Zařízení pro obracení kroužků

Číslo patentu: 214554

Dátum: 29.06.1984

Autor: Rožnovský Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro obracení kroužků nádob z horizontální polohy osy do vertikální a opačně zvedacím mechanismem pomocí závěsu s okem a podložkou pro zavěšení kroužku a trámci s kolíkem pro uložení kroužku je určeno pro kotlárny, kalírny a těžké obrobny. Je vhodné zejména pro usnadnění uložení kroužků při rýsování, obrábění, tepelném zpracování, sestavování a svařování, zejména větších rozměrů a hmotností.

Text

Pozerať všetko

u»K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 4 (51), Int. 01.3 V a 1 A Manga/zs 11/11. v m 1ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY54 Zařízení pro nhracení krnužkůZařízení pro obracení kroužků nádob z horizontální polohy osy do vertikální. a opačně zveríacím mechanismem pomocí závěsu s oknom a podložkou pro zavěšení kroužku a trámcí s kolíkem pro uložení kroužku je určeno pro kotlámy, kalírny a těžké t» brobnąy. Je vhodné zejména pro usnadnění .-ulotžení kroužků při rýsování, obrábění, tew pelném zpracování, sestavoväní a svařování, . zejména větších rozměrů a hmotnosti., ~ - .vynález se týká zařízení pro obracení kroužkü nádob z horizontální polohy oey do vertikálníaopačně. -Dosud se .kroužky nádob obrací pomocí svěnek a vázacích řetězů, upevněných na horním okraji kroužku. Vzhledem k tomu,. j že v labilní poloze vkroužku není bod o-pěry, těžiště kroužku a bod závěsu V jedné přím~ oe dochází k rázům, a tím k dynamíckemu zatížrelní väzací pomůcky, zvedacího mechaku dochází -k poškození povrchu kroužku. K odstranění těchto-n-edostatků byla vyvinuta polohovadla proobracení kroužků,která se však vyznačují značnou hmotnostía zabírají velkou pracovníplochu.Výše uvedené medostetky odstraňuje zařízení pro obracení kroužků nádob z horizontální polohy oey do vertikální a opačně pomocí zvedacího rnechanismu. Podstatou za řízení podle vynalezu je záves s hákem apod 1 ožkou pro zavěšení kroužku- a trámce s k 0 lĺkuevm pro uložení -kroužku, Závěs jepro-vlečen zevnitř kroužku a svým hákem jeupevněn na odlehlé hraně kroužkn. Tahem zvedacího mechanismu a jeho postupným po. jížděním dochází k ,obracení kroužkú, příčremž V labilní poloze je závěs, těžiště krouž ku a bod opěry kroužku ve svislé přímce. Zařízenípro obracení kroužku nádob podle vynálezu proti dosavadnímu s-tavuobra.214 554 , cení kroužku pomocí svěrek a vázaćích netězů přináší klidné abezrázové postupné jejich obr-áoení. Tím nedochází k dynamickému zatěžování vázacích pomůcek, zx/edacího mechanismu a jeho nosných konstrukcí. Zvýši se bezpečnostpráce této operace. Nedojde k porušení povrchu~kroužku. Protí polohovadlům k .obracení kroužků dojde kvýrazným »úsporám pořizovacích nákladů aúspořxe výrobní plochy ą Na výkresoch je znázorněn príklad provedení zařízení pro obracení kroužků, a tona obr 1 osový řez svislou rovinou, na obr. 2schéma postupu obracení .kroužku Zařízení podle vynáliezu je tvořeno. závie sem 2 s hákem 3 a podložkou 4 pro zavěše ní kroužku 1 a trámci E s kolíkem 5 pro u ložení kroužku 1. ~ .Zařízení funguje tak, že záves 2 se provleče zevnitř kroužknem 1 a hák 3 je upevněn na odlehlé hrané kroužku 1. Tahem zvedacího mechanismu, např. mostovým jeřábem a jeho postupným pojížděním dochá zí k obrácełní kroužku 1. Zařízení fungujeZařízení podle vynálezuJze s výhodou použít v- kotlárnách, kalírnách a těžkých obr-obnách~p~ří obracení kroužků zejména větších velikosti pro operrace rýsování, tepelné zpracování, obrábění, sestavování a svařování.Zařízení pro .obracení kroužků nádob z ho rizontální polohy osy do vertikální a opačně pomocí» zvedacího mechanismu, vyznačené . v tím, že záves 2 zvedacího mechanismu jevěšení kroužku (1) adále je, zařízení tvoà ňeno trámci 6 a kolíkem 5 pro uložení kroužku (1).

MPK / Značky

Značky: zařízení, obracení, kroužků

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-214554-zarizeni-pro-obraceni-krouzku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro obracení kroužků</a>

Podobne patenty