Hydraulický obvod pulsačního lisu

Číslo patentu: 216543

Dátum: 15.12.1984

Autor: Polaňski Zbigniew

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká hydraulického obvodu pulsačního lisu, sestávajícího ze dvou čerpadel (4, 5), přivádějících olej přes zpětné ventily (8, 9) a přepouštěcí ventily (10, 11) do dvou šoupátkových rozváděčů (17, 19). První šoupátkový rozváděč (17) je ve své první pracovní poloze (I) spojen potrubím se spodním pracovním prostorem (Vn) pod pístem hydraulického servomotoru (16), zatímco druhý šoupátkový rozváděč (19) přivádí olej do rotačního rozdělovače (20), odkud přichází pulsující proud oleje do pracovního prostoru (VW) pod částí pístu hydraulického servomotoru (16) s menším průměrem a do odpadního potrubí. První šoupátkový rozváděč (17) je ve své druhé pracovní poloze (II) spojen potrubím s horním prostorem (Vp) nad pístem hydraulického servomotoru (16) a současně pracovní prostor (VW) pres šoupátko (24) odvádí olej do odpadního potrubí, přičemž velikost tlaku v horním pracovním prostoru (Vp) nad pístem servomotoru (16) je omezován přepouštěcím ventilem (25). Potrubí přivádějící olej z třetího šoupátkového rozdělovače (19) do rotačního rozdělovače (20) je spojeno přes uzavírací ventil (22) a škrticí ventil (23) s potrubím přivádějícím olej z prvního šoupátkového rozváděče (17) do spodního prostoru (Vn) pod pístem servomotoru (16).

