Elektrické roznětné prostředky, zejména palníky, opatřené pouzdrem a v něm uspořádanou zátkou

Číslo patentu: 216665

Dátum: 15.12.1984

Autori: Bajohr Walter, Wuckel Hildebert

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Elektrické roznětné prostředky, zejména patníky, opatřené pouzdrem a v něm uspořádanou zátkou. Vynález se týká účinného a spolehlivého spojování zátek a roznětných drátů pro elektrické roznětné prostředky, zejména palníky. Řešením podle vynálezu se zvyšuje mechanická pevnost elektrické části roznětných prostředků, zejména patníků, aby se tak zajistil zážehový systém, zvláště zážehová pilulka elektrického roznětného prostředku proti mechanickému namáhání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že oba roznětné dráty jsou v oblasti svých konců, na nichž je uchycena zátka, souvisle vzájemně zkrouceny, přičemž zátka je upevněna na tomto zkroucení tvarovým stykem. S výhodou jsou oba roznětné dráty souvisle vzájemně zkrouceny za oblast zátky na stranu odvrácenou od zážehového systému.

Text

Pozerať všetko

mo no WNALY § 45) Vydán-o 16 12 84 A cumAutor vynálezu BAIOHR WALTER, WUCKEL HILDEBERT dr. dípl. mg., TROISDORF NSRi 73) Majitel patentu DYNAMIT NOBEL AKTIENGESELLSCHAFT, TROISDORF NSRElektrické roznětné prostředky, zejména palníky, opatřené pouzdrem a v něm uspořádanou zátkou. vynález se týká účinného a spolehlivého spoj-ovaní zátek a rozněitných drátů pro elektrické roznětné prostředky,zejména palní-ky.Řešením podle vynálezu se zvyšuje me- r chanická pevnost elektrické části rwo-znětných prostředků, zejména painíků, aby se tak zajistil zäžehový systém, zvláště zážeho vo.vá pilulka elektrického roznětiného pro- Ř středku proti mechanickému namáhánĺ. gPodstata vynálezu spočivá v tom, že oba - , sroznětné dráty jsou v oblasti svých koncu,na nichž je. uchycena zátka, souvisle vzájemně zkrouceny, přičemž zátka je upe-vněna na tomto zkroIucení tvarovým stykem. S výhodou jsou oba roznětné drámy souvisle vzáemrně zkrouceny za oblast zátky na stranu odvrácenou od zážehového systému.3 vynález se týká elektrických roznětnýchpouzdrem a v něm uspořádanou zátkou, skrze kterou jsou vedeny dva roznětné dráty,spojovatelné na svých koncích uvinit-ř pouzdra se záželhovým systémem, přičemž zátka je pevné nanesena na roznětné draty zejména vsltřikovým litím, Elektrické palní-ky se zamontovaným zpožděnfm nebo -bez něho, avšak zejména také hořlavé palniky, jsou opatřeny válcovým pouzdrem, v němž je uspořadán elektrický zapalovací systém, obzvlaš-tě zapalovací dpilulka. Zapalovací systém je elektricky vodivě lspojen se dvěma izolovanými roznětnými draty vedenými skrze válcovou zátku. Zát ka je s výhodou zhotovena s -termoplastlcke látky -a do pouzdra je vkládána od jednoho.konce, přičemž v pouzdře je pak držena 1 emovánim, promáčknutím stěny pouzdra nebo podobným způsobem. Zá-tkou jsou stabilízovány roznětné dráty a tím také zážehový systém v pouzdře. U odpalovacich mžikových palniků nebo časovaných palniků je pouzdro na druhém konci uzavřeno, zatímoo například u -hořlavvých palníků je otevřené, aby bylo možné vkládat rozbušku nebo práškový doutnák.Takovet-o roznětné prostředky, zejména palníky, jsou při použití někdy vystaveny značnému namáhání- tahem neibo krutem na izolovaných přívodních a na roznětných drávtech. Ijoto namáhání může pak ,püsobit prostřednictvím zátky na zážehový systém. Při-tom se například roznětné dráty mohou utrhnout od zážehového systemu. U zážehovych pilulek se žhavícím drátem, který je elektricky spojen pomocí dvou lame-l s roznětnými dra-ty, může posunutím roznětných drátů a lamel dochazet k lomu žhavicího drátu. V obou případech je při zážehu přerušen elektrický obvod, takže