Koncovka pro skleněnou kolonu pro kapalinovou, zejména vysokotlakovou chromatografii

Číslo patentu: 217255

Dátum: 15.07.1984

Autori: Kubín Miroslav, Posrch Bedřich, Vozka Stanislav, Špaček Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká koncovky určené pro skleněnou kolonu pro kapalinovou, zejména vysokotlakou chromatografii. Předmětem vynálezu je koncovka pro skleněnou kolonu pro kapalinovou, zejména pro vysokotlakou chromatografii, jejíž podstata spočívá v tom, že se skládá z převlečné matice, jejíž alespoň část závitu má větší světlost než zesílený okraj skleněné kolony a ve kterém je našroubován dutý dělený kovový šroub s elastickým prstencem z plastu nebo přímo dutý dělený šroub z plastu, přičemž do druhé části závitu převlečné matice je našroubován šroub s otvorem pro přívodní kapiláru mobilní fáze nebo pro nástřikový ventil, a pod kterým je uložen těsnicí teflonový prstenec s vybráním pro nerezovou síťku nebo pro fritu z nerezové oceli či porézního teflonu. Mobilní fáze i chromatografovaná látka přichází do styku pouze s nerezovou ocelí, teflonem a sklem. Výhoda koncovky je, že její konstrukce zaručuje co nejmenší přímo neprotékavé prostory na koncích kolon a tím zachovává jejich vysokou účinnost a dělicí schopnost.

