při klad 3 K vodnému roztoku obsahujícímu 96 5 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-formylomindůä-pyrazolonu vo400 ml roztoku bylo přidáno 200 ml acetonu ą roztok byl skyselon přídnvkem 10 ml koncentrovnné kyseliny chlorovodíkově a zahříván k varu 1 hod. Potć bylo jednorázově přidáno 80 g zinku a vzniklý isopropyliden-ominopyrazolonový derivát byl zredukován pomalýmpřIdnvkem celkem 170 ml koncentrované kyseliny chlorovodikové. Teplota během redukce byla ponechňno vystoupit k teplotě varu směsi. Po ukončení redukce byla směe zbsvenn zbytku zinku fíltraci o produkt byl izolován stejný způsobem jako je popaňno 2 přikludu 1. Bylo získáno 74 g l-fenyl-2,3-dimetyl-4-isopropylomino-5-pyrnzolonu, tj. 73 teoretického množství.Ke 400 ml vodného roztoku, obsahujíciho 120 g sodné soli 1-fenyl-2,3-dimetyl-5-Pyrolon-4-sulfamínová kyseliny, jehož kyeelost byla nastavena na hodnotu pH 4, bylo přidáno 150 ml ncetonu a roztok byl zahřát k varu. Po dosoženi teploty varu směsi bylo přidáno 100 h zinku I směs byla redukována regulovnným přidivňnim koncentrované kyseliny chlerovodíkové. Celkem se k redukci spotřebovalo 210 ml koncentrované kyseliny chlorovodikové. Produkt byl izoleván shodně jako je uvedene v příkladu l. Bylo ziakáno 61 g produktu identifikovnného stejně jako v příkladu 1, což je 63 teoretického množství.z 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-nitroso-5-pyrozolonu, 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-amino-5-pynssolonu nebo jeho na nminoskupině subetituovaných derivátů, jako je 1-fenyl-23-dimetyl-4-formylamino-5-pyrozolon neho l-fenyl-2,3-áimetyl-4-aulfamino-5-pyrnzolon, rookci s acetonem o redukcí, vyznačený tím, že se redukce provádí kovovým zinkem za postupného přidávání kyseliny chlo rovodíkové, přičemž koncentrace kyseliny chlorovodíkové v reakčni směsi se udržuje v rozmezí

MPK / Značky

Značky: způsob, přípravy, 1-fenyl-2,3-diametyl-4-isopropylamine-5-pyrazolonu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-217258-zpusob-pripravy-1-fenyl-23-diametyl-4-isopropylamine-5-pyrazolonu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy 1-fenyl-2,3-diametyl-4-isopropylamine-5-pyrazolonu</a>

Podobne patenty