noznětný prostředek pak selže. Elektrická část roznětného prostředku, který tvoří oba izolovaně roznětné draty se zatkou na nich upevněnou a navazující zážehový systém spojený izol-ovanými vnitřními konci v pouzdře podle známeho ZDÚJSOĎU, by měla mit pokud možno velikou mechanickou pevnost.je známe, že se za tim- účelem u prefabrikovanych zátek oba otvory pro roznětné dráty opatřují před použitím lepidlem, aby se dosahlo pokud možno pevného spojení mezi izolacemi drártů a zátkou.Kromě toh-o je známo spojovat zátku, zhotovenou jako odlitek vstřikovým litím, přímo s roznětnými dráty, tím že termoplastlcka hmota se bezprostředně nastřikuje kolem izolovaných roznětných drartů, které jsou založeny do tvářecí hmoty, přičemž lze popřipadě roznětné dráty opatřit v oblasti zatky ještě zalomení-m za účelem spojení tvar-ovým stykem v podélném směru. Pevnotst tohoto spojení mezi zátkou a roznětnýml dráty je sice vyšší než pri lepení, ukázalo se všalk, že i při přímém nastřiknutí zátky pevnost spojení mezi izolacemi drátů a zatkouv nepostačuje pro veškerá namáhání vyskytu jíci se v praxi, která mohou působit po za.budování elektrické části do pouzdra palníku na vnější konce roznětných drátů. Kromě toho může i tehdy, je-li provedeno zalomení drátů uvnitř zátky, d-ojit k posuvu hovlého roznětného drätu V izolací, kte-rá je obklopuje a tím i k nežádoucímu silovému působení na zážehový systém.vynález má za úkol zvýšit mechanickou pevnost elektrické části roznětných prostředků, zejména palníků, aby se tím zajistil zážehový systém, obzvláště zážehová pilulka elektrického roznětného prostředku proti mechanickému namáháni.Podstata řešení elektrických roznětných jirostředků, zejména palniků, opatřených pouzdrem a v něm u-spořádanou zátkou, skrze kterou jsou vedeny dva roznětné dráty,spojovatelné na svých koncich uvnitř pouzdra se zažehovým systémem, přičemž zátka je pevné nasazena na roznětné dráty zejména vstřikovým litím, spočíva podle vynálezu v tom, že oba roznětné draty jsou v oblasti svých konců, na nichž je uchycena zátka,souvisle vzájemné zkrouceny, přičemž zátka je upevněna na tomto zkroucení tvarovým stykem. Tímto řešením elektrické částí se dosáhne vyhodným způsobem šroubovitého upevnění obou roznětných drátů v zátce jehož pevnost je zhruba třikrát vyšší než u dříve zmíněného způsobu vstřikovým litím, kterým se vytváří zá-tka. Tím se u namâháni, jaké se praxi vyskytuje, spolehlivě vyloučí pohyby roznětných drátů vzhledem k zátce, takže tahové, zkr-utné nebo podobné síly, působící na volné roznětné dráty vně pouzdra, se již nemo-hou přenášet na zážehový systém umístěný v pouzdru. Kromě toho toto šrouzbovité upevněni zajišťuje také velmi spolehlivě utěsnění mezi roznětnými dráty a zátkou proti vlivüm prostředí, zejména pro-ti vlhk-ovsti vzduchu.Tyto zátky se s výhodou vyrábějí z termo k plastických látek, zejména z polyvlnylchlo ridu, však také například z xpolypropyiénu,polystyrolu nebo podobných látek. K výrobě zátek však mohou být použitý i termosety s vhodnými mechanickými vlavstnostmi. S výhodou jsou zátky vytvořeny vstřiko-vým litím přímo na vzájemné zkroucene roznětné dráty. Zmíněné materiály lze však nasadit prefabrikované jako například zátkové půlmisky a vzájemné je svařit, pokud je přitom zajíštěno, třeba vhodným tepelným zpracováním, že materiál zátkových .půlmi-sek zatéká do zářezů ve tvaru šroubovice mezi oběma zk-roucenými roznětnými dráty a spojení podle vynálezu je zajištěno.Oba roznětné dráty se s výhodou vzájemné tak zkrucují, že při obvyklých délkách zátek je alespoň jeden z obou roznětných drátů uložen v zátce nejméně jedním závitem, s výhodou však zhruba dvěma až třemi závi-ty. Délka zátky bývá všeobecně 1,5 až