Text

Pozerať všetko

(75) . mľVMúkzu VOZKA STANISLAV RNDr. CSO., PORSCH BEDŘICH ing. CSO., ŠPAČEÍ( PAVEL ing. GSc., KUBÍN MIROSLAV ing. csc., PRAHA(50 Koncovka ppc sklenänou kolonu pro kapalinovou, zejména vysokotlakou chromatografiiVynález se týká koncovky určené pro skleněnou kolonu pro kapalinovou, zejména vysokotlakçu chromatografíi.Předmětem vynálezu je koncovka pro skleněnou kolonu pro kapalinovou, zejména pro vyaokotlakou cnromatografii, jejíž podstata spočívá V tom, že se skládá z převlečné matice, jejíž alespoň část závitu má větší světlost než zeeílený okraj skleněné kolony a ve ktàrâm je našroubován dutý dčlený.koyový šroub 5 elastickým pretencem z plastu nebo přímo dutýdělaný ěroub z plastu, přičemž do druhé části závitu převlečné matice je našroubován šroub 5 otvorom pro přívodní Kapiláru mobilnív ráze nebo pro nástřikový ventil, a pod kterým je uložen těsnlcí teflonový preto- ,noc s vybránímvpŕo nerezovou aí§ku nebo pro frltu z neąezovó oceli či porézniho tcflonu. Mobilní ráze l ohromatograrovaná látka přichází do styku pouze s nerezovou oceli, teflsnem a sklom. AVýhoda koncovky je, že její konstrukoe zaručuje oo nejmenší přímo neprotékav 6 prostory na Konoioh Kolon a, tím zachováv§jťjích vysokou üčinñosťa dělićí schopnost.-1 vynález ee týka koncovky určenć pro ekleněnou kolonu pre kapalinovou. zejména vyeokotäakou chreaatograrii.V če. autorskom eevědčení č./183 468 je pepeana konatrąkcoa vleetnoeti ekloněných kolun které aiěe. . 1 oplňují viechny požadavky rozhedující pro chrepatoąragickou funkci keleny jedną .čaet koncovky, pre vysekotlakou chroaategreiií. ktere jeou odolná také proti účinku cholikálií atj. převlačnd aatiee včok jeintegrdlní čdetí skleněné trubky což znenožňuje její vhodnoą povrchovou úpravu a může koaplikovat precee při kterea dochází ke tvorbč cneaicky zpevněnéPřednčtoa vynalezu je koncovka pre oklenöaou kolonu pre kapalinovou, zejména pre vysekotlakou chronatografii, jejíž podstata epočívd v tea, že ee skládá z převločne matice, jejížalespoň část advitu adxvłtií avitloet než zeâílený okraj skleněné kolony a ve kterém je naäreuv bevan duty dělený kovový äroubo elastický pretencen z plastu nete přímo duty dülenýěreub z plastu, přičenà do druhí čdeti aavitu přealečne aatice je naäroubovún ěreub e otvorom pre přívodní kapilúru mobilní fáze nebo pre nietřikový ventil, a pod který je uležen těenicí tefle nový pretenec e vybranínpro nerezovou eítku nebe pre fritu znerezevć oceli či porézníhe tof ylonu. Mobilní fáze i chroaatogratovand látka přichází do etyku pouze e nerezovou ocelí, teflonoo a sklon.Výhoda koncovky je, že její konstrukce zaručuje co nejaonäípříno naprotćkanć prostoryína kencíchke 1 ea a tí zechovdvd jejich vyaokoulúčinnoot a dčlicí schopnost. Vhodnyn řešením 2 a peužitýni nateriály je dílo zaručene, že tlaky vyvozovanć na otčnu ekloněné kolony jsou w rezloženy revnenőrně po celé etyčné plošo, a okle je tak ve tyku pouze e elaetickíi aplaetickými materiály. Vhodnou koaotrukcí je dále doeožene toho, že celá koncovka je odskleněné čýeti oddělitelni, což onožíuje eeparátní zpracování ekle, například tvarevćní acheaické vytvrzení na etraně jedné a vytvoření žádanćhe designu koncovky na straně druhé. Kencovku a její íunkcĺädile blíze ukažeae na příkladech.Bylovyrobena koncovka podle obr. 1 tak, že převlečná matice 1 je zhotovena z aoeaziä vyleäténó a povrchovo chronovaná. Mobilní fáze je na kolenuąpřivádčna nerezovou kapilňrou g~fixovanou a töenňnoušreubenía 1 e nerezový kuželem 1 v nerezoven äŕiubu 2, procnazí nerezovou eííkou Q utčeněnou teflonovýa kronžkeu 1 na náplň kolony §. Kolona je v převlečné matici chycena aaeaznýn, povrchové chromovanýn duty üreubea 2)který je podálně rozříznut na dvč ctejnć čdeti e tedy je rezebíretelný. Elaoticke a aekkě uložení kolony zajiäřuje podělně dčlený protenec lg z polyaaidu. ~ Š Ě Koaplotece a dotěanění koncovky o keleneu ee prevode tak, že-do matice l oe vloží těcài cí kroužok 1, na kelenu oe aavleče pretenec lg a dčlený äreub 3, který ee opatrně utáhneav zdvituĺpřevlečnč notice 1. Šroubea jpae v krouzku 1 vytlačí nělkí eeazoní, po uvokněníäroubu 2 ae vloží eítka Q Utěonění ce deedhne vzajennýn dotahovdnín šroubů 3,2 ajj. .Bylaxzhetevena koncovka vpodotatI podle ebr.l. pouze v části Broubu 3 a pretence lg-2 jo modifikována tak, že obě tyto části jsou nnhraženy jediným šroubem z polynmidu s podélnýn dělěnin a vyfrězovanými drážkani tok, aby tento šroub byl pružný a bylo jej možno novlěknout na kolonu §. Ostatní díly o jejich funkce je stejná jako v příkladu l.Koncovka pro akleněnou kolonu pro kapąlínovou, zojmćna Nl 0 k°t 1 °k 0 U °hľ| 1 |i° 8 ľ°fĺi vyznačená tim, že se skládá z převlečné natico (1), jejíž alespoň část závitu má větší vět lost jež zeaílený okraj okloaěné kolony (8) a vo kterén je nošroubovál dutý dělaný kovotý Éroub (9 ž elastický» pratencen (10) z plastu nebo přímo dutý dělený äroub z plastu,přičemž do druhé části zívitu převločné natico (1) je našroubován šroub QS) e otvoren pro přívodní kapíláru (2) mobilní fáze nebo pro nástřikový nontil, a pod kterým je úložentčonícítcf 1 onový prstence (7) s vybránim pro nerezobou eítku (6) nebo pro frítu z nero»sobě oceli čí porézního teflonu.

MPK / Značky

Značky: koncovka, vysokotlakovou, kolonu, zejména, kapalinovou, skleněnou, chromatografii

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-217255-koncovka-pro-sklenenou-kolonu-pro-kapalinovou-zejmena-vysokotlakovou-chromatografii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Koncovka pro skleněnou kolonu pro kapalinovou, zejména vysokotlakovou chromatografii</a>

Podobne patenty