Rozvolňovací váleček ojednocovacího ústrojí bezvřetenového dopřádacího stroje a způsob výroby tohoto válečku

Číslo patentu: 216202

Dátum: 15.12.1984

Autor: Schmolke Karl-heinz

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rozvolňovací váleček ojednocovacího ústrojí pro bezvřetenové dopřádací stroje, se základním válcovým tělesem, na němž je navinut pod napětím pilkový povlak. Sousední vinutí pilkového povlaku jsou ve světlém odstupu od sebe. Dutiny, vytvořené mezi válcovitým povrchem základního válcového tělesa a dosedací plochou pilkového povlaku, jsou vyplněny plnivem, jehož boční ohraničení v přechodové oblasti od bočních ploch pilkového povlaku k válcovitému povrchu základního válcového tělesa vykazuje vydutou mezní plochu. Takovýto rozvolňovací váleček se vyrábí tím způsobem, že na základní válcové těleso, opatřené pilkovým povlakem, se nanáší anebo nastřikuje tekuté plnivo, jež se potom vytvrzuje.

Text

Pozerať všetko

1235-10 ŘQ VVNÁLEÍY AVydánbi « A QĚIĚVY73 Majitel patentu HOLLINGSWORTH GmbH, NEUBULACH N-SR54 Rozvolňovací váleěek ojednocuvacihu ústrojí bezvřetenovêho dopřádaciho stroje a způsob výroby tohoto VálečkuRozvolňootvací vál-eček »o-jednocovaucřho úu-trzojí pro bezvře-trenvołvé dopřándací stroje, se základním válcouvým tělešsxem, nia němrž je mavínut ,pond Anxatpěvtím pŕlłkorvý povlalk. Sousétełdní vínutí pwíhkovéłlo pas/Jaiku jsou ve s-wěstléłm Údstupu od sebe. D-uKt-Lny, vytvoořemé mezi válcdvirtýim povrchem základnülłro válłciavéłho tělesa a d-orsedací plochou pillkdvécho povltaüiu,js~o~u vyplněny pLniMenL, jeíłmoož boční ohraničení v přechokiuové oblastí od Uočunícfh plvołch pilkctvého pouvlaku k válcovmámu puvmcih-u základním válvcového tělesła vyłkamujwe wdutou mezní plochu.Twkorvývt-o rozvxollfrovací váleček se vyrábí Tím způsolbm., že .ma základní válcosvé těleso, orpaxtřemé ąi-Lkeovým povllwkem se nanáší anebo nastřikuje .tekuté plnivo, jež se potom vyťvvrzuje.vynález se týká rozvolňvovacího valec-ku o- ~jeldłflłülůővőícĺľľü úsitroují bezvřertenovélho dblpľädacíłio stroje se šuoubowitě navlnutým plllkoe výwm. povlakevrm jehož vinutí sou poľoženn V bočním lodstlupiu od sebe a jehož kotnce jsou připewnšny uvolniztelně na základním vá-loovém tělese, přičemž pilkový pioyliauk je pod napätím.vynález se také týká způsobu výrooby zmíněnvéhwo .r-ozvolňovacího válelčku.Takrołvýto rozvoilňovací váleček je již znamapříidąad ze spinsu US-PS č. 3968542. Přírtom se ukázalo, že takového» rozvolňovací väleičky nevylizlčují vzdy v dostatečně mi-ře ucpávázní. Tuto nutno vyv-ozdvaít v poldotłałtě z toho,úložná plocha, pilkuo-véibo Dolvłüłkřu nepřiléłhá v plném rozsahu k poivrohu hlalvnŕhb válccoéłho -tělesa, ale vytlváří vlnoviłté dutiny, protože pilkwovy povlatk vykazuje při pohledu přes jeho délku rozdilnoo pevnosť v ohybu, .a to na místech zubů