Text

Pozerať všetko

38 131) 36 Právo předmosti od 15,11 79 P-.2 ç 1962.7 j Pollská lidové »republika 40 Zveřrejněnutm 31 12 81ako mo vvnmàzv (451 Vy-dámo 145 W 12 34 A omsvvE 73) Màjítel patentu POLITECHNIKA KRAKDWSKA, KRAKOV IPLR54 Hydraulický obvod pulsačního lisuvynález se týká hy-draulického obvodu xpulsaočního lisu, sestávajícího ze dvou čerpadel (4, 5), přĺVâldĚjÍCĺiCh olej přes zpětvné ventily 8, 9 a přepouštěcí ventily 10, 11 do dvou .šoupátlçových rozváděsčů 17, 19. První šc-upáłtkový rozvaděč (17) je ve své první pracovní poloze I -spojeen potrubím se spodnlm pracowním prostorem Vn pod pístem hydraullckého servomotonu 16,za-tímco druhý šoupáztkový rozvaděč 19 přitvátlí olej do rotační-ho mzdělovatče 20,odkud přichází pulsujíc( proud oleje do pracovního prostoru Vw pod částí pístu hydraullckêh-o sexrvomotoru 16 s menším prüměrem a do odpadního potrubí. První šoupátk-ový rozvaděč 17 je ve své druhé pracovní poloze II vspojean potrubím -s horní-m prostoirem Vp .nad pístem hydraulickéłro servomlotonru (16) .a současně pracovní prostor Vw přes šoupátko 24 odvádí olej do odpadního potrubí, přičemž velikost tlaku v horním pracovním prostoru V nad pístem servomotoru ( 16 je omeznván pře« pouštěcĺjm ventllem 25.Potruhí přivádějñcí olej z třetího šoupátkwového r-ozdělovače f 19 do rotačanívho rozdělovače 20 je spojene přes uzavírací ventil 22 a škrticí ventil 23 s potrubím pňivádějícímu olej z prvnính-o šoupávtkocvého Iozváděče 17 do spodnílh-o prostoru V,. pod plstem semvomoťoru 16,j nález se týká hy-drarulického obvodu puląstazčvního lísu, zejména llsů pro vibrarční tvâření. v rjsou .známy hydraulické obvody pulsačních strojů a zařízení, které jsou oapatřeny čerpadlem s pgojisrným ventilem, ktere přtvá-dí přes šoírptátkiový rozvaděč nebo jiný ovládací prvek do pracovního prostoru servomotorů pulsační desky.Pulsaržní kolísaní tlaku v pracovních prost-orech iservomlotorů pulsační desky jsou vyvolený pulsačním ventilem, který se otevírá působelním zvýšeného tlaku a Ivypouští olej z pracovního prostoru do odpadu a tím doohází k náhlemu .poklesu tla-ku v pracovní-m prostoru servomotorů. Konstanrní hodnota tlakové síly je zajištována akumulátonrem tlaku, spojoným přes ventil a pojí-stný ventil s prostor-em pod pínstem stervomotorů Spodní lisovací desky. Tento »hydraulický obvod je popsán vsovětskétm autorském Osvědčení č. 364 378.e znám také hydraulický obvod dvojčianého hvdreuliokěho lrsu, opatřenéhro dvojitým roračním .křídlonvým čerpadlem, dopravují-cím olej zpětný-m ventilem a pojistným ventilem do dvou elektroma-gneticky ovládaných šoupátkových rozdělovačů, ze kterých je olej ipřjąváděn do ptjostoru pod pístem uservomotoru a do hydnraiulirckého multiplilçátoru. V přívodním potrubí .servomotoru je .instaliováln kontaktní tlakoměr, který ovláda šoupátkuový »rozvaděč při dosažení požadovaného tlaku., který zajistí po dosažení zvoleného tlaku převedení oleje do prostoru nad pístem servo-motoru a otevřeníprostorn pod prst-em do odpadu. Výsledkom toho je přeroíst-ovení pístu servomot-oru směrem dolů.podle .nastavené amplituvdy pulsace, dokud není vyslán koncovým spín-ačem signál pro opakovaní celého cyklu. Zásobovaní serv-omotoru koncentriuckého lisovníku, který je souistředný s vpí-stem servomotoru, a také pístu, umístěnehvo v -osové .díře lisovníku, kapalinou je zajištlováno samostatným čerpadlem, .které současně zásobuje také další příslušenství a ovládací ústrojí. Tento hydIraulický obvod je znám z popisu k sovětiskému .autorskému Osvědčení č. 183 709. Ve známých hydraulických obvodech pulsačních lisů se uskutečňuje