Zapojení řízení tranzistoru měniče změnou střídy a změnou amplitudy

Číslo patentu: 215658

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vála Lutz, Mareda Franjo

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zapojení řízení výkonového tranzistoru pulsních měničů změnou střídy, které je doplněno o řízení změnou amplitudy řídicího signálu. Signál z regulátoru je veden na vstup regulačního členu, ze kterého je připojen na vstup zdroje proudu, jehož výstup je připojen na jeden vývod primáru oddělovacího transformátoru a druhý vývod je připojen na kolektor budicího tranzistoru. Báze budicího tranzistoru je připojena na první vstup regulačního členu, kdežto sekundár je přes řídicí obvod připojen na bázi a emitor výkonového tranzistoru. Vynálezu lze využít zejména pro pulsní stabilizované zdroje.

Text

Pozerať všetko

v na vstup zdroje proudu, jeho výstup je, cího tranetörmátoru e druhý vývod je při P 0 PIS VY N Á L E Z U 215 658 K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ í m(54) zapojení řízení trenziatoru meniče zmenou střídy a zmenou amplitudyVynález se týká zapojení řízení výkonové ho trenzístoru puleních měničů zmenouetřídy, které je doplněno o řízení změnou emplitudy řídícího signálu.Signál z regulátoru je veden na vstup regulečního členu, za kterého je připojenpřipojen na jeden vývod primára oddělove poden na kolektor budicího tranzietoru. Báze budicího tranmistoru je přípojena ne první vstup regulečního členu, kdezto eekundár je přes řídící obvod připojen ne bázi a emitor výkonového trenzistoru. Vynálezu lze využít zejména pro pulení etebilizoveně zdroje.vynález se týká zapojení řízení výkonováho trenzistoru puleních měničů změnou etřídy, které je doplneno o řízení zmenou amplitudy řídicího signáluDosavední zdroje řídí výkonový tranzistor pouze změnou třídy řídicího signálu. Tímto lze dosáhnout jen určitá minimální etřídy, což způsobuje energie nahromaděná v řídicím obvode e náboj uvnitř struktury tranzistoru. Obojí je nutno při zevírání tranzistoru odvást, co si vyžádá jiatou minimální dobu. Minimální dosažitelná stříde má za následok nemožnost provozovat menič naprázdno e v režimu proudové omezovací pojistky nemožnost dosáhnout určitého minimálního napětí ne výstupu. Tyto nedostatky se dosud řeší tak, že zdroj má dtanovenou minimální zátěž. Pro režim omezující pojistky se používejí zapojení přeruäovanáho řízení např. počíteoí pojistky nebo zapojení úplného přeruäení chodu zdroje po dosalení limitního proudu.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení zařízení tranzistoru meniče zmlnou střídy, a zmenou emplitudy podle vynálszu, jehož podstata spočívá v tom, že regulátor enelogového signálu je připojen ne vstup regulečního členu, ze kterého je druhý výstup připojen na vstup zdroje A proudu, jehož výstup je připojen na jeden vývod primáru oddělovecího transformátoru e druhý vývod oddělovacího treneformátoru je připojen na kolektro budicího tranzistoru. Báze budicího tranzietoru je připojena na první výstup regulečního členu, kdežto sekundár oddělovacího trensformátoruje přes řídící obvod připojen na bázi a emitor výkonováho trsnzietoru.zapojení podle vynálezu umožňuje zejména řízení měniče až do nulového zstěžovacího proudu a dále umožňuje řízení meniče až do nulového výstupního napětí v režimu proudová omezovscí pojistky.Příkled zapojení podle vynálezu je znázorněn na achematickám obrázku.Ne obrázku je signál z regulátoru l enelogového signálu veden