vyslokaolu a na .místech mezi nimi nepartrnvou. e již sice znrčtmo, že se navíc k napětí ~v rtialhsu pllkovéłho povlaku používá k jeho peiwnéłmľu dirzenl na povrchu závk-ladníahvo válicového těíleisa lepidla, ale aini tílmłto opartřenĺm »se nedá dostatocne zabrarjíova-t ucpanlm. Úkolrem vynálezu je vytvořit wozvłolňovacI váločevk popsauíého druhu, jełnž ste dá stnlaidno vyrábělt, jeví málo sklon k uvcpáváním o poskytuje lepší jakost příeze, než je třomlu u známych rozvolňolíracích válečvků.Dále je ü-koleun. vynálezu opatřilt. zlpůeob výtroby hobíosto» rozvolňovaícího válečktu, jenž se dá sm-awdn-o- protvádětt.Úkol se řeší rozvolňouvacím válelčkeliľl. piodle vymálezu, jehož podsťcsaiba Spočfwá v tom,že mezi válcovijtýlm povrchem a Idolseidlascí ploc-hou -pilkoivéIho poivlaąku vy-tvořejrleé dutiny jsou vyplněny vytvrzeunýrm plmivem, v přechodové oblasti mezi bočníimi plochami pilakovélroa povlaku a válooviitým povrchem je vytvořena vydułtá mami plocha.Úkol se také řeší způsobem výmolby rtolłilołto rozvolňovavcíbto válečkiu podle vynälłezu, jehož poda/tuto spočíva v iťom, že na základni válcové teleso opuatřené pillkovym povlasketn se nsarnáši tekuté plnivo, jež se portom vytvrzuje.Toto tekuté palivo se také může .nasstřiikovat.Podle dalšího provedení způsobu vyroby podle vy-nálezu se základní válooivué vtělzeso,opaltřene pilkovýrm povlakem, po namesemí plitiva a před jeho vytvrzelníam položí na. jednu svoji čelní plochu, načež se provekle částečně vytvrzení pin-iva, potom se znovu nanäší vtelkuté plnivo aj základní váilrcoivé těxlieso se položí ua svoji druhou čelní stranu a provede se konečné vyrtvrzeni pmlvaPlnivro může tvořit zejména nitoocelulózový lak.vynález bude nyní olíže popsáui nia příkladě provedení podle výklroslu, na oěmž předsvtaivujíDbr. 1 perspelktirvnií pohled ~nIa rozvolňowací váleček, obr. 2 poh-led v řezu podél čá 4ry 2-2 z obr. 1, obr. 3 podéliný řez podle ČŠJTY z voibr, 2, aąobr. 4 příčný řez podél čáry 4-4 z obuć 3.- knrese, zaľunuuje v sobě základní válc-ové tě leso 1, jež má otředový otvor 2 jakož i dvě boční příruby 3, Ba., jež výstupu-jí radiálríě od VĚICQVÍŤĚMO polvochu 4 zálkslzaidnílłro valcovéłbo tělesa 1. V blízkositi každé z bočních přírrub 3, 3 a .je do zákliandiníiho válcovélłro tělesla 1 vyřízríugta. obuodrová duažka 5, jež pojlmiá Vždy jednu konco-vou oblast 6 pilkolvého pouvlak-u 7. Koncové oblasti 6 jsou pevne sevřeny s pomocí ověmacich šroubů 8, přičemž jejich zánviltiovíé oblasti 9 jsou držewny vždy v jed-ucim záuvltovéłm otvoru 10 v základnom vállcovéąm těleoe 1.jak patrilo z obr. 1 a 4, pilkový povlalk 7 je navimut šraouboviltě na válcołvitý povrch 4 zäklvaxd-nííhlo válcovéhuo těvlosa 1 tak, aby sousodxní vinutí pivlkovéąho povlaku 7 měla svě-tlý odstup od slebe.Podle oblr. 3 .nepřilélrá dosaedací plocha 11 pilikowéthuo povlaku