vytváření pulsační-ho proudu kapaliny ve velkých prostorech,ktoré vyžadují- čerpadla s velkým výkonem,znemožňují stabilizaci parametrů vibračních sil a izpůsobují, že energetická rovnováha je nepříznivá.Nedostatky dosud známých zařízení jsou iodstraněny, pulsaíčním hvdraulitckým lisem podle vyn~alerzu, se stávajícím z čerpadel,zpětnýuoh ventilů, škrticíwoh ventilů, pojistsných ventilů, tlakových iaku-mulátorů a. šoupätkioových rozvaděčů, jehož podstata spočívá V tom, že dvojice čerpadel, chránená zpětlnými ventily a spojená s přepoušttěcími ventily a akumulátory tlaku, rlopravuje kapallnvu do šoupátkový-ch rozvaděčů, které v první praoovní -poloze ulsměrňují kapalílnudo pracovního prostoru podpístem hydrauliickěhoi servomotoru, přičemž druhým šoupálükovým rozvánděčem v první pracovní. vpoloze je ,vkapavlina při-váděna do zrotačrního Irozväděče a odtud je ve-dena ve for-mě pulsujIcí-ho .proudu do pracovního prostoru pod částí pístu servomo-toru s menším prům-ěrem.a do výpustnéxho otvoru, přičemž první šoupátkový rozvaděč v druhé pracovní po-l-oze usměrňuje .kapalinu do prostoru nad pístem servom-otoru za současného propojení prostoru pod včastí pístu servomrotoru s .menším průměrem přes šoupátko s výtokem, přičemž tlak v prostoru »nad pístem je omezován přepouštěcívm ventil-em.»Podle konkretníh-o provedení lisu je potrubí přivádějící kapallnu ze šoupát-kovélro rozváděwče do rotačního .rozváděče spojene přes uzavírací ventil a škrtícl ventil a přes-přívodní potrubí pro přívod kapaliny s prv.ním šoupatkovým rozváděčem a s prostorern pod pístem hydraulickéh-o servomotoru.Hydraulícký obvod pulsační-ho llsu podle vynálezu umožňuje provádět dvě .schétmata pulsačního působení pomocí obecně vhodných prvků hydraulické soustavy. Hydraulircký obvod podle Ivynálezu umožňuje take plynulou kontrolu parametrů lis-ovecíuho pro-cesu v celém rozsahu od hodnot -blízkých nule až k nomntnálním hodnotám Obvod podle vynálezau .se vyznačuje velkou »spolehliv-ostí, stredným »ovládáním a vysokou -energetiokou účinnosti.Příklad provedení hydraulickěho obvodu podle -vynálezu je zobrazen na Ivýkresu, kde znázorňuje obr. 1 .schéma hydraulického obvodu, obr. 2 dliag-ram pulsačního zatíženípři uzavřenem uzaví.racím ventilu a obr. 3 diagram pulsačního zatížení a tlaku při otevřeněm iuzavíra-cím ventilu. ~Hydraulický obvod pulsavčního lisu podle vynálezu sestava z nádrže 1 na hydraulický olej, z níž je olej přes filtry A 2, -3 přiyaděwn »do dvou čerpadel 4, 5 s několika vpívsty a s různým výkonem, které jsou poháněny stejunosrněrmýnri motory 6, 7- s plynule -měnltel.nou rychlostí otáčení. Změnou výkonu čerpadel 4, 5 a rychlosti otáčení .motoru 6, 7,pohánějících čerpadla 4, 5, je umožněno měnit pracovní rychlost lisu plynule v šLr-okých mezích. Obě čerpadla 4, 5 sou chreněna proti přetížení zpětnrými ventily B, 9. Hodnoty tlaku v jednotlivých větvích obvodu, zásobovaných čerpadly 4, 5, jsou ome-zovány přepouštěcírmvi ventily 10, 11 a jsou »měřeny4, 5 je supojveno s akumulátory 14, 15 tlaku,které .mají udržet tlak na stálych hodnotách.a umožnit přivádění tvětšího množství tlakovehno oleje v periodach jeho náhle potřeby V pracovních -prnostorech servomotoru 1 G. Servomotor 16 jewopatřen pia-tem- s dvěma pracovnými plochami. jsou-li šoupátlkové rozváděče 17, 18 ve své první pracovní poloze l, olej je přiveděn do spodního pralcovv ní-ho prostoru V pod pístem hydraullokého servomotoru 16. Při současnem. přesunutítřetího šoupátkoveho riozdělovače 19 do první pracovní polohy I je olej příväděn druhý-m čerpadlem 5 do rotačního rozdělovače 20, odkud se