Nástřiková vyrovnávací omítková hmota

Číslo patentu: 214323

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hlusička Josef, Sequens Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nástřiková vyrovnávací omítková hmota obsahující vápennou kaší, cement, vodnou dispersi termoplastického polymeru, minerální nebo organická vlákna, lehká plniva a vodu v takovém složení, které umožňuje vrstvě po nastříkání přenášet i sekundární pohyby stavby bez porušení konečné povrchové úpravy.

Text

Pozerať všetko

v úmm no VYNÁLEZY .(75) V Autor vynálezu HLUSIČKA JOSEF ing., SEQUENS JAN ing., PRAHA54) Nástřiková vyrovnávací omítková hmotaNástřiková vyrovnávací omítková hmotadispersi termoplastického polymeru, minerální nebo organická vlákna, lehká plniva a vodu V takovém složení, které umožňuje vrstvě po nastříkání přenášet i sekundární pohyby stavby bez porušení konečňé póvrchové úpravy.vynález se týká nástřikové vyrovnávací omítkové hmoty, která slouží k úpravám povrchu stavebních konstrukcí, zvláště panelových, na souvislé rovné plochy před aplikací tenkovrstvéV současné době jsou povrchy stavebních konstrukcí upravovány různými hmotami a postupypodle charakteru a složení stavební konstrukce. Např. panelové konstrukce jsou nastříkáványtenkovrstvými omítkovými systémy na makromolekulární nebo kombinované polymeroementové bázy anebo jsou opatřeny omítkovou vrstvou, obvykle na silikátové bázi, která je kotvena na vhodné pletivo /rabicové, keramické apod./, předem k panelové konstrukcí přistřelené. Stavební konstrukce, tvořené různými typy tvárnic, bloků apod., jsou povrchově upravovány podobnými technologiemi, přičemž nezbytnou operací V tomto případě je vytvoření souvislé rovné plochy, na kterou lze posléze aplikovat vlastní povrchovou úpravu. Tato oparace se obvykle provádí jádrovými omítkami různého složení anebo speciálnímí hmotami, sloužícími jako vyrovnávací tmely. Při sekundárních pohyboch stavby, často i delší dobu po jejím dokončení, dochází ke vzniku trhlin V podkladu, které pronikají i na povrch a projcvují se trhlinami v konečné povrchové úpravě. Temito Lrhlinami potom dochází k pronikání aimosférickć vody pod stykové rozhraní mezi stavební konstrukci a její povrchovou úpravu. Kromě škod, jež vznikají pronikáním atmosférické vody do stavební konstrukce, vznrkají též estetická závady, způsobené v zimních měsí cích mrazovými škodami.V současné době je znám způsob eliminace těchto závad přebandážováním celého povrchu stavby anebo jejích od sebe oddělených částí /napr. samostatných panelu/ skelnou nebo jinou textilií, jež je k povrchu konstrukce fixována asfaltodehtovým, asfaltolatexovým nebo 1 jiným pojivem, většinou na suspenzní bázi. Na tuto velkoplošnou bandáž je potom prováděna vlastní povrchová úprava, obvykle nástřikem tenkovrstvé omítkoviny na polymerdisperzní nebo polymercementové bázi. Nedostatkem tohoto způsobu je relativně vysoká pracnost a neúměrné zvýšenídifusního odporu celého systému povrchové úpravy stavební konstrukce.