stejnloměrně k VÉIlCDIVI-témju povrch-u 4 záiklaJci-nílto váltcovéíhoc tělesa 1. foto pochází z toho, že pilkovy pot/lak vykazuje na .místech vnevooazenych zuby »monší pevnosti v rohy-bu. Na rtěohlťo «mĺrsttech jsou tedy vytvořensy dutiny 12.Při -vyráiběmí nebo tlaké Olpětnělľn upravoväní uozvołňovącíbto vá-l-eěku .naivíjí se pillkový potvlak 7 na základní val-cové těleoo 1,přičemž je otržen pod napätím v tuhu od 25 do 50 své peynooti v taěhu. Koncové oblasti G pilkového povllauku 7 ee potom pevné selvřou s .pomocí savěmací-cłh šroubů B, přičemž se všaik dbá na ho, .aby nląpěqtj v pjlllçgvéum po. vlaku 7 zůeťalo- vzachaováoo.Potom se valeopoň na oblast vál-covirtého povnrcIłi-u 4, .oviniwtlou pilknovýlm povlakuom 7, naotřikujve plniuo, například postřik z plastické hmoty, predávaný pod značkou Plastic Spray No. 70 firmou Kontakt-Chemie GmbH,Rast-anti, Bude-n NSR. Pro tempo účel lze všank také použít jinéhov tekutého plnivua, jež by mělo xvykaizovait v ííewytvrnzeném, ttełksustém stavu takové povrchové napětí, alby l-elhce vuiiklalo do dutín 12. Plnivo se dá nanašet různým způsobem, například ~s pomocí kortáčů, rozprašováním, postřík-ováním nebo vmsá-čieníun.Plnivo se uanáší zejména teprve tehdy,když je pilkový povlaxk 7 nalviznut na základním válcovécm tělerse 1. V důsledku povrchového napětí a přípodě snuršťování V případě,že je do plnivla přidáno řewdidlo~, vyskytují se vyduté mezní plochy 13 na. stědh míssitvech,kde thiraničí boční plochy 14, 15 pilikového povlaiku 7 s válcovittým povnchiem 4 záklaldnrh-.o váloového tělelsa 1.zejména příznivý ,způsob oanášení plniva spočíva v tom, že se zâlkhaidiní válcové těleeo 1, ovinuté pilkovýzm povlackem 7, pon-lalu -otáčí a přitom se »ostřlikuje nitnocelulózovym lalkem jako vaemoeolełm tak dlouho, dokud není omočen povnooh celku vytvvcořeněhoze záklaldního válcovébo telesa 1 a pílvkovébo povlolçul 7. Zálklľaldnłí válcové těleso 1 se potom položí vma- svoji čelní plochu v poldobě boční plřĺiruby 3. Po wsušení nebo vytvrzení laku namolílk, že již nleteče, k čemuž je zapotř-ebí aeí maak jexdně holdiny při -teplotě V mísltmlołsati, Olsltřřkuĺle se zmíměný celok opět nIi-trocelulózouvým lekem a pal( se položí na svoji drrwlvou čelní plochu v plodobě bočnní přímuby sa. Potom se necihá lauk usehnoult. Tím se výplní veškeré dutiny 12 a je zaručeno, alby vyvtzvąrželné ploivo vykazovelo vyduťý obrys přecbvoldowvých vydwtýcb .mezoílch pllooh 13. Vyltrvrze-ně plnlvo se ~si~ce na otevřemých mítsťteclh při polu-žívání lPOKZW/Olĺňüvčlťĺho rválečku pnozwohnsa -opotřebuje, alle vlastnosti rozvtvlfíovalcíłuo- váluečku ltílm nejsou nepříznivě oyvlivňwovány.ako -hnnoty pm plznjvo se dá používat klrlo 5mě lmrvolcelulózovýob lašků například také lallců epoxítdovýłch, pollywre-tua-oovýoh -a ařlorylovýc-h, pokud je jejich .povrchové napätí seřlzemo tok, alby