dostává do pracovního prostor.u VW pod ~častí pístu Servorntot-oru 16, .která Iná ,menší průměr, a částečně d-o vriatméaho potrubí, ve-doucího zpět do nádrže 1. Rotor rotační-ho roizndělovač-e 2 U je poháněn stejnosmě-rnýum elektromotorem 21 s plynule měniteliným nastavením rychlosti votáčení. Ie-li uzavíłrací ventil 22, umírstěný V potrubí spojující-m Inapáj-e-cí potrubí spodníh-o pracovního prostoru Vn pod pís-tem hydraaulí-ckéłro servo-motoru 1 d -s potrubím zás-obujĺwcĺ »rotač-ní rozdělovač 20, uzavřen, pak jsou obě větve hyd-r-aulickéht) obvodu zásobovrány ~čerpadly 4, 5, které jsou v činnosti na so-bě vzájemné nezávislé a list pracuje zatěžiovacím schérnateim, při kterém .při zvýšené střední hodnotě síly dochází současně ke zvýšení amplitudy pulsací síly proporcio nální funkce Velikostí sil jsou nastaveny promocí škrticího ventilu. Zpětný posun pís-tu hydraulickêho servomotoru 16 je uskutočňováin po přestave-ní prvního šoupátkového rozváděče 17 do druhé pracovní polohy II a po -přestavení šoupátka 24, spojujícíh-o pracovrní prostor Vw pod částí pístu hydraulického servomotoru 16, která má .menší průměr, do první pracovní .polohy I. Potom je olej při-vaděn od prvního čerpadla 4 do horiního prostoru VD nad pístem hydraulické-ho servoImot-oru 16, zatímco -spodní .pracovní prostor V., pod pístem hydraulického servomotoru 16 ta. PTŠHKĚUVHÍ prostor Vw pod částí pí-stu hyndnraulického servo-motoru 16, .která má menší .průměr, jsou spojerny odpadním poüru-bím s .nádrží 1. Velikost tlaku V ihorním prostoru VD nad pístem hydraulické-ho serv-onmtoru 18 je »omez-ován-a přepouštěcím ventile-m 25 a zjištována tlakoměrem 26.1. Hydraulický obvod pulsačrního lisu, sestávvající z čerpadel, zpětnych ventilů, škrticí-oh ventilů, pojistnýich ventilů, akumulátorů tlaku a šoupátko-vých rozvaděčů a rozdělovačů, vyznačujítcí se tím, že dvě čerpadla 4, 5 jsou spojene potrubím, do něhož jsou vřazelny zvpětné ventily 8, 9, převpouštěcí ventily 10, 11 .a .akumulátory 14, 15 tlaku, se dvěma šoupátkovýimi urozváděči 17,18, přičemž první šoupátkový rozvaděč 17 v první pracovní poloze l je propojen se spodním praoovním prostorem Vn pod piste-m hyudirauliokého »servomioťooru 16,třetí šoupátkový rozdělovalč 19 je ve své první -ptrvasoovní poloze I spojen potrubím pro při-vod oleje s rotačním rozdělovečem 20, který je nap-oijen na pracovní prosto-r Vw pod částí pístu vhydraulickéht) servomotoru 16, která má m-enší průměr, pro přivágděiní pulsačxních prou-dů oleje do servomlotuoru 16, a Ina odpadmi potrubí, přičemž»první šoupátkový rozvaděč 17 ve své druhé pracovní poloze ll je spojen potrubím plľĺ) prívod oleje s hortním prostorem Vp nad vpĺwstem hydraulickéh-o servomuotoru 16 za sowčasnéhno propojení pracovního prostoru Vw pod částí ,písrtu hydraulickeho servomotoru 16 s menším průměrem přes šoupátko 2.4 s odpadním potxrubím, přičemž tlak V horním prostoru V nad pístem servomotoru L 6 je omezován pře-pouštěcím ventilem .25..2. Hydaraulický obvod pulsačního lisu podle bodn 1, vyzna-č-ující se tím, že potrubí pro přívod oleje z třetího šoupátkového rozdělovaiče 19 Kdo rotačního rozdělovače 20 je spojene přes uzavírací ventil 22 a škrtrcí ventil 23 a přes přívodvní potrubí s prvním šoupátkovým rozváděčem 17 a se spodlním pracovním prostoreum Vn pod pístem .hy-d-iraulického iservomotolru 16, 216543

MPK / Značky

Značky: obvod, pulsačního, hydraulický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-216543-hydraulicky-obvod-pulsacniho-lisu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydraulický obvod pulsačního lisu</a>

Podobne patenty