Bnásobek vnějšího průměru pouzdra. Mělo by sevšak vyloučit příliš velké zkroucení roznětných drátů se zřetelem na mechanická namáhání vyskytujicí se v drátech a v jejich izolacích, jakož i zmenšovaní zážehového průřezu mezi sousedními závity, k němuž by docházelo zvětšeným zkrucováním.Podle výhodnéh-o řešení podle vynálezu jsou oba roznětnê dráty souvisle vzájemné zkrouceny za oblast zátky na stranu odvrácenou od zážehového systému. Roznětné dráty jsou tedy zkrucovány nejen v oblasti obklopené zátkou, nýbrž i v oblasti navazující na vnější stranu, což vyjadřuje stav po založení elektrické části do pouzdra. Roznětné dráty mohou být po-dle daných požadavků dlouhé až několik metrů a proto jsou známým způsobem skládány do osmičkových smyček a ovijeiíy. Zkroucený úsek, vyvedený ze zátky, pak dosahuje s výhodou až k začátku tohoto svitku drátů. je účelné oba roznětné dráty vzájemné zkroutit bezprostředně po vytvoření svitku drátů na stejném zařízení. vnější zkroucení dodává roznětným drátům navíc určitou tuhost a tím se vyloučí nebezpečí jejich ulomení, a to jak při výrobě roznětného prostředku, tak ipozději.Podstata řešení podle vynálezu je podrobněji vysvětlena na příkladém provedení podle výkresu, kde značí obr. 1 palník s obyklým spojením mezi roznětnými draty a zátkou, a obr. 2 palník se spojením mezi roz nětnými dráty a zátkou podle vynálezu. Pouzdro 1 naznačené na obr. 1 v tžälstečnem pohledu, pro-vedené zejména z hliníku,je vsazeno na jednom konci zátky 2 zhotovené například z polyvinylchloridu, a v zätce je spolehlivé drženo promačknutím 3. Skrzezátku 2 jsou vzájemné rovnobežne vedenyoba roznětné dráty 4, 5 a na svém vnitřním konci jsou elektricky vo-divě spojený se zážehovým systémem 6, který V daném případě je vytvořen zážehovou pilulkou. Roznětné dráty 4, 5 opatřene izo-lačním opláštěním mají zejména vnější průměr 1,5 mm, při vnitřním průměru pouzdra 6 mm. Ie-li zätk-a 2 vytvořena vstřikovým litím přímo na roznétne dráty 4, 5, lze na nich známým způsobem ještě vytvořit v oblasti zátky 2 obloukovité vyhnutí siněřující zejména kolmo na nákrcsu, aby navíc byl ziskän jakýlsi tvarový styk v pcdélném siněru.Na rozdíl od uvedeného způsobu spojení mezi roznětnými dráty a zátkou jsou u palniku naznačeného na obr. 2 oba roznětné dráty 4, 5 vzájemné tesne zkrouceny, takže zátka 2, vytvořena vstřikovým litím na zkroucení 7, je zakotvena na roznětných drátech 4, 5 na způsob matice. Zkroucení 7 je vyvedeno na straně B zatky 2, odvrácené od zažehového systému 6. Tento přídavný zkroucený úsek 7 dosahuje až k nenaznačenému svitku roznětných drátů 4, 5.1. Elektrické roznětné prostředky, zejména palníky, opatřené pouzdrem a V něm uspořádanou zátkou, skrze kterou jsou vedeny dva roznětne dráty, spojovatelné na svých koncích uvnitř pouzdra se zážehovým systémem, přičemž zátka je pevně nanesena na r-oznětné dráty, zejména vstřikovým litím,vyznačené tím, že oba roznětné dráty 4, 5 jsou v oblasti svých konců, na nichž je uchy cena zátka (2, souvisle vzájemné zkrouceny,přičemž zátka 2 je upevněna na tomt-o zkroucení 7 tvarovýrn stykem.2. Elektrické roznětné prostředky podle bodu l, vyznačené tím, že obd roznětné dráty 4, 5 jsou souvisle vzájemné zkrouceny za oblast zátky 2 na stranu odvrácenou od zážehového systému.

MPK / Značky

Značky: prostředky, zátkou, pouzdrem, roznětné, uspořádanou, elektrické, zejména, palníky, opatřené

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-216665-elektricke-roznetne-prostredky-zejmena-palniky-opatrene-pouzdrem-a-v-nem-usporadanou-zatkou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrické roznětné prostředky, zejména palníky, opatřené pouzdrem a v něm uspořádanou zátkou</a>

Podobne patenty