Ieklultý lajk voiklaal do dultin 12 mlezi piltlýovým povLalkeIn 7 a základním válloovłý-m tělesnelm 1. Přiřtvom- momo d~bá~t 0 to,aby lak při pmovlolzoí teplote ve vyst-vmzeneam sztvdxru nebyl lepivý a aby make -nrepłťusłorbil na zprreaccaxávvąná vlákna.K novému povvlalíu opotřebenêbo r-ozvolÍÍOVlSICÍIhIO vále-čku se uvolni svetre-ci šrouby 8 a piľkolvý pon/lak 7 se ovdtähn-e. PIlIIÍVO zbylé nua vál-covivtém povrchu 4 záíkltazdnĺhzo váloového telesa 1, se dá end-stranu samo 0 suobě zn-âmmým způsobrem, ľltälpřĺmlőtd (wbućoušenim nebo vs použijtílm nuějanké-ľro chemiclýéłhwov rpm» Středlku. Potom se zaoházil se základním válcovýrm těleisem 1 zanse talk, jak již bylo plopeáoo.1. Rozvolííolvací válezček ojerdnocovacíhvo úeťcmojí bezvřevteausoavého dopřádlacľhvo sit-moje se šmvouboviltě navinutým pihkolvým povlakelm, jehož vin-uttí jeoru polnoženla V bočuníun odsttupu od sebe a jehož konce jsou přípevněny uvolnitelně na základním váloovem tělese, přičemž pilkový POVÍHJK je pod napětím,vyzmasčený tím, že mezi válc-ov-irtýun -povrchem 4 a doseclsací plochou 11 pâmklové-ho povleuku 7 vyrtvo-řeoé dutiny 112 jsou vyphněny vy-tvbzeným plmŕvevm přizčevnmž V přechnodové oibllaslti mlezi bočnĺmi plochelmâ- 14,15 píllknoivévho povl-aku 7) a vállvcoviltýlm povrchem 4 je vytvořena vydultá mezní plnocha 13.2. Způsob výnmby xpžvolňoąvacŕho válelčku podle bodu 1, při němž se ovlnluje pílzkuový p-ovl-ak pod nelpetinm šI-oubolviltě kolem záklaxdníhxou válcovébo ĺiěłlłełsíłg .ma němž se jeho konce uuvlolnlrtelně připevňujlí, vyznačemýtím, že na základní válcové tělesol opvaltřené pílkovýjm polvltakeim, se łoanáší tekuté plnivo, jež se prortom vyrtlvrzuje.3. Způsob výroby ~rozvolňcovezcírho~ válievčk-u podle bodu 2., vyznačený tílm, že tekaułté plní~ vo» ee níďsítlřĺlkĺlĺe.4. Způsob výroby nozvolňovacílh-o -válečku podle bodů 2 a. 3, vyznačený tí-m, že zálkladní váillcové teleso, (xpaotřené pilkolvým povla~ kem, ee -pio Hanlesení plnivua a před jeho vytvrzenŕm položí na svoji jednu čeln-í plochu,nuačež se prrolvewde částečně výťvlrzeuníl, potom s-e znovu oanáší tekuté plnwo »a záłklłaxdní vállcové teleso se položí nla -svloji tfbrulhou čelní plochu a pnovede se konečné vybvurzlenrí plnivla.5. Způsob výroby rozvolfrovocíbo válečksu podle bodů 2 až 4, vyznaičený tím, že plnívo je Hvlo-řeno nircrocelulózovýmv lałkem.

MPK / Značky

Značky: ojednocovacího, ústrojí, tohoto, dopřádacího, způsob, stroje, váleček, válečků, rozvolňovací, výroby, bezvřetenového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-216202-rozvolnovaci-valecek-ojednocovaciho-ustroji-bezvretenoveho-dopradaciho-stroje-a-zpusob-vyroby-tohoto-valecku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozvolňovací váleček ojednocovacího ústrojí bezvřetenového dopřádacího stroje a způsob výroby tohoto válečku</a>

Podobne patenty