ne vstup 3 regulečního členu g, ze kterého je druhý výstup g připojen na vstup 1 zdroje Q proudu, jehož výstup gg je připojen na jeden vývod primáru oddčlovecího treneformátoru 5, jehož vývod je připojon ne kolektor budicího trenzistoru Q. Báze budioího trenzistoru Q je připojena na první výstup gg regulečního členu g,kdežto sakundár oddělovacího trsnsformátoru 5 je přes řídící obvod 2připojen na bázi a emitor výkonoveho tranzistoru 1. zapojení podle vynálezu pracuje takto Reguleční člen 3, na jehož vstup gł je veden ane Vlogový signál z regulátoru A analogového signálu, vytváří dva různé signály jako odozvu navstupní signál. Signál ne druhén výstupu 3 je spojitý e mění se od nulová do určité maximální hodnoty. Signál na prvěm výstupu gg je neepojitý, obdálníkového průběhu s pevným kmitočtem e proměnnou střídou, která se mění od pevné minimální nulová atřídýüdo maximální předem nestavená střídy. Mení-li se signál na vstupu gł regulačního členu g poĺĺupně od nuly, tak se nejprve zvysuje signál na druhom výstupu 32, přičemž signál na prvém výstupu gg setrvává ne minimální střídě. Jakmile signál na druhém výstupu 3 dosáhne maximální hodnoty a vstupní signál na vstupu gł stále vzrůstá, začne vzrůstet etřída signálu na prvním výstupu gg od minimâlní do maximální hodnoty. Signál druhého výstupu g přitom setrvává na maximální hodnotě. Signálz prvého výstupu gg řídí budioíhtranzistor §, který řídí Bířku puleů jdouoích před oddälovsoí tranzietor 5 a řídicí člen 1 na bázi výkonováho tranzistoru 1. Signál z druhého výstupug je veden na vstup jł zdroje 3 proudu a řídí proud na výstupu jg. Proud z výstupu 33 napájí oddělovací transformátor 4 a budicí tranzistor 1. Amplituds impulzu přiváděného přes oddölovecí trensformátor 5 je úmerne proudu a zněnou proudu se pak řídí amplitude impulzu přiváděnáhopřes řídící obvod ž na bázi výkonového trenziatoru 1. Aneiogovy signál řídí tímto způsobem jednak ąmplitudu e jednak etřídu na bázi výkonového tranzistoru. Amplitude řídicích ippplzů na bázi výkonového trenzietorull je via zmenšovánn pouze při minimální etřídě těchto impulzů.Zepojením podle vynálezu se doeáhne omezování energie nahromaděné v říďicím obvodě a omeçování náboje uvnitř struktury trenzietoru, a tak lze dobu eepnutí výkonového trenzietoru 11 bovolně zkracovet. Tohoto lze e výhodou použít při řízenívrezimu chodu neprázdno a dále v režimu ppoudové omezovací pojiatky. Zapojení je výhodné použít zejména pro pulsní etabilizovenévñnnmñr VYNÄLEZU zapojení řízení trenzistoru nöniče změnou střídy e změnou emplitudy, vyznačené Ším,.žeregulátor (1) enalogového signálu je připojen na vstup (21) regulačního členu (2), ze kterého je druhý výstup (23) připojen na vstup (31) zdroje (3) proudu, jehož Šýstup (32) je připojen na jeden vývod primára oddělovacího treneformátoru (4), jehož druhý vývod je připojeñ na kolektor budicího tranzietoru (6), zatímco báze budicího tranzietoru (6) je přípojena na první výstup (22) regulečního členu (2), kdezto sekupdár oddělovecího tŕenefoŕňátoru (4) je přes řídící obvod (5) připojan na bázi a emitorąvýkonového tranzietoru (7), 1 výkres

MPK / Značky

Značky: střídy, měniče, amplitudy, zapojení, řízení, tranzistorů, změnou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-215658-zapojeni-rizeni-tranzistoru-menice-zmenou-stridy-a-zmenou-amplitudy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení řízení tranzistoru měniče změnou střídy a změnou amplitudy</a>

Podobne patenty