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny použitím hmoty podle tohoto vynálezu, jejíž podstata spočívá v tom, že obsahuje 5 až 20 hm. vápenné kaše o sušině 30 až 60 hm., dále 5 až 50 hm. cementu, s výhodou portlandského nebo struskoportlandského, 2 až 15 8 hmw vodné disperse termoplastickáho polymeru jako je např.homopo 1 ymer akrylátového typu, kopolymer akrylátového typu nebo kopolymer styren-aktylátového typu o sušině 30 až 70 hmotových. Jako další složky jsou minerální nebo organické vlákna o délce 4 až 30 mm a to v množství 1 ažO, 0001 až 3,2 mm jako je např. expandovaný perlit nebo pőrobetonová drč a to v množství 2až 12 hm. a voda v množství 10 až 60 hm. Po nástřiku na stavební konstrukcí vytváří tatohmota na jejím povrchu ochranou vrstvu zpgvñující a sjednocující bandáž, která obsahuje vět ší množství minerálních anebo organických vláken o délce 4 až 30 mm, která jsou v této bandážovací vrstvě nepravidelně vyskládána a navzájem propojena hmotou na kombinované silikátomakromolekulární bázi. Provedení nástřiku většího relativního množství vláken rozptýlených ve směsi pojiv a plniv je umožněno vhodným složením směsi, které je podstatou tohoto vynále zu. Nástřikovou bandáž, vytvořenou aplikací této hmoty je možno po vytvrzení opatřit přímonastřikem tenkovrstvé omítky anebo je možno jí po provedení nástřiku ještě vyhladit ocelovým hladíkem. Díky této stříkané sjednocovací vrstvě dochází při sekundárních pohybech stavební konstrukce k roznášení sil do této vrstvy a i při poruše podkladu, tj. vlastní stavební konstrukce, která nenaxušuje její konstrukčni a mechanické vlastnosti, zůstává krycí vrstva povrchové úpravy bez defektu a tím si zachováva svou nepropustnost vůči atmosférické vodě, která je dána vlastnostmi vlastní povrchové úpravy.složení hmoty, která je vhodná pro provedení sjednocovací vrstvy nástřikemVápenná kaše /obsah hydroxidu vápenatého cca 504 hm./ .12 hm.portlandský cement tř. 400 32, 7 hm. styrenakrylátová vodní disperse o obsahu cca 50 hm. polymeru 9,3 hm. minerální vlákna délky 12 mm u u I j 1,9 hm. expandovaný perlit o zrnitosti 0,0001 až 3,2 mm ~ 6,7 hm.Alternativní složení hmoty, která je vhodná pro aplikaci nástřikemvápenná kaše /obsah hydroxidu vápenatého cca 50 hm./ 13,5 hm. portlandský cement tř. 400 31,6 hm. akrylátová disperse V 6,7 hm. polypropylenová vlákna délky 7 až 15 mm - 1,5 hm. pőrobetonová drt o granulometrii 0 až 1,5 mm 7,5 hm. voda A N V 39,2 hm.Nástřik obou hmot podle složení, jež je uvedeno ve výše uvedených příkladech je možnéprovést např. běžnými nálevkovými pistolemi s velikosti trysky 8 až 16 mm při příkonu tlako vého vzduchu 0,6 MPa a 25 m 3/ hod. nebo jiným strojně omítacim zařízením.Hmotu podle vynálezu lze využit ve stavebnictví při dokončovacích pracích na všech dru zích staveb.Nástřiková vyrovnávací omítková hmota, vyznačená tím, že obsahuje 5 až 20 hmotových vápenné kaše o sušině 30 až 60 hm., 5 až 50 hm. cementu, s výhodou portlandského nebo struskoportlandského, 2 až 15. hm. vodné disperse termoplastického polymeru např. homopo lymeru akrylátového typu nebo kopolymeru akrylátového typu nebo kopolymeru styren-akry 1 áto vého typu o sušině 30 až 70 hm., 1 až 4 hm. minerálních nebo makromolekulárních vlákeno délce 4 až 30 mm, např. alkalivzdorných skalných nebo polypropylenových, 2 až 12 hm.vytmuy Moravská rytmus nvody, ĺ c o n ą 2,40 I( e s f provoz 12, Lenlnova 21, Olomouc

MPK / Značky

Značky: nástřiková, vyrovnávací, omítková, hmota

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-214323-nastrikova-vyrovnavaci-omitkova-hmota.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nástřiková vyrovnávací omítková hmota</a>

Podobne patenty