Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká infuzního stojanu, zejména pro upěvnění lahví s infuzní tekutinou. Infuzní stojan sestává ze svislého ramene a držáku láhve s infuzní tekutinou. Svislé rameno je tvořeno nejméně dvěma teleskopickými trubkami, přičemž spodní trubka je opatřena upínacím elementem k upevnění na bočnici lůžka. Svislé rameno stojanu je opatřeno suvně uloženým pouzdrem s připevněným nosičem hrdla láhve. Výhodou infuzního stojanu je jeho snadná skladnost, pohotová instalace, stabilita a použití pro různé typy lahví, což umožňuje jeho široké použití ve zdravotnictví.

Text

Pozerať všetko

°°rr. Po Pls VYNÁLEZU N 5 979 KuAuTnnsKEMu OSVĚDČENÍ(75) Augorvynmz VALDŠTÝN FRANTIŠEK ing., ŠULÁK VÄCLAV ing.,VALDŠTÝNOVÁ VERONIKA MIJDr., OSTRAVAvynález se týká infuzniho stojanmzejména pro upěvnění lahví s infuznz( tekutinou.Infuzní stojan sestává ze svísléhoramene a držáku láhve s infuzní tekutínou. Sviąlé rameno je tvořeno nejméně dvěma teleskopickými tmbkami přičemž spodni trubka je opatřenà upilnacim elementem k upevnění na bočnici lůžka. svislé rameno stojanu je opatřeno s~r|vně uloženým pouzdrení s připevněnym nosičem hrdla láhve.Výhodou infuzního Itojanu je jeho snadné sklednostmohotová inátalecąsta- 7 bilita a použití pro různé typy lahví,což umožňuje ,jeho široké použití ve zdravotníctví.vynález se týká infuzního stojanu, zejména pro upevňování lahví e infázní tekutinou.Dosud známé Š používané stojany pro upevňování lahví s infúzní tekutinou, používané zejména na lůžkových odděleních nemocničních zařízení, se skládsjí ze základové desky,opatřené pojízdnymi kolečky nebo bez nich, ve které je připevněno svislé rameno, na kterém je namontován jeden nebo více držáků lahví s infüzní tekutinou. Držáky jsou tvořeny jednou uzavřsnou objímkou pro vložení hrdla láhve a jednou pružnou,pojístkou pro obepnutí dna láhve, která má tvar otevŕeného kruhového prstence. Nevýhodou těchto stojanů je zvláětě jejich značná hmotnost a rozměrnost, což jednak znesnadňuje manipulaci s nimi v prostředí lůžkových oddělení nemocničních zařízení,jednak vyžaduje značná prostory pro jejich uskladnění. V případě stojanů, které mají základní desku nahrazenou trojnožkou, je jejich nevýhodou nedostatečná stabilita, vedoucí k jejich častému převržení, a to zejména v průběhu pacientovi poskytované infüze.Další nevýhodou těchto stojanů je nevýhodné konstrukce vlastního držáku lahví s infúzní tekutinou, ktery neumožňuje snadnou instalaci láhve s infúzní tekutinou při zavédění infuze, přičemž hadice infúzní soupravy, jimiž proudí infúzní tekutina do krevního oběhu pacienta, je nutno před jejich připojením k láhvi s infůzní tekutinou provléci uzavřenou objímkou držáku. Samotný držák nezaručuje úplnou stabilitu láhve s infúzní tekutinou. To vše znesnadňuje manipulaci s těmito infůzními stojany a nezaručuje potřebnou míru bezpečnosti jak vůči pacientovi, tak vůči obsluhujícímu personálu.Uvedené nevýhody existujícího stavu techniky se odstraní infúzním stojenem podle vynálezu, tvořeným svislým ramenem a nejméně jedním držákem láhve s infúzní tekutinou, jehož podstata spočívé v tom, že svislé rameno se skládá alespoň ze dvou teleskopických trubek,kde spodní trubka je opatřena jednostranné otevřenou objímkou pro nasunutí na bočnici lůžka, která má alespoň v jedné ze svých stěn upraven alespoň jeden upínací element. Horní teleskopické trubka je.opatrena suvně uloženým pouzdrem, ke kterému je pevně připevněn alespoň jeden nosič hrdla láhve s infúzní tekutinou, ktorý má tvar otevřeného kruhového prstence. Suvně uložené pouzdro je dále opatřeno vedením pro suvné uložení svislépojistky, která má tvar tyče e je pevně spojene s horním koncom horní teleskopické trubky.j K hornímu konci horní teleskopické trubky je dále pevně připevněn alespoň jeden nosič dna láhve s infúzní tekutinou, tvořený uzavřeným prstencem, po jehož obvodu jsou s ním spoje ny nejméně tři příchytky pro fixaci polohy láhve.Vyhodou infúzního stojanu podle vynálezu je to, že rozměrově je malý, lze jej ve složeném stavu snadno skladovat, jeho instalace je jednoduchá, v provozním stavu nevyžadujedalší prostor mimo prostor lůžka, je výškově nastavitelný a jeho použití zaručuje požado vanou stabilitu. Jeho držák umožňuje upevnění láhve s infüzní tekutinou s již připojenými hadicemi infúzní soupravy mezi nosiče hrćla a dna láhve s infůzní tekutinou pri dokonalé fixaoi a zajištění její stability. Další jeho výhodou je to, že umožňuje upevnění lahvís infúzní tekutinou o různých průměreoh a výškách, a dále to, že jeho držák je otočný kolem osy svislého ramene. Infúzní stojan podle vynálezu je jako príklad znázorněn na přiložsném výkresu, kreslo uém v částečném svislém řezu.Podle příkladu provedení skládá se infuzní stojan podle vynélezu ze tří teleskopických trubek l, g, 1, kde ke spodní teleskopické trubce l je pŕipevněne jednostranné otevŕená objímka Q příbližného tvaru písmena Q. Upínaoí element jednostranné otevřené objímky 1 je tvoŕen čelistí Ž ve tvaru písmena U, opatŕenou dvěma otvory pro průchod upínacíoh šroubů Q, veäroubovaných do spodní stěny jednostranné otevŕené objímky 1. Ve spodní a střední teleskopické truboe l a g jsou kolmo k jejich podélným osám upraveny šrouby 1 střední a horní teleskopické trubky g e Q. Na horní teleskopické trubce 1 je suvně uloženo pouzdro §, ke kterému je kolmo k jeho podélné osepevně připevněn nosič g hrdla láhve li s infúzní tekutinou, ktery má tvar otevřeného kruhového prstence. K suvně uloženému pouzdru g je dále připevněno ploché žebro lg, opatřsné výřezem pro vedení svislé pojistky ll ve tvaru kruhové tyče, která je svým horním koncem pevně spojene s horním koncemhorní teleskopické trubky 3. K témuž konci horní teleskopické trubky je kolmo k její podálně ose připevněn nosič lg, ktorý má tvar uzavřeného prstence, po jehož obvodu jsous ním pevně spojeny tři příchytky lg se šikmými plochami. Nosič 2 a nosič lg s príchytkami lg tvoří držák láhve lg s ínfúzní tekutinou.Infúzní stojan se pred použitím nesadí svou jednostrenně otevřenou objímkou 5 na bočníci lg lůžka a v této poloze se zajistí upínscími šrouby Q. Nastavení potřebné výškové polohy se provede po uvolnění ěroubů 1 a jejich zpětným utažením. Upevnění láhve li s infúzní tekutinou, opatřenou již hadicemi lg ínfúzní soupravy, do držáku se provede tak, že se uvolní äroub 1 horní teleskopické trubky , načež se posune horní teleskopickou trubkou Q směren nahoru současně s nosičem lg a příchytksmi lg, čímž se uvolní prostor pro zssunutí láhve lg s infúzní tekutinou jejím hrdlem do nosiče g. Po zesunutí hrdla láhve li s íufúzní tekutinou do nosiče 2 se zasuns horní teleskopická trubka 1 do střední teleskopické trubky g s infüzní tskutinou a tato poloha se zajistí opětným utažením ěroubu 1 horní teleskopické trubky 1. Potrebné natočení láhve li s infüzní tekutinou kolem svislé osyinfúzního stojemu se provede po povolení šroubu 1 horní teleskopické truky 1 a zajistí se opětným utnžením äroubu 1.Infúzní stojen,skládající se ze svisléhn ramene a držáku láhve s infúzní tekutinou,vyznačený tím, že jeho svislé rameno je tvořeno nejmáně dvěma teleskopickými trubkami (1 až 3), kde spodní tnleskopická trubka (1) je opstřena jednostranné otevřsnou objímkou (4) pro zasunutí na bočnici (14) lůžka, která má alespoň v jedné ze svých stěn upraven alespoň jeden upínací element, přičemž horní teleskopická trubka (3) svisláho ramene je opatřens suvně uloženým pouzdrem (8), ke kterému je pevně pŕipevněn alespoň jeden nosič(9) hrdla láhve (15) s infúzní tekutinou, který má tvar otevřenáho kruhového prstence, a ktoré je dále opatřsno vedením pro suvná uložení svislé pojistky (ll), která má tvar kruhové tyče a je pevně spojene s horním koncom horní teleskopické trubky (3), kde s horním koncom horní teleskopické trubky (3) je pevně spojen alespoň jeden nosič (12),který má tvar uzavřenáho prstence, po jehož obvodu jsou s ním pevně spojeny alespoň tři příchytky (13) pro fixaci polohy láhve (15) s infúzní tekutinou.Vytiskly Moravské tlskařské závody, C e n ii 2.40 K č s provoz 12, Leninova 21, Olomouc

MPK / Značky

Značky: infúzní, stojan

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-215979-infuzni-stojan.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Infúzní stojan</a>

Podobne patenty