Pohyblivý rovinný rošt

Číslo patentu: 214503

Dátum: 28.02.1984

Autori: Petrjanoš Vít, Pek Oldřich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká roštů pro spotřebiče tuhých paliv o menším výkonu, které se pohybují při odstraňování popela v určitých časových intervalech. Vynález řeší intenzivnější odstraňování popela z ohniště jednoduchými prostředky. Zvětšeného ubírání i částečně soudržného popela se dosahuje uspořádáním zubů na horní ploše roštu tak, že zuby jsou vystřídány s mezerami po celé šířce roštu. Před vrcholem každého zubu je propadový otvor. Vynálezu lze užít u spalovacích zařízení menších výkonů jako jsou teplovodní kotle,kamna, ohřívače vody nebo vzduchu a podobných zařízení.

Text

Pozerať všetko

. vynález se týká roětů pro spotřebiče Ačasových intervaloch» o vynález řeší iąťenzívnějąší odàtraňo A vámi Apopela z onniště jednoduchým. pro atředky. .Zvětšoného ubíriíní i částečně neudržného ýopela se dosahuje uopořádáním zúbůna. horní ploše roštu tak, že zuby jsou »vystříüány a mezerami po celéfäiřce rpšłu. Před vrcholom každého zubu je propadový» otvor. ~ , . Vynálezu lze užiť u apalovaoíoh zaří-w zemi menších výkonů Jalłço Jsou teplovodní kotle, koruna, ohřívače. vody nebo vzduchu a podobných zaířízení. Vvynález se týká. pchyblivého rovlnn 6 ho roštu pro spalování tuhých paliv v menších spotřebičíoh, vytvcřenáho jedním odlitkem, z- jehož horní roviny vystupují zuby určené k drcení popela. A v o vU menších spotřebičů tuhých paliv, ve kterých se spalují hnědá uhlí alignity s vysokým obsahom popela nsjčastěji způsobem odhořívaoím, je palivo ve svislé uásypně šachtěj jejíž dno je vytvořena roštsm. Prousnadnění odstraňcvání popela v potřebnýchřasovýoh intervaloch bývá rošt pohyblivý. Vätšinou jsou rošty rovinně, často z jednoho kusu nebo různä uspořádanýoh roätio, někdy se složitým powbovým meohanismem- Rovinaé rošty mení horel plochu buč hladkou, nebo se zuby, které mají při pohybu rozrušit soudržný 90991 V 0 P 0514 části násypně šachty. Nejčastěji bývají rošty se zuby vytvořena tak, že několik .zubů za sebou tvoří souvislou-příčku přes oeloudélku roštu. Vedľa ní je vytvořen sopxvislý otvor pro prepad. popsla opět přes celou délku roštu. říčky a OWOW 8 OPGKHJÍ-PO 0314 äĺř roštu a jsou rovnobäžné se směrem pohybu roštu. j.Nevýhodou -pcpsaných provedení je u hladkých rovinných roštu malý odpopelňovací nan nek. Rovinné rošty s příčkami a otvory pro prepad pcpela rovnobäžnými se směrem pohybu rořtu sice odpopelňují lépe, přesto však nedostetečně, protože otvory pro prepad popela jsou umístäny vedle zubů a popel ubraný zubem se nesnadno dostává do otvoru pro prepad popela. Souetavy rázne uspořádanýoh roätnio, často se složitýmilpohyblivými mechanismy, jsou vo výrobě presné a drahá, přitom za provozu spíše trpí poruchami v prašném a hcrkém prcstredí. v 4 Vfrytc nevýhody odstraňuje vynález, jehož podstata spočíva v tom, že otvory pro prepad popela jsou umístěnyl před zuby. Tím je umožuěno, aby popel ubranýzubem při pchyburoětu I,propadával přímo otvorom pod rošt. Protožadalší zuby jsou opět posunuty proti otvoru pre,prepad popela, ubírá se pcpel po celé spoclní ploäe vrstvy. Odpcpslnování je mnohem účinnejší než u dosud užívanýoh rovinhýoh roštu, při zachování jednoduchosti ve výrobě a ovlada-telnosti nejjednodušěími mechanismy, ktoré netrpí poruchami za provozu.Na výkresu je schematicky znázorněn jeden příklad provedení vynálezu. Clxbr. 1 značísvihslý řez částí roštu v rovine rovnobčžné se měrempohybu obr. 2 příčný řez částí roštu .avobr. 3 pohled na rošt shore. . x . .Znazcrnäna je jen. činni čáatrovinněhc roštu podle vynälezu. Roät může být zhotoven například jako odlitek. V příöněm řezu je tvořen řadou zubů 1 lichcbłěžníkcvâho profilu. Zuby jsou vystřídány otvory 2 pro prepad popela. Ve smeru 1 pohybu roštu však následuje za každým otvorom g pro prepad popela vystouplý zub Liza zubem dále následuje opět otvor g pre prepad popela, zatím co vedle otvoru g jsou zuby 1. v ą pPři pohybu roštu ve smäru 3 ubírají zuby 1 popel, který snadno propadává otvoryg před zuby. Při pohybu roštu o dvojnäeobnou délku zubu je vrstva soudrženeho pcpela po celé plošs ubrána. ą .Roätul podle vynálezu lze použít u všech spotřebičů tuhých paliv menších výkonu jakoPohyhlivý rovimný rošt pro spalování tuhých palív vytvořený jedním odlitkeuvnn, z jehož horní roviny vystupąjí zuby určené k drcení popele., vyznačující se tím, že otvory (2) pro.prepad pqpela jsou umístěny před zuby (1). . 1

MPK / Značky

Značky: rovinný, rošt, pohyblivý

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-214503-pohyblivy-rovinny-rost.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohyblivý rovinný rošt